EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1820

Komission asetus (EY) N:o 1820/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

OJ L 293, 9.11.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 246–247 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 237 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 237 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; Implisiittinen kumoaja 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1820/oj

9.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1820/2005,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2005,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 (2) säädetään järjestelmästä, jossa viininvalmistuksesta peräisin olevaa alkoholia myydään tarjouskilpailulla sen käyttämiseksi bioetanolina polttoainealalla yhteisössä. Jotta kyseisestä alkoholista saataisiin mahdollisimman korkea hinta, viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin kilpailuedellytyksiä olisi parannettava.

(2)

Tässä tarkoituksessa olisi pyrittävä lisäämään tarjouksen tekijöiden määrää yksinkertaistamalla hyväksymismenettelyä. Toisaalta kyseisille yrityksille olisi tapauksen mukaan annettava mahdollisuus valita vapaasti markkinoilta asiakkaat, joille ne myyvät jalostetun alkoholin loppukäyttöä varten.

(3)

Jos alkoholin loppukäyttö tapahtuu yhteisössä polttoainealalla bioetanolina, tarjoustentekijöitä ei pitäisi velvoittaa ilmoittamaan alkoholin määräpaikkaa ja lopullisia ostajia jo tarjousta tehdessään.

(4)

Alkoholin suunnitellun loppukäytön varmistamiseksi suoritustakuun määrää olisi korotettava.

(5)

Olisi tarkennettava yritysten tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksiä suhteessa niiden hyväksymispäivämäärään.

(6)

Interventioelinten, jäsenvaltioiden ja komission välisen tietojenvaihdon avoimuutta ja tehokkuutta olisi parannettava.

(7)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1623/2000 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1623/2000 seuraavasti:

1)

Muutetaan 92 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

niiden jalostuslaitosten sijaintipaikka, joissa alkoholi jalostetaan absoluuttiseksi alkoholiksi, jäljennös niiden kaavoista sekä maininta niiden vuosittaisesta jalostuskapasiteetista;”

ii)

korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

yrityksen antama sitoumus, jonka mukaan jokainen alkoholin lopullinen ostaja käyttää sitä ainoastaan bioetanolipolttoaineen tuottamiseksi yhteisössä;”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle uusista hyväksyntöjen myöntämisistä ja perumisista sekä mainittava päätöksen tekopäivä.”

2)

Korvataan 94 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Tarjouksia voivat tehdä vain sellaiset yritykset, joilla on tarjouskilpailuilmoituksen julkaisemispäivänä voimassa oleva hyväksyntä.

2.   Tarjouksen tekijä voi tehdä ainoastaan yhden tarjouksen tarjouskilpailulla myytyä erää kohti. Jos tarjouksen tekijä tekee useampia tarjouksia erää kohti, mitään näistä tarjouksista ei oteta huomioon.”

3)

Poistetaan 94 a artiklan c alakohta.

4)

Korvataan 94 b artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio ilmoittaa tämän artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä niille alkoholia hallussaan pitäville jäsenvaltioille ja interventioelimille, joiden osalta on tehty tarjouksia.”

5)

Korvataan 94 c artikla seuraavasti:

”94 c artikla

Ratkaisuilmoitus ja tiedonannot komissiolle

1.   Interventioelimen on annettava tarjousten tekijöille viipymättä tiedoksi kirjallisesti saantitodistusta vastaan näiden tarjouksesta tehty ratkaisu.

2.   Asianomaisen interventioelimen on annettava komissiolle tiedoksi viiden työpäivän kuluessa 94 b artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tiedonannon vastaanottamisesta tarjousten tekijöiden nimet ja osoitteet.

3.   Interventioelimen on kahden viikon kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta annettava kullekin tarjouskilpailun voittajalle ratkaisuilmoitus, josta käy ilmi, että tämän tarjous on hyväksytty.

4.   Tarjouskilpailun voittajan on kahden viikon kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta esitettävä asianomaiselle interventioelimelle todisteet siitä, että se on asettanut suoritusvakuuden, jonka määrä on 40 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia ja jonka tarkoituksena on taata, että tarjouskilpailutettu alkoholi käytetään kokonaisuudessaan 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1219/2005 (EUVL L 199, 29.7.2005, s. 45).


Top