EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1553

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1553/2005, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun asetuksen (EY) N:o 1177/2003 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 32 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 32 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 165 - 167

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Implisiittinen kumoaja 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1553/oj

30.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/6


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1553/2005,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2005,

yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun asetuksen (EY) N:o 1177/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) 16 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1177/2003 (2) vahvistetaan yhteiset puitteet sellaisten yhteisön tulo- ja elinolotilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle, jotka sisältävät vertailukelpoiset ja ajantasaiset tuloja sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tasoa ja rakennetta koskevat poikittais- ja pitkittäistutkimuksiin perustuvat kansalliset ja Euroopan tason tiedot.

(2)

Uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuneen Euroopan unioniin liittymisen johdosta on tarpeen laajentaa asetuksen (EY) N:o 1177/2003 liitettä II, sillä kyseisessä liitteessä vahvistetaan EU-SILC-järjestelmän vaatimat otosten vähimmäiskoot kullekin jäsenvaltiolle.

(3)

Lisäksi useimmat uudet jäsenvaltiot ja monet vanhat jäsenvaltiot tarvitsevat nähtävästi lisäaikaa mukauttaakseen järjestelmiään vastaamaan yhteisön tilastojen tuottamisessa käytettyjä yhdenmukaisia menetelmiä ja määritelmiä.

(4)

Asetus (EY) N:o 1177/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1177/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.   ”Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Tšekin tasavalta, Saksa, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Alankomaat, Puola, Slovenia, Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat aloittaa vuotuisen poikkileikkaus- ja pitkittäisleikkaustietojen keräämisen vuodesta 2005.

Tämä lupa edellyttää, että nämä jäsenvaltiot toimittavat vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2004 niitä Euroopan unionin yhteisiä poikkileikkausindikaattoreita varten, jotka neuvosto on hyväksynyt ennen 1 päivää tammikuuta 2003 osana avointa koordinointimenetelmää ja jotka voidaan määritellä EU-SILC-välineen perusteella.”

2)

Lisätään 13 artiklaan kohdat seuraavasti:

4.   ”Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Viro saa yhteisöltä rahoitusta työstä aiheutuviin kuluihin vuodesta 2005 alkaen neljäksi tietojenkeruuvuodeksi.

5.   Rahoitus vuodeksi 2007 on määrä vielä varmistaa tulevasta yhteisön ohjelmasta.”

3)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 7 päivänä syyskuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. toukokuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 12. heinäkuuta 2005.

(2)  EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1.


LIITE

”LIITE II

OTOSTEN VÄHIMMÄISKOOT

 

Kotitaloudet

Haastateltavat 16 vuotta täyttäneet henkilöt

Poikkileikkaus

Pitkittäisleikkaus

Poikkileikkaus

Pitkittäisleikkaus

1

2

3

4

EU-jäsenvaltiot

Belgia

4 750

3 500

8 750

6 500

Tšekki

4 750

3 500

10 000

7 500

Tanska

4 250

3 250

7 250

5 500

Saksa

8 250

6 000

14 500

10 500

Viro

3 500

2 750

7 750

5 750

Kreikka

4 750

3 500

10 000

7 250

Espanja

6 500

5 000

16 000

12 250

Ranska

7 250

5 500

13 500

10 250

Irlanti

3 750

2 750

8 000

6 000

Italia

7 250

5 500

15 500

11 750

Kypros

3 250

2 500

7 500

5 500

Latvia

3 750

2 750

7 650

5 600

Liettua

4 000

3 000

9 000

6 750

Luxemburg

3 250

2 500

6 500

5 000

Unkari

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Alankomaat

5 000

3 750

8 750

6 500

Itävalta

4 500

3 250

8 750

6 250

Puola

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugali

4 500

3 250

10 500

7 500

Slovenia

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovakia

4 250

3 250

11 000

8 250

Suomi

4 000

3 000

6 750

5 000

Ruotsi

4 500

3 500

7 500

5 750

Yhdistynyt kuningaskunta

7 500

5 750

13 750

10 500

EU-jäsenvaltiot yhteensä

121 000

90 750

250 150

186 850

Islanti

2 250

1 700

3 750

2 800

Norja

3 750

2 750

6 250

4 650

Islanti ja Norja mukaan lukien yhteensä

127 000

95 200

260 150

194 300

Huomautus: Tässä tarkoitetaan otoskokoa, joka vaaditaan, jos tutkimus perustuu yksinkertaiseen satunnaisotantaan (tutkimusasetelman vaikutus suhteessa ’köyhyysriskiastetta kuvaavaan muuttujaan’ = 1,0). Todellisen otoskoon on oltava suurempi niin, että tutkimusasetelman vaikutus on yli 1,0 ja kaikenlainen vastauskato kompensoituu. Lisäksi otoskoko tarkoittaa tutkimukseen kelpaavien kotitalouksien määrää, eli sellaisia kotitalouksia, joiden osalta ja joiden kaikkien jäsenten osalta kaikki tai lähes kaikki tarvittavat tiedot on saatu.”


Top