EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0777

2005/777/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2005/180/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3555) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 293, 9.11.2005, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 558–560 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 47 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 47 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2008; Implisiittinen kumoaja 32005D0180

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/777/oj

9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2005,

jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2005/180/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3555)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/777/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 9 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden oli ilmoitettava poikkeuksistaan ennakolta komissiolle ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 2002 mennessä tai kahden vuoden kuluessa direktiivin liitteen muutettujen toisintojen viimeisestä soveltamispäivästä.

(2)

Direktiivin 96/49/EY liite on muutettu komission direktiivillä 2003/29/EY (2). Direktiivin 2003/29/EY mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava kansallinen lainsäädäntö voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2003, koska direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu viimeinen soveltamispäivä oli 30 päivä kesäkuuta 2003.

(3)

Eräät jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle ennen 31 päivää joulukuuta 2003 halustaan myöntää poikkeuksia direktiiviin 96/49/EY. Jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti 4 päivänä maaliskuuta 2005 komission tehdyllä päätöksellä 2005/180/EY (3) komissio antoi kyseisille jäsenvaltioille luvan myöntää päätöksen liitteissä I ja II luetellut poikkeukset.

(4)

Direktiivin 96/49/EY liite on muutettu jälleen komission direktiivillä 2004/89/EY (4). Direktiivin 2004/89/EY mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava kansallinen lainsäädäntö voimaan viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2004, koska direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu viimeinen soveltamispäivä oli 30 päivä syyskuuta 2004.

(5)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle ennen 31 päivää joulukuuta 2004 halustaan muuttaa päätöksen 2005/180/EY liitteessä I lueteltuja nykyisiä poikkeuksiaan. Komissio on tarkastanut, että ilmoitukset ovat direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 9 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia, ja hyväksynyt ne. Kyseiselle jäsenvaltiolle olisi siis annettava lupa myöntää kyseiset poikkeukset.

(6)

Tästä syystä päätöksen 2005/180/EY liite I on muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 94/55/EY (5) 9 artiklalla perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/180/EY seuraavasti:

Muutetaan liite I tämän päätöksen liitteessä luetelluilla poikkeuksilla.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/110/EY (EUVL L 365, 10.12.2004, s. 24).

(2)  EUVL L 90, 8.4.2003, s. 47.

(3)  EUVL L 61, 8.3.2005, s. 41.

(4)  EUVL L 293, 16.9.2004, s. 14.

(5)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/111/EY (EUVL L 365, 10.12.2004, s. 25).


LIITE

Jäsenvaltioiden myöntämät tiettyjen vaarallisten aineiden pieniä määriä koskevat poikkeukset

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

RA-SQ 15.2 (muutettu)

Asia: Sellaisten nimellisesti tyhjien kiinteiden säiliöiden siirtäminen, joita ei ole tarkoitettu kuljetusvälineiksi (N2)

Viittaus direktiivin liitteeseen: osat 5 ja 7

Direktiivin liitteen sisältö: Lähetystä, kuljetusta, käyttöä ja ajoneuvoja koskevat vaatimukset

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14)

Kansallisen lainsäädännön sisältö:

Huomautuksia: Tällaisten kiinteiden säiliöiden siirtäminen ei ole vaarallisten aineiden kuljettamista tavanomaisessa mielessä, eikä RID-määräyksiä voida käytännössä soveltaa. Koska säiliöt ovat ”nimellisesti tyhjiä”, ne sisältävät tosiasiallisesti erittäin pieniä määriä vaarallisia aineita.

RA-SQ 15.4 (muutettu)

Asia: Sallitaan erilainen ”enimmäismäärä kuljetusyksikössä” luokan 1 tavaroille 1.1.3.1 kohdassa olevan taulukon kuljetuskategorioissa 1 ja 2

Viittaus direktiivin liitteeseen: 1.1.3.1

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvät poikkeukset

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b)

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Vähäisiin räjähdemääriin ja räjähteiden yhteenkuormaukseen liittyviä poikkeuksia koskevat säännöt

Huomautuksia: Säännöksissä sallitaan luokan 1 tavaroille erilaiset enimmäismäärät, eli ”50” kuljetuskategoriassa 1 ja ”500” kuljetuskategoriassa 2. Yhteenkuormattujen kuormien laskemiseksi käytetään kuljetuskategorialle 1 kerrointa ”20” ja kuljetuskategorialle 2 kerrointa ”2”.

RA-SQ 15.5 (muutettu)

Asia: Poikkeuksen RA-SQ 6.6 hyväksyminen

Viittaus direktiivin liitteeseen: 5.3.1.3.2

Direktiivin liitteen sisältö: Varoituslipukkeita koskevien vaatimusten lieventäminen, kun junissa kuljetetaan maantieajoneuvoja

Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12)

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Varoituslipukkeita koskevaa vaatimusta ei sovelleta, jos ajoneuvon varoituslipukkeet ovat selvästi näkyvillä.

Huomautuksia: Tämä on aina ollut kansallinen säännös Yhdistyneessä kuningaskunnassa.


Top