EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0470

2005/470/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2005, Thaimaassa harjoitettavaa yhteisön äänitallenteiden piratismia ja sen vaikutuksia yhteisön äänitallenteiden kauppaan koskevan tutkimusmenettelyn päättämisestä

OJ L 165, 25.6.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 156–157 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/470/oj

25.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä kesäkuuta 2005,

Thaimaassa harjoitettavaa yhteisön äänitallenteiden piratismia ja sen vaikutuksia yhteisön äänitallenteiden kauppaan koskevan tutkimusmenettelyn päättämisestä

(2005/470/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio vastaanotti 5 päivänä kesäkuuta 1991 yhteisen kauppapolitiikan lujittamisesta erityisesti suojauduttaessa laittomilta kauppatavoilta 17 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2641/84 (2) mukaisen valituksen kansainväliseltä fonografiateollisuuden liitolta (IFPI), joka edustaa käytännössä kaikkia yhteisön äänitallenteiden tuottajia.

(2)

Valituksessa väitettiin, että yhteisön äänitallenteiden piratismi on yleistä Thaimaassa ja että tämä aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuotannonalalle erityisesti siksi, että se vaikuttaa Thaimaahan ja muihin yhteisön ulkopuolisiin maihin suuntautuvaan yhteisön äänitallenteiden vientiin.

(3)

Komissio päätti, että valitus sisälsi riittävästi näyttöä tutkimusmenettelyn aloittamiseksi. Asiaa koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä  (3).

(4)

Menettelyn aloittamisen jälkeen komissio teki tosiasioihin perustuvan ja oikeudellisen tutkimuksen ja esitti tutkimuskertomuksensa neuvoa-antavalle komitealle 20 päivänä helmikuuta 1992. Kertomuksesta kävi ilmi, että lähinnä sen vuoksi, että Thaimaan viranomaiset eivät panneet moitteettomasti täytäntöön tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, äänitallenteiden (kansainvälinen valikoima) piratismi kasvoi viitekautena todennäköisesti 90 prosenttiin, ja tämä aiheutti merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle erityisesti, koska myynti väheni Thaimaan markkinoilla (ja eräissä muissa yhteisön ulkopuolisissa maissa).

(5)

Komissio neuvotteli tämän jälkeen Thaimaan viranomaisten kanssa, ja näiden neuvottelujen perusteella Thaimaan hallitus sitoutui syyskuussa 1992 vähentämään yhteisön äänitallenteiden piratismin häviävän pienelle tasolle mahdollisimman lyhyessä ajassa ja ensimmäisessä vaiheessa vähentämään sitä merkittävästi yhden vuoden aikana. Thaimaan uusi tekijänoikeuslaki tuli voimaan 21 päivänä maaliskuuta 1995. Laissa on useita määräyksiä, joilla pyritään yksinkertaistamaan piraattitavaroiden vastaisia toimia ja joissa määrätään riittävä pelotusvaikutus sekä mahdollisia että tosiasiasiallisia tekijänoikeuksien loukkauksia vastaan ennen kaikkea koventamalla seuraamuksia huomattavasti. Sen vuoksi tutkimusmenettely keskeytettiin komission päätöksellä 96/40/EY (4) ja tilanteen kehittymistä päätettiin seurata tiiviisti.

(6)

Komissio teki toisen tosiasioihin perustuvan ja oikeudellisen tutkimuksen ja esitti neuvoa-antavalle komitealle tutkimuskertomukset 29 päivänä toukokuuta 2002, 13 päivänä lokakuuta 2003 ja 29 päivänä kesäkuuta 2004. Näistä kertomuksista kävi ilmi, että Thaimaa on toteuttanut toimenpiteitä äänitallenteiden piratismin vähentämiseksi, sillä Thaimaan parlamentti on hyväksynyt optisia viestintävälineitä koskevan lainsäädännön, toimia on tehostettu musiikkipiratismiin syyllistyviä henkilöitä vastaan, koordinaatiota on tiivistetty musiikkipiratismiin liittyviä kysymyksiä käsittelevien eri Thaimaan viranomaisten välillä sekä Thaimaan viranomaisten ja musiikkiteollisuutta edustavien järjestöjen välillä ja kuluttajiin kohdistettuja tiedotuskampanjoita on järjestetty piratismin kielteisistä vaikutuksista.

(7)

Näistä aloitteista huolimatta äänitallenteiden (kansainvälinen valikoima) piratismi on edelleen vakava ongelma Thaimaassa, ja suuria määriä piraattiäänitallenteita viedään jatkuvasti Euroopan unioniin. Näitä ongelmia olisi kuitenkin parempi käsitellä muulla tavalla kuin asetuksen (EY) N:o 3286/94 mukaisessa tutkimuksessa.

(8)

Yhteisön äänitallenteiden piratismia Thaimaassa olisi pyrittävä vähentämään Thaimaan ja yhteisön pysyvillä kahdenvälisillä ja alueellisilla yhteistyöjärjestelyillä.

(9)

Piratismin vastaisia toimenpiteitä voidaan myös kehittää Thaimaan ja yhteisön välisillä kahdenvälisillä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla.

(10)

Yhteisö voi myös edelleen antaa Thaimaan viranomaisille rahoitustukiohjelmista tukea, jolla kehitetään kyseisten viranomaisten äänitallenteiden piratismin torjumisessa tarvitsemia teknisiä valmiuksia.

(11)

Thaimaan toteuttamia toimia yhteisön äänitallenteiden piratismia vastaan voidaan seurata järjestelmillä, joita esitetään strategiaa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanemiseksi yhteisön ulkopuolisissa maissa koskevassa tiedonannossa (5).

(12)

Sen vuoksi on aiheellista päättää tutkimusmenettely.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Päätetään Thaimaassa harjoitettavaa yhteisön äänitallenteiden piratismia ja sen vaikutuksia yhteisön äänitallenteiden kauppaan koskeva tutkimusmenettely.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 356/95 (EYVL L 41, 23.2.1995, s. 3).

(2)  EYVL L 252, 20.9.1984, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 522/94 (EYVL L 66, 10.3.1994, s. 10).

(3)  EYVL C 189, 20.7.1991, s. 26.

(4)  EYVL L 11, 16.1.1996, s. 7.

(5)  EUVL C 129, 26.5.2005, s. 3.


Top