EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0382

2005/382/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 2005, Unkarissa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1448)

OJ L 126, 19.5.2005, p. 55–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/382/oj

19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/55


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä toukokuuta 2005,

Unkarissa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1448)

(Ainoastaan unkarinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/382/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön sianruhojen luokitusasteikosta 13 päivänä marraskuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3220/84 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sianruhojen luokittelu on tehtävä arvioimalla vähärasvaisen lihan osuus tilastollisesti testatuilla arviointimenetelmillä, jotka perustuvat sianruhon yhden tai useamman anatomisen osan fyysiseen mittaukseen. Luokitusmenetelmät voidaan hyväksyä, jos arvioinnissa noudatetaan tilastollista enimmäisvirhepoikkeamaa. Kyseinen sallittu poikkeama määritellään yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä lokakuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 (2) 3 artiklassa.

(2)

Unkarin hallitus on pyytänyt komissiota hyväksymään neljä sianruhojen luokitusmenetelmää ja on toimittanut tulokset leikkelykokeista, jotka on suoritettu ennen liittymispäivää, esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2967/85 3 artiklassa säädetyn pöytäkirjan toisen osan.

(3)

Hakemusta arvioitaessa todettiin, että tarvittavat edellytykset kyseisten luokitusmenetelmien hyväksymiseksi täyttyvät.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden voidaan sallia säätää samassa artiklassa määriteltyyn tarjontamuotoon nähden erilaisesta tarjontamuodosta, jos noudatettu kauppatapa tai tekniset vaatimukset antavat aihetta tällaiseen poikkeukseen.

(5)

Ruhojen tarjontamuotoa ja näin ollen kauppatapaa Unkarissa koskevien perinteiden mukaisesti ruhojen tarjontamuoto voi olla sellainen, että munuaisrasvaa tai palleaa ei ole poistettu. Tämä olisi otettava huomioon mukautettaessa todettua painoa vakiotarjontamuotoon.

(6)

Laitteiden tai luokittelumenetelmien muutoksia ei voida sallia lukuun ottamatta muutoksia, jotka hyväksytään saadun kokemuksen perusteella tehdyllä komission päätöksellä. Sen vuoksi tämä hyväksyminen voidaan peruuttaa.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavien menetelmien käyttö hyväksytään sianruhojen luokitusta varten Unkarissa asetuksen (ETY) N:o 3220/84 mukaisesti:

a)

Fat-O-Meater FOM S70 ja Fat-O-Meater FOM S71 -laitteet ja niihin liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 1 osassa;

b)

Uni-Fat-O-Meater FOM S89 -laite (UNIFOM) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 2 osassa;

c)

Ultra FOM 200 -laite ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 3 osassa;

d)

AUTOFOM-laite eli täysautomaattinen ruhojen ultraääniluokituslaite ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa 4 osassa.

Ruhosta on voitava tarkistaa c alakohdassa tarkoitetulla Ultra FOM 200 -laitteella tehtävän mittauksen jälkeen, että laite mittasi arvot SZ1 ja SZ2 liitteessä olevan 3 osan 3 kohdassa tarkoitetusta kohdasta. Mittauskohtaan on tehtävä vastaava merkintä mitattaessa.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tarjontamuodosta säädetään, punnittaviin ja luokiteltaviin sianruhoihin voi jättää munuaisrasvan ja pallean. Jotta sianruhot voidaan hinnoitella verrattavin perustein, todetusta lämminpainosta on vähennettävä:

a)

pallean osalta 0,35 prosenttia;

b)

munuaisrasvan osalta 1,68 prosenttia.

3 artikla

Laitteiden tai arviointimenetelmien muutoksia ei hyväksytä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Unkarin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 301, 20.11.1984, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3513/93 (EYVL L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  EYVL L 285, 25.10.1985, s. 39. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3127/94 (EYVL L 330, 21.12.1994, s. 43).


LIITE

UNKARISSA KÄYTETTÄVÄT SIANRUHOJEN LUOKITUSMENETELMÄT

Osa 1

FAT-O-MEATER FOM S70- JA FAT-O-MEATER FOM S71 -LAITTEET

1.

Sianruhot luokitellaan Fat-O-Meater FOM S70 ja Fat-O-Meater FOM S71 -laitteiden avulla.

2.

Laitteessa on oltava halkaisijaltaan 6 millimetrin anturi, joka sisältää optisen sondin tyyppiä Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ. Anturin toimintaetäisyyden on oltava 5–105 millimetriä. Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi S70- ja S71-tyyppisten tietokoneiden avulla.

3.

Vähärasvaisen lihan osuus ruhosta lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

jossa:

Image

=

vähärasvaisen lihan arvioitu osuus (prosentteina)

SZ1

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P1 (8 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen lannenikaman välistä)

SZ2

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

H2

=

lihaksen paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

W

=

lämpimän ruhon paino (kg).

Tätä kaavaa sovelletaan 50–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.

Osa 2

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 -LAITE (UNIFOM)

1.

Sianruhot luokitellaan Uni-Fat-O-Meater FOM S89 -laitteen (UNIFOM) avulla.

2.

Laite on sama kuin 1 osan 2 kohdassa kuvattu laite. UNIFOM poikkeaa kuitenkin FOM-laitteesta optisen sondin tarjoaman heijastusprofiilin tulkintaan käytettävän tietokoneen ja sen ohjelmiston osalta. UNIFOM ei myöskään ole kytketty punnituslaitteeseen.

3.

Vähärasvaisen lihan osuus ruhosta lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 ×SZ2 + 0,283 × H2

jossa:

Image

=

vähärasvaisen lihan arvioitu osuus (prosentteina)

SZ1

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P1 (8 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen lannenikaman välistä)

SZ2

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

H2

=

lihaksen paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä).

Tätä kaavaa sovelletaan 50–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.

Osa 3

ULTRA FOM 200 -laite

1.

Sianruhot luokitellaan Ultra FOM 200 -laitteen avulla.

2.

Laitteessa on oltava ultraäänisondi, jota käytetään 4 MHz:n taajuudella (Krautkrämer MB 4 SE). Ultraäänisignaali digitoidaan, tallennetaan ja käsitellään mikroprosessorin avulla (tyyppi Intel 80 C 32). Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi Ultra FOM -laitteella.

3.

Vähärasvaisen lihan osuus ruhosta lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

jossa:

Image

=

vähärasvaisen lihan arvioitu osuus (prosentteina)se

SZ1

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P1 (7 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen lannenikaman välistä)

SZ2

=

selän nahanalaisen rasvan paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (7 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

H2

=

lihaksen paksuus millimetreinä mitattuna mittauskohdasta P2 (7 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmanneksi ja neljänneksi takimmaisen kylkiluun välistä)

W

=

lämpimän ruhon paino (kg).

Tätä kaavaa sovelletaan 50–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.

Osa 4

TÄYSAUTOMAATTINEN RUHOJEN ULTRAÄÄNILUOKITUS (AUTOFOM)

1.

Sianruhojen luokitus suoritetaan AUTOFOM-laitteen (täysautomaattinen ruhojen ultraääniluokitus) avulla.

2.

Laitteessa on oltava 16 kappaletta 2 MHz:n ultraääniantureita (Krautkrämer, SFK 2 NP); toimintaetäisyyden ultraääniantureiden välillä on oltava 25 mm.

Ultraäänitulokset muodostuvat selän nahanalaisen rasvan ja lihasten paksuuden mittauksista.

Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi keskustietokoneyksikön avulla.

3.

Vähärasvaisen lihan osuus ruhosta lasketaan 60 erillisen mittauskohdan perusteella seuraavan kaavan mukaisesti:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

jossa:

Image

=

vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus,

x1, x2 ….x60 ovat AUTOFOM-laitteen mittaamia muuttujia.

4.

Mittauskohtien ja tilastollisen menetelmän kuvaukset esitetään komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle toimitetun Unkarin pöytäkirjan II osassa.

Tätä kaavaa sovelletaan 50–120 kilogramman painoisiin ruhoihin.


Top