EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1686

Komission asetus (EY) N:o 1686/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2004/2005

OJ L 271, 15.10.2005, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1686/oj

15.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1686/2005,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2005,

tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2004/2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 8 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 16 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla 20 päivänä helmikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 314/2002 (2) 8 artiklassa säädetään, että perustuotantomaksun ja B-maksun määrät sekä tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1260/2001 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin kerroin on vahvistettava edellisen markkinointivuoden osalta ennen seuraavaa 15 päivää lokakuuta.

(2)

B-maksun enimmäismäärän tarkistamisesta ja B-juurikkaan vähimmäishinnan muuttamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2004/2005 17 päivänä elokuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1462/2004 (3) säädetään, että asetuksen (EY) N:o 1260/2001 15 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun B-maksun enimmäismäärä markkinointivuonna 2004/2005 on 37,5 prosenttia valkoisen sokerin interventiohinnasta.

(3)

Markkinointivuoden 2004/2005 osalta asetuksen (EY) N:o 1260/2001 15 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti todettu ennakoitu kokonaistappio edellyttää mainitun artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti enintään kahden prosentin suuruisen perustuotantomaksun sekä 37,5 prosentin suuruisen B-maksun vahvistamista. Ne vahvistetaan vastaavasti mainitun artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1462/2004 1 artiklassa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos mainitun asetuksen 15 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti todettua kokonaistappiota ei voida kattaa kokonaan perustuotantomaksusta ja B-maksusta saatavilla tuloilla, peritään lisämaksu. Markkinointivuoden 2004/2005 osalta tämä kattamaton kokonaistappio on 133 529 997 euroa. Sen vuoksi on syytä vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1260/2001 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kerroin. Kyseisen kertoimen määrittämiseksi on otettava huomioon markkinointivuodeksi 2003/2004 yhteisön, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioille vahvistettujen maksujen määrät.

(5)

Sokerin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sokerialan tuotantomaksut vahvistetaan markkinointivuodeksi 2004/2005 seuraavasti:

a)

12,638 euroa tonnilta valkoista sokeria A- ja B-sokerin perustuotantomaksuna;

b)

236,963 euroa tonnilta valkoista sokeria B-sokerin B-maksuna;

c)

5,330 euroa tonnilta kuiva-ainetta A- ja B-isoglukoosin perustuotantomaksuna;

d)

99,424 euroa tonnilta kuiva-ainetta B-isoglukoosin B-maksuna;

e)

12,638 euroa tonnilta kuiva-ainetta vastaavalta määrältä sokeria/isoglukoosia A- ja B-inuliinisiirapin perustuotantomaksuna;

f)

236,963 euroa tonnilta kuiva-ainetta vastaavalta määrältä sokeria/isoglukoosia B-inuliinisiirapin B-maksuna.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 16 artiklan 2 kohdassa säädetyksi kertoimeksi vahvistetaan 0,27033 Tšekille, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Puolalle, Slovenialle ja Slovakialle ja 0,15935 muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EYVL L 50, 21.2.2002, s. 40. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 38/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 13).

(3)  EUVL L 270, 18.8.2004, s. 4.


Top