EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1281

Komission asetus (EY) N:o 1281/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005, kalastuslisenssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vähimmäistiedoista

OJ L 203, 4.8.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 273–275 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 89 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 89 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; Kumoaja 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1281/oj

4.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1281/2005,

annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

kalastuslisenssien hallinnoinnista ja niihin sisällytettävistä vähimmäistiedoista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tasolla on tarpeen vahvistaa kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevat säännöt, jotta voitaisiin helpottaa kalastustoiminnan valvontaa ja varmistaa sen yhdenmukaisuus; erityisen tärkeitä ovat lisenssin haltijaa, alusta, kalastuskapasiteettia ja pyydyksiä koskevat tiedot.

(2)

Kalastuslisenssi muodostaa merkittävän kalastuslaivastojen hallinnoinnin välineen erityisesti asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 ja 13 artiklassa sekä yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 639/2004 (2) säädettyjen kapasiteettia koskevien rajoitusten osalta. Myönnetyissä lisensseissä ilmoitettu jäsenvaltion kalastuslaivaston kokonaiskapasiteetti ei saa ylittää mainittuja rajoituksia eikä varsinkaan tasoja, jotka johtuvat neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 12 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1438/2003 (3) sekä yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä joulukuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2104/2004 soveltamisesta.

(3)

Kun otetaan huomioon kalastuslisenssin merkitys kalastuslaivastojen hallinnoinnin sekä kalastustoiminnan valvonnan ja tarkastamisen välineenä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että lisenssiin sisältyvät tiedot ovat selkeitä, yksiselitteisiä ja kulloinkin vallitsevaa todellista tilannetta vastaavia.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltion on peruutettava kalastuslisenssi, jotta alus voitaisiin poistaa laivastosta julkisella tuella. Kyseistä lisenssiä vastaavaa kapasiteettia ei voi korvata. Jos alusta, jonka lisenssi on peruutettu, ei ole poistettu laivastosta julkisella tuella, kapasiteetti ja kapasiteettia koskeva lisenssi voidaan kuitenkin korvata sillä edellytyksellä, että noudatetaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 ja 13 artiklan säännöksiä, jotka koskevat kalastuslaivastojen viitetasoja sekä laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistoa koskevaa järjestelmää.

(5)

Lisenssiin sisällytettävien tietojen olisi vastattava yhteisön kalastuslaivastorekisterissä olevia tietoja.

(6)

Lisenssiin sisällytettävien tietojen osalta olisi noudatettava kalastusalusten ominaisuuksista 22 päivänä syyskuuta 1986 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2930/86 (4) sekä yhteisön kalastuslaivastorekisteristä 30 päivänä joulukuuta 2003 annettua komission asetusta (EY) N:o 26/2004 (5).

(7)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 3690/93 (6) perustetaan yhteisön järjestelmä kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi. Tätä asetusta olisi sovellettava edellä mainitun asetuksen kumoamispäivästä alkaen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastuksen ja vesiviljelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetuksen (EY) N:o 2371/2002 22 artiklassa tarkoitettujen kalastuslisenssien hallinnointia sekä niihin sisällytettäviä vähimmäistietoja varten.

2 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa ’kalastuslisenssillä’ tarkoitetaan sen haltijalle myönnettyä kansallisten sääntöjen rajoittamaa oikeutta käyttää tiettyä kalastuskapasiteettia veden elollisten luonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten.

3 artikla

Vesiluonnonvarojen hyödyntäminen

Yhteisön kalastusalusta voidaan käyttää veden elollisten luonnonvarojen kaupalliseen hyödyntämiseen vain, jos laivassa on voimassa oleva kalastuslisenssi.

4 artikla

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Lippujäsenvaltion on myönnettävä kalastuslisenssi, hallinnoitava sitä ja peruutettava se tämän asetuksen mukaisesti.

5 artikla

Kalastuslisenssiin sisällytettävät vähimmäistiedot

1.   Kalastuslisenssin on sisällettävä vähintään tämän asetuksen liitteessä vahvistetut tiedot.

2.   Lippujäsenvaltion on päivitettävä kalastuslisenssin sisältämät tiedot, jos niissä tapahtuu muutoksia.

3.   Lippujäsenvaltion on varmistettava, että kalastuslisenssin sisältämät tiedot ovat tarkkoja ja yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 2371/2002 15 artiklassa tarkoitetun yhteisön kalastusalusrekisterin sisältämien tietojen kanssa.

6 artikla

Kalastuslisenssin voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

1.   Lippujäsenvaltion on keskeytettävä tilapäisesti sellaisen aluksen kalastuslisenssin voimassaolo, joka on tilapäisesti poistettu käytöstä jäsenvaltion päätöksellä.

2.   Lippujäsenvaltion on peruutettava lopullisesti sellaisen aluksen kalastuslisenssi, johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin mukauttamistoimenpidettä.

7 artikla

Yhdenmukaisuus kalastuslaivaston kapasiteetin hallinnointitoimenpiteiden kanssa

Jäsenvaltion myöntämiä kalastuslisenssejä vastaava kokonaiskapasiteetti bruttotonneina (GT) ja kilowatteina (kW) ilmaistuna ei saa milloinkaan ylittää kyseiselle jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 ja 13 artiklan sekä asetusten (EY) N:o 639/2004, 1438/2003 ja 2104/2004 mukaisesti vahvistettuja enimmäiskapasiteettitasoja.

8 artikla

1.   Jokaisen lippujäsenvaltion on varmistettava, että viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä lukien kaikki sen lisenssit ovat tämän asetuksen mukaisia.

2.   Siihen saakka, kunnes lippujäsenvaltion kaikki lisenssit on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti, asetuksen (EY) N:o 3690/93 mukaisesti myönnettyjä lisenssejä pidetään voimassaolevina lisensseinä.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamispäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 9.

(3)  EUVL L 204, 13.4.2003, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 916/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 81).

(4)  EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3259/94 (EYVL L 339, 29.12.1994, s. 11).

(5)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25.

(6)  EYVL L 341, 31.12.1993, s. 93.


LIITE

Vähimmäistiedot

I   TUNNISTUSTIEDOT

A.   ALUS (1)

1.

Numero yhteisön kalastuslaivastorekisterissä (CFR (2))

2.

Aluksen nimi (3)

3.

Lippuvaltio/rekisteröintimaa (2)

4.

Rekisteröintisatama (nimi ja kansallinen koodi (2))

5.

Ulkoiset tunnukset (2)

6.

Kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS (2)) (4)

B.   LISENSSIN HALTIJA/ALUKSEN OMISTAJA/ALUKSEN EDUSTAJA

1.

Lisenssin haltijan nimi ja osoite

2.

Aluksen omistajan nimi ja osoite (1)

3.

Aluksen edustajan nimi ja osoite (1)

II   KALASTUSKAPASITEETTIIN LIITTYVÄT TIEDOT

1.

Moottorin teho (kW) (5)

2.

Vetoisuus (GT)

3.

Kokonaispituus (5)  (1)

4.

Pääasialliset pyydykset (2)  (1)

5.

Toissijaiset pyydykset (2)  (1)


(1)  Nämä tiedot ilmoitetaan kalastuslisenssissä vain silloin, kun alus rekisteröidään yhteisön kalastuslaivastorekisteriin asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 26/2004 mukaisesti.

(3)  Jos aluksella on nimi.

(4)  Jos alukselta edellytetään kansainvälistä radiokutsutunnusta.

(5)  Asetuksen (EY) N:o 2930/86 mukaisesti.


Top