EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0389

2005/389/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 2005, päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1437) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 128, 21.5.2005, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 22–25 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; Kumoaja 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/389/oj

21.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/73


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä toukokuuta 2005,

päätöksen 1999/217/EY muuttamisesta elintarvikkeissa käytettyjä aromiaineita koskevan luettelon osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1437)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/389/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2232/96 vahvistetaan menettely elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevien sääntöjen määrittämiseksi. Asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden toimitettua ilmoitukset aromiaineista, joiden käyttö sallitaan niiden alueella markkinoitavissa elintarvikkeissa, ja komission tutkittua nämä ilmoitukset, laaditaan aromiaineluettelo (jäljempänä ’luettelo’). Kyseinen luettelo hyväksyttiin komission päätöksellä 1999/217/EY (2).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2232/96 mukaisesti on lisäksi laadittava aromiaineita koskeva arviointiohjelma, jolla tarkistetaan, ovatko kyseiset aromiaineet asetuksen liitteessä esitettyjen aromiaineiden yleisten käyttöperusteiden mukaisia.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (’viranomainen’) totesi parahydroksibentsoaateista 13 päivänä heinäkuuta 2004 antamassaan lausunnossa, että propyyli-4-hydroksibentsoaatilla (FL 09.915) on vaikutuksia nuorten rottien sukupuolihormoneihin ja urospuolisten nuorten rottien sukupuolielimiin. Näin ollen viranomainen ei voinut suositella hyväksyttävää päiväsaantia tälle aineelle, koska selvää haitatonta vaikutustasoa (NOAEL) ei ole olemassa. Propyyli-4-hydroksibentsoaatin käyttöä aromiaineena ei voida hyväksyä, koska tällainen käyttö ei vastaa asetuksen (EY) N:o 2232/96 liitteessä vahvistettuja aromiaineiden yleisiä käyttöperusteita. Propyyli-4-hydroksibentsoaatti pitäisi siksi poistaa luettelosta.

(4)

Viranomainen totesi alifaattisista dialkoholeista, diketoneista ja hydroksiketoneista 7 päivänä joulukuuta 2004 antamassaan lausunnossa, että pentaani-2,4-dioni (FL 07.191) on genotoksinen in vitro- ja in vivo -tutkimuksissa. Näin ollen sen käyttöä aromiaineena ei voida hyväksyä, koska tällainen käyttö ei vastaa asetuksen (EY) N:o 2232/96 liitteessä vahvistettuja aromiaineiden yleisiä käyttöperusteita. Pentaani-2,4-dioni pitäisi siksi poistaa luettelosta.

(5)

Ilmoittavat jäsenvaltiot pyysivät joidenkin aineiden osalta asetuksen (EY) N:o 2232/96 sekä yksityiskohtaisista säännöistä, joita noudattamalla jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajamaiden olisi varmistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettujen aromiaineiden kehittämiseen ja valmistukseen liittyvän henkisen omaisuuden suoja, 21 päivänä huhtikuuta 1998 annetun komission suosituksen 98/282/EY (3) mukaisesti aineiden merkitsemistä luetteloon siten, että voidaan suojella niiden valmistajien teollis- ja tekijänoikeuksia.

(6)

Luettelon osassa B mainittujen aineiden suoja on enintään viisi vuotta niistä tehdyn ilmoituksen vastaanottamispäivästä. Tämä määräaika on nyt kulunut umpeen 28 aineen osalta, ja ne olisi näin ollen siirrettävä luettelon osaan A.

(7)

Päätös 1999/217/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 1999/217/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 299, 23.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/357/EY (EUVL L 113, 20.4.2004, s. 28).

(3)  EYVL L 127, 29.4.1998, s. 32.


LIITE

Muutetaan päätöksen 1999/217/EY liite seuraavasti:

1)

Muutetaan osa A seuraavasti:

a)

Poistetaan taulukosta rivit, jotka koskevat FL-numeroilla 07.191 (pentaani-2,4-dioni) ja 09.915 (propyyli-4-hydroksibentsoaatti) varustettuja aineita.

b)

Lisätään taulukkoon seuraavat rivit:

FL-nro

Kemiallinen ryhmä

CAS

Nimi

Fema

Einecs

Synonyymit

Huomautuksia

01.070

31

111-66-0

1-okteeni

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-okteeni

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

heksadekaani

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

metyyliasetofenoni

 

 

 

CAS-nro vastaa 2-metyyliasetofenonia

01.073

31

592-99-4

4-okteeni

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

oktadekaani

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-metyyli-1-nitrobutaani

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

heptadekaani

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

metyyli-2-metyyli-3-merkaptopropionaatti

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

metaaniditioli

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadieeni

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimetyyli-1,3-oksatiaani

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(metyylitio)metaanitioli

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodekenaali

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-metyylioktanaali

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

indolietikkahappo

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-okten-2-oni

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-oli

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

4-hydroksi-2-hepteenihappolaktoni

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodekenaali

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenaali

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-metyyli-2-butenyylitiofeeni

 

 

ruusutiofeeni

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodekenaali

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienaali (cis, cis)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienaali (trans, trans)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-merkapto-3-metyylibutanaali

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-tiopentanoni

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

dibutyylieetteri

 

205-575-3

 

 

2)

Korvataan osassa B oleva taulukko seuraavasti:

Asetuksen (EY) N:o 2232/96 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut aromiaineet, joiden osalta on pyydetty suojaamaan valmistajan teollis- ja tekijänoikeuksia

Koodi

Päivämäärä, jona komissio on vastaanottanut ilmoituksen

Huomautuksia

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6


Top