EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SP

Pöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä

EUVL L 157, 21.6.2005, p. 29–202 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2005/pro_1/sign

21.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/29


PÖYTÄKIRJA

Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

KATSOVAT, että Bulgarian tasavalta ja Romania liittyvät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007,

KATSOVAT, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-58 artiklassa määrätään, että liittymisehdoista ja ‐menettelyistä määrätään jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltion välisellä sopimuksella,

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka liitetään Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen:

ENSIMMÄINEN OSA

PERIAATTEET

1 artikla

1.   Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan ilmaisulla:

’perustuslaki’ sopimusta Euroopan perustuslaista;

’Euratomin perustamissopimus’ Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla;

’nykyiset jäsenvaltiot’ Belgian kuningaskuntaa, Tšekin tasavaltaa, Tanskan kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Viron tasavaltaa, Helleenien tasavaltaa, Espanjan kuningaskuntaa, Ranskan tasavaltaa, Irlantia, Italian tasavaltaa, Kyproksen tasavaltaa, Latvian tasavaltaa, Liettuan tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa, Unkarin tasavaltaa, Maltan tasavaltaa, Alankomaiden kuningaskuntaa, Itävallan tasavaltaa, Puolan tasavaltaa, Portugalin tasavaltaa, Slovenian tasavaltaa, Slovakian tasavaltaa, Suomen tasavaltaa, Ruotsin kuningaskuntaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa;

’uudet jäsenvaltiot’ Bulgarian tasavaltaa ja Romaniaa;

’toimielimet’ perustuslailla perustettuja toimielimiä.

2.   Tässä pöytäkirjassa olevia viittauksia perustuslakiin ja unioniin pidetään soveltuvin osin viittauksina vastaavasti Euratomin perustamissopimukseen ja Euratomin perustamissopimuksella perustettuun yhteisöön.

2 artikla

Perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen määräykset sekä toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten säännökset ja määräykset sitovat Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivästä alkaen, ja niitä sovelletaan näissä valtioissa perustuslaissa, Euratomin perustamissopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin.

3 artikla

1.   Bulgaria ja Romania liittyvät neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin.

2.   Bulgaria ja Romania ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien, unionia koskevien julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen; tästä seuraa, että ne noudattavat edellä mainituista julistuksista, päätöslauselmista tai muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet.

3.   Bulgaria ja Romania liittyvät liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin. Nämä yleissopimukset ja pöytäkirjat tulevat voimaan Bulgarian ja Romanian osalta ajankohtana, jonka neuvosto määrittelee 4 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä.

4.   Neuvosto tekee yksimielisesti komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan eurooppapäätökset kaikkien liittymisen johdosta tarvittavien mukautusten tekemiseksi 3 kohdassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin ja julkaisee mukautetun tekstin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.   Bulgaria ja Romania sitoutuvat 3 kohdassa tarkoitettujen yleissopimusten ja pöytäkirjojen suhteen ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt, kuten ne, jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet liittymispäivään mennessä, ja helpottamaan jäsenvaltioiden toimielinten ja järjestöjen välistä käytännön yhteistyötä.

6.   Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta tehdä eurooppapäätöksiä liitteen I täydentämiseksi yleissopimuksilla, sopimuksilla ja pöytäkirjoilla, jotka on allekirjoitettu ennen liittymispäivää.

7.   Tässä artiklassa mainitut erityiset välineet käsittävät perustuslain IV-438 artiklassa tarkoitetut välineet.

4 artikla

1.   Liitteessä II luetellut osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä perustuslain 17. pöytäkirjassa tarkoitetut Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen liittymispäivää annetut tällaiset säädökset ovat Bulgariaa ja Romaniaa sitovia ja niitä sovelletaan niissä liittymispäivästä alkaen.

2.   Vaikka ne osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, sitovatkin Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivästä alkaen, niitä sovelletaan kummassakin valtiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän eurooppapäätöksen mukaisesti sen jälkeen kun on näytetty toteen sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti, että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä valtiossa.

Neuvosto tekee päätöksensä Euroopan parlamenttia kuultuaan niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä, joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset on jo pantu täytäntöön, ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan, jonka osalta kyseiset määräykset on määrä panna täytäntöön, yksimielisellä päätöksellä. Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin, joiden soveltamiseen kyseiset jäsenvaltiot osallistuvat.

5 artikla

Bulgaria ja Romania osallistuvat talous- ja rahaliittoon liittymispäivästä alkaen perustuslain III‐197 artiklassa tarkoitettuina jäsenvaltioina, joita koskee poikkeus.

6 artikla

1.   Sopimukset ja yleissopimukset, jotka unioni on tehnyt tai joita unioni soveltaa väliaikaisesti yhden tai useamman kolmannen valtion, kansainvälisen järjestön tai kolmannen valtion kansalaisen kanssa, sitovat Bulgariaa ja Romaniaa perustuslaissa ja tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin.

2.   Bulgaria ja Romania sitoutuvat tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin, jotka unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä.

Bulgarian ja Romanian liittymisestä sopimuksiin tai yleissopimuksiin, jotka unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä tiettyjen kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, sovitaan tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja kyseisen kolmannen maan tai kyseisten kolmansien maiden tai kyseisen kansainvälisen järjestön välillä. Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteludirektiivien pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa. Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten.

Tämä menettely ei rajoita unionin oman toimivallan käyttöä eikä vaikuta toimivallan jakamiseen unionin ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin, jotka eivät liity liittymiseen.

3.   Liityttyään 2 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin Bulgariaa ja Romaniaa koskevat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset samat oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita.

4.   Bulgaria ja Romania soveltavat liittymispäivästä alkaen ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unionin ja nykyisten jäsenvaltioiden yhdessä ennen liittymistä tekemien sopimusten tai yleissopimusten määräyksiä, lukuun ottamatta Sveitsin kanssa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyä sopimusta. Tätä velvollisuutta sovelletaan myös sopimuksiin tai yleissopimuksiin, joiden osalta unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat sopineet väliaikaisesta soveltamisesta.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unioni ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa yhdessä kukin toimivaltansa puitteissa aiheelliset toimenpiteet.

5.   Bulgaria ja Romania liittyvät Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen (1).

6.   Bulgaria ja Romania sitoutuvat liittymään tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta (2) kyseisen sopimuksen 128 artiklan mukaisesti.

7.   Bulgaria ja Romania soveltavat liittymispäivästä alkaen unionin kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

Määrällisiä rajoituksia, joita unioni soveltaa tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin, on mukautettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen unioniin. Tätä varten unioni voi ennen liittymispäivää neuvotella kyseisten kolmansien maiden kanssa muutoksista edellä tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin.

Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja ‐järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisen.

8.   Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan, Bulgarian ja Romanian viime vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella.

Tätä varten ennen liittymispäivää neuvotellaan tarvittavista muutoksista unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin terässopimuksiin ja -järjestelyihin.

Jos kahdenvälisten sopimusten ja ‐järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, sovelletaan ensimmäisen alakohdan määräyksiä.

9.   Unioni hallinnoi Bulgarian ja Romanian kolmansien maiden kanssa ennen liittymistä tekemiä kalastussopimuksia.

Niihin Bulgarian ja Romanian oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat näistä sopimuksista, ei puututa sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa.

Neuvosto tekee komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

10.   Bulgaria ja Romania sanovat liittymispäivästä alkaen irti vapaakauppasopimuksensa kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien Keski-Euroopan vapaakauppasopimus.

Niiltä osin kuin Bulgarian, Romanian tai näiden molempien valtioiden ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa, Bulgaria ja Romania käyttävät kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi. Jos Bulgarialla tai Romanialla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta, sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti.

11.   Bulgaria ja Romania liittyvät tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin, 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yleissopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin.

12.   Bulgaria ja Romania toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuolina unioni tai muut jäsenvaltiot myös ovat, niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin.

Ne sanovat erityisesti irti liittymispäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä, joiden sopimuspuolena unioni myös on, jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen.

13.   Kun tässä artiklassa viitataan unionin tekemiin tai allekirjoittamiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin, tarkoitetaan myös perustuslain IV-438 artiklassa tarkoitettuja yleissopimuksia ja sopimuksia.

7 artikla

Tähän pöytäkirjaan sisältyvät siirtymämääräykset voidaan kumota neuvoston eurooppalailla, kun siirtymämääräyksiä ei enää sovelleta. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan.

8 artikla

1.   Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne, joihin tässä pöytäkirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät, säilyy ennallaan; erityisesti kyseisten säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen.

2.   Tämän pöytäkirjan määräyksillä, joilla on muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa toimielinten antamia säädöksiä tai joista seuraa, että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä, on sama oikeudellinen luonne kuin näin kumotuilla tai muutetuilla määräyksillä, ja niitä koskevat samat säännöt kuin jälkimmäisiä määräyksiä.

9 artikla

Tässä pöytäkirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymätoimenpiteinä perustuslain ja toimielinten antamien säädösten soveltamista.

TOINEN OSA

MUKAUTUKSET PERUSTUSLAKIIN

I OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

10 artikla

1.   Korvataan perustuslakiin ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 3. pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin neljäätoista ja vuoroin kolmeatoista tuomaria.”.

2.   Korvataan perustuslakiin ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 3. pöytäkirjan 48 artikla seuraavasti:

”48 artikla

Unionin yleisessä tuomioistuimessa on 27 tuomaria.”.

11 artikla

1.

Muutetaan 4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

a)

korvataan johdantovirke seuraavasti:

”1.

Pankin pääoma on 164 795 737 000 euroa, jonka jäsenvaltiot merkitsevät seuraavasti (3):

b)

lisätään Irlantia ja Slovakiaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Romania

846 000 000”;

ja

c)

lisätään Sloveniaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

296 000 000”.

2.

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

”2.

Hallintoneuvostossa on 28 jäsentä ja 18 varajäsentä.

Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Jokainen jäsenvaltio sekä komissio nimeävät kukin yhden jäsenen.

Valtuusto nimittää varajäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti:

kaksi Saksan liittotasavallan nimeämää varajäsentä,

kaksi Ranskan tasavallan nimeämää varajäsentä,

kaksi Italian tasavallan nimeämää varajäsentä,

kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä,

yhden Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen,

yhden Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen,

kaksi Tanskan kuningaskunnan, Helleenien tasavallan, Irlannin ja Romanian yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä,

kaksi Viron tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä,

kolme Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Kyproksen tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä,

yhden komission nimeämän varajäsenen.”.

12 artikla

Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta, joka koskee tieteellis-teknisen komitean kokoonpanoa, seuraavasti:

”2.

Komiteassa on 41 jäsentä, jotka neuvosto nimeää komissiota kuultuaan.”

II OSASTO

MUUT MUKAUTUKSET

13 artikla

Korvataan perustuslain III-157 artiklan 1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Bulgariassa, Virossa ja Unkarissa kansallisen lainsäädännön mukaan voimassa olevien rajoitusten osalta kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1999.”

14 artikla

Korvataan perustuslain IV-440 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Tätä sopimusta sovelletaan Belgian kuningaskuntaan, Bulgarian tasavaltaan, Tšekin tasavaltaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Viron tasavaltaan, Helleenien tasavaltaan, Espanjan kuningaskuntaan, Ranskan tasavaltaan, Irlantiin, Italian tasavaltaan, Kyproksen tasavaltaan, Latvian tasavaltaan, Liettuan tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Unkarin tasavaltaan, Maltan tasavaltaan, Alankomaiden kuningaskuntaan, Itävallan tasavaltaan, Puolan tasavaltaan, Portugalin tasavaltaan, Romaniaan, Slovenian tasavaltaan, Slovakian tasavaltaan, Suomen tasavaltaan, Ruotsin kuningaskuntaan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan.”

15 artikla

1.   Lisätään perustuslain IV-448 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Tämä sopimus on liittymissopimuksen nojalla todistusvoimainen myös bulgarian ja romanian kielellä laadittuina toisintoina.”

2.   Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 225 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tämä sopimus on todistusvoimainen myös bulgarian, englannin, espanjan, iirin, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, romanian, ruotsin, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä laadittuina toisintoina.”

KOLMAS OSA

PYSYVÄT MÄÄRÄYKSET

I OSASTO

TOIMIELINTEN ANTAMIA SÄÄDÖKSIÄ KOSKEVAT MUKAUTUKSET

16 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä III luetellut säädökset mukautetaan siten kuin siitä määrätään kyseisessä liitteessä.

17 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä IV lueteltujen säädösten mukautukset, jotka ovat tarpeen liittymisen vuoksi, laaditaan kyseisessä liitteessä lueteltujen suuntaviivojen mukaisesti.

II OSASTO

MUUT MÄÄRÄYKSET

18 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä V lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

19 artikla

Neuvoston eurooppalailla voidaan tämän pöytäkirjan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeviin määräyksiin tehdä mukautukset, jotka voivat osoittautua unionin oikeuden muutosten vuoksi tarpeellisiksi. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan.

NELJÄS OSA

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄYKSET

I OSASTO

SIIRTYMÄTOIMENPITEET

20 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteissä VI ja VII lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan Bulgariaan ja Romaniaan kyseisissä liitteissä määrätyin edellytyksin.

II OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

21 artikla

1.   Lisätään perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen liitteenä olevan unionin toimielimiä ja elimiä koskevista siirtymämääräyksistä tehdyn 34. pöytäkirjan 1 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Perustuslain I—20 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärästä poiketen Euroopan parlamentin jäsenmäärää lisätään Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi seuraavalla kyseisistä maista valittavien jäsenten määrällä liittymispäivän ja Euroopan parlamentin vaalikauden 2009—2014 alun väliseksi kaudeksi:

Bulgaria

18

Romania

35».

2.   Bulgaria ja Romania järjestävät kumpikin ennen 31 päivää joulukuuta 2007 yleiset ja välittömät vaalit, joissa niiden kansalaiset valitsevat 1 kohdassa vahvistetun määrän jäseniä Euroopan parlamenttiin edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen säännösten mukaisesti (4).

3.   Poiketen siitä, mitä perustuslain I—20 artiklan 3 kohdassa määrätään, jos vaalit järjestetään liittymispäivän jälkeen Bulgarian ja Romanian kansanedustuslaitokset nimeävät omasta keskuudestaan Bulgarian ja Romanian kansoja edustavat jäsenet Euroopan parlamenttiin liittymispäivän ja kuidenkin 2 kohdassa tarkoitettujen vaalien väliseksi kaudeksi kussakin noista valtioista vahvistettua menettelyä noudattaen.

22 artikla

1.   Lisätään perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen liitteenä olevan unionin toimielimiä ja elimiä koskevista siirtymämääräyksistä tehdyn 34. pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

10”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”Romania

14”.

2.   Korvataan perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen liitteenä olevan unionin toimielimiä ja elimiä koskevia siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan N:o 34 2 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kun neuvoston ratkaisu on unionin perustuslain nojalla tehtävä komission ehdotuksesta, sen edellytyksenä on vähintään 255 puoltavaa ääntä, jotka edustavat jäsenten enemmistöä. Muissa tapauksissa ratkaisun edellytyksenä on vähintään 255 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.”

23 artikla

Lisätään perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen liitteenä olevan unionin toimielimiä ja elimiä koskevista siirtymämääräyksistä tehdyn 34. pöytäkirjan 6 artiklassa Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

12”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”Romania

15”.

24 artikla

Lisätään perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen liitteenä olevan unionin toimielimiä ja elimiä koskevista siirtymämääräyksistä tehdyn 34. pöytäkirjan 7 artiklassa Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Bulgaria

12”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”Romania

15”.

III OSASTO

VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

25 artikla

 (5)

Bulgaria

EUR 14 800 000

Romania

EUR 42 300 000.

Nämä osuudet maksetaan kahdeksana samansuuruisena eränä, jotka erääntyvät 31 päivänä toukokuuta 2007, 31 päivänä toukokuuta 2008, 31 päivänä toukokuuta 2009, 30 päivänä marraskuuta 2009, 31 päivänä toukokuuta 2010, 30 päivänä marraskuuta 2010, 31 päivänä toukokuuta 2011 ja 30 päivänä marraskuuta 2011.

 (5)

Bulgaria

0,181 %

Romania

0,517 %.

3.   Bulgaria ja Romania maksavat 1 ja 2 kohdassa määrätyn pääoman ja kyseisissä kohdissa määrätyt maksut euroina, jollei valtuuston yksimielisesti päättämästä poikkeuksesta muuta johdu.

26 artikla

1.   Bulgaria ja Romania maksavat seuraavat määrät hiili- ja terästutkimusrahastoon, josta säädetään EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta 27 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä 2002/234/EHTY: (6)

(miljoonaa EUR käypinä hintoina)

Bulgaria

11,95

Romania

29,88.

2009:

15 %

2010:

20 %

2011:

30 %

2012:

35 %.

27 artikla

1.   Liittymispäivästä lähtien Bulgarian ja Romanian täytäntöönpanevat yksiköt hallinnoivat Phare‐ohjelman (7) ja Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavan rajatylittävän yhteistyön ohjelman (8) mukaiseen liittymistä edeltävään tukeen liittyviä tarjouskilpailuja, rakennusurakkasopimusten täytäntöönpanoa ja maksuja ja 31 artiklassa tarkoitetun siirtymäjärjestelyn mukaiseen tukeen liittyviä tarjouskilpailuja, rakennusurakkasopimusten täytäntöönpanoa ja maksuja.

Komissio luopuu tarjouskilpailuja ja rakennusurakkasopimuksia koskevasta ennakkovalvonnasta tässä tarkoituksessa tehdyllä komission päätöksellä komission toteutettua akkreditointimenettelyn ja laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän (EDIS) saatua myönteisen arvion Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3906/89 (9) muuttamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1266/1999 liitteessä asetettujen kriteerien ja edellytysten sekä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (10) 164 artiklan mukaisesti.

Jos tätä komission päätöstä ennakkovalvonnasta luopumisesta ei ole tehty ennen liittymispäivää, liittymistä edeltävää tukea ei voida hakea niiden sopimusten osalta, jotka on allekirjoitettu liittymispäivän ja sen päivän välisenä aikana, jolloin komission päätös tehdään.

Jos komission päätökset ennakkovalvonnasta luopumisesta kuitenkin poikkeuksellisesti siirtyvät liittymispäivän jälkeen Bulgarian ja Romanian viranomaisista riippumattomista syistä, komissio voi hyväksyä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa liittymistä edeltävän tuen hakemisen sellaisten sopimusten osalta, jotka on allekirjoitettu liittymispäivän ja komission päätöksen tekopäivän välisenä aikana, ja liittymistä edeltävän tuen toteuttamisen jatkamisen rajoitetuksi ajaksi komission suorittaman tarjouskilpailuja ja rakennusurakkasopimuksia koskevan ennakkovalvonnan alaisuudessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen liittymistä edeltävien rahoitusvälineiden nojalla ennen liittymistä sekä 31 artiklassa tarkoitetun siirtymäjärjestelyn nojalla liittymisen jälkeen tehtyjä rahoitussitoumuksia, mukaan luettuina liittymisen jälkeen tehdyt ja rekisteröidyt yksittäiset oikeudelliset sitoumukset ja maksut, on hallinnoitava edelleen liittymistä edeltäviä rahoitusvälineitä koskevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti ja ne on veloitettava vastaavista talousarvion luvuista, kunnes kyseiset ohjelmat ja hankkeet ovat päättyneet. Liittymisen jälkeen aloitettavissa julkisia hankintoja koskevissa menettelyissä sovelletaan kuitenkin asianomaisia unionin säännöksiä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua liittymistä edeltävää tukea koskeva viimeinen ohjelmasuunnittelu suoritetaan viimeisenä liittymistä edeltävänä vuotena. Näiden ohjelmien nojalla suoritettavista toimista on tehtävä sopimus kahden seuraavan vuoden aikana. Sopimuksentekokautta ei pidennetä. Poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sopimusten toteuttamisaikaa voidaan pidentää rajoitetusti.

Tästä riippumatta 4 kohdassa määriteltyjä hallinnollisten kulujen kattamiseen tarkoitettuja liittymisen valmisteluun tarkoitettuja varoja voidaan sitoa kahtena ensimmäisenä vuonna liittymisen jälkeen. Liittymisen valmisteluun tarkoitettuja varoja voidaan tilintarkastus- ja arviointikustannusten osalta sitoa viideksi vuodeksi liittymisen jälkeen.

4.   Jotta varmistettaisiin 1 kohdassa tarkoitettujen liittymistä edeltävien rahoitusvälineiden ja ISPA-ohjelman (11) vaiheittainen lopettaminen, komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarpeellisen sääntömääräisen henkilöstön määrä pidetään ennallaan Bulgariassa ja Romaniassa liittymisen jälkeen enintään 19 kuukautta. Tänä aikana sellaiset virkamiehet, väliaikainen henkilöstö ja sopimussuhteinen henkilöstö, jotka on nimitetty toimiin Bulgariassa ja Romaniassa ennen liittymistä ja joita pyydetään jäämään kyseisten valtioiden palvelukseen liittymispäivän jälkeen, saavat poikkeuksellisesti samanlaiset taloudelliset ja aineelliset edut, joita komissio sovelsi ennen liittymistä neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (12) vahvistettujen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti. Hallinnolliset menot, mukaan lukien tarvittavan muun henkilöstön palkat, katetaan Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion laajentumista koskevan asianmukaisen toimintalohkon budjettikohdasta ”Uusien jäsenvaltioiden liittymistä valmistelevan tuen asteittainen lakkauttaminen” tai vastaavasta budjettikohdasta.

28 artikla

1.   Toimenpiteiden, joita ovat liittymispäivänä koskeneet päätökset liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1267/1999 mukaisesta tuesta ja joiden täytäntöönpano ei ole päättynyt kyseiseen päivään mennessä, katsotaan olevan komission hyväksymiä koheesiorahaston perustamisesta 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 (13) mukaisesti. Määristä, joista on vielä tehtävä sitoumus mainitunlaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten, tehdään sitoumus liittymispäivänä voimassa olevan koheesiorahastoa koskevan asetuksen mukaisesti, ja ne kohdennetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion kyseistä asetusta vastaavaan lukuun. Jollei 2—5 kohdassa toisin mainita, viimeksi mainitun asetuksen nojalla hyväksyttyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia säännöksiä sovelletaan kyseisiin toimenpiteisiin.

2.   Kaikki 1 kohdassa tarkoitettuun toimenpiteeseen liittyvät hankintamenettelyt, joista liittymispäivänä on jo tehty Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu tarjouspyyntö, pannaan täytäntöön asianomaisessa tarjouspyynnössä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 165 artiklaan sisältyviä säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta. Kaikkien 1 kohdassa tarkoitettuun toimenpiteeseen liittyvien hankintamenettelyjen, joista ei ole vielä julkaistu tarjouspyyntöä Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on oltava perustuslain määräysten ja näiden nojalla annettujen säädösten ja unionin politiikkojen mukaisia, mukaan lukien ympäristönsuojelua, liikennettä, Euroopan laajuisia verkkoja, kilpailua ja julkisia hankesopimuksia koskeva politiikka.

3.   Komission 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen mukaisesti maksamat maksut otetaan varhaisimpaan avoimeen sitoumukseen, joka on tehty ensin asetuksen (EY) N:o 1267/1999 nojalla ja sitten tuolloin voimassa olevan koheesiorahastoa koskevan asetuksen nojalla.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta sovelletaan edelleen asetuksen (EY) N:o 1267/1999 mukaisia menojen tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä, paitsi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joista komissio päättää.

5.   Komissio voi päättää poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa myöntää erityisiä vapautuksia liittymispäivänä voimassa olevan koheesiorahastoa koskevan asetuksen mukaisesti sovellettavista säännöistä 1 artiklassa tarkoitettujen toimien osalta.

29 artikla

Jos SAPARD-ohjelman (14) puitteissa maatalousmaan metsitykseen, tuottajaryhmittymien perustamiseen tai maatalouden ympäristöjärjestelmiin tehtyjen monivuotisten sitoumusten tukikausi jatkuu SAPARDista maksettavien tukien viimeisen sallitun maksupäivän jälkeen, maksamatta olevat sitoumukset katetaan vuosien 2007—2013 maaseudun kehittämisohjelmasta. Jos erityiset siirtymätoimenpiteet ovat tältä osin tarpeen, ne hyväksytään rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (15) 50 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

30 artikla

1.   Sitoumustensa mukaisesti Bulgaria sulki lopullisesti ennen vuotta 2003 Kozloduyn ydinvoimalaitoksen 1 reaktorin ja 2 reaktorin näiden reaktorien myöhemmin tapahtuvaa käytöstä poistamista varten ja se sitoutuu sulkemaan lopullisesti tämän ydinvoimalaitoksen 3 reaktorin ja 4 reaktorin vuonna 2006 sekä myöhemmin poistamaan nämä reaktorit käytöstä.

2.   Yhteisö antaa Bulgarialle rahoitustukea vuosina 2007—2009 tukeakseen käytöstä poistamista sekä Kozloduyn ydinvoimalaitoksen 1—4 reaktorien sulkemisen ja käytöstä poistamisen seurauksien käsittelyä.

Tuki kattaa muun muassa toimenpiteet Kozloduyn ydinvoimalaitoksen 1—4 reaktorien käytöstä poistamisen tukemiseksi, toimenpiteet ympäristön parantamiseksi yhteisön säännöstön mukaisesti, toimenpiteet Bulgarian perinteisen energiantuotannon, ‐siirron ja ‐jakelun uudistamiseksi sekä toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi, uudistuvien energialähteiden käytön tehostamiseksi ja energian toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Tuen määrä vuosille 2007—2009 on 210 miljoonaa euroa (vuoden 2004 hinnat) maksusitoumusmäärärahoina, jotka sidotaan samansuuruisina 70 miljoonan euron (vuoden 2004 hinnat) vuosiosuuksina.

Tuki tai osia siitä voidaan antaa käyttöön yhteisön rahoitusosuutena Kozloduyn käytöstäpoistoa varten perustettuun kansainväliseen tukirahastoon, jota hallinnoi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki.

3.   Komissio voi antaa 2 kohdassa tarkoitetun tuen täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä. Säännöt annetaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (16) mukaisesti. Tässä tehtävässä komissiota avustaa komitea. Sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kuudeksi viikoksi. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

31 artikla

1.   Euroopan unioni antaa ensimmäisenä liittymisen jälkeisenä vuotena Bulgarialle ja Romanialle tilapäistä taloudellista tukea, jäljempänä ’siirtymäjärjestely’, niiden hallinnollisten ja oikeudellisten valmiuksien kehittämiseen ja lujittamiseen unionin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja sen soveltamisen valvomiseksi sekä parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämiseksi vertaisryhmässä. Tällä tuella rahoitetaan yhteiskunnan rakenteiden kehittämishankkeita ja niihin liittyviä rajoitettuja pieniä investointeja.

2.   Tuki perustuu jatkuvaan tarpeeseen lujittaa institutionaalisia valmiuksia tietyillä aloilla toimin, joita ei voida rahoittaa rakennerahastoista tai maaseudun kehittämisrahastoista.

3.   Yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskevissa julkisten hallintolaitosten välisissä kumppanuushankkeissa sovelletaan edelleen jäsenvaltioissa olevien yhteyspisteverkostojen kautta tapahtuvaa ehdotuspyyntömenettelyä, kuten jäsenvaltioiden kanssa tehdyissä puitesopimuksissa määrätään liittymistä edeltävän tuen osalta.

Siirtymäjärjestelyyn osoitettavat maksusitoumusmäärärahat ovat vuoden 2004 hintoina Bulgarian ja Romanian osalta 82 miljoonaa euroa ensimmäisenä liittymisen jälkeisenä vuonna kansallisten ja horisontaalisten painopisteiden huomioon ottamiseksi. Budjettivallan käyttäjä myöntää määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

4.   Siirtymäjärjestelyn mukaisesta tuesta päätetään ja se pannaan täytäntöön taloudellisen tuen myöntämisestä eräille Keski- ja Itä-Euroopan maille annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89 mukaisesti.

32 artikla

1.   Tilapäisenä välineenä otetaan käyttöön kassavirtajärjestely ja Schengen-järjestely, jonka tarkoituksena on auttaa Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivän ja vuoden 2009 lopun välillä rahoittamaan toimia unionin uusilla ulkorajoilla Schengenin säännöstön ja ulkorajojen valvonnan täytäntöönpanemiseksi ja auttaa parantamaan kansallisten talousarvioiden kassavirtaa.

2.   Bulgarialle ja Romanialle osoitetaan tilapäiseen kassavirtajärjestelyyn ja Schengen-järjestelyyn vuosina 2007—2009 kertaluonteisina tukimaksuina seuraavat määrät (vuoden 2004 hinnoissa):

(miljoonaa EUR vuoden 2004 hintoina)

 

2007

2008

2009

Bulgaria

121,8

59,1

58,6

Romania

297,2

131,8

130,8

3.   Kummallekin maalle tilapäiseen kassavirtajärjestelyyn ja Schengen-järjestelyyn osoitettavista varoista vähintään 50 prosenttia on tukea, jonka tarkoituksena on auttaa Bulgariaa ja Romaniaa täyttämään velvoitteensa rahoittaa toimia unionin uusilla ulkorajoilla Schengenin säännöstön ja ulkorajojen valvonnan täytäntöönpanemiseksi.

4.   Yksi kahdestoistaosa asianomaisen vuoden vuosikohtaisesta määrästä maksetaan Bulgarialle ja Romanialle kulloisenkin vuoden kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä. Kertaluonteiset tukimaksut on käytettävä kolmen vuoden kuluessa ensimmäisestä maksamisesta. Bulgaria ja Romania toimittavat viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän kolmen vuoden kauden päättymisestä kattavan kertomuksen tilapäisen kassavirtajärjestelyn ja Schengen-järjestelyn muodostamaan Schengen-osioon kuuluvien kertaluonteisten tukimaksujen lopullisesta käytöstä sekä selvityksen, jossa menot perustellaan. Komissio perii takaisin käyttämättömät tai perusteettomasti käytetyt varat.

5.   Komissio voi antaa tilapäisen kassavirtajärjestelyn ja Schengen-järjestelyn toiminnan kannalta tarvittavia teknisiä säännöksiä.

33 artikla

1.   Bulgarialle ja Romanialle rakennetoimiin osoitettavien maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä on kolmivuotiskaudella 2007—2009 seuraava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevia poliittisia päätöksiä:

(miljoonaa EUR vuoden 2004 hintoina)

 

2007

2008

2009

Bulgaria

539

759

1 002

Romania

1 399

1 972

2 603

2.   Kolmena vuonna 2007—2009 maakohtaisen kiinteän määrärahan puitteissa toteutettavien toimien laajuus ja luonne määritellään kyseisenä aikana rakennetoimiin liittyviin menoihin sovellettavien säännösten perusteella.

34 artikla

1.   Liittymispäivänä voimassa olevien maaseudun kehittämistä koskevien asetusten lisäksi liitteessä VIII olevissa I—III jaksossa esitettyjä määräyksiä sovelletaan Bulgariaan ja Romaniaan kaudella 2007—2009 ja liitteessä VIII olevassa IV jaksossa esitettyjä erityisiä rahoitusmääräyksiä sovelletaan Bulgariaan ja Romaniaan koko ohjelmakauden 2007—2013.

2.   Bulgarialle ja Romanialle rakennetoimiin osoitettavien maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä on kolmivuotiskaudella 2007—2009 3 041 miljoonaa euroa (vuoden 2004 hinnoin), sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevia poliittisia päätöksiä.

3.   Täytäntöönpanosäännöt liitteessä VIII olevien määräysten soveltamiseksi annetaan tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1260/1999 50 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4.   Neuvosto tekee komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan tarvittaessa mukautuksia liitteen VIII määräyksiin varmistaakseen johdonmukaisuuden maaseudun kehittämistä koskevien asetusten kanssa.

35 artikla

Komissio mukauttaa vuosittain 30, 31, 32, 33 ja 34 artiklassa tarkoitetut määrät hintojen muutoksiin osana rahoitusnäkymien vuotuista teknistä mukautusta.

IV OSASTO

MUUT MÄÄRÄYKSET

36 artikla

1.   Jos ilmenee vakavia ongelmia, jotka ovat omiaan koettelemaan jotakin taloudenalaa pysyvästi, tai ongelmia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen merkittävään heikentymiseen tietyllä alueella, Bulgaria tai Romania voi enintään kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun asti pyytää lupaa toteuttaa suojatoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja kyseisen alan mukauttamiseksi sisämarkkinoiden talouteen.

Nykyinen jäsenvaltio voi samoin edellytyksin pyytää lupaa suojatoimenpiteiden toteuttamiseen Bulgarian, Romanian tai molempien valtioiden suhteen.

2.   Asianomaisen valtion pyynnöstä komissio hyväksyy tarpeellisiksi katsomiaan suojatoimenpiteitä koskevat eurooppa-asetukset tai -päätökset kiireellisellä menettelyllä sekä täsmentää niiden toteuttamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Tapauksessa, jossa ilmenee vakavia taloudellisia vaikeuksia, ja asianomaisen jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä komissio tekee ratkaisunsa viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pyynnön asianmukaisine taustatietoineen. Näin päätettyjä toimenpiteitä sovelletaan välittömästi, niissä on otettava huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten edut, eivätkä ne saa aiheuttaa rajatarkastuksia.

3.   Toimenpiteissä, jotka ovat sallittuja 2 kohdan mukaisesti, voidaan poiketa perustuslain määräyksistä sekä erityisesti tästä pöytäkirjasta siinä määrin ja niin kauan kuin se on ehdottomasti tarpeen 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle.

37 artikla

Jos Bulgaria tai Romania ei ole onnistunut panemaan täytäntöön liittymisneuvottelujen yhteydessä antamiaan sitoumuksia aiheuttaen näin vakavaa häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle, mukaan lukien kaikki sellaisiin alakohtaisiin politiikkoihin liittyvät sitoumukset, jotka koskevat rajat ylittäviä vaikutuksia omaavia taloudellisia toimia, tai välittömän riskin tällaisen häiriön syntymisestä, komissio voi enintään kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun asti jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hyväksyä asiaankuuluvia toimenpiteitä koskevia eurooppa-asetuksia tai -päätöksiä.

Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle, ja tarvittaessa sovellettava olemassa olevia alakohtaisia suojajärjestelyjä. Näitä suojatoimenpiteitä ei kuitenkaan saa käyttää keinona mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jopa ennen liittymistä, ja toteutetut toimenpiteet tulevat voimaan jo liittymispäivänä jollei niissä säädetä myöhemmästä ajankohdasta. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun asianomainen sitoumus pannaan täytäntöön. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa ensimmäisessä kohdassa mainitun määräajan jälkeen niin kauan, kuin asianomaisia sitoumuksia ei ole täytetty. Komissio voi mukauttaa toimenpiteitä tarvittaessa sitä mukaa, kuin kyseinen uusi jäsenvaltio edistyy sitoumustensa täyttämisessä. Komissio tiedottaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteet vahvistavien eurooppa-asetusten ja -päätösten peruuttamisesta ja ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston tässä suhteessa esittämät huomautukset.

38 artikla

Jos Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston mukaiseen vastavuoroiseen tunnustamiseen rikosoikeuden alalla liittyvien puitepäätösten tai muiden asiaankuuluvien sitoumusten, yhteistyövälineiden ja päätösten sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston mukaiseen vastavuoroiseen tunnustamiseen yksityisoikeudellisissa asioissa liittyvien direktiivien ja asetusten sekä perustuslain III osan III osaston IV luvun 3 ja 4 jaksojen nojalla annettujen eurooppalakien ja -puitelakien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, niiden täytäntöönpanossa tai soveltamisessa on Bulgariassa tai Romaniassa vakavia puutteita tai välitön riski tällaisten puutteiden syntymisestä, komissio voi enintään kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun asti jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja jäsenvaltioita kuultuaan hyväksyä asiaankuuluvia toimenpiteitä koskevia eurooppa-asetuksia ja -päätöksiä ja täsmentää niiden soveltamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Kyseiset toimenpiteet voivat merkitä asianomaisten säännösten ja päätösten soveltamisen tilapäistä keskeyttämistä Bulgarian tai Romanian ja minkä tahansa muun jäsenvaltion tai muiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tiiviin oikeudellisen yhteistyön jatkumista. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jopa ennen liittymistä, ja toteutetut toimenpiteet tulevat voimaan jo liittymispäivänä jollei niissä säädetä myöhemmästä ajankohdasta. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun puutteet on korjattu. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa ensimmäisessä kohdassa mainitun määräajan jälkeen niin kauan, kuin kyseisiä puutteita on. Komissio voi jäsenvaltioita kuultuaan tarvittaessa mukauttaa toimenpiteitä sitä mukaa, kuin kyseinen uusi jäsenvaltio edistyy todettujen puutteiden korjaamisessa. Komissio tiedottaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteet vahvistavien eurooppa-asetusten ja ‐päätösten peruuttamisesta ja ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston tässä suhteessa esittämät huomautukset.

39 artikla

1.   Jos Bulgarian ja Romanian liittymisneuvotteluissa tekemien sitoumusten jatkuvan seurannan ja erityisesti komission seurantakertomusten perusteella on selvää näyttöä siitä, että valmistelujen tilanne yhteisön säännöstön saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöön panemiseksi on sellainen, että on olemassa vakava vaara, ettei Bulgaria tai Romania ilmeisestikään ole valmis täyttämään jäsenyyden vaatimuksia liittymispäivään eli 1 päivään tammikuuta 2007 mennessä useilla tärkeillä aloilla, neuvosto voi yksimielisesti komission suosituksen pohjalta päättää, että kyseisen valtion suunniteltua liittymispäivää lykätään vuodella 1 päivään tammikuuta 2008.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, neuvosto voi määräenemmistöllä komission suosituksen pohjalta tehdä 1 kohdassa mainitun päätöksen Romanian osalta, jos yhden tai useamman liitteessä IX olevassa I kohdassa luetellun sitoumuksen ja vaatimuksen täyttämisessä on Romaniassa havaittu vakavia puutteita.

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, ja rajoittamatta 37 artiklan soveltamista neuvosto voi määräenemmistöllä komission suosituksen pohjalta ja Romanian edistymisestä kilpailupolitiikan alalla vuoden 2005 syksyllä tehtävän yksityiskohtaisen arvioinnin jälkeen tehdä 1 kohdassa mainitun päätöksen Romanian osalta, jos Eurooppa-sopimuksen (17) mukaisten velvoitteiden tai yhden tai useamman liitteessä IX olevassa II kohdassa luetellun sitoumuksen ja vaatimuksen täyttämisessä on Romaniassa havaittu vakavia puutteita.

4.   Siinä tapauksessa, että tehdään 1, 2 tai 3 kohdan mukainen päätös, neuvosto päättää määräenemmistöllä välittömästi tähän pöytäkirjaan, mukaan lukien sen liitteet ja lisäykset, lykkäämispäätöksen vuoksi tarvittavista mukautuksista.

40 artikla

Jotta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ei vaikeutettaisi, Bulgarian ja Romanian kansallisten säännösten täytäntöönpano liitteissä VI ja VII tarkoitettujen siirtymäkausien kuluessa ei saa johtaa rajatarkastuksiin jäsenvaltioiden välillä.

41 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä Bulgariassa ja Romaniassa voimassa olevasta järjestelmästä tässä pöytäkirjassa esitettyjen edellytysten mukaisesti sovellettavasta yhteisestä maatalouspolitiikasta johtuvaan järjestelmään, komissio toteuttaa ne viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (18) 25 artiklan 2 kohdassa tai tarvittaessa maatalouden yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen muiden asetusten tai ne korvaavien eurooppa-asetusten vastaavissa artikloissa tarkoitettua menettelyä tai sovellettavassa lainsäädännössä säädettyä asianmukaista menettelyä noudattaen. Tässä artiklassa tarkoitetut siirtymätoimenpiteet voidaan toteuttaa kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä eikä niitä saa soveltaa kyseisen kauden jälkeen. Neuvoston eurooppalailla voidaan pidentää kyseistä kautta. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Muiden kuin tässä pöytäkirjassa määriteltyjen yhteisen maatalouspolitiikan välineiden täytäntöönpanoon liittyvät siirtymätoimenpiteet, jotka ovat liittymisen vuoksi tarpeen, neuvosto komission ehdotuksesta tai, kun ne vaikuttavat komission alunperin hyväksymiin välineisiin, komissio kyseisten välineiden hyväksymiseen vaadittavaa menettelyä noudattaen, hyväksyy eurooppa-asetuksilla tai -päätöksillä ennen liittymispäivää.

42 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä Bulgariassa ja Romaniassa voimassa olevasta järjestelmästä unionin eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien sääntöjen soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio toteuttaa nämä toimenpiteet sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn asianmukaisen menettelyn mukaisesti. Kyseisiä toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä eikä niitä saa soveltaa kyseisen kauden jälkeen.

VIIDES OSA

TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

I OSASTO

TOIMIELINTEN JA MUIDEN ELINTEN JÄRJESTÄYTYMINEN

43 artikla

Euroopan parlamentti tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

44 artikla

Neuvosto tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

45 artikla

Kunkin uuden jäsenvaltion kansalainen nimitetään komission jäseneksi liittymispäivästä alkaen. Neuvosto nimittää komission uudet jäsenet yhteisestä sopimuksesta komission puheenjohtajan kanssa Euroopan parlamenttia kuultuaan ja perustuslain I-26 artiklan 4 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

Nimitettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään liittymisajankohtana.

46 artikla

1.   Unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen nimitetään molempiin kaksi tuomaria.

2.   Yhden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn unionin tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2009. Tämä tuomari valitaan arvalla. Toisen tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2012.

Yhden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2007. Tämä tuomari valitaan arvalla. Toisen tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2010.

3.   Unionin tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

Unionin yleinen tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset yhteisymmärryksessä unionin tuomioistuimen kanssa.

Mukautetuille työjärjestyksille on saatava neuvoston hyväksyminen.

4.   Ratkaistaessa asioita, joiden suullinen käsittely on aloitettu unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa ennen liittymispäivää, täysistuntoon kokoontuneet tuomioistuimet tai jaostot kokoontuvat ennen liittymistä olleessa kokoonpanossaan ja soveltavat liittymispäivää edeltävänä päivänä voimassa ollutta työjärjestystä.

47 artikla

Kunkin uuden jäsenvaltion kansalainen nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi liittymispäivästä alkaen kuuden vuoden toimikaudeksi.

48 artikla

Alueiden komiteaa täydennetään nimeämällä siihen 27 Bulgarian ja Romanian alueellisten ja paikallisten yhteisöjen edustajaa, jotka ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

49 artikla

Talous- ja sosiaalikomiteaa täydennetään nimeämällä siihen 27 Bulgarian ja Romanian järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvien talous- ja yhteiskuntaelämän eri alojen edustajaa. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

50 artikla

Liittymisen edellyttämät mukautukset tehdään perustuslailla perustettujen komiteoiden perussääntöihin ja työjärjestyksiin niin pian kuin mahdollista liittymisen jälkeen.

51 artikla

1.   Komiteoiden, ryhmien ja muiden perustuslailla tai toimielinten antamalla säädöksellä perustettujen elinten uudet jäsenet nimetään kyseisten komiteoiden, ryhmien tai muiden elinten jäsenten nimeämistä koskevia ehtoja ja menettelyjä noudattaen. Nimettyjen uusien jäsenten toimikaudet päättyvät samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään liittymisajankohtana.

2.   Perustuslailla tai toimielinten antamalla säädöksellä perustetut komiteat tai ryhmät, joiden jäsenmäärä vahvistetaan jäsenvaltioiden lukumäärästä riippumatta, muodostetaan liittymisajankohtana kokonaan uudelleen, paitsi jos nykyisten jäsenten toimikausi päättyy liittymistä seuraavan vuoden aikana.

II OSASTO

TOIMIELINTEN ANTAMIEN SÄÄDÖSTEN SOVELLETTAVUUS

52 artikla

Liittymisestä alkaen Bulgariaa ja Romaniaa pidetään niinä, joille perustuslain I-33 artiklassa tarkoitetut eurooppapuitelait, eurooppa-asetukset ja eurooppapäätökset sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 249 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitetut direktiivit ja päätökset osoitetaan, sikäli kuin nämä eurooppapuitelait, eurooppa-asetukset ja eurooppapäätökset sekä direktiivit ja päätökset on osoitettu kaikille nykyisille jäsenvaltioille. Muiden kuin sellaisten eurooppapäätösten osalta, jotka tulevat voimaan perustuslain I‐39 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja sellaisten direktiivien ja päätösten osalta, jotka ovat tulleet voimaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 254 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, Bulgarian ja Romanian katsotaan saaneen tiedon näistä eurooppapäätöksistä sekä näistä direktiiveistä ja päätöksistä liittymisajankohtana.

53 artikla

1.   Bulgaria ja Romania toteuttavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta ne voisivat noudattaa liittymispäivästä alkaen perustuslain I-33 artiklassa tarkoitettujen eurooppapuitelakien ja niiden eurooppa-asetusten säännöksiä, jotka ovat velvoittavia saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättävät kansallisten elinten valittavaksi muodon ja keinot, ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 249 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitettujen direktiivien ja päätösten säännöksiä ja määräyksiä, jollei tässä pöytäkirjassa ole annettu muuta määräaikaa. Niiden on ilmoitettava kyseisistä toimenpiteistä komissiolle viimeistään liittymispäivänä tai tarvittaessa tässä pöytäkirjassa annettuun määräaikaan mennessä.

2.   Siltä osin kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 249 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitettuihin direktiiveihin tällä pöytäkirjalla tehdyt muutokset edellyttävät nykyisten jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten muuttamista, nykyiset jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta ne voisivat noudattaa liittymispäivästä alkaen muutettuja direktiivejä, jollei tässä pöytäkirjassa ole annettu muuta määräaikaa. Niiden on ilmoitettava kyseisistä toimenpiteistä komissiolle viimeistään liittymispäivänä tai myöhemmin ilmoitettaessa tässä pöytäkirjassa annettuun määräaikaan mennessä.

54 artikla

Bulgaria ja Romania toimittavat komissiolle Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä ne lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa kyseisten valtioiden alueella työntekijöiden ja väestön terveyden suojaaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

55 artikla

Joko neuvosto komission ehdotuksesta, tai komissio, jos komissio on antanut alkuperäisen säädöksen, voi hyväksyä Bulgarian tai Romanian esittämästä, komissiolle viimeistään liittymispäivänä toimitetusta asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä eurooppa-asetuksia tai ‐päätöksiä, jotka merkitsevät väliaikaista poikkeusta toimielinten 1 päivän lokakuuta 2004 ja liittymispäivän välisenä aikana antamista säädöksistä. Toimenpiteet hyväksytään niiden äänestyssääntöjen mukaisesti, joita noudatettiin sitä säädöstä annettaessa, josta väliaikaista poikkeusta pyydetään. Jos kyseiset poikkeukset hyväksytään liittymisen jälkeen, niitä voidaan soveltaa liittymispäivästä alkaen.

56 artikla

Jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty tässä pöytäkirjassa tai sen liitteissä, tätä varten tarvittavat säädökset antaa joko neuvosto komission ehdotuksesta tai komissio, jos komissio on antanut alkuperäisen säädöksen. Jos kyseiset mukautukset hyväksytään liittymisen jälkeen, niitä voidaan soveltaa liittymispäivästä alkaen.

57 artikla

Jollei toisin määrätä, neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta eurooppa-asetukset ja -päätökset, joilla otetaan käyttöön tämän pöytäkirjan määräysten soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

58 artikla

Toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten tekstit, jotka neuvosto, komissio tai Euroopan keskuspankki on laatinut bulgarian ja romanian kielellä, ovat liittymispäivästä alkaen todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin nykyisillä virallisilla kielillä laaditut tekstit. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos nykyisillä kielillä laaditut tekstitkin on julkaistu siinä.

III OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

59 artikla

Liitteet I — IX sekä niiden lisäykset ovat erottamaton osa tätä pöytäkirjaa.

60 artikla

Italian tasavallan hallitus toimittaa Bulgarian tasavallan ja Romanian hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksesta sekä sopimuksista, joilla sitä on muutettu tai täydennetty, englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tanskan-, tšekin-, unkarin- ja vironkielisinä toisintoina.

Kyseisen perustamissopimuksen bulgarian- ja romaniankieliset tekstit liitetään tähän pöytäkirjaan. Ne ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin nykyisillä kielillä laaditut, ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun perustamissopimuksen tekstit.

61 artikla

Pääsihteeri toimittaa Bulgarian tasavallan ja Romanian hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetuista kansainvälisistä sopimuksista.


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Bulgarian ja Romanian osalta mainitut luvut ovat viitteellisiä ja perustuvat Eurostatin julkaisemiin vuoden 2003 tietoihin.”;

(4)  EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5, säädös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Mainitut luvut ovat viitteellisiä ja perustuvat Eurostatin julkaisemiin vuoden 2003 tietoihin.

(6)  EYVL L 79, 22.3.2002, s. 42.

(7)  Taloudellisen tuen myöntämisestä eräille Keski- Ja Itä-Euroopan maille 18 päivänä joulukuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3906/89 (EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 769/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 1).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 2760/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavasta rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 49), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1822/2003 (EUVL L 267, 17.10.2003, s. 9).

(9)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 68.

(10)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1267/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 769/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 1).

(12)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1).

(13)  EYVL L 130, 25.5.1994,asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

(14)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1268/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2008/2004 (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 12).

(15)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

(16)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  Eurooppa-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosioinnista (EYVL L 357, 31.12.1994, s. 2).

(18)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.


LIITE I

Luettelo yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, joihin Bulgaria ja Romania liittyvät liittymisestä alkaen (jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdassa)

1.

Sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 19 päivänä kesäkuuta 1980 tehty yleissopimus, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 (EYVL L 266, 9.10.1980, s. 1)

Helleenien tasavallan liittymisestä Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avattuun yleissopimukseen sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 10 päivänä huhtikuuta 1984 tehty yleissopimus (EYVL L 146, 31.5.1984, s. 1)

Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avatun sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen tulkinnasta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 19 päivänä joulukuuta 1988 tehty ensimmäinen pöytäkirja (EYVL L 48, 20.2.1989, s. 1)

Tietyn toimivallan antamisesta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avatun sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen tulkinnassa 19 päivänä joulukuuta 1988 tehty toinen pöytäkirja (EYVL L 48, 20.2.1989, s. 17)

Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avattuun yleissopimukseen sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 18 päivänä toukokuuta 1992 tehty yleissopimus (EYVL L 333, 18.11.1992, s. 1)

Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä 29 päivänä marraskuuta 1996 tehty yleissopimus Roomassa 19 päivänä kesäkuuta vuonna 1980 allekirjoittamista varten avattuun sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskeviin ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan (EYVL C 15, 15.1.1997, s. 10)

2.

Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehty yleissopimus (EYVL L 225, 20.8.1990, s. 10)

Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä 21 päivänä joulukuuta 1995 tehty sopimus Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn, allekirjoitusten osalta avoimeksi jätettyyn yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä (EYVL C 26, 31.1.1996, s. 1)

Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 1999 tehty pöytäkirja (EYVL C 202, 16.7.1999, s. 1)

3.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehty yleissopimus yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 1996 tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimuksen liittyvä pöytäkirja (EYVL C 313, 23.10.1996, s. 2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehty pöytäkirja, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla (EYVL C 151, 20.5.1997, s. 2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä toinen pöytäkirja (EYVL C 221, 19.7.1997, s. 12)

4.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehty yleissopimus Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) (EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 24 päivänä heinäkuuta 1996 tehty pöytäkirja, joka koskee Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuin tapahtuvaa tulkintaa Euroopan poliisiviraston perustamista koskevasta yleissopimuksesta (EYVL C 299, 9.10.1996, s. 2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan ja Europol-yleissopimuksen 41 artiklan 3 kohdan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehty Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja (EYVL C 221, 19.7.1997, s. 2)

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimuksen) 43 artiklan 1 kohdan perusteella 30 päivänä marraskuuta 2000 laadittu pöytäkirja kyseisen yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta (EYVL C 358, 13.12.2000, s. 2)

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta 28 päivänä marraskuuta 2002 tehty pöytäkirja (EYVL C 312, 16.12.2002, s. 2)

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 43 artiklan 1 kohdan perusteella 27 päivänä marraskuuta 2003 tehty pöytäkirja kyseisen yleissopimuksen muuttamisesta (EUVL C 2, 6.1.2004, s. 3)

5.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehty yleissopimus tietotekniikan käytöstä tullialalla (EYVL C 316, 27.11.1995, s. 34)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehty pöytäkirja, joka koskee tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla (EYVL C 151, 20.5.1997, s. 16)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 12 päivänä maaliskuuta 1999 tehty pöytäkirja tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin (EYVL C 91, 31.3.1999, s. 2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 8 päivänä toukokuuta 2003 tehty pöytäkirja tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta (EUVL C 139, 13.6.2003, s. 2)

6.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla 26 päivänä toukokuuta 1997 tehty sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva yleissopimus (EYVL C 195, 25.6.1997, s. 2)

7.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehty yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (EYVL C 24, 23.1.1998, s. 2)

8.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 17 päivänä kesäkuuta 1998 tehty yleissopimus ajokielloista (EYVL C 216, 10.7.1998, s. 2)

9.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29 päivänä toukokuuta 2000 tehty yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3)

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka neuvosto on 16 päivänä lokakuuta 2001 laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti (EYVL C 326, 21.11.2001, s. 2)


LIITE II

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja joita on sovellettava niissä liittymisestä alkaen (jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa)

1.

Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehty sopimus (1).

2.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (2) sekä siihen liittyvien päätösasiakirjan ja yhteisten julistusten määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 8 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

1 artikla siltä osin kuin se liittyy tässä kohdassa oleviin määräyksiin, 3—7 artikla lukuun ottamatta 5 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, 13 artikla, 26—27 artikla, 39 artikla, 44—59 artikla, 61—63 artikla, 65—69 artikla, 71—73 artikla, 75—76 artikla, 82 artikla, 91 artikla, 126—130 artikla siltä osin kuin ne liittyvät tässä kohdassa oleviin määräyksiin ja 136 artikla; päätösasiakirjassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3.

3.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä tehtyjen sopimusten, niiden päätösasiakirjojen ja niihin liittyvien julistusten määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 8 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

a)

27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitettu sopimus Italian tasavallan liittymisestä:

4 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

b)

25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu sopimus Espanjan kuningaskunnan liittymisestä:

4 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1

päätösasiakirjan III osassa oleva julistus 2;

c)

25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu sopimus Portugalin tasavallan liittymisestä:

4, 5 ja 6 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

d)

6 päivänä marraskuuta 1992 allekirjoitettu sopimus Helleenien tasavallan liittymisestä:

3, 4 ja 5 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1

päätösasiakirjan III osassa oleva julistus 2;

e)

28 päivänä huhtikuuta 1995 allekirjoitettu sopimus Itävallan tasavallan liittymisestä:

4 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

f)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Tanskan kuningaskunnan liittymisestä:

4 artikla, 5 artiklan 2 kohta ja 6 artikla

päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3;

g)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Suomen tasavallan liittymisestä:

4 ja 5 artikla

päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3

päätösasiakirjan III osassa oleva Suomen tasavallan hallituksen julistus Ahvenanmaasta;

h)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä:

4 ja 5 artikla

päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3.

4.

Seuraavat neuvoston Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan nojalla tekemät sopimukset:

18 päivänä toukokuuta 1999 tehty Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä sopimuksen liitteet, päätösasiakirja, julistukset ja siihen liitetty kirjeenvaihto (3), hyväksytty neuvoston päätöksellä 1999/439/EY (4)

30 päivänä kesäkuuta 1999 tehty Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan sopimus yhtäältä Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja toisaalta Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisten oikeuksien ja velvollisuuksien määräämiseksi niillä Schengenin säännöstön aloilla, joita sovelletaan näihin valtioihin (5), hyväksytty neuvoston päätöksellä 2000/29/EY (6)

Euroopan unionin neuvoston ja Sveitsin valaliiton 25 päivänä lokakuuta 2004 allekirjoittama sopimus Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (7).

5.

Seuraavien tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean päätösten määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 8 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

SCH/Com-ex (93) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, ministerien ja valtiosihteerien julistuksista

SCH/Com-ex (93) 14 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, oikeusviranomaisten välisen käytännön yhteistyön parantamisesta laittoman huumausainekaupan torjumisessa

SCH/Com-ex (94) 16 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 1994, yhteisistä maahantulo- ja maastapoistumisleiman ominaisuuksista

SCH/Com-ex (94) 28 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 75 artiklan mukaisesta todistuksesta, mikä oikeuttaa lääkärin määräämien huumaavien ja/tai psykotrooppisten aineiden mukana kuljettamiseen

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

SCH/Com-ex (95) 21 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Schengen-valtioiden ulkorajoilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia koskevien tilastotietojen ja yksittäisten tietojen vaihtamisesta

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, perustettavasta task force -ryhmästä siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 26 def. Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, yhteisen käsikirjan toimittamisesta valtioille, joiden kanssa käydään konkreettisia neuvotteluja Euroopan unioniin liittymisestä

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, laittoman maahanmuuton vastaisten toimenpiteiden soveltamisesta siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajatylittävästä poliisiyhteistyöstä rikollisuuden ehkäisyn ja suojelun alalla

SCH/Com-ex (98) 52 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajat ylittävästä poliisiyhteistyön käsikirjasta siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 57 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, kutsua, ylläpitositoumusta ja majoitusta koskevana todisteena käytettävän yhdenmukaisen asiakirjan käyttöönotosta

SCH/Com-ex (98) 59 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, asiakirjaneuvonantajien koordinoidusta käytöstä

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, huumausaineita koskevasta tilanteesta

SCH/Com-ex (99) 6 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, televiestintää koskevasta Schengen-säännöstöstä

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteyshenkilöistä

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemisesta

SCH/Com-ex (99) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, laittomasta asekaupasta

SCH/Com-ex (99) 13 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisen käsikirjan ja yhteisen konsuliohjeiston lopullisista versioista:

Yhteisen konsuliohjeiston liitteet 1—3, 7, 8 ja 15

Yhteinen käsikirja, siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin, mukaan lukien liitteet 1, 5, 5 a, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, rangaistavien tekojen ehkäisyssä ja tutkimisessa noudatettavista poliisiyhteistyön periaatteista.

6.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean julistukset, niiltä osin kuin ne liittyvät edellä olevan 2 kohdan määräyksiin:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, luovutuksesta

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 9 päivänä helmikuuta 1998, alaikäisten kaappauksista.

7.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun keskusryhmän päätökset, niiltä osin kuin ne liittyvät edellä olevan 2 kohdan määräyksiin:

SCH/C (98) 117 Keskusryhmän päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, toimenpiteistä laittoman maahanmuuton torjumiseksi

SCH/C (99) 25 Keskusryhmän päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1999, vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemista koskevista yleisistä periaatteista.

8.

Seuraavat Schengenin säännöstöön perustuvat tai siihen muuten liittyvät säädökset:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1)

Neuvoston päätös 1999/307/EY, tehty 1 päivänä toukokuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä Schengenin sihteeristön yhdistämisestä neuvoston pääsihteeristöön (EYVL L 119, 7.5.1999, s. 49)

Neuvoston päätös 1999/435/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Schengenin säännöstön määrittelemisestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamiseksi kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 1)

Neuvoston päätös 1999/436/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 17)

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31)

Neuvoston päätös 1999/848/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1999, Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Kreikassa (EYVL L 327, 21.12.1999, s. 58)

Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43)

Neuvoston päätös 2000/586/YOS, tehty 28 päivänä syyskuuta 2000, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 4 ja 5 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan ja 65 artiklan 2 kohdan muuttamista koskevasta menettelystä (EYVL L 248, 3.10.2000, s. 1)

Neuvoston päätös 2000/751/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2000, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan joidenkin osien luokituksen kumoamisesta (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 29)

Neuvoston päätös 2000/777/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 2000, Schengenin säännöstön soveltamisesta Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa sekä Islannissa ja Norjassa (EYVL L 309, 9.10.2000, s. 24)

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1)

Neuvoston asetus N:o 789/2001/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan varaamisesta neuvostolle viisumihakemusten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 2)

Neuvoston asetus N:o 790/2001/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan pidättämisestä neuvostolle rajatarkastusten ja -valvonnan toteuttamista koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 5)

Neuvoston päätös 2001/329/EY, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisen konsuliohjeiston VI osan ja liitteiden 3, 6 ja 13 sekä yhteisen käsikirjan liitteiden 5 a, 6a ja 8 ajantasaistamisesta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 32), siltä osin kuin se liittyy yhteisen konsuliohjeiston liitteeseen 3 ja yhteisen käsikirjan liitteeseen 5 a

Neuvoston direktiivi 2001/51/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan määräysten täydentämiseksi (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 45)

Neuvoston päätös 2001/886/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2414/2001, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2424/2001, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4)

Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4)

Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 7)

Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20)

Neuvoston päätös 2002/352/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisen käsikirjan tarkistamisesta (EYVL L 123, 9.5.2002, s. 47)

Neuvoston päätös 2002/353/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan II osan luokituksen kumoamisesta (EYVL L 123, 9.5.2002, s. 49)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1)

Neuvoston päätös 2002/587/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisen käsikirjan tarkistamisesta (EYVL L 187, 16.7.2002, s. 50)

Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 1)

Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17)

Neuvoston päätös 2003/170/YOS, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteisestä käytöstä (EUVL L 67, 12.3.2003, s. 27)

Neuvoston asetus (EY) N:o 453/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EUVL L 69, 13.3.2003, s. 10)

Neuvoston päätös 2003/725/YOS, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 1 ja 7 kohdan määräysten muuttamisesta (EUVL L 260, 11.10.2003, s. 37)

Neuvoston direktiivi 2003/110/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, avunannosta kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydessä (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 26)

Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1)

Neuvoston päätös 2004/466/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen käsikirjan muuttamisesta määräyksen sisällyttämiseksi aikuisen kanssa matkustavia alaikäisiä koskevista kohdennetuista rajatarkastuksista (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 136)

Neuvoston direktiivi 2004/82/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 24)

Neuvoston päätös 2004/573/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisten lentojen järjestämisestä henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten poistamiseksi kahden tai useamman jäsenvaltion alueelta (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 28)

Neuvoston päätös 2004/574/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen käsikirjan muuttamisesta (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 36)

Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2133/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat sekä tämän vuoksi tapahtuvasta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräysten ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta (EUVL L 369, 16.12.2004, s. 5)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1)


(1)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 871/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 29).

(3)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 35.

(5)  EYVL L 15, 20.1.2000, s. 2.

(6)  EYVL L 15, 20.1.2000, s. 1.

(7)  Niin kauan kuin tätä sopimusta ei ole vielä tehty, sikäli kun sitä sovelletaan väliaikaisesti.


LIITE III

Liite, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 16 artiklassa: toimielinten antamia säädöksiä koskevat mukautukset

1.   YHTIÖOIKEUS

TEOLLISOIKEUDET

I   YHTEISÖN TAVARAMERKKI

31994 R 0040: Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94, annettu 20 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön tavaramerkistä (EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31994 R 3288: neuvoston asetus (EY) N:o 3288/94, annettu 22.12.1994 (EYVL L 349, 31.12.1994, s. 83)

32003 R 0807: neuvoston asetus (EY) N:o 807/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1653: neuvoston asetus (EY) N:o 1653/2003, annettu 18.6.2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 36)

32003 R 1992: neuvoston asetus (EY) N:o 1992/2003, annettu 27.10.2003 (EUVL L 296, 14.11.2003, s. 1)

32004 R 0422: neuvoston asetus (EY) N:o 422/2004, annettu 19.2.2004 (EUVL L 70, 9.3.2004, s. 1)

Korvataan 159 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Siitä päivästä alkaen, jona Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, liittyvät jäseniksi, tämän asetuksen nojalla ennen asianomaista liittymispäivää rekisteröity tai haettu yhteisön tavaramerkki ulotetaan olemaan voimassa kyseisten jäsenvaltioiden alueella, jotta sen oikeusvaikutukset olisivat samanlaiset kaikkialla yhteisössä.”.

II   LISÄSUOJATODISTUKSET

1.

31992 R 1768: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1768/92, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta (EYVL L 182, 2.7.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään 19 a artiklaan seuraava:

”k)

jokaiselle lääkkeelle, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti ja jolle on myönnetty ensimmäinen lupa saattaa se markkinoille lääkkeenä 1 päivän tammikuuta 2000 jälkeen, voidaan myöntää todistus Bulgariassa sillä edellytyksellä, että todistusta koskeva hakemus on jätetty kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä;

l)

jokaiselle lääkkeelle, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti ja jolle on myönnetty ensimmäinen lupa saattaa se markkinoille lääkkeenä 1 päivän tammikuuta 2000 jälkeen, voidaan myöntää todistus Romaniassa. Jos 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt, todistusta on mahdollista hakea kuuden kuukauden ajan viimeistään liittymispäivästä alkaen.”;

b)

Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Tätä asetusta sovelletaan Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen asianomaista liittymispäivää myönnettyihin lisäsuojatodistuksiin.”.

2.

31996 R 1610: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta (EYVL L 198, 8.8.1996, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään 19 a artiklaan seuraava:

”k)

jokaiselle kasvinsuojeluaineelle, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti ja jolle on myönnetty ensimmäinen lupa saattaa se markkinoille kasvinsuojeluaineena 1 päivän tammikuuta 2000 jälkeen, voidaan myöntää todistus Bulgariassa sillä edellytyksellä, että todistusta koskeva hakemus on jätetty kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä;

l)

jokaiselle kasvinsuojeluaineelle, jota suojaa voimassa oleva peruspatentti ja jolle on myönnetty ensimmäinen lupa saattaa se markkinoille kasvinsuojeluaineena 1 päivän tammikuuta 2000 jälkeen, voidaan myöntää todistus Romaniassa. Jos 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on päättynyt, todistusta on mahdollista hakea kuuden kuukauden ajan viimeistään liittymispäivästä alkaen.”;

b)

Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Tätä asetusta sovelletaan Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen asianomaista liittymispäivää myönnettyihin lisäsuojatodistuksiin.”.

III   YHTEISÖMALLI

32002 R 0006: Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista (EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Korvataan 110 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Siitä päivästä alkaen, jona Bulgaria, Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Romania, Slovenia ja Slovakia, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, liittyvät jäseniksi, tämän asetuksen nojalla ennen asianomaista liittymispäivää suojattu tai haettu yhteisömalli ulotetaan olemaan voimassa kyseisten jäsenvaltioiden alueella, jotta sen oikeusvaikutukset olisivat samanlaiset kaikkialla yhteisössä.”.

2.   MAATALOUS

1.

31989 R 1576: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL N:o L 160, 12.6.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31992 R 3280: neuvoston asetus (ETY) N:o 3280/92, annettu 9.11.1992 (EYVL L 327, 13.11.1992, s. 3)

31994 R 3378: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 3378/94, annettu 22.12.1994 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29.9.2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

a)

Lisätään 1 artiklan 4 kohdan i alakohtaan seuraava:

”5)

Nimitys ”hedelmäviina” voidaan korvata nimityksellä ”Pălincă” ainoastaan Romaniassa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien osalta.”;

b)

Lisätään liitteeseen II seuraavat maantieteelliset nimitykset:

kohtaan 4: ”Vinars Târnave”, ”Vinars Vaslui”, ”Vinars Murfatlar”, ”Vinars Vrancea”, ”Vinars Segarcea”

kohtaan 6: ”Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakija / Grozdova rakija Sungurlaresta”, Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakija / Grozdova rakija Slivenistä), ”Стралджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska muskatova rakija / Muskatova rakija Straldjasta”, ”Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakija / Grozdova rakija Pomoriesta”, ”Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Rusenska biserna grozdova rakija / Biserna grozdova rakija Rusesta”, Бургаска мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska muscatova rakiya / Muskatova rakija Bourgasista, ”Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muskatova rakija / Muskatova rakija Dobrudjasta”, ”Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakija / Grozdova rakija Suhindolista”, ”Карловска гроздова ракия / Гроздова pакия от Карлово / Karlovska grozdova rakija / Grozdova rakija Karlovosta”

kohtaan 7: ”Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Trojanska slivova rakija / Slivova rakija Trojanista”, ”Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakija / Kaysieva rakija Silistrasta”, ”Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakija / Kaysieva rakija Tervelistä”, ”Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakija / Slivova rakija Lovechista”, ”Ţuică Zetea de Medieşu Aurit”, ”Ţuică de Valea Milcovului”, ”Ţuică de Buzău”, ”Ţuică de Argeş”, ”Ţuică de Zalău”, ”Ţuică ardelenească de Bistriţa”, ”Horincă de Maramureş”, ”Horincă de Cămârzan”, ”Horincă de Seini”, ”Horincă de Chioar”, ”Horincă de Lăpuş”, ”Turţ de Oaş Turţ de Maramureş”.

2.

31991 R 1601: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä (EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31992 R 3279: neuvoston asetus (ETY) N:o 3279/92, annettu 9.11.1992 (EYVL L 327, 13.11.1992, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 R 3378: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 3378/94, annettu 22.12.1994 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1)

31996 R 2061: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2061/96, annettu 8.10.1996 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1)

32003 R 1882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29.9.2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

Lisätään 2 artiklan 3 kohdan h alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”i)

Pelin: maustettu viinipohjainen juoma, joka valmistetaan valko- tai punaviinistä, rypäleen puristemehutiivisteestä, rypälemehusta (tai juurikassokerista) ja erityisestä yrttitinktuurasta ja jonka alkoholipitoisuus on vähintään 8,5 tilavuusprosenttia, sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna 45-50 grammaa litrassa ja kokonaishappamuus vähintään 3 grammaa litrassa tartaarihappona ilmaistuna.”

ja i alakohdasta tulee j alakohta.

3.

31992 R 2075: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2075/92, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 R 3290: neuvoston asetus (EY) N:o 3290/94, annettu 22.12.1994 (EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105)

31995 R 0711: neuvoston asetus (EY) N:o 711/95, annettu 27.3.1995 (EYVL L 73, 1.4.1995, s. 13)

31996 R 0415: neuvoston asetus (EY) N:o 415/96, annettu 4.3.1996 (EYVL L 59, 8.3.1996, s. 3)

31996 R 2444: neuvoston asetus (EY) N:o 2444/96, annettu 17.12.1996 (EYVL L 333, 21.12.1996, s. 4)

31997 R 2595: neuvoston asetus (EY) N:o 2595/97, annettu 18.12.1997 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 11)

31998 R 1636: neuvoston asetus (EY) N:o 1636/98, annettu 20.7.1998 (EYVL L 210, 28.7.1998, s. 23)

31999 R 0660: neuvoston asetus (EY) N:o 660/1999, annettu 22.3.1999 (EYVL L 83, 27.3.1999, s. 10)

32000 R 1336: neuvoston asetus (EY) N:o 1336/2000, annettu 19.6.2000 (EYVL L 154, 27.6.2000, s. 2)

32002 R 0546: neuvoston asetus (EY) N:o 546/2002, annettu 25.3.2002 (EYVL L 84, 28.3.2002, s. 4)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

32003 R 2319: neuvoston asetus (EY) N:o 2319/2003, annettu 17.12.2003 (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 17)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

a)

Lisätään liitteessä olevaan kohtaan V ”Sun-cured” seuraava:

 

”Molovata

 

Ghimpaţi

 

Bărăgan”;

b)

Lisätään liitteessä olevaan kohtaan VI ”Basmas” seuraava:

 

”Djebel

 

Nevrokop

 

Dupnitsa

 

Melnik

 

Ustina

 

Harmanli

 

Krumovgrad

 

Iztochen Balkan

 

Topolovgrad

 

Svilengrad

 

Srednogorska yaka”;

c)

Lisätään liitteessä olevaan kohtaan VIII ”Perinteinen Kaba Koulak” seuraava:

 

”Severna Bulgaria

 

Tekne”.

4.

31996 R 2201: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31997 R 2199: neuvoston asetus (EY) N:o 2199/97, annettu 30.10.1997 (EYVL L 303, 6.11.1997, s. 1)

31999 R 2701: neuvoston asetus (EY) N:o 2701/1999, annettu 14.12.1999 (EYVL L 327, 21.12.1999, s. 5)

32000 R 2699: neuvoston asetus (EY) N:o 2699/2000, annettu 4.12.2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 9)

32001 R 1239: neuvoston asetus (EY) N:o 1239/2001, annettu 19.6.2001 (EYVL L 171, 26.6.2001, s. 1)

32002 R 0453: komission asetus (EY) N:o 453/2002, annettu 13.3.2002 (EYVL L 72, 14.3.2002, s. 9)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 R 0386: komission asetus (EY) N:o 386/2004, annettu 1.3.2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25)

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

5 artiklassa tarkoitetut jalostuskynnykset

Tuoreen raaka-aineen nettopaino

(tonneina)

 

 

Tomaatit

Persikat

Päärynät

Yhteisön kynnykset

8 860 061

560 428

105 659

Kansalliset kynnykset

Bulgaria

156 343

17 843

n.r.

Tšekin tasavalta

12 000

1 287

11

Kreikka

1 211 241

300 000

5 155

Espanja

1 238 606

180 794

35 199

Ranska

401 608

15 685

17 703

Italia

4 350 000

42 309

45 708

Kypros

7 944

6

n.r.

Latvia

n.r.

n.r.

n.r.

Unkari

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

n.r.

n.r.

Alankomaat

n.r.

n.r.

243

Itävalta

n.r.

n.r.

9

Puola

194 639

n.r.

n.r.

Portugali

1 050 000

218

600

Romania

50 390

523

n.r.

Slovakia

29 500

147

n.r.

n.r. = ei sovelleta”.

5.

31998 R 2848: Komission asetus (EY) N:o 2848/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä raakatupakka-alan palkkiojärjestelmän, tuotantokiintiöiden sekä tuottajaryhmittymille myönnettävän erityistuen osalta (EYVL L 358, 31.12.1998, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31999 R 0510: komission asetus (EY) N:o 510/1999, annettu 8.3.1999 (EYVL L 60, 9.3.1999, s. 54)

31999 R 0731: komission asetus (EY) N:o 731/1999, annettu 7.4.1999 (EYVL L 93, 8.4.1999, s. 20)

31999 R 1373: komission asetus (EY) N:o 1373/1999, annettu 25.6.1999 (EYVL L 162, 26.6.1999, s. 47)

31999 R 2162: komission asetus (EY) N:o 2162/1999, annettu 12.10.1999 (EYVL L 265, 13.10.1999, s. 13)

31999 R 2637: komission asetus (EY) N:o 2637/1999, annettu 14.12.1999 (EYVL L 323, 15.12.1999, s. 8)

32000 R 0531: komission asetus (EY) N:o 531/2000, annettu 10.3.2000 (EYVL L 64, 11.3.2000, s. 13)

32000 R 0909: komission asetus (EY) N:o 909/2000, annettu 2.5.2000 (EYVL L 105, 3.5.2000, s. 18)

32000 R 1249: komission asetus (EY) N:o 1249/2000, annettu 15.6.2000 (EYVL L 142, 16.6.2000, s. 3)

32001 R 0385: komission asetus (EY) N:o 385/2001, annettu 26.2.2001 (EYVL L 57, 27.2.2001, s. 18)

32001 R 1441: komission asetus (EY) N:o 1441/2001, annettu 16.7.2001 (EYVL L 193, 17.7.2001, s. 5)

32002 R 0486: komission asetus (EY) N:o 486/2002, annettu 18.3.2002 (EYVL L 76, 19.3.2002, s. 9)

32002 R 1005: komission asetus (EY) N:o 1005/2002, annettu 12.6.2002 (EYVL L 153, 13.6.2002, s. 3)

32002 R 1501: komission asetus (EY) N:o 1501/2002, annettu 22.8.2002 (EYVL L 227, 23.8.2002, s. 16)

32002 R 1983: komission asetus (EY) N:o 1983/2002, annettu 7.11.2002 (EYVL L 306, 8.11.2002, s. 8)

32004 R 1809: komission asetus (EY) N:o 1809/2004, annettu 18.10.2004 (EUVL L 318, 19.10.2004, s. 18)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

TUOTTAJARYHMITTYMIEN HYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT TAKUUKYNNYSTEN PROSENTTIMÄÄRÄT JÄSENVALTION TAI ERITYISALUEEN MUKAAN

Tuottajaryhmittymän sijoittautumisjäsenvaltio tai erityisalue

Prosenttimäärä

Saksa, Espanja (lukuun ottamatta Kastilia ja Leónia, Navarraa ja Campezon aluetta Baskimaassa), Ranska (lukuun ottamatta Nord-Pas-de-Calais'ta ja Picardieta), Italia, Portugali (lukuun ottamatta Azorien itsehallintoaluetta), Belgia, Itävalta, Romania

2 %

Kreikka (lukuun ottamatta Epoirosta), Azorien itsehallintoalue (Portugali), Nord-Pas-de-Calais ja Picardie (Ranska), Bulgaria (paitsi kunnat Banite, Zlatograd, Madan ja Dospat Djebelin alueella sekä kunnat Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla ja Antonovo Pohjois-Bulgarian alueella)

1 %

Kastilia ja León (Espanja), Navarra (Espanja), Campezon alue Baskimaassa (Espanja), Epeiros (Kreikka), kunnat Banite, Zlatograd, Madan ja Dospat Djebelin alueella sekä kunnat Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla ja Antonovo Pohjois-Bulgarian alueella (Bulgaria)

0,3 %”.

6.

31999 R 1493: Neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32000 R 1622: komission asetus (EY) N:o 1622/2000, annettu 24.7.2000 (EYVL L 194, 31.7.2000, s. 1)

32000 R 2826: neuvoston asetus (EY) N:o 2826/2000, annettu 19.12.2000 (EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2)

32001 R 2585: neuvoston asetus (EY) N:o 2585/2001, annettu 19.12.2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10)

32003 R 0806: neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14.4.2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1795: komission asetus (EY) N:o 1795/2003, annettu 13.10.2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13)

a)

Lisätään 6 artiklaan seuraava:

”5.

Bulgarialle ja Romanialle myönnetään uusia istutusoikeuksia tma-laatuviinien tuotantoa varten 1,5 prosenttiin saakka viinitarhojen kokonaispinta-alasta, eli liittymispäivästä alkaen 2 302,5 hehtaaria Bulgarialle ja 2 830,5 hehtaaria Romanialle. Oikeudet siirretään kansalliseen varantoon, johon sovelletaan 5 artiklan säännöksiä.”;

b)

Lisätään liitteessä III (Viininviljelyvyöhykkeet) olevaan 2 kohtaan seuraava:

”g)

Romaniassa Podişul Transilvaniein alue”;

c)

Korvataan liitteessä III (Viininviljelyvyöhykkeet) olevan 3 kohdan viimeinen lause seuraavasti:

”d)

Slovakiassa Tokajin alue;

e)

Romaniassa viininviljelyalueet, jotka eivät kuulu 2 kohdan g alakohtaan tai 5 kohdan f alakohtaan.”;

d)

Lisätään liitteessä III (Viininviljelyvyöhykkeet) olevaan 5 kohtaan seuraava:

”e)

Bulgariassa seuraavien alueiden viininviljelyalueet: Dunavska ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski rajon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

f)

Romaniassa seuraavien alueiden viininviljelyalueet: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului ja Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, eteläinen viinialue hietikoineen ja muine suotuisine alueineen”;

e)

Lisätään liitteessä III (Viininviljelyvyöhykkeet) olevaan 6 kohtaan seuraava:

”Bulgariassa C III a ‐viininviljelyvyöhykkeeseen kuuluvat viininviljelyalueet, jotka eivät kuulu 5 kohdan e alakohtaan,”;

f)

Lisätään liitteessä V olevan D osan 3 kohtaan seuraava:

”ja Romaniassa”.

7.

32000 R 1673: Neuvoston asetus (EY) N:o 1673/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32002 R 0651: komission asetus (EY) N:o 651/2002, annettu 16.4.2002 (EYVL L 101, 17.4.2002, s. 3)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1782: neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29.9.2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1)

32004 R 0393: neuvoston asetus (EY) N:o 393/2004, annettu 24.2.2004 (EUVL L 65, 3.3.2004, s. 4)

a)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Pitkien pellavakuitujen taattu enimmäismäärä vahvistetaan 80 878 tonniksi markkinointivuotta kohti. Tämä määrä jaetaan kaikkien jäsenvaltioiden kesken taattuina kansallisina määrinä. Tämä määrä jaetaan seuraavasti:

Belgia 13 800 tonnia,

Bulgaria 13 tonnia,

Tšekin tasavalta 1 923 tonnia,

Saksa 300 tonnia,

Viro 30 tonnia,

Espanja 50 tonnia,

Ranska 55 800 tonnia,

Latvia 360 tonnia,

Liettua 2 263 tonnia,

Alankomaat 4 800 tonnia,

Itävalta 150 tonnia,

Puola 924 tonnia,

Portugali 50 tonnia,

Romania 42 tonnia,

Slovakia 73 tonnia,

Suomi 200 tonnia,

Ruotsi 50 tonnia,

Yhdistynyt kuningaskunta 50 tonnia.”;

b)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan johdantokappale ja a alakohta seuraavasti:

”2.

Tukikelpoisten lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taattu enimmäismäärä vahvistetaan 147 265 tonniksi markkinointivuotta kohti. Tämä määrä jaetaan seuraavasti:

a)

seuraavien jäsenvaltioiden kesken taattuina kansallisina määrinä:

Belgia 10 350 tonnia,

Bulgaria 48 tonnia,

Tšekin tasavalta 2 866 tonnia,

Saksa 12 800 tonnia,

Viro 42 tonnia,

Espanja 20 000 tonnia,

Ranska 61 350 tonnia,

Latvia 1 313 tonnia,

Liettua 3 463 tonnia,

Unkari 2 061 tonnia,

Alankomaat 5 550 tonnia,

Itävalta 2 500 tonnia,

Puola 462 tonnia,

Portugali 1 750 tonnia,

Romania 921 tonnia,

Slovakia 189 tonnia,

Suomi 2 250 tonnia,

Ruotsi 2 250 tonnia,

Yhdistynyt kuningaskunta 12 100 tonnia.

Unkarille vahvistettu taattu kansallinen määrä koskee kuitenkin ainoastaan hamppukuituja.”.

8.

32003 R 1782: Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 R 0021: neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17.12.2003 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8)

32004 R 0583: neuvoston asetus (EY) N:o 583/2004, annettu 22.3.2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 1)

32004 D 0281: neuvoston päätös 2004/281/EY, tehty 22.3.2004 (EUVL L 93, 30.3.2004, s. 1)

32004 R 0864: neuvoston asetus (EY) N:o 864/2004, annettu 29.4.2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 48)

a)

Korvataan 2 artiklan g alakohta seuraavasti:

”g)

’uusilla jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan Bulgariaa, Tšekin tasavaltaa, Viroa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Romaniaa, Sloveniaa ja Slovakiaa”;

b)

Lisätään 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan loppuun seuraava:

”Bulgarian ja Romanian on kuitenkin varmistettava, että 1 päivänä tammikuuta 2007 pysyvänä laitumena ollut maa-ala säilytetään pysyvänä laitumena.”;

c)

Lisätään 54 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan loppuun seuraava:

”Bulgarian ja Romanian osalta pinta-alatukihakemusten määräpäivänä on kuitenkin 30 päivä kesäkuuta 2005.”;

d)

Lisätään 71 g artiklaan seuraava:

”9.

Bulgarian ja Romanian osalta:

a)

2 kohdassa tarkoitettu kolmivuotinen viitejakso on 2002—2004;

b)

3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vuosi on 2004;

c)

korvataan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa oleva viittaus ”vuonna 2004 ja/tai 2005” viittauksella ”vuonna 2005 ja/tai 2006” sekä viittaus ”vuonna 2004” viittauksella ”vuonna 2005”.”;

e)

Lisätään 71 h artiklaan seuraava:

”Bulgarian ja Romanian osalta viittauksen ’30 päivänä kesäkuuta 2003’ asemesta viittaus on kuitenkin ’30 päivänä kesäkuuta 2005’;”

f)

Korvataan 74 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Tukea myönnetään kansallisille perusaloille liitteessä X luetelluilla perinteisillä tuotantoalueilla.

Perusalat vahvistetaan seuraavasti:

Bulgaria

21 800 ha

Kreikka

617 000 ha

Espanja

594 000 ha

Ranska

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Kypros

6 183 ha

Unkari

2 500 ha

Itävalta

7 000 ha

Portugali

118 000 ha”;

g)

Korvataan 78 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Käyttöön otetaan 1 648 000 hehtaarin taattu enimmäispinta-ala, josta tukea voidaan maksaa.”;

h)

Korvataan 80 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Tuki on seuraavanlainen, ja se perustuu asianomaisten jäsenvaltioiden satoihin:

 

Markkinointivuosi 2004/2005 ja jos sovelletaan 71 artiklaa

(EUR/ha)

Markkinointivuosi 2005/2006 ja sitä seuraavat vuodet

(EUR/ha)

Bulgaria

-

345,225

Kreikka

1 323,96

561,00

Espanja

1 123,95

476,25

Ranska:

 

 

Manner-Ranska

971,73

411,75

Ranskan Guyana

1 329,27

563,25

Italia

1 069,08

453,00

Unkari

548,70

232,50

Portugali

1 070,85

453,75

Romania

-

126,075”;

i)

Korvataan 81 artikla seuraavasti:

”81 artikla

Pinta-alat

Vahvistetaan jokaiselle tuottajajäsenvaltiolle kansallinen perusala. Ranskalle vahvistetaan kuitenkin kaksi perusalaa. Perusalat ovat seuraavat:

Bulgaria

4 166 ha

Kreikka

20 333 ha

Espanja

104 973 ha

Ranska:

Manner-Ranska

19 050 ha

Ranskan Guyana

4 190 ha

Italia

219 588 ha

Unkari

3 222 ha

Portugali

24 667 ha

Romania

500 ha

Jäsenvaltio voi jakaa edelleen perusalansa osa-aloihin määrittelemiensä objektiivisten perusteiden mukaisesti.”;

j)

Korvataan 84 artikla seuraavasti:

”84 artikla

Pinta-alat

1.   Jäsenvaltio myöntää yhteisön tukea sen enimmäismäärän puitteissa, joka lasketaan kertomalla sille 3 kohdassa vahvistetun taatun kansallisen alan hehtaarien määrä keskimääräisen tuen määrällä, joka on 120,75 euroa.

2.   Käyttöön otetaan 829 229 hehtaarin taattu enimmäispinta-ala.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu taattu enimmäispinta-ala jaetaan taattuihin kansallisiin aloihin seuraavasti:

Taatut kansalliset alat

Belgia

100 ha

Bulgaria

11 984 ha

Saksa

1 500 ha

Kreikka

41 100 ha

Espanja

568 200 ha

Ranska

17 300 ha

Italia

130 100 ha

Kypros

5 100 ha

Luxemburg

100 ha

Unkari

2 900 ha

Alankomaat

100 ha

Itävalta

100 ha

Puola

4 200 ha

Portugali

41 300 ha

Romania

1 645 ha

Slovenia

300 ha

Slovakia

3 100 ha

Yhdistynyt kuningaskunta

100 ha

4.   Jäsenvaltio voi jakaa edelleen taatun kansallisen alansa osa-aloihin objektiivisin perustein erityisesti alueellisella tasolla tai suhteessa tuotantoon.”;

k)

Lisätään 95 artiklan 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kokonaismäärät vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä I olevassa taulukossa f ja niitä tarkistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 6 artiklan 1 kohdan kuudennen alakohdan mukaisesti.

Bulgarian ja Romanian osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 12 kuukauden ajanjakso tarkoittaa kauden 2006/2007 12 kuukauden ajanjaksoa.”;

l)

Lisätään 103 artiklan toiseen kohtaan seuraava:

”Bulgarian ja Romanian osalta edellytyksenä tämän kohdan soveltamiselle on kuitenkin, että vuonna 2007 sovelletaan yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää ja että on valittu 66 artiklan soveltaminen.”;

m)

Korvataan 105 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Pinta-alatukeen myönnetään lisäkorvaus, jonka suuruus on:

291 euroa hehtaarilta markkinointivuonna 2005/2006,

285 euroa hehtaarilta markkinointivuodesta 2006/2007 alkaen,

durumvehnän viljelyyn varatulle viljelyalalle liitteessä X luetelluilla perinteisillä tuotantoalueilla seuraavien määrien rajoissa:

(hehtaaria)

Bulgaria

21 800

Kreikka

617 000

Espanja

594 000

Ranska

208 000

Italia

1 646 000

Kypros

6 183

Unkari

2 500

Itävalta

7 000

Portugali

118 000”;

n)

Lisätään 108 artiklan toiseen kohtaan seuraava:

”Bulgarian ja Romanian osalta korvaushakemuksia ei kuitenkaan voida esittää sellaisista alueista, jotka olivat 30 päivänä kesäkuuta 2005 pysyvänä laitumena, pysyvien kasvien viljelyssä, metsänä tai muussa kuin maatalouskäytössä.”;

o)

Korvataan 110 c artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Kansalliset perusalat vahvistetaan seuraavasti:

Bulgaria: 10 237 ha

Kreikka: 370 000 ha

Espanja: 70 000 ha

Portugali: 360 ha.”;

p)

Korvataan 110 c artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Tuen määrät tukikelpoista hehtaaria kohden ovat seuraavat:

Bulgaria: 263 EUR

Kreikka: 594 euroa 300 000 hehtaarille ja 342,85 euroa lopuille 70 000 hehtaarille

Espanja: 1 039 EUR

Portugali: 556 EUR.”;

q)

Korvataan 116 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Sovelletaan seuraavia enimmäismääriä:

Jäsenvaltio

Palkkio-oikeudet (x 1 000)

Belgia

70

Bulgaria

2 058,483

Tšekin tasavalta

66,733

Tanska

104

Saksa

2 432

Viro

48

Kreikka

11 023

Espanja

19 580

Ranska

7 842

Irlanti

4 956

Italia

9 575

Kypros

472,401

Latvia

18,437

Liettua

17,304

Luxemburg

4

Unkari

1 146

Malta

8,485

Alankomaat

930

Itävalta

206

Puola

335,88

Portugali

2 690

Romania

5 880,620

Slovenia

84,909

Slovakia

305,756

Suomi

80

Ruotsi

180

Yhdistynyt kuningaskunta

19 492

Yhteensä

89 607,008”;

r)

Korvataan 123 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.

Sovelletaan seuraavia aluekohtaisia enimmäismääriä:

Belgia

235 149

Bulgaria

90 343

Tšekin tasavalta

244 349

Tanska

277 110

Saksa

1 782 700

Viro

18 800

Kreikka

143 134

Espanja

713 999 (1)

Ranska

1 754 732 (2)

Irlanti

1 077 458

Italia

598 746

Kypros

12 000

Latvia

70 200

Liettua

150 000

Luxemburg

18 962

Unkari

94 620

Malta

3 201

Alankomaat

157 932

Itävalta

373 400

Puola

926 000

Portugali

175 075 (3)

Romania

452 000

Slovenia

92 276

Slovakia

78 348

Suomi

250 000

Ruotsi

250 000

Yhdistynyt kuningaskunta

1 419 811 (4)”;

s)

Korvataan 126 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Sovelletaan seuraavia kansallisia enimmäismääriä:

Belgia

394 253

Bulgaria

16 019

Tšekin tasavalta

90 300

Tanska

112 932

Saksa

639 535

Viro

13 416

Kreikka

138 005

Espanja (5)

1 441 539

Ranska (6)

3 779 866

Irlanti

1 102 620

Italia

621 611

Kypros

500

Latvia

19 368

Liettua

47 232

Luxemburg

18 537

Unkari

117 000

Malta

454

Alankomaat

63 236

Itävalta

375 000

Puola

325 581

Portugali (7)

416 539

Romania

150 000

Slovenia

86 384

Slovakia

28 080

Suomi

55 000

Ruotsi

155 000

Yhdistynyt kuningaskunta

1 699 511;

t)

Korvataan 130 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Uusien jäsenvaltioiden osalta kansalliset enimmäismäärät esitetään seuraavassa taulukossa.

 

Sonnit, härät, lehmät ja hiehot

1—8 kuukauden ikäiset vasikat, joiden teurastuspaino on enintään 185 kilogrammaa

Bulgaria

22 191

101 542

Tšekin tasavalta

483 382

27 380

Viro

107 813

30 000

Kypros

21 000

Latvia

124 320

53 280

Liettua

367 484

244 200

Unkari

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Puola

1 815 430

839 518

Romania

1 148 000

85 000

Slovenia

161 137

35 852

Slovakia

204 062

62 841”;

u)

Lisätään 143 a artiklaan kohta seuraavasti:

”Suorat tuet otetaan kuitenkin Bulgariassa ja Romaniassa käyttöön seuraavan tukien lisäystä koskevan aikataulun mukaisesti, jossa tuen lisäykset esitetään prosenttiosuuksina tasosta, jota sovelletaan yhteisössä, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004:

25 % vuonna 2007,

30 % vuonna 2008,

35 % vuonna 2009,

40 % vuonna 2010,

50 % vuonna 2011,

60 % vuonna 2012,

70 % vuonna 2013,

80 % vuonna 2014,

90 % vuonna 2015,

100 % vuodesta 2016.”;

v)

Lisätään 143 b artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä maatalousmaan määrä on kuitenkin Bulgarian ja Romanian osalta se osa sen käytössä olevasta maatalousmaasta, joka on hyvässä viljelykunnossa riippumatta siitä, onko se tuotannossa, ja tarvittaessa mukautettuna Bulgarian tai Romanian komission hyväksynnän saatuaan vahvistamien puolueettomien perusteiden mukaisesti.”;

w)

Korvataan 143 b artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kunkin uuden jäsenvaltion käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2006 lopussa, ja se on uuden jäsenvaltion pyynnöstä voitava uusia kaksi kertaa vuodeksi kerrallaan. Bulgarian ja Romanian osalta yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on kuitenkin käytettävissä soveltamiskauden, joka päättyy vuoden 2009 lopussa, ja se on näiden valtioiden pyynnöstä voitava uusia kaksi kertaa vuodeksi kerrallaan. Jollei 11 kohdan säännösten soveltamisesta muuta johdu, kukin uusi jäsenvaltio voi päättää lopettaa järjestelmän soveltamisen soveltamiskauden ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen soveltaakseen tilatukijärjestelmää. Uusien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään viimeisen soveltamisvuoden 1 päivänä elokuuta aikomuksestaan lopettaa järjestelmän soveltaminen.”;

x)

Lisätään 143 b artiklan 11 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian osalta yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän viiden vuoden pituisen soveltamiskauden loppuun (eli vuoteen 2011) asti sovelletaan 143 a artiklan toisessa kohdassa määritettyä prosenttiosuutta. Jos yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamista jatketaan tuota päivää kauemmin b alakohdan mukaisesti tehtävällä päätöksellä, 143 a artiklan toisessa kohdassa vuodelle 2011 määritettyä prosenttiosuutta sovelletaan yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamiskauden viimeisen vuoden loppuun asti.”;

y)

Korvataan 143 c artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Jos komissio antaa luvan, uusille jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus täydentää suoraa tukea enintään:

a)

kaikkien suorien tukien osalta 55 prosenttiin asti yhteisön, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, suorien tukien tasosta vuonna 2004, 60 prosenttiin asti vuonna 2005, 65 prosenttiin asti vuonna 2006 ja vuodesta 2007 alkaen enintään 30 prosenttiyksikköä yli kyseisenä vuonna sovellettavan, 143 a artiklassa tarkoitetun tason. Bulgarian ja Romanian osalta sovelletaan seuraavaa: 55 prosenttiin asti yhteisön, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, suorien tukien tasosta vuonna 2007, 60 prosenttiin asti vuonna 2008, 65 prosenttiin asti vuonna 2009 ja vuodesta 2010 alkaen enintään 30 prosenttiyksikköä yli kyseisenä vuonna sovellettavan, 143 a artiklan toisessa kohdassa mainitun tason. Tšekin tasavalta voi kuitenkin täydentää perunatärkkelysalan suoria tukia 100 prosenttiin asti yhteisössä, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, sovellettavasta tasosta. Tämän asetuksen IV osaston 7 luvussa tarkoitettujen suorien tukien osalta sovelletaan kuitenkin seuraavia enimmäismääriä: 85 prosenttiin asti vuonna 2004, 90 prosenttiin asti vuonna 2005, 95 prosenttiin asti vuonna 2006 ja 100 prosenttiin asti vuodesta 2007 alkaen. Bulgarian ja Romanian osalta sovelletaan seuraavia enimmäismääriä: 85 prosenttiin asti vuonna 2007, 90 prosenttiin asti vuonna 2008, 95 prosenttiin asti vuonna 2009 ja 100 prosenttiin asti vuodesta 2010 alkaen;

tai

b)

i)

muiden suorien tukien kuin tilatukijärjestelmän osalta siihen suoran tuen kokonaismäärään asti, johon viljelijä olisi ollut tuotekohtaisesti oikeutettu uudessa jäsenvaltiossa kalenterivuonna 2003 yhteisen maatalouspolitiikan tukia vastaavan kansallisen järjestelmän mukaisesti 10 prosenttiyksiköllä korotettuna. Liettuan osalta viitevuosi on kuitenkin kalenterivuosi 2002. Bulgarian ja Romanian osalta viitevuosi on kalenterivuosi 2006. Slovenian osalta korotus on 10 prosenttiyksikköä vuonna 2004, 15 prosenttiyksikköä vuonna 2005, 20 prosenttiyksikköä vuonna 2006 ja 25 prosenttiyksikköä vuodesta 2007.

ii)

kun kyseessä on tilatukijärjestelmä, täydentävän kansallisen suoran tuen kokonaismäärä, jonka uusi jäsenvaltio voi yhtenä vuonna myöntää, rajataan erityisten alakohtaisten kokonaismäärärahojen avulla. Tämä kokonaismääräraha on samansuuruinen kuin seuraavien välinen erotus:

yhteisen maatalouspolitiikan tukia vastaavien kansallisten suorien tukien kokonaismäärä, joka olisi asianomaisen uuden jäsenvaltion käytettävissä kalenterivuonna 2003 ja Liettuan osalta kalenterivuonna 2002, lisättynä joka kerta 10 prosenttiyksiköllä. Bulgarian ja Romanian osalta viitevuosi on kuitenkin kalenterivuosi 2006. Slovenian osalta lisäys on kuitenkin 10 prosenttiyksikköä vuonna 2004, 15 prosenttiyksikköä vuonna 2005, 20 prosenttiyksikköä vuonna 2006 ja 25 prosenttiyksikköä vuodesta 2007 alkaen;

ja

kyseisen uuden jäsenvaltion liitteessä VIII a mainittu kansallinen enimmäismäärä tarvittaessa tarkistettuna 64 artiklan 2 kohdan ja 70 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun kokonaismäärän laskemiseksi otetaan huomioon ne kansalliset suorat tuet ja/tai niiden yhteisön suoria tukia vastaavat osatekijät ja/tai niiden osatekijät, jotka otettiin huomioon laskettaessa asianomaisen uuden jäsenvaltion tosiasiallista enimmäismäärää 64 artiklan 2 kohdan, 70 artiklan 2 kohdan ja 71 c artiklan mukaisesti.

Kunkin kyseisen suoran tuen osalta uusi jäsenvaltio voi päättää soveltaa jompaakumpaa edellä esitetyistä vaihtoehdoista a ja b.

Suoran tuen kokonaismäärä, joka viljelijälle voidaan asianomaisen suoran tuen järjestelmän mukaisesti myöntää uusissa jäsenvaltioissa liittymisen jälkeen, kaikki täydentävät kansalliset suorat tuet mukaan luettuina, ei saa olla suurempi kuin suoran tuen määrä, johon kyseinen viljelijä olisi oikeutettu yhteisön, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioihin tuolloin sovellettavan vastaavan suorien tukien järjestelmän mukaisesti.”

(z)

Korvataan 154 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet voidaan hyväksyä 1 päivänä toukokuuta 2004 alkavana ja 30 päivänä kesäkuuta 2009 päättyvänä ajanjaksona, eikä niitä sovelleta tämän päivämäärän jälkeen. Bulgarian ja Romanian osalta ajanjakso alkaa kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta jatkaa näitä ajanjaksoja.”;

aa)

Lisätään liitteeseen III alaviitteet seuraavasti:

A kohdan otsikkoon alaviite 1 seuraavasti:

”* Bulgarian ja Romanian osalta viittausta vuoteen 2005 olisi pidettävä viittauksena tilatukijärjestelmän ensimmäiseen soveltamisvuoteen.”;

B kohdan otsikkoon seuraavasti:

”* Bulgarian ja Romanian osalta viittausta vuoteen 2006 olisi pidettävä viittauksena tilatukijärjestelmän toiseen soveltamisvuoteen.”;

ja C kohdan otsikkoon seuraavasti:

”* Bulgarian ja Romanian osalta viittausta vuoteen 2007 olisi pidettävä viittauksena tilatukijärjestelmän kolmanteen soveltamisvuoteen.”;

(ab)

Korvataan liite VIII A seuraavasti:

”LIITE VIII A

71 c artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät

Enimmäismäärät on laskettu ottaen huomioon 143 a artiklassa esitetty tukien lisäystä koskeva aikataulu, eikä niitä sen vuoksi edellytetä alennettavan.

(miljoonaa euroa)

Kalenteri-vuosi

Bulgaria

Tšekin tasavalta

Viro

Kypros

Latvia

Liettua

Unkari

Malta

Puola

Romania

Slovenia

Slovakia

2005

-

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

-

35,8

97,7

2006

-

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

-

41,9

115,4

2007

200,3

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

440,0

56,1

146,6

2008

240,4

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

527,9

70,1

183,2

2009

281,0

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

618,1

84,1

219,7

2010

321,2

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

706,4

98,1

256,2

2011

401,4

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

883,0

112,1

292,8

2012

481,7

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

1 059,6

126,1

329,3

2013

562,0

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 236,2

140,2

365,9

2014

642,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 412,8

140,2

365,9

2015

722,6

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 589,4

140,2

365,9

seuraavat vuodet

802,9

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 766,0

140,2

365,9”;

(ac)

Lisätään liitteeseen X seuraava:

 

”BULGARIA

 

Starozagorski

 

Haskovski

 

Slivenski

 

Yambolski

 

Burgaski

 

Dobrichki

 

Plovdivski”;

(ad)

Korvataan liite XI B seuraavasti:

”LIITE XI B

101 ja 103 artiklassa tarkoitetut kansalliset peltokasvien perusalat ja viitesadot uusissa jäsenvaltioissa

 

Perusala

(hehtaaria)

Viitesadot

(t/ha)

Bulgaria

2 625 258

2,90

Tšekin tasavalta

2 253 598

4,20

Viro

362 827

2,40

Kypros

79 004

2,30

Latvia

443 580

2,50

Liettua

1 146 633

2,70

Unkari

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Puola

9 454 671

3,00

Romania

7 012 666

2,65

Slovenia

125 171

5,27

Slovakia

1 003 453

4,06”.

9.

32003 R 1788: Neuvoston asetus (EY) N:o 1788/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 123), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32004 D 0281: neuvoston päätös 2004/281/EY, tehty 22.3.2004 (EUVL L 93, 30.3.2004, s. 1)

a)

Lisätään 1 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Bulgariaa ja Romaniaa varten perustetaan erityinen rakenneuudistusvaranto liitteessä I olevassa taulukossa g esitetyn mukaisesti. Kyseinen varanto vapautetaan 1 päivästä huhtikuuta 2009 alkaen siinä määrin kuin maidon ja maitotuotteiden tilalla tapahtuva kulutus on kussakin näistä maista laskenut vuodesta 2002. Komissio päättää varannon vapauttamisesta ja sen jakamisesta toimitusten ja suoramyynnin kiintiöön 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti niitä raportteja koskevan arvioinnin pohjalta, jotka Bulgarian ja Romanian on määrä toimittaa komissiolle 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä. Raportissa on esitettävä yksityiskohtaisesti tosiasiallisen rakenneuudistusprosessin tulokset ja suuntaukset maan maitoalalla ja erityisesti siirtyminen tuotannosta tilalla tapahtuvan kulutuksen tarpeisiin markkinoille suuntautuvaan tuotantoon.”;

b)

Korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Bulgarian, Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian osalta kansallisiin viitemääriin on sisällyttävä kaikki tämän asetuksen 5 artiklassa määritellyt lehmänmaito tai maitoekvivalentit, jotka on toimitettu ostajalle tai myyty suoraan, riippumatta siitä, onko ne tuotettu tai pidetty kaupan kyseisissä maissa sovellettavan siirtymätoimenpiteen puitteissa.”;

c)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”6.

Bulgarian ja Romanian osalta maksua sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2007.”;

d)

Korvataan 6 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Bulgarian, Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian osalta tilakohtaisten viitemäärien perusta vahvistetaan liitteessä I olevassa f taulukossa.

Bulgarian, Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian osalta 12 kuukauden ajanjaksot tilakohtaisten viitemäärien vahvistamiseksi alkavat seuraavasti: 1 päivänä huhtikuuta 2001 Unkarin osalta, 1 päivänä huhtikuuta 2002 Maltan ja Liettuan osalta, 1 päivänä huhtikuuta 2003 Tšekin tasavallan, Kyproksen, Viron, Latvian ja Slovakian osalta, 1 päivänä huhtikuuta 2004 Puolan ja Slovenian osalta sekä 1 päivänä huhtikuuta 2006 Bulgarian ja Romanian osalta.”;

e)

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian osalta kokonaismäärän jakamista toimituksiin ja suoramyyntiin liitteessä I olevan taulukon f mukaisesti on tarkistettava niiden toimitusten ja suoramyynnin tosiasiallisten, vuoden 2006 lukujen perusteella ja tarvittaessa mukautettava komission toimesta 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.”;

f)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Bulgarian, Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian osalta 1 kohdassa tarkoitettu viiterasvapitoisuus on niiden määrien viiterasvapitoisuus, jotka on myönnetty tuottajille seuraavina päivämäärinä: 31 päivänä maaliskuuta 2002 Unkarin osalta, 31 päivänä maaliskuuta 2003 Liettuan osalta, 31 päivänä maaliskuuta 2004 Tšekin tasavallan, Kyproksen, Viron, Latvian ja Slovakian osalta, 31 päivänä maaliskuuta 2005 Puolan ja Slovenian osalta sekä 31 päivänä maaliskuuta 2007 Bulgarian ja Romanian osalta.”;

g)

Lisätään 9 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Romanian osalta liitteessä II esitettyä viiterasvapitoisuutta tarkistetaan koko vuoden 2004 lukujen perusteella ja tarvittaessa mukautetaan komission toimesta 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.”;

h)

Korvataan liitteessä I olevat d, e, f ja g taulukot seuraavasti:

”d)

Jakso 2007/2008

Jäsenvaltio

Määrä (tonnia)

Belgia

3 343 535,000

Bulgaria

979 000,000

Tšekin tasavalta

2 682 143,000

Tanska

4 499 900,000

Saksa

28 143 464,000

Viro

624 483,000

Kreikka

820 513,000

Espanja

6 116 950,000

Ranska

24 478 156,000

Irlanti

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Kypros

145 200,000

Latvia

695 395,000

Liettua

1 646 939,000

Luxemburg

271 739,000

Unkari

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Alankomaat

11 185 440,000

Itävalta

2 776 895,000

Puola

8 964 017,000

Portugali

1 939 187,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

560 424,000

Slovakia

1 013 316,000

Suomi

2 431 047,324

Ruotsi

3 336 030,000

Yhdistynyt kuningaskunta

14 755 647,000

e)

Jaksot 2008/2009 — 2014/2015

Jäsenvaltio

Määrä (tonnia)

Belgia

3 360 087,000

Bulgaria

979 000,000

Tšekin tasavalta

2 682 143,000

Tanska

4 522 176,000

Saksa

28 282 788,000

Viro

624 483,000

Kreikka

820 513,000

Espanja

6 116 950,000

Ranska

24 599 335,000

Irlanti

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Kypros

145 200,000

Latvia

695 395,000

Liettua

1 646 939,000

Luxemburg

273 084,000

Unkari

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Alankomaat

11 240 814,000

Itävalta

2 790 642,000

Puola

8 964 017,000

Portugali

1 948 550,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

560 424,000

Slovakia

1 013 316,000

Suomi

2 443 069,324

Ruotsi

3 352 545,000

Yhdistynyt kuningaskunta

14 828 597,000

f)

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimitusten ja suoramyynnin viitemäärät

Jäsenvaltio

Toimitusten viitemäärä (tonnia)

Suoramyynnin viitemäärä (tonnia)

Bulgaria

722 000

257 000

Tšekin tasavalta

2 613 239

68 904

Viro

537 188

87 365

Kypros

141 337

3 863

Latvia

468 943

226 452

Liettua

1 256 440

390 499

Unkari

1 782 650

164 630

Malta

48 698

Puola

8 500 000

464 017

Romania

1 093 000

1 964 000

Slovenia

467 063

93 361

Slovakia

990 810

22 506

g)

Asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut erityisen rakenneuudistusvarannon määrät

Jäsenvaltio

Erityisen rakenneuudistusvarannon määrät (tonnia)

Bulgaria

39 180

Tšekin tasavalta

55 788

Viro

21 885

Latvia

33 253

Liettua

57 900

Unkari

42 780

Puola

416 126

Romania

188 400

Slovenia

16 214

Slovakia

27 472”;

i)

Korvataan liitteessä II oleva taulukko seuraavasti:

”Viiterasvapitoisuus

Jäsenvaltio

Viiterasvapitoisuus (g/kg)

Belgia

36,91

Bulgaria

39,10

Tšekin tasavalta

42,10

Tanska

43,68

Saksa

40,11

Viro

43,10

Kreikka

36,10

Espanja

36,37

Ranska

39,48

Irlanti

35,81

Italia

36,88

Kypros

34,60

Latvia

40,70

Liettua

39,90

Luxemburg

39,17

Unkari

38,50

Alankomaat

42,36

Itävalta

40,30

Puola

39,00

Portugali

37,30

Romania

35,93

Slovenia

41,30

Slovakia

37,10

Suomi

43,40

Ruotsi

43,40

Yhdistynyt kuningaskunta

39,70”.

3.   LIIKENNEPOLITIIKKA

31996 L 0026: Neuvoston direktiivi 96/26/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi (EYVL L 124, 23.5.1996, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31998 L 0076: neuvoston direktiivi 98/76/EY, annettu 1.10.1998 (EYVL L 277, 14.10.1998, s. 17)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

a)

Lisätään 10 artiklaan kohdat seuraavasti:

”11.

Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, todistusten, jotka on annettu maanteiden liikenteenharjoittajille ennen liittymispäivää Bulgariassa, katsotaan vastaavan tämän direktiivin säännösten mukaisesti annettuja todistuksia ainoastaan, jos ne on annettu:

maanteiden kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajille maanteiden kansainvälisestä henkilö- ja tavaraliikenteestä 31 päivänä lokakuuta 2002 annetun määräyksen N:o 11 (virallinen lehti N:o 108, 19.11.2002) nojalla 19 päivän marraskuuta 2002 jälkeen;

maanteiden kotimaisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajille julkisesta henkilö- ja tavaraliikenteestä Bulgarian alueella 3 päivänä marraskuuta 1999 annetun määräyksen N:o 33, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä lokakuuta 2002 (virallinen lehti N:o 108, 19.11.2002), nojalla 19 päivän marraskuuta 2002 jälkeen.

12.

Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, todistusten, jotka on annettu maanteiden liikenteenharjoittajille ennen liittymispäivää Romaniassa, katsotaan vastaavan tämän direktiivin säännösten mukaisesti annettuja todistuksia ainoastaan, jos ne on annettu maanteiden kansainvälisen ja kotimaisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajille maantieliikenteen harjoittamista pysyvästi ja tosiasiallisesti koordinoivien henkilöiden nimeämisestä, koulutuksesta ja ammatillisista pätevyystodistuksista 21 päivänä joulukuuta 1999 annetun liikenneministerin määräyksen N:o 761 nojalla 28 päivän tammikuuta 2000 jälkeen.”.

b)

Korvataan 10 b artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myöntää 10 artiklan 4—12 kohdassa tarkoitetut ammatillista pätevyyttä koskevat todistukset uudelleen liitteessä I a esitetyn mallin mukaisina todistuksina.”.

4.   VEROTUS

1.

31977 L 0388: Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 95)

31980 L 0368: neuvoston direktiivi 80/368/ETY, annettu 26.3.1980 (EYVL L 90, 3.4.1980, s. 41)

31984 L 0386: neuvoston direktiivi 84/386/ETY, annettu 31.7.1984 (EYVL L 208, 3.8.1984, s. 58)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 167)

31989 L 0465: neuvoston direktiivi 89/465/ETY, annettu 18.7.1989 (EYVL L 226, 3.8.1989, s. 21)

31991 L 0680: neuvoston direktiivi 91/680/ETY, annettu 16.12.1991 (EYVL L 376, 31.12.1991, s. 1)

31992 L 0077: neuvoston direktiivi 92/77/ETY, annettu 19.10.1992 (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 1)

31992 L 0111: neuvoston direktiivi 92/111/ETY, annettu 14.12.1992 (EYVL L 384, 30.12.1992, s. 47)

31994 L 0004: neuvoston direktiivi 94/4/EY, annettu 14.2.1994 (EYVL L 60, 3.3.1994, s. 14)

31994 L 0005: neuvoston direktiivi 94/5/EY, annettu 14.2.1994 (EYVL L 60, 3.3.1994, s. 16)

31994 L 0076: neuvoston direktiivi 94/76/EY, annettu 22.12.1994 (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 53)

31995 L 0007: neuvoston direktiivi 95/7/EY, annettu 10.4.1995 (EYVL L 102, 5.5.1995, s. 18)

31996 L 0042: neuvoston direktiivi 96/42/EY, annettu 25.6.1996 (EYVL L 170, 9.7.1996, s. 34)

31996 L 0095: neuvoston direktiivi 96/95/EY, annettu 20.12.1996 (EYVL L 338, 28.12.1996, s. 89)

31998 L 0080: neuvoston direktiivi 98/80/EY, annettu 12.10.1998 (EYVL L 281, 17.10.1998, s. 31)

31999 L 0049: neuvoston direktiivi 1999/49/EY, annettu 25.5.1999 (EYVL L 139, 2.6.1999, s. 27)

31999 L 0059: neuvoston direktiivi 1999/59/EY, annettu 17.6.1999 (EYVL L 162, 26.6.1999, s. 63)

31999 L 0085: neuvoston direktiivi 1999/85/EY, annettu 22.10.1999 (EYVL L 277, 28.10.1999, s. 34)

32000 L 0017: neuvoston direktiivi 2000/17/EY, annettu 30.3.2000 (EYVL L 84, 5.4.2000, s. 24)

32000 L 0065: neuvoston direktiivi 2000/65/EY, annettu 17.10.2000 (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 44)

32001 L 0004: neuvoston direktiivi 2001/4/EY, annettu 19.1.2001 (EYVL L 22, 24.1.2001, s. 17)

32001 L 0115: neuvoston direktiivi 2001/115/EY, annettu 20.12.2001 (EYVL L 15, 17.1.2002, s. 24)

32002 L 0038: neuvoston direktiivi 2002/38/EY, annettu 7.5.2002 (EYVL L 128, 15.5.2002, s. 41)

32002 L 0093: neuvoston direktiivi 2002/93/EY, annettu 3.12.2002 (EYVL L 331, 7.12.2002, s. 27)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin koskevista ehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0092: neuvoston direktiivi 2003/92/EY, annettu 7.10.2003 (EUVL L 260, 11.10.2003, s. 8)

32004 L 0007: neuvoston direktiivi 2004/7/EY, annettu 20.1.2004 (EUVL L 27, 30.1.2004, s. 44)

32004 L 0015: neuvoston direktiivi 2004/15/EY, annettu 10.2.2004 (EUVL L 52, 21.2.2004, s. 61)

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

Lisätään 24 a artiklan luetelmakohdan

”—

Tšekin tasavallassa: 35 000 EUR” edelle seuraava:

”—

Bulgariassa: 25 600 EUR;”

sekä lisätään 24 a artiklan luetelmakohdan

”—

Puolassa: 10 000 EUR” jälkeen seuraava:

”—

Romaniassa: 35 000 EUR;”.

2.

31992 L 0083: Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: liittymisehdoista ja sopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittyminen (EUVL L 236, 23.9.2003, p. 33)

a)

Korvataan 22 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Bulgaria ja Tšekin tasavalta saavat soveltaa alennettua valmisteverokantaa, joka on vähintään 50 prosenttia etyylialkoholin tavanomaisesta kansallisesta valmisteverokannasta, hedelmänviljelijöiden sellaisten tislaamojen tuottamaan etyylialkoholiin, jotka vuosittain tuottavat yli 10 hehtolitraa etyylialkoholia hedelmänviljelijöiden kotitalouksien niille toimittamista hedelmistä. Alennetun kannan soveltaminen rajoitetaan koskemaan enintään 30:tä litraa hedelmistä valmistettua tislattua alkoholia tuottavaa hedelmänviljelijöiden kotitaloutta kohden vuodessa, ja kyseisen alkoholin on oltava tarkoitettu yksinomaan niiden henkilökohtaiseen kulutukseen.”.

b)

Korvataan 22 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.

Unkari, Romania ja Slovakia saavat soveltaa alennettua valmisteverokantaa, joka on vähintään 50 prosenttia etyylialkoholin tavanomaisesta kansallisesta valmisteverokannasta, hedelmänviljelijöiden sellaisten tislaamojen tuottamaan etyylialkoholiin, jotka vuosittain tuottavat yli 10 hehtolitraa etyylialkoholia hedelmänviljelijöiden kotitalouksien niille toimittamista hedelmistä. Alennetun kannan soveltaminen rajoitetaan koskemaan enintään 50:tä litraa hedelmistä valmistettua tislattua alkoholia tuottavaa hedelmänviljelijöiden kotitaloutta kohden vuodessa, ja kyseisen alkoholin on oltava tarkoitettu yksinomaan niiden henkilökohtaiseen kulutukseen. Komissio tarkastelee tätä järjestelyä uudelleen vuonna 2015 ja antaa kertomuksen neuvostolle mahdollisista tarkistuksista.”.


(1)  Tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1454/2001 asetettujen erityissääntöjen soveltamista.

(2)  Tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1452/2001 asetettujen erityissääntöjen soveltamista.

(3)  Tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1453/2001 asetettujen erityissääntöjen soveltamista.

(4)  Tätä enimmäismäärää korotetaan tilapäisesti 100 000:lla 1 519 811:een siihen saakka, kunnes alle 6 kuukauden ikäisiä eläviä eläimiä saa viedä maasta.

(5)  Tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen erityissääntöjen soveltamista.

(6)  Tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1452/2001 vahvistettujen erityissääntöjen soveltamista.

(7)  Tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1453/2001 vahvistettujen erityissääntöjen soveltamista.”


LIITE IV

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 17 artiklassa: toimielinten antamia säädöksiä koskevat täydentävät mukautukset

1.   MAATALOUS

A.   MAATALOUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

Sopimus Euroopan perustuslaista, III osa, III osasto, III luku, 4 jakso, Maatalous ja kalastus

Neuvosto muuttaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan sokerialan yhteistä markkinajärjestelyä sääntelevää asetusta Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi mukauttaen sokerin ja isoglukoosin kiintiöt sekä raakasokerin tuonnin enimmäistarpeet seuraavan taulukon mukaisesti; kyseisiä taulukon määriä voidaan mukauttaa samalla tavoin kuin nykyisten jäsenvaltioiden kiintiöitä, jotta varmistetaan kyseisenä ajankohtana voimassa olevan sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn periaatteiden ja tavoitteiden noudattaminen.

Sovitut määrät

(tonneina)

 

Bulgaria

Romania

Sokerin perusmäärä (1)

4 752

109 164

josta: A

4 320

99 240

B

432

9 924

Raakasokerin tuonnin enimmäistarve (valkoisena sokerina ilmaistuna)

198 748

329 636

Isoglukoosin perusmäärä (2)

56 063

9 981

josta: A

56 063

9 790

B

0

191

Jos Bulgaria vuonna 2006 sitä pyytää, edellä mainitut sokerin perusmäärät A ja B vaihdetaan Bulgarian vastaaviin isoglukoosin perusmääriin A ja B.

2.

31998 R 2848: Komission asetus (EY) N:o 2848/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä raakatupakka-alan palkkiojärjestelmän, tuotantokiintiöiden sekä tuottajaryhmittymille myönnettävän erityistuen osalta (EYVL L 358, 31.12.1998, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31999 R 0510: komission asetus (EY) N:o 510/1999, annettu 8.3.1999 (EYVL L 60, 9.3.1999, s. 54)

31999 R 0731: komission asetus (EY) N:o 731/1999, annettu 7.4.1999 (EYVL L 93, 8.4.1999, s. 20)

31999 R 1373: komission asetus (EY) N:o 1373/1999, annettu 25.6.1999 (EYVL L 162, 26.6.1999, s. 47)

31999 R 2162: komission asetus (EY) N:o 2162/1999, annettu 12.10.1999 (EYVL L 265, 13.10.1999, s. 13)

31999 R 2637: komission asetus (EY) N:o 2637/1999, annettu 14.12.1999 (EYVL L 323, 15.12.1999, s. 8)

32000 R 0531: komission asetus (EY) N:o 531/2000, annettu 10.3.2000 (EYVL L 64, 11.3.2000, s. 13)

32000 R 0909: komission asetus (EY) N:o 909/2000, annettu 2.5.2000 (EYVL L 105, 3.5.2000, s. 18)

32000 R 1249: komission asetus (EY) N:o 1249/2000, annettu 15.6.2000 (EYVL L 142, 16.6.2000, s. 3)

32001 R 0385: komission asetus (EY) N:o 385/2001, annettu 26.2.2001 (EYVL L 57, 27.2.2001, s. 18)

32001 R 1441: komission asetus (EY) N:o 1441/2001, annettu 16.7.2001 (EYVL L 193, 17.7.2001, s. 5)

32002 R 0486: komission asetus (EY) N:o 486/2002, annettu 18.3.2002 (EYVL L 76, 19.3.2002, s. 9)

32002 R 1005: komission asetus (EY) N:o 1005/2002, annettu 12.6.2002 (EYVL L 153, 13.6.2002, s. 3)

32002 R 1501: komission asetus (EY) N:o 1501/2002, annettu 22.8.2002 (EYVL L 227, 23.8.2002, s. 16)

32002 R 1983: komission asetus (EY) N:o 1983/2002, annettu 7.11.2002 (EYVL L 306, 8.11.2002, s. 8)

32004 R 1809: komission asetus (EY) N:o 1809/2004, annettu 18.10.2004 (EUVL L 318, 19.10.2004, s. 18)

Komissio tekee tarvittaessa ja raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 (3) 23 artiklassa tarkoitettua menettelyä käyttäen liittymiseen mennessä tarvittavat muutokset asetuksen (EY) N:o 2848/98 liitteessä II esitettyyn yhteisön hyväksyttyjen tuotantoalueiden luetteloon Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi ja erityisesti Bulgarian ja Romanian nimettyjen tupakantuotantoalueiden sisällyttämiseksi kyseiseen luetteloon.

3.

32003 R 1782: Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32004 R 0021: neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17.12.2003 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8)

32004 R 0583: neuvoston asetus (EY) N:o 583/2004, annettu 22.3.2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 1)

32004 D 0281: neuvoston päätös 2004/281/EY, tehty 22.3.2004 (EUVL L 93, 30.3.2004, s. 1)

32004 R 0864: neuvoston asetus (EY) N:o 864/2004, annettu 29.4.2004 (EUVL L 161, 30.4.2004, s. 48)

a)

Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan tarvittavat säännökset Bulgarian ja Romanian osalta siementuen sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston 6 luvussa ja IV A osastossa vahvistettuihin tukijärjestelmiin.

i)

Näihin säännöksiin sisältyy asetuksen (EY) N:o 1782/2003, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 583/2004, liitteen XIA ”Asetuksen 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut siementukien enimmäismäärät uusissa jäsenvaltioissa” mukauttaminen seuraavasti:

”LIITE XIA

99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut siementukien enimmäismäärät uusissa jäsenvaltioissa

(miljoonaa EUR)

Kalenteri-vuosi

Bulgaria

Tšekin tasa valta

Viro

Kypros

Latvia

Liettua

Unkari

Malta

Puola

Romania

Slovenia

Slovakia

2005

-

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

-

0,08

0,04

2006

-

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

-

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

seuraavat vuodet

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12”

ii)

Siementen kansalliset enimmäismäärät, joista tukea maksetaan, jakautuvat seuraavasti:

Siementen kansallisten enimmäismäärien, joista tukea maksetaan, sovittu jakautuminen

(tonneina)

 

Bulgaria

Romania

Riisinsiemen (Oryza sativa L.)

883,2

100

Muu siemen kuin riisinsiemen

936

2 294

b)

Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan tarvittavat säännökset Bulgarian ja Romanian osalta tupakkaa koskevan tuen sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston 6 luvussa ja IV A osastossa säädettyihin tukijärjestelmiin.

Tupakkaa koskevien kansallisten takuukynnysten sovittu jakautuminen on seuraava:

Tupakkaa koskevien kansallisten takuukynnysten sovittu jakautuminen

(tonneina)

 

Bulgaria

Romania

Kokonaismäärä, josta:

47 137

12 312

I Flue-cured

9 023

4 647

II Light air-cured

3 208

2 370

V Sun-cured

 

5 295

VI Basmas

31 106

 

VIII Kaba Koulak

3 800

 

B.   ELÄINLÄÄKINTÄÄ JA KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

31999 L 0105: Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan (EYVL 11, 15.1.2000, s. 17)

Komissio mukauttaa tarvittaessa mainitun direktiivin liitettä I metsäpuulajien Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. ja Tilia tomentosa Moench osalta direktiivin 1999/105/EY 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä käyttäen.


(1)  Tonneina valkoista sokeria.

(2)  Tonneina kuiva-ainetta.

(3)  EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70.


LIITE V

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 18 artiklassa: muut pysyvät määräykset

1.   YHTIÖOIKEUS

Sopimus Euroopan perustuslaista, III osa, III osasto, I luku, 3 jakso, Tavaroiden vapaa liikkuvuus

ERITYISJÄRJESTELY

Bulgarian tai Romanian osalta, jos haltija tai edunsaaja on hakenut farmaseuttiselle tuotteelle patenttia tai lisäsuojatodistusta jäsenvaltiossa ajankohtana, jolloin kyseiselle tuotteelle ei voinut saada jossakin mainituista uusista jäsenvaltioista suojaa, haltija tai edunsaaja voi käyttää kyseiseen patenttiin tai lisäsuojatodistukseen perustuvia oikeuksia estääkseen kyseisen tuotteen maahantuonnin ja markkinoille saattamisen jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa, joissa kyseinen tuote on patentin tai lisäsuojatodistuksen suojaama, vaikka tuotteen olisi saattanut markkinoille kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ensimmäistä kertaa kyseinen haltija tai edunsaaja tai se olisi tapahtunut hänen suostumuksellaan.

Henkilön, joka aikoo tuoda maahan tai saattaa markkinoille edellisessä kohdassa tarkoitetun farmaseuttisen tuotteen jäsenvaltiossa, jossa tuotteella on patentti tai lisäsuoja, on osoitettava toimivaltaisille viranomaisille kyseistä tuontia koskevassa hakemuksessa, että kyseisen suojan haltijalle tai edunsaajalle on annettu ilmoitus yhtä kuukautta aikaisemmin.

2.   KILPAILUPOLITIIKKA

Sopimus Euroopan perustuslaista, III osa, III osasto, I luku, 5 jakso, Kilpailusäännöt

1.

Seuraavia tukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukia, joita pannaan täytäntöön uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää ja joita sovelletaan edelleen kyseisen ajankohdan jälkeen, pidetään liittymisestä alkaen perustuslain III-168 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena:

a)

ennen 10 päivää joulukuuta 1994 täytäntöönpannut tukitoimenpiteet;

b)

tämän liitteen lisäyksessä luetellut tukitoimenpiteet;

c)

tukitoimenpiteet, joita uuden jäsenvaltion valtiontuen valvontaviranomainen on arvioinut ennen liittymispäivää ja jotka on todettu yhteisön säännöstön mukaisiksi ja joita komissio ei ole vastustanut sillä perusteella, että toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille olisi vakavia epäilyksiä, 2 kohdassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

Kaikkia vielä liittymispäivän jälkeen sovellettavia toimenpiteitä, jotka ovat valtion tukea ja jotka eivät täytä edellä esitettyjä edellytyksiä, pidetään uutena tukena liittymisestä alkaen perustuslain III-168 artiklan 3 kohdan soveltamisessa.

Edellä esitettyjä määräyksiä ei sovelleta liikenteen alalla myönnettävään tukeen eikä perustuslain liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuotantoon, jalostukseen tai kaupan pitämiseen liittyviin toimiin lukuun ottamatta kalataloustuotteita ja niistä johdettuja tuotteita.

Edellä olevat määräykset eivät myöskään rajoita liittymispöytäkirjassa esitettyjen kilpailupolitiikkaa koskevien siirtymätoimenpiteiden eikä liittymispöytäkirjan liitteessä VII olevan 4 luvun B jaksossa esitettyjen toimenpiteiden soveltamista.

2.

Siinä tapauksessa, että uusi jäsenvaltio toivoo komission tarkastelevan tukitoimenpidettä 1 kohdan c alakohdassa kuvatun menettelyn mukaisesti, sen on annettava komissiolle säännöllisesti seuraavat tiedot:

a)

luettelo voimassa olevista tukitoimenpiteistä, joita kansallinen valtiontuen valvontaviranomainen on arvioinut ja jotka se on todennut yhteisön säännöstön mukaisiksi; ja

b)

mahdolliset muut tiedot, jotka ovat olennaisia tarkasteltavan tukitoimenpiteen soveltuvuuden arvioimiseksi,

komission ilmoittaman konkreettisen tietojenantomuodon mukaisesti.

Jos komissio ei kolmen kuukauden kuluessa kaikkien toimenpidettä koskevien tietojen vastaanottamisesta tai siitä, kun se on vastaanottanut uuden jäsenvaltion lausunnon, jossa se ilmoittaa komissiolle pitävänsä annettuja tietoja täydellisinä, koska pyydettyjä lisätietoja ei ole saatavilla tai ne on jo annettu, vastusta kyseistä voimassa olevaa tukitoimenpidettä sen perusteella, että toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille olisi vakavia epäilyksiä, komission katsotaan olleen vastustamatta toimenpidettä.

Kaikkiin ennen liittymispäivää komissiolle 1 kohdan c alakohdassa selostetun menettelyn mukaisesti esitettyihin tukitoimenpiteisiin sovelletaan edellä esitettyä menettelyä, vaikka kyseinen uusi jäsenvaltio onkin jo tullut unionin jäseneksi tarkasteluajanjaksona.

3.

Komission päätöstä vastustaa toimenpidettä 1 kohdan c alakohdan mukaisesti pidetään päätöksenä aloittaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 659/1999 (1) tarkoitettu muodollinen tutkintamenettely.

Jos tällainen päätös tehdään ennen liittymispäivää, päätös tulee voimaan vasta liittymispäivästä alkaen.

4.

Seuraavin edellytyksin pidetään perustuslain III-168 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena tukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukia, jotka on myönnetty liikennealalla ja joita pannaan täytäntöön uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää ja joita sovelletaan edelleen kyseisen päivän jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustuslain III-168 artiklan 1 kohdassa määrättyjä voimassa olevaa tukea koskevia menettelyjä:

tukitoimenpiteet on annettava komissiolle tiedoksi neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä. Tiedoksiantoon on sisällytettävä tiedot kunkin toimenpiteen oikeusperustasta. Voimassa olevia tukia ja tukien käyttöönottamista tai muuttamista koskevia suunnitelmia, joista on annettu komissiolle tieto ennen liittymispäivää, pidetään liittymispäivänä tiedoksi annettuina.

Näitä tukitoimenpiteitä pidetään perustuslain III-168 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena kolmannen liittymispäivää seuraavan vuoden päättymiseen asti.

Uusien jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava näitä tukitoimenpiteitä komission soveltamien suuntaviivojen mukaisiksi kolmannen liittymispäivää seuraavan vuoden loppuun mennessä. Kyseisen päivän jälkeen edellä mainittujen suuntaviivojen kanssa ristiriidassa olevia tukia pidetään uusina tukina.

5.

Romanian osalta 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan ainoastaan tukitoimenpiteisiin, jotka Romanian valtiontuen valvontaviranomainen on arvioinut sellaisen ajankohdan jälkeen, josta komissio tekee päätöksen Romanian liittymisneuvottelujen yhteydessä antamia sitoumuksia koskevan jatkuvan seurannan pohjalta todettuaan, että Romanian valtiontuen myöntämisen valvonta on saatu tyydyttävälle tasolle. Tällainen tyydyttävä taso katsotaan saavutetuksi vasta, kun Romania on osoittanut soveltavansa kaikkiin Romaniassa myönnettyihin tukitoimenpiteisiin johdonmukaisesti täysimääräistä ja asianmukaista valtiontuen valvontaa, mukaan lukien kattavasti ja asianmukaisesti perusteltujen sellaisten päätösten tekeminen ja täytäntöönpano Romanian valtiontuen valvontaviranomaisen toimesta, jotka sisältävät tarkan arvion kunkin toimenpiteen valtion tukiluonteesta ja soveltuvuusperusteiden asianmukaisen soveltamisen.

Komissio voi vastustaa liittymistä edeltävällä kaudella 1 päivän syyskuuta 2004 ja edellä tarkoitetussa komission päätöksessä, jossa todetaan, että valtiontuen myöntämisen valvonta on saatu tyydyttävälle tasolle, vahvistetun ajankohdan välisenä aikana myönnettyä tukitoimenpidettä sen perusteella, että toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille olisi vakavia epäilyksiä. Komission päätöstä vastustaa toimenpidettä pidetään päätöksenä aloittaa asetuksessa (EY) N:o 659/1999 tarkoitettu muodollinen tutkintamenettely. Jos tällainen päätös tehdään ennen liittymispäivää, päätös tulee voimaan vasta liittymispäivästä alkaen.

Komission tehtyä kielteisen päätöksen aloitetun muodollisen tutkintamenettelyn pohjalta komissio päättää, että Romanian on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuen perimiseksi tehokkaasti takaisin edunsaajalta. Takaisinperittävään tukeen on sisällytettävä asianmukainen korko asetuksen (EY) N:o 794/2004 (2) mukaisesti vahvistetun mukaisena ja sitä on maksettava asianomaisesta ajankohdasta lukien.

3.   MAATALOUS

a)

Sopimus Euroopan perustuslaista, III osa, III osasto, III luku, 4 jakso, Maatalous ja kalastus

1.

Yhteisö ottaa hoidettavakseen uusilla jäsenvaltioilla liittymispäivänä olevat markkinatukipolitiikan soveltamisesta johtuvat julkiset varastot interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden tuki- ja ohjausrahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 (3) 8 artiklan soveltamisesta johtuvasta arvosta. Mainitut varastot otetaan hoidettaviksi vain sillä edellytyksellä, että kyseisten tuotteiden julkinen interventio toteutetaan yhteisössä ja että varastot täyttävät yhteisön interventiovaatimukset.

2.

Kaikki uusien jäsenvaltioiden alueella liittymispäivänä vapaassa vaihdannassa olevien tuotteiden yksityiset tai julkiset varastot, jotka määrältään ylittävät sen, minkä voidaan katsoa edustavan tavanomaista tasausvarastoa, on poistettava uusien jäsenvaltioiden kustannuksella.

Tavanomaisen tasausvaraston käsite määritellään kunkin tuotteen osalta kullekin yhteiselle markkinajärjestelylle ominaisten arviointiperusteiden ja tavoitteiden perusteella.

3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut varastot vähennetään tavanomaisen tasausvaraston ylittävästä määrästä.

4.

Komissio panee täytäntöön edellä kuvaillut järjestelyt ja soveltaa niitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (4) 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tai, tapauksen mukaan, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (5) 42 artiklan 2 kohdassa tai maatalouden yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa tarkoitetun menettelyn mukaisesti taikka sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn asianmukaisen komiteamenettelyn mukaisesti.

b)

Sopimus Euroopan perustuslaista, III osa, III osasto, I luku, 5 jakso, Kilpailusäännöt

Seuraavin edellytyksin pidetään perustuslain III-168 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena tukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukia, jotka on myönnetty perustuslain liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuotantoon, jalostukseen tai kaupan pitämiseen yhteydessä oleville toimille, lukuun ottamatta kalataloustuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, ja joita pannaan täytäntöön uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää ja joita sovelletaan edelleen kyseisen päivän jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustuslain III‐168 artiklan 1 kohdassa määrättyjä voimassa olevaa tukea koskevia menettelyjä:

tukitoimenpiteet on annettava komissiolle tiedoksi neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä. Tiedoksiantoon on sisällytettävä tiedot kunkin toimenpiteen oikeusperustasta. Voimassa olevia tukitoimenpiteitä ja tukien käyttöönottamista tai muuttamista koskevia suunnitelmia, joista on annettu komissiolle tieto ennen liittymispäivää, pidetään liittymispäivänä tiedoksi annettuina. Komissio julkaisee luettelon näistä tuista.

Näitä tukitoimenpiteitä pidetään perustuslain III-168 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena kolmannen liittymispäivää seuraavan vuoden päättymiseen asti.

Uusien jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava näitä tukitoimenpiteitä komission soveltamien suuntaviivojen noudattamiseksi kolmannen liittymispäivää seuraavan vuoden päättymiseen mennessä. Kyseisen päivän jälkeen edellä mainittujen suuntaviivojen kanssa ristiriidassa olevia tukia pidetään uusina tukina.

4.   TULLILIITTO

Sopimus Euroopan perustuslaista, III osa, III osasto, I luku, 3 jakso, Tavaroiden vapaa liikkuvuus, 1 alajakso, Tulliliitto

 

31992 R 2913: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33);

 

31993 R 2454: Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

32003 R 2286: komission asetus (EY) N:o 2286/2003, annettu 18.12.2003 (EUVL  343, 31.12.2003, s. 1).

Asetusta (ETY) N:o 2913/92 ja asetusta (ETY) N:o 2454/93 sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin seuraavin erityismääräyksin:

TODISTUS YHTEISÖASEMASTA (KAUPPA LAAJENTUNEESSA YHTEISÖSSÄ)

1.

Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 artiklassa säädetään, tavarat, jotka liittymispäivänä ovat väliaikaisesti varastoituina tai kyseisen asetuksen jossakin 4 artiklan 15 kohdan b alakohdassa ja 16 artiklan b—g alakohdassa tarkoitetuista tullikäsittelyistä ja -menettelyistä laajentuneessa yhteisössä tai jotka ovat kuljetettavina sen jälkeen kun niille on suoritettu vientimuodollisuudet laajentuneessa yhteisössä, vapautetaan tulleista ja muista tullitoimenpiteistä sen jälkeen kun ne on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen laajentuneessa yhteisössä edellyttäen, että jokin seuraavista esitetään:

a)

asianmukaisesti ennen liittymispäivää jonkin jäljempänä luetellun Eurooppa-sopimuksen mukaisesti tai vastaavanlaisten, uusien jäsenvaltioiden kesken tehtyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti annettu tai laadittu todistus etuuskohteluun oikeutetusta alkuperästä, joka sisältää sellaisten ei-alkuperätuotteiden tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kiellon, joita käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joiden osalta alkuperäselvitys on annettu tai laadittu (tullinpalautuskieltosääntö);

Eurooppa-sopimukset:

21994 A 1231 (24) Bulgaria: Eurooppa-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosioinnista — Pöytäkirja n:o 4 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä (6);

21994 A 1231 (20) Romania: Eurooppa-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosioinnista — Pöytäkirja N:o 4 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä (7);

b)

jokin asetuksen (ETY) N:o 2454/93 314 c artiklassa tarkoitettu todistus yhteisöasemasta;

c)

jossain nykyisessä jäsenvaltiossa tai uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää myönnetty ATA-carnet.

2.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen todistusten antamiseksi liittymispäivänä vallitsevan tilanteen osalta ja asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 7 kohdan säännösten lisäksi, ”yhteisötavaroilla” tarkoitetaan tavaroita, jotka:

on kokonaan tuotettu jonkin uuden jäsenvaltion alueella asetuksen (ETY) N:o 2913/92 23 artiklaa vastaavin edellytyksin ja joihin ei sisälly muista maista tai alueilta tuotuja tavaroita; tai

on tuotu muista maista tai muilta alueilta kuin kyseinen maa ja luovutettu vapaaseen liikkeeseen kyseisessä maassa; tai

on tuotettu kyseisessä maassa joko ainoastaan tämän kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tavaroista tai tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tavaroista.

3.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen todistusten tarkastamiseksi sovelletaan alkuperätuotteiden käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia asianomaisten Eurooppa-sopimusten tai vastaavanlaisten, uusien jäsenvaltioiden kesken tehtyjen etuuskohtelusopimusten määräyksiä. Nykyisten jäsenvaltioiden ja uusien jäsenvaltioiden toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä näiden todistusten jälkitarkastuspyynnöt kolmen vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta ja ne voivat tehdä jälkitarkastuspyyntöjä kolmen vuoden ajan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen liitteenä olevan alkuperäselvityksen hyväksymisen jälkeen.

TODISTUS ETUUSKOHTELUUN OIKEUTETUSTA ALKUPERÄSTÄ (KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA, MUKAAN LUKIEN TURKKI, MAATALOUS-, HIILI- JA TERÄSTUOTTEITA KOSKEVIEN ETUUSKOHTELUSOPIMUSTEN PUITTEISSA KÄYTÄVÄ KAUPPA)

4.

Kolmansien maiden asianmukaisesti antamat tai uusien jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa tekemien etuuskohtelusopimusten mukaisesti laaditut tai uusien jäsenvaltioiden yksipuolisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti annetut tai laaditut alkuperäselvitykset on hyväksyttävä asianomaisissa uusissa jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisestä kauppapolitiikasta johtuvien toimenpiteiden soveltamista, sillä edellytyksellä, että:

a)

kyseisen alkuperäaseman saaminen oikeuttaa tullietuuskohteluun asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen, yhteisön kolmansien maiden tai maiden ryhmien kanssa tekemiin tai niiden suhteen hyväksymiin sopimuksiin tai järjestelyihin sisältyvien tullietuustoimenpiteiden pohjalta; ja

b)

alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu tai laadittu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; ja

c)

alkuperäselvitys esitetään tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Jos tavarat on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää, kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivänä voimassa olevien etuussopimusten tai -järjestelyjen mukaisesti jälkikäteen annettu tai laadittu alkuperäselvitys voidaan myös hyväksyä kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa edellyttäen, että se toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

5.

Bulgaria ja Romania saavat säilyttää luvat, joilla valtuutetun viejän asema on myönnetty kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten yhteydessä edellyttäen, että:

a)

vastaava määräys on myös näiden kolmansien maiden yhteisön kanssa ennen liittymispäivää tekemissä sopimuksissa, ja

b)

valtuutetut viejät soveltavat kyseisissä sopimuksissa määrättyjä alkuperäsääntöjä.

Uudet jäsenvaltiot korvaavat nämä luvat viimeistään vuoden kuluttua liittymispäivästä yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti myönnetyillä uusilla luvilla.

6.

Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen todistusten tarkastamiseksi sovelletaan alkuperätuotteiden käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia asianomaisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä. Nykyisten jäsenvaltioiden ja uusien jäsenvaltioiden toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä näiden todistusten jälkitarkastuspyynnöt kolmen vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta ja ne voivat tehdä jälkitarkastuspyyntöjä kolmen vuoden ajan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen liitteenä olevan alkuperäselvityksen hyväksymisen jälkeen.

7.

Alkuperäselvitykset, jotka kolmannet maat antavat jälkikäteen yhteisön kyseisten maiden kanssa tekemien etuuskohtelusopimusten mukaisesti, on hyväksyttävä uusissa jäsenvaltioissa sellaisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen osalta, jotka liittymispäivänä ovat joko kuljetettavina tai väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella jossain näistä kolmansista maista tai kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa, edellyttäen, että sillä uudella jäsenvaltiolla, jossa luovutus vapaaseen liikkeeseen tapahtuu, ei ollut voimassa olevaa vapaakauppasopimusta kyseisen kolmannen maan kanssa kyseessä olevien tuotteiden osalta hetkellä, jona kuljetusasiakirjat myönnettiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisestä kauppapolitiikasta johtuvien toimenpiteiden soveltamista, sillä edellytyksellä, että:

a)

kyseisen alkuperäaseman saaminen oikeuttaa tullietuuskohteluun asetuksen (ETY) N:o 2913/92 20 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen, yhteisön kolmansien maiden tai maiden ryhmien kanssa tekemiin tai niiden suhteen hyväksymiin sopimuksiin tai järjestelyihin sisältyvien tullietuustoimenpiteiden pohjalta; ja

b)

kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; ja

c)

jälkikäteen annettu alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

8.

Edellä 7 kohdassa tarkoitettujen todistusten tarkastamiseksi sovelletaan alkuperätuotteiden käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia asianomaisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä.

TODISTUS TEOLLISUUSTUOTTEIDEN VAPAATA LIIKKUVUUTTA EY—TURKKI-TULLILIITOSSA KOSKEVIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTA ASEMASTA

9.

Alkuperäselvitykset, jotka joko Turkki tai uusi jäsenvaltio on asianmukaisesti antanut niiden välillä sovellettavien etuuskohteluun oikeutettua kauppavaihtoa koskevien sopimusten mukaisesti, joissa sallitaan alkuperäkumulaatio yhteisön kanssa yhtäläisten alkuperäsääntöjen pohjalta ja kyseessä olevia tavaroita koskeva tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kielto, on hyväksyttävä asianomaisissa maissa todistuksena EY—Turkki-assosiointineuvoston päätöksessä N:o 1/95 (8) esitettyjen, teollisuustuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten mukaisesta asemasta edellyttäen, että:

a)

alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; ja

b)

alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Jos tavarat on ilmoitettu luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen joko Turkissa tai uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää edellä mainittujen etuuskohteluun oikeutettua kauppavaihtoa koskevien sopimusten mukaisesti, kyseisten sopimusten mukaisesti jälkikäteen annettu alkuperäselvitys voidaan myös hyväksyä edellyttäen, että se toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

10.

Edellä 9 kohdassa tarkoitettujen todistusten tarkastamiseksi sovelletaan alkuperätuotteiden käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia asianomaisia etuuskohtelusopimusten määräyksiä. Nykyisten jäsenvaltioiden ja uusien jäsenvaltioiden toimivaltaisten tulliviranomaisten on hyväksyttävä näiden todistusten jälkitarkastuspyynnöt kolmen vuoden ajan kyseisen alkuperäselvityksen antamisesta ja ne voivat tehdä jälkitarkastuspyyntöjä kolmen vuoden ajan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen liitteenä olevan alkuperäselvityksen hyväksymisen jälkeen.

11.

A.TR.-tavaratodistus, joka on annettu EY—Turkki-assosiointineuvoston päätöksessä N:o 1/95 esitettyjen, teollisuustuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten mukaisesti, on hyväksyttävä uusissa jäsenvaltioissa sellaisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen osalta, jotka liittymispäivänä ovat joko kuljetettavina niille yhteisössä tai Turkissa tehtyjen vientimuodollisuuksien jälkeen tai väliaikaisesti varastoituina tai asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan b—h alakohdassa tarkoitetussa tullimenettelyssä Turkissa tai kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisestä kauppapolitiikasta johtuvien toimenpiteiden soveltamista, edellyttäen, että:

a)

kyseisten tavaroiden osalta ei esitetä 9 kohdassa tarkoitettua alkuperäselvitystä; ja

b)

tavarat ovat teollisuustuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten täytäntöönpanoa koskevien edellytysten mukaisia; ja

c)

kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä; ja

d)

A.TR.-tavaratodistus toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

12.

Edellä 11 kohdassa tarkoitettujen A.TR.-tavaratodistusten tarkastamiseksi sovelletaan EY—Turkki-tulliyhteistyökomitean päätöksessä N:o 1/2001 (9) esitettyjä A.TR.-tavaratodistusten antamista ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevia määräyksiä.

TULLIMENETTELYT

13.

Väliaikainen varastointi ja asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan b—h alakohdassa tarkoitetut tullimenettelyt, jotka on aloitettu ennen liittymistä, on lopetettava tai päätettävä yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti.

Jos lopettamisesta tai päättämisestä syntyy tullivelka, maksettava tuontitullin määrä on tullivelan syntyhetkellä voimassa oleva määrä yhteisen tullitariffin mukaisesti ja maksettu määrä on katsottava yhteisön omiksi varoiksi.

14.

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84—90 artiklassa ja 98—113 artiklassa sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496—535 artiklassa säädettyjä tullivarastointimenettelyjä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin seuraavin erityismääräyksin:

Jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden luonteen, tullausarvon ja määrän perusteella niiden tullivarastointiin asettamista koskevan ilmoituksen vastaanottamishetkellä ja jos tämä ilmoitus otettiin vastaan ennen liittymispäivää, nämä tekijät määräytyvät kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

15.

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84—90 ja 114—129 artiklassa sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496—523 artiklassa ja 536—550 artiklassa säädettyjä sisäisiä jalostusmenettelyjä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin seuraavin erityismääräyksin:

jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden luonteen, niiden tariffiin luokittelun, määrän, tullausarvon ja alkuperän perusteella niiden menettelyyn asettamisen hetkellä ja jos tavaroiden menettelyyn asettamista koskeva ilmoitus otettiin vastaan ennen liittymispäivää, nämä tekijät määräytyvät kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;

jos menettelyn päättämisestä syntyy tullivelka, nykyisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden lupien haltijoiden ja uusiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden lupien haltijoiden välisen tasapuolisuuden takaamiseksi on liittymispäivästä alkaen maksettava tuontitullin hyvityskorkoa yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti;

jos sisäistä jalostusta koskeva ilmoitus on otettu vastaan tullinpalautusjärjestelmää soveltaen, uusi jäsenvaltio suorittaa tullinpalautuksen yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti ja omalla kustannuksellaan, jos tullivelka, jonka palautusta pyydetään, on syntynyt ennen liittymispäivää.

16.

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84—90 ja 137—144 artiklassa sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496—523 ja 553—584 artiklassa säädettyjä väliaikaisen maahantuonnin menettelyjä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin seuraavin erityismääräyksin:

jos tullivelan määrä määräytyy tuontitavaroiden luonteen, niiden tariffiin luokittelun, määrän, tullausarvon ja alkuperän perusteella niiden menettelyyn asettamisen hetkellä ja jos tavaroiden menettelyyn asettamista koskeva ilmoitus otettiin vastaan ennen liittymispäivää, nämä tekijät määräytyvät kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymispäivää sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;

jos menettelyn päättämisestä syntyy tullivelka, nykyisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden lupien haltijoiden ja uusiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden lupien haltijoiden välisen tasapuolisuuden takaamiseksi on liittymispäivästä alkaen maksettava tuontitullin hyvityskorkoa yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti.

17.

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 84—90 ja 145—160 artiklassa ja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 496—523 ja 585—592 artiklassa säädettyjä ulkoista jalostusta koskevia menettelyjä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin seuraavin erityismääräyksin:

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 591 artiklan 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin väliaikaisiin vientitavaroihin, jotka on viety väliaikaisesti uusista jäsenvaltioista ennen liittymispäivää.

MUUT MÄÄRÄYKSET

18.

Ennen liittymispäivää myönnetyt, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 16 kohdan d, e ja g alakohdassa tarkoitettujen tullimenettelyjen käyttämiseen tarkoitetut luvat ovat voimassa niiden voimassaoloajan päättymiseen asti tai vuoden ajan liittymispäivästä sen mukaan, kumpi päivä on aikaisempi.

19.

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 201—232 artiklassa sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 859—876 a artiklassa säädettyjä tullivelan syntymistä, tullien määrän kirjaamista tileihin ja tullien kantamista jälkitullauksina koskevia menettelyjä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin seuraavin erityismääräyksin:

jälkitullaus suoritetaan yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos tullivelka kuitenkin syntyi ennen liittymispäivää, asianomainen uusi jäsenvaltio suorittaa jälkitullauksen kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymistä vallitsevien edellytysten mukaisesti omaksi edukseen.

20.

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 235—242 artiklassa sekä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 877—912 artiklassa säädettyjä tullien palauttamista ja peruuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin seuraavin erityismääräyksin:

tullien palauttaminen ja peruuttaminen suoritetaan yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos kuitenkin tullit, joiden palauttamista tai peruuttamista pyydetään, liittyvät tullivelkaan, joka syntyi ennen liittymispäivää, kyseinen uusi jäsenvaltio palauttaa ja peruuttaa tullit kyseisessä valtiossa ennen liittymistä vallitsevien edellytysten mukaisesti omalla kustannuksellaan.


(1)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33).

(2)  Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1259/96 (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 10).

(4)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(5)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 16).

(6)  EYVL L 358, 31.12.1994, s. 3, pöytäkirja sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston 4.6.2003 tekemällä päätöksellä N:o 1/2003 (EUVL L 191, 30.7.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 357, 31.12.1994, s. 2, pöytäkirja sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna EU—Romania-assosiaationeuvoston 25.9.2003 tekemällä päätöksellä N:o 2/2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(8)  EY—Turkki-assosiointineuvoston päätös N:o 1/95, tehty 22 päivänä joulukuuta 1995, tulliliiton viimeisen vaiheen aloittamisesta (EYVL L 35, 13.2.1996, s. 1), päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna EY—Turkki-assosiointineuvoston päätöksellä N:o 2/99 (EYVL L 72, 18.3.1999, s. 36).

(9)  EY—Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun päätöksen N:o 1/96 muuttamisesta 28 päivänä maaliskuuta 2001 (EYVL L 98, 7.4.2001, s. 31) tehty Euroopan yhteisön ja Turkin tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/2001, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan yhteisön ja Turkin tulliyhteistyökomitean päätöksellä N:o 1/2003 (EUVL L 28, 4.2.2003, s. 51).

Liitteen V lisäys

Luettelo liitteessä V olevassa 2 luvussa esitetyn voimassa olevan tukijärjestelmän 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista voimassa olevista tukitoimenpiteistä

Huomautus: Tässä lisäyksessä lueteltuja tukitoimenpiteitä pidetään voimassa olevana tukena liitteessä V olevassa 2 luvussa esitetyn voimassa olevan tukijärjestelmän mukaisesti ainoastaan, jos kyseiset tukitoimenpiteet sisältyvät sen 1 kohdan soveltamisalaan.

Nro

Nimi (alkukielinen)

Päivämäärä, jolloin kansallinen valtiontuen valvontaviran-omainen on antanut hyväksyntänsä

Kesto

Jäsen-valtio

Nro

Vuosi

BG

1

2004

Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със ”Силома” АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години

29.7.2004

2004-2018

BG

2

2004

Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от ”Български пощи” ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга

18.11.2004

31.12.2010

BG

3

2004

Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление ”Информационно обслужване”

16.12.2003

31.12.2010


LIITE VI

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 20 artiklassa: siirtymätoimenpiteet, Bulgaria

1.   HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

Sopimus Euroopan perustuslaista

EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2

32004 L 0038: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29.4.2004 (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77);

31996 L 0071: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1);

32004 L 0038: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77)

1.

Perustuslain III-133 artiklaa ja III-144 artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan täysimääräisesti direktiivin 96/71/EY 1 artiklassa määriteltyyn työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja työntekijöiden tilapäistä liikkuvuutta sisältävien palvelujen tarjoamisen vapauteen toisaalta Bulgarian ja toisaalta jokaisen nykyisen jäsenvaltion välillä ainoastaan, jollei 2—14 kohdassa esitetyistä siirtymämääräyksistä muuta johdu.

2.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklassa säädetään, ja liittymispäivää seuraavan kahden vuoden jakson päättymiseen saakka nykyiset jäsenvaltiot soveltavat kansallisia tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, joilla säädellään Bulgarian kansalaisten pääsyä niiden työmarkkinoille. Nykyiset jäsenvaltiot voivat jatkaa tällaisten toimenpiteiden soveltamista Bulgarian liittymispäivää seuraavan viiden vuoden jakson päättymiseen saakka.

Bulgarian kansalaisilla, jotka liittymispäivänä työskentelevät laillisesti jossain nykyisessä jäsenvaltiossa ja jotka ovat saaneet tulla kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille 12 kuukauden mittaiseksi tai sitä pidemmäksi yhtämittaiseksi ajanjaksoksi, on oikeus pääsyyn kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille, mutta ei kansallisia toimenpiteitä soveltavien muiden jäsenvaltioiden työmarkkinoille.

Bulgarian kansalaisilla, jotka saavat tulla jonkin nykyisen jäsenvaltion työmarkkinoille liittymisen jälkeen vähintään 12 kuukauden yhtämittaiseksi ajanjaksoksi, on myös samat oikeudet.

Toisessa ja kolmannessa alakohdassa mainittujen Bulgarian kansalaisten noissa alakohdissa mainitut oikeudet lakkaavat, jos he omasta tahdostaan lähtevät kyseisen nykyisen jäsenvaltion työmarkkinoilta.

Näitä oikeuksia ei ole niillä Bulgarian kansalaisilla, jotka työskentelevät laillisesti jossain nykyisessä jäsenvaltiossa liittymispäivänä tai ajanjaksona, jolloin kansallisia toimenpiteitä sovelletaan, ja jotka ovat saaneet tulla kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille alle 12 kuukauden pituiseksi ajanjaksoksi.

3.

Ennen liittymispäivää seuraavan kahden vuoden ajanjakson päättymistä neuvosto tarkastelee uudelleen 2 kohdassa esitettyjen siirtymämääräysten toimivuutta komission kertomuksen perusteella.

Tarkastelun päättyessä ja viimeistään liittymispäivää seuraavan kahden vuoden ajanjakson lopussa nykyiset jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle, aikovatko ne jatkaa kansallisten toimenpiteiden tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvien toimenpiteiden soveltamista vai aikovatko ne soveltaa jatkossa asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklaa. Jos ilmoitusta ei tehdä, sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklaa.

4.

Bulgarian pyynnöstä voidaan tehdä vielä yksi uudelleentarkastelu. Siinä sovelletaan edellä 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä, ja se saatetaan päätökseen kuuden kuukauden kuluessa Bulgarian pyynnön vastaanottamisesta.

5.

Jäsenvaltio, joka jatkaa kansallisten toimenpiteiden tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvien toimenpiteiden soveltamista edellä 2 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden määräajan loputtua, saa jatkaa kyseisten toimenpiteiden soveltamista liittymispäivää seuraavan seitsemän vuoden ajanjakson päättymiseen saakka siinä tapauksessa, että sen työmarkkinoille aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia häiriöitä, ilmoitettuaan siitä komissiolle. Jos ilmoitusta ei tehdä, sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklaa.

6.

Liittymispäivää seuraavien seitsemän vuoden ajanjakson aikana ne jäsenvaltiot, joissa sovelletaan Bulgarian kansalaisten osalta 3, 4 tai 5 kohdan nojalla asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklaa ja jotka myöntävät työlupia Bulgarian kansalaisille valvontaa varten kyseisenä ajanjaksona, antavat nämä luvat ilman eri toimenpiteitä.

7.

Ne jäsenvaltiot, joissa sovelletaan Bulgarian kansalaisten osalta 3, 4 tai 5 kohdan nojalla asetuksen (ETY)ais:coupe N:o 1612/68 1—6 artiklaa, voivat käyttää jäljempänä olevissa alakohdissa määrättyjä menettelyjä liittymispäivää seuraavan seitsemän vuoden ajanjakson päättymiseen saakka.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion, jossa on tai on ennakoitavissa sellainen työmarkkinoiden häiriötilanne, että jollakin alueella tai jossakin ammatissa syntyy elintasoa tai työllisyyttä uhkaava vakava häiriö, on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä toimitettava niille kaikki tarvittavat tiedot. Kyseisten tietojen pohjalta jäsenvaltio voi pyytää komissiota keskeyttämään kokonaan tai osittain asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklan soveltamisen palauttaakseen normaalin tilanteen kyseisen alueen tai ammatin osalta. Komissio päättää keskeyttämisestä sekä sen kestosta ja laajuudesta viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja ilmoittaa päätöksestä neuvostolle. Jokainen jäsenvaltio voi kahden viikon kuluessa komission päätöksen tekemisestä pyytää neuvostoa peruuttamaan päätöksen tai muuttamaan sitä. Neuvosto tekee pyyntöä koskevan päätöksen määräenemmistöllä kahden viikon kuluessa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltio voi kiireellisissä ja poikkeuksellisissa tapauksissa keskeyttää asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklan soveltamisen ja toimittaa asiasta jälkikäteen perustellun ilmoituksen komissiolle.

8.

Niin kauan kuin asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklan soveltaminen on keskeytetty sen nojalla, mitä edellä 2—5 ja 7 kohdassa määrätään, direktiivin 2004/38/EY 23 artiklaa on sovellettava Bulgariassa nykyisten jäsenvaltioiden kansalaisten osalta ja nykyisissä jäsenvaltioissa Bulgarian kansalaisten osalta seuraavin edellytyksin, kun on kyse työntekijöiden perheenjäsenten oikeudesta toimia työntekijänä:

työntekijän puolisolla ja heidän alle 21-vuotiailla tai huollettavilla jälkeläisillään, jotka asuvat laillisesti työntekijän kanssa jäsenvaltion alueella liittymispäivänä, on liittymisestä alkaen välitön pääsy kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille. Tämä ei koske sellaisen työntekijän perheenjäseniä, jotka saavat laillisesti työskennellä kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoilla alle 12 kuukauden ajan;

työntekijän puolisolla ja heidän alle 21-vuotiailla tai huollettavilla jälkeläisillään, jotka asuvat laillisesti työntekijän kanssa jäsenvaltion alueella myöhemmästä ajankohdasta kuin liittymispäivästä alkaen, mutta ajankohtana, jona sovelletaan edellä esitettyjä siirtymämääräyksiä, on pääsy kyseisen jäsenvaltion työmarkkinoille, kun he ovat asuneet kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään kahdeksantoista kuukautta tai liittymispäivää seuraavasta kolmannesta vuodesta alkaen riippuen siitä, kumpi päivämäärä on aikaisempi.

Nämä määräykset eivät rajoita edullisempien kansallisten tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvien toimenpiteiden soveltamista.

9.

Sikäli kuin direktiivin 68/360/ETY (1) säännökset korvaavia direktiivin 2004/38/EY säännöksiä ei voida pitää erillään asetuksen (ETY) N:o 1612/68 säännöksistä, joiden soveltamista lykätään 2—5 sekä 7 ja 8 kohdan mukaisesti, Bulgaria ja nykyiset jäsenvaltiot saavat poiketa kyseisistä säännöksistä siltä osin kuin on tarpeen 2—5 sekä 7 ja 8 kohdan soveltamiseksi.

10.

Kun nykyiset jäsenvaltiot soveltavat kansallisia tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvia toimenpiteitä edellä vahvistettujen siirtymämääräysten nojalla, Bulgaria saa pitää voimassa vastaavat toimenpiteet kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden kansalaisten osalta.

11.

Jos jokin nykyisistä jäsenvaltioista lykkää asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklan soveltamista, Bulgaria voi käyttää 7 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä Romanian osalta. Tällaisena ajanjaksona Bulgarian seurantaa varten myöntämät työluvat Romanian kansalaisille myönnetään ilman eri toimenpiteitä.

12.

Jokainen nykyinen jäsenvaltio, joka soveltaa kansallisia toimenpiteitä 2—5 ja 7—9 kohdan mukaisesti, voi sallia kansallisen lainsäädännön mukaisesti suuremman liikkumisvapauden kuin liittymispäivänä tai jopa avoimen pääsyn työmarkkinoille. Kolmannesta liittymispäivää seuraavasta vuodesta alkaen jokainen nykyinen jäsenvaltio, joka soveltaa kansallisia toimenpiteitä, voi milloin tahansa päättää soveltaa asetuksen (ETY) N:o 1612/68 1—6 artiklaa näiden sijasta. Komissiolle on ilmoitettava kyseisestä päätöksestä.

13.

Itävalta ja Saksa saavat, jos ja niin kauan kuin ne edellä esitettyjen siirtymämääräysten nojalla soveltavat kansallisia toimenpiteitä tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvia toimenpiteitä bulgarialaisten työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, ilmoitettuaan asiasta ensin komissiolle, poiketa perustuslain III-144 artiklan ensimmäisestä kohdasta rajoittaakseen Bulgariaan sijoittautuneiden yritysten palvelujen tarjoamisen yhteydessä työntekijöiden tilapäistä liikkumista tapauksissa, joissa työntekijöiden oikeutta tehdä työtä Itävallassa ja Saksassa säädellään kansallisin toimenpitein sellaisten työmarkkinoidensa tietyillä aroilla palvelualoilla ilmenevien vakavien häiriöiden tai niiden uhan yhteydessä, joita voi joillakin alueilla aiheutua palvelujen tarjoamisesta valtioiden välillä direktiivin 96/71/EY 1 artiklassa määritellyn mukaisesti.

Luettelo palvelualoista, jotka voivat kuulua kyseisen poikkeuksen piiriin, on seuraava:

Saksassa:

Ala

NACE (2)-koodi, jollei toisin mainita

Rakentaminen ja siihen liittyvä toiminta

45.1 — 4;

Direktiivin 96/71/EY liitteessä luetellut toimet

Teollisuussiivous

74.70 Teollisuussiivous

Muut palvelut

74.87 Ainoastaan sisustuspalvelut

Itävallassa:

Ala

NACE (3)-koodi, jollei toisin mainita

Puutarhapalvelut

01,41

Kiventyöstö: leikkaus, muotoilu ja viimeistely

26,7

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus

28,11

Rakentaminen ja siihen liittyvä toiminta

45,1 — 4;

Direktiivin 96/71/EY liitteessä luetellut toimet

Turvallisuuspalvelut

74,60

Teollisuussiivous

74,70

Kotisairaanhoito

85,14

Sosiaalityö ja -palvelut ilman majoitusta

85,32

Siltä osin kuin Saksa tai Itävalta poikkeavat perustuslain III-144 artiklan ensimmäisen kohdan soveltamisesta edellisten alakohtien mukaisesti, Bulgaria saa ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin ilmoitettuaan siitä komissiolle.

Tämän kohdan soveltaminen ei saa johtaa siihen, että Saksan tai Itävallan ja Bulgarian välisen palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden tilapäistä liikkumista koskevista edellytyksistä tulee tiukempia kuin liittymissopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat edellytykset.

14.

Sen soveltaminen, mitä 2—5 sekä 7—12 kohdassa määrätään, ei saa johtaa siihen, että Bulgarian kansalaisten pääsyä nykyisten jäsenvaltioiden työmarkkinoille koskevista edellytyksistä tulee tiukempia kuin liittymissopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat edellytykset.

Sen estämättä, mitä 1—13 kohdassa määrätään, nykyiset jäsenvaltiot asettavat sellaiset työntekijät etusijalle, jotka ovat jäsenvaltioiden kansalaisia, sellaisiin työntekijöihin nähden, jotka ovat kolmannen maan kansalaisia, työmarkkinoilleen pääsyn osalta milloin tahansa niiden soveltaessa kansallisia tai kahdenvälisistä sopimuksista johtuvia toimenpiteitä.

Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevia ja työskenteleviä bulgarialaisia siirtotyöläisiä ja heidän perheitään tai Bulgariassa laillisesti oleskelevia ja työskenteleviä toisesta jäsenvaltiosta tulleita siirtotyöläisiä ja heidän perheitään ei saa kohdella tiukemmin kuin kyseisessä jäsenvaltiossa tai Bulgariassa oleskelevia ja työskenteleviä kolmansien maiden kansalaisia. Sen lisäksi yhteisön suosituimmuuskohtelun periaatetta sovellettaessa Bulgariassa oleskelevia ja työskenteleviä kolmansista maista tulleita siirtotyöläisiä ei saa suosia Bulgarian kansalaisiin verrattuna.

2.   PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUS

31997 L 0009: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, sijoittajien korvausjärjestelmistä (EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22)

Poiketen siitä, mitä direktiivin 97/9/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, vähimmäiskorvaustasoa ei sovelleta Bulgariassa ennen 31 päivää joulukuuta 2009. Bulgaria varmistaa, että sen sijoittajien korvausjärjestelmä tarjoaa vähintään 12 000 euron turvan 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä aikana ja vähintään 15 000 euron turvan 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä aikana.

Siirtymäkauden aikana muut jäsenvaltiot säilyttävät oikeuden estää niiden alueelle sijoittautuneen bulgarialaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toiminta, jollei kyseinen sivuliike ole liittynyt ja kunnes se liittyy virallisesti tunnustettuun sijoittajien korvausjärjestelmään kyseisen jäsenvaltion alueella Bulgarian korvaustason ja direktiivin 97/9/EY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäistason välisen eron kattamiseksi.

3.   PÄÄOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS

Sopimus Euroopan perustuslaista

1.

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimuksessa, Bulgaria saa pitää voimassa viiden vuoden ajan liittymispäivästä liittymissopimuksen allekirjoittamisajankohtana voimassa olevassa lainsäädännössään olevat rajoitukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) sopimuspuolina olevien valtioiden kansalaisten, jotka eivät asu Bulgariassa, ja jonkin toisen jäsenvaltion tai ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion lainsäädännön mukaisesti perustettujen oikeushenkilöiden maanomistusoikeuden hankintaa vapaa-ajan asuntoja varten.

Jäsenvaltioiden kansalaisiin ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden kansalaisiin, jotka laillisesti asuvat Bulgariassa, ei sovelleta edellisen alakohdan määräyksiä eikä muita sääntöjä ja menettelyjä kuin Bulgarian kansalaisiin sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä.

2.

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimuksessa, Bulgaria saa pitää voimassa seitsemän vuoden ajan liittymispäivästä liittymissopimuksen allekirjoittamisajankohtana voimassa olevassa lainsäädännössään olevat rajoitukset, jotka koskevat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisten, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden kansalaisten ja jonkin toisen jäsenvaltion tai ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion lainsäädännön mukaisesti perustettujen oikeushenkilöiden maa- ja metsätalousmaan ja metsien hankintaa. Jäsenvaltion kansalaisten kohtelu maa- ja metsätalousmaan tai metsien hankinnan osalta ei saa missään tilanteessa olla epäedullisempi kuin liittymissopimuksen allekirjoituspäivänä eikä heitä saa kohdella tiukemmin kuin kolmannen maan kansalaista.

Itsenäisiin viljelijöihin, jotka ovat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisia ja jotka haluavat sijoittautua Bulgariaan ja laillisesti asua siellä, ei sovelleta edellisen alakohdan määräyksiä eikä muita menettelyjä kuin Bulgarian kansalaisia koskevia menettelyjä.

Liittymispäivää seuraavana kolmantena vuonna tehdään kyseisiä siirtymätoimenpiteitä koskeva yleinen uudelleentarkastelu. Komissio esittää tätä varten kertomuksen neuvostolle. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta päättää lyhentää ensimmäisessä alakohdassa mainittua siirtymäkautta tai lopettaa sen.

4.   MAATALOUS

A.   MAATALOUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

31997 R 2597: Neuvoston asetus (EY) N:o 2597/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä kulutukseen tarkoitetun maidon osalta (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavalla:

31999 R 1602: neuvoston asetus (EY) N:o 1602/1999, annettu 19.7.1999 (EYVL L 189, 22.7.1999, s. 43)

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2597/97 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään, rasvapitoisuutta koskevia vaatimuksia ei sovelleta Bulgariassa tuotettuun kulutukseen tarkoitettuun maitoon ennen 30 päivää huhtikuuta 2009, siten että maitoa, jonka rasvapitoisuus on 3 prosenttia (m/m), saa pitää kaupan täysmaitona ja maitoa, jonka rasvapitoisuus on 2 prosenttia (m/m), saa pitää kaupan kevytmaitona. Kulutukseen tarkoitettua maitoa, joka ei vastaa rasvapitoisuutta koskevia vaatimuksia, saa pitää kaupan ainoastaan Bulgariassa tai viedä kolmansiin maihin.

B.   ELÄINLÄÄKINTÄÄ JA KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

32004 R 0853: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55)

a)

Tämän liitteen lisäyksessä olevassa I ja II luvussa luetellut maidonjalostamot saavat 31 päivään joulukuuta 2009 asti ottaa vastaan sellaisen raakamaidon toimituksia, joka ei ole asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun II ja III alaluvun vaatimusten mukaista tai jota ei ole käsitelty kyseisten vaatimusten mukaisesti, edellyttäen, että tilat, joilta kyseinen maito toimitetaan, mainitaan Bulgarian viranomaisten tätä tarkoitusta varten ylläpitämässä l