EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0783

Komission asetus (EY) N:o 783/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 131, 25.5.2005, p. 38–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 247 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 247 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 102 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/783/oj

25.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 131/38


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 783/2005,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2005,

jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jätetilastoista 25 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 5 kohdan ja 6 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2150/2002 6 artiklassa edellytetään, että komissio säätää kyseisen asetuksen täytäntöönpanojärjestelyistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2150/2002 6 artiklan b alakohdan mukaan komissio voi mukauttaa kyseisen asetuksen liitteissä vahvistettuja määrittelyjä.

(3)

Komission asetuksella (EY) N:o 574/2004 on muutettu asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteiden I ja III tilastonimikkeistöä. Asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liite II olisi nyt mukautettava vastaamaan kyseistä muutosta.

(4)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2150/2002 olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (2) perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteessä II oleva 2 jakso tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 574/2004 (EUVL L 90, 27.3.2004, s. 15).

(2)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.


LIITE

”LIITE II

2 JAKSO

Jäteluokat

Luettelo jäteluokista, joista on toimitettava tilastot 8 jakson 2 kohdassa tarkoitetun kunkin hyödyntämis- tai loppukäsittelytoimen mukaisesti

Poltto

Nimikkeen nro

Jätteiden tilastonimikkeistö, 3. versio

Vaarallinen/ tavanomainen jäte

Tunnus

Kuvaus

1

01 + 02 + 03

Kemialliset jätteet

(Kemiallisten yhdisteiden jätteet + Kemiallisten valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet)

Tavanomaiset

2

01 + 02 + 03, ei 01.3

Kemialliset jätteet lukuun ottamatta käytettyjä öljyjä

(Kemiallisten yhdisteiden jätteet + Kemiallisten valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet)

Vaaralliset

3

01.3

Käytetyt öljyt

Vaaralliset

4

05

Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet

Tavanomaiset

5

05

Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet

Vaaralliset

6

07.7

PCB:tä sisältävät jätteet

Vaaralliset

7

10.1

Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet

Tavanomaiset

8

10.2

Sekalaiset materiaalit

Tavanomaiset

9

10.2

Sekalaiset materiaalit

Vaaralliset

10

10.3

Lajittelujätteet

Tavanomaiset

11

10.3

Lajittelujätteet

Vaaralliset

12

11

Tavanomaiset lietteet

Tavanomaiset

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Muut jätteet

(Metallijätteet + Muut kuin metallijätteet + Käytöstä poistetut laitteistot + Eläin- ja kasviperäiset jätteet + Mineraalijätteet + Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet)

Tavanomaiset

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13, ei 07.7

Muut jätteet

(Metallijätteet + Muut kuin metallijätteet lukuun ottamatta PCB:tä sisältäviä jätteitä + Käytöstä poistetut laitteistot + Eläin- ja kasviperäiset jätteet + Mineraalijätteet + Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet)

Vaaralliset


Toimet, jotka voivat johtaa hyödyntämiseen

(lukuun ottamatta energian hyödyntämistä)

Nimikkeen nro

Jätteiden tilastonimikkeistö, 3. versio

Vaarallinen/ tavanomainen jäte

Tunnus

Kuvaus

1

01.3

Käytetyt öljyt

Vaaralliset

2

06

Metallijätteet

Tavanomaiset

3

06

Metallijätteet

Vaaralliset

4

07.1

Lasijätteet

Tavanomaiset

5

07.1

Lasijätteet

Vaaralliset

6

07.2

Paperi- ja pahvijätteet

Tavanomaiset

7

07.3

Kumijätteet

Tavanomaiset

8

07.4

Muovijätteet

Tavanomaiset

9

07.5

Puujätteet

Tavanomaiset

10

07.6

Tekstiilijätteet

Tavanomaiset

11

09, ei 09.11, 09.3

Eläin- ja kasviperäiset jätteet

(lukuun ottamatta elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyviä jätteitä ja lukuun ottamatta eläinten ulosteita, virtsaa ja lantaa)

Tavanomaiset

12

09.11

Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet

Tavanomaiset

13

09.3

Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta

Tavanomaiset

14

12

Mineraalijätteet

Tavanomaiset

15

12

Mineraalijätteet

Vaaralliset

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Muut jätteet

(Kemiallisten yhdisteiden jätteet + Kemiallisten valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet + Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet + Käytöstä poistetut laitteistot + Sekalaiset tavanomaiset jätteet + Tavanomaiset lietteet + Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet)

Tavanomaiset

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13, ei 01.3

Muut jätteet

(Kemiallisten yhdisteiden jätteet lukuun ottamatta käytettyjä öljyjä + Kemiallisten valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet + Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet + Puujätteet + PCB:tä sisältävät jätteet + Käytöstä poistetut laitteistot + Sekalaiset tavanomaiset jätteet + Tavanomaiset lietteet + Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet)

Vaaralliset


Loppukäsittely (muu kuin poltto)

Nimikkeen nro

Jätteiden tilastonimikkeistö, 3. versio

Vaarallinen/ tavanomainen jäte

Tunnus

Kuvaus

1

01 + 02 + 03

Kemialliset jätteet

(Kemiallisten yhdisteiden jätteet + Kemiallisten valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet)

Tavanomaiset

2

01 + 02 + 03, ei 01.3

Kemialliset jätteet lukuun ottamatta käytettyjä öljyjä

(Kemiallisten yhdisteiden jätteet + Kemiallisten valmisteiden jätteet + Muut kemialliset jätteet)

Vaaralliset

3

01.3

Käytetyt öljyt

Vaaralliset

4

09, ei 09.11, 09.3

Eläin- ja kasviperäiset jätteet

(lukuun ottamatta elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyviä jätteitä ja lukuun ottamatta eläinten ulosteita, virtsaa ja lantaa)

Tavanomaiset

5

09.11

Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet

Tavanomaiset

6

09.3

Eläinten ulosteet, virtsa ja lanta

Tavanomaiset

7

10.1

Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet

Tavanomaiset

8

10.2

Sekalaiset materiaalit

Tavanomaiset

9

10.2

Sekalaiset materiaalit

Vaaralliset

10

10.3

Lajittelujätteet

Tavanomaiset

11

10.3

Lajittelujätteet

Vaaralliset

12

11

Tavanomaiset lietteet

Tavanomaiset

13

12

Mineraalijätteet

Tavanomaiset

14

12

Mineraalijätteet

Vaaralliset

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Muut jätteet

(Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet + Metallijätteet + Muut kuin metallijätteet + Käytöstä poistetut laitteistot + Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet)

Tavanomaiset

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Muut jätteet

(Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet + Metallijätteet + Muut kuin metallijätteet + Käytöstä poistetut laitteistot + Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet)

Vaaralliset”


Top