EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0715

2005/715/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2005, määrärahojen lopullisesta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille varainhoitovuonna 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3737)

OJ L 271, 15.10.2005, p. 42–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/715/oj

15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä lokakuuta 2005,

määrärahojen lopullisesta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille varainhoitovuonna 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3737)

(Ainoastaan espanjan-, tšekin-, saksan-, kreikan-, englannin-, ranskan-, italian-, unkarin-, portugalin-, slovakin- ja sloveeninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2005/715/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viiniviljelmien rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevat säännöt vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 ja viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta 31 päivänä toukokuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1227/2000 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1227/2000 säädetyissä rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan järjestelmän rahoitussuunnitelmia ja rahoitukseen osallistumista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetään, että viittaukset johonkin varainhoitovuoteen ovat viittauksia jäsenvaltioiden tosiasiallisesti 16 päivän lokakuuta ja seuraavan vuoden 15 päivän lokakuuta välisenä aikana suorittamiin maksuihin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklan 1 kohdan mukaan komissio jakaa jäsenvaltiolle vuosittain alustavat määrärahat objektiivisin perustein, joissa otetaan huomioon erityistilanteet ja -tarpeet sekä järjestelmän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat ponnistelut.

(4)

Komissio on vahvistanut viinivuotta 2004/2005 koskevat alustavat määrärahat päätöksellä 2004/687/EY (3).

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden toteutuneet ja maksetut menot rajoitetaan päätöksessä 2004/687/EY ilmoitettuun määrärahojen määrään. Varainhoitovuonna 2005 kyseistä rajoitusta ei sovelleta mihinkään jäsenvaltioon.

(6)

Asetuksen 17 artiklan 4 kohdan mukaisesti sovelletaan seuraamusta, jos jonkin jäsenvaltion tosiasialliset menot hehtaarilta ylittävät päätöksessä 2004/687/EY säädetyt menot. Tänä vuonna seuraamusta sovelletaan Luxemburgiin, ja määrä on 289 euroa.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat esittää uuden pyynnön kuluvan varainhoitovuoden osalta. Se koskee Saksaa, Espanjaa, Ranskaa, Italiaa, Itävaltaa ja Portugalia.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 9 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot, joille varainhoitovuosi 2005 on rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan järjestelmän ensimmäinen soveltamisvuosi, voivat toimittaa komissiolle pyynnön varainhoitovuoden 2005 menojen lisärahoituksesta, joka on enintään 90 prosenttia niille päätöksen 2004/687/EY mukaisesti myönnetyistä varoista. Kyseistä säännöstä sovelletaan Tšekkiin, Unkariin, Maltaan ja Slovakiaan.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyynnöt, jotka on jätetty mainitun asetuksen 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, hyväksytään alustavat määrärahat käyttäneiden jäsenvaltioiden osalta suhteessa niiden pyyntöihin käyttämällä saatavilla olevia määrärahoja sen jälkeen, kun jäsenvaltioille myönnetystä kokonaismäärästä on vähennetty kaikkien jäsenvaltioiden mainitun asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti ilmoittamien ja tarvittaessa 17 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti oikaistujen ja mainitun asetuksen 17 artiklan 9 kohdan mukaisesti ilmoitettujen ja hyväksyttyjen määrien summa. Kyseistä säännöstä sovelletaan varainhoitovuonna 2005 Saksaan, Espanjaan, Ranskaan, Italiaan, Itävaltaan ja Portugaliin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määrärahojen lopullinen jako asianomaisten jäsenvaltioiden tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2004/2005 asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi varainhoitovuonna 2005 ilmoitetaan tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Slovenian tasavallalle ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 143, 16.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1216/2005 (EUVL L 199, 29.7.2005, s. 32).

(3)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 23.


LIITE

Lopulliset määrärahat viinivuonna 2004/2005 (varainhoitovuosi 2005)

Jäsenvaltio

Pinta-ala

(ha)

Määrärahat

(EUR)

Tšekki

84

772 352

Saksa

1 975

12 695 680

Kreikka

988

7 047 724

Espanja

19 888

149 316 032

Ranska

13 691

108 227 509

Italia

14 633

103 757 903

Kypros

193

2 340 941

Luxemburg

10

83 200

Unkari

1 132

9 054 545

Malta

15

154 474

Austria

1 275

7 248 066

Portugali

7 153

45 588 331

Slovenia

172

2 913 565

Slovakia

221

799 448

Yhteensä

61 429

449 999 711


Top