EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0749

Komission asetus (EY) N:o 749/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2131/93 muuttamisesta

OJ L 126, 19.5.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 346–347 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 240 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/749/oj

19.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 749/2005,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2005,

interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2131/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) säädetään interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä.

(2)

Myyntiin saatettujen viljojen tarjouskilpailujen osallistujille aiheutuu muita korkeammat kuljetuskustannukset niissä jäsenvaltioissa, joissa ei ole merisatamia. Näiden lisäkustannusten vuoksi viljaa on vaikeampi viedä kyseisistä jäsenvaltioista. Tästä aiheutuu erityisesti interventiovarastoinnin piteneminen ja lisäkustannuksia yhteisön talousarvioon. Sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklassa säädetään mahdollisuudesta eräissä tapauksissa päättää edullisimpien varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan välisten kuljetuskustannusten rahoittamisesta, jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia.

(3)

Rijekan ja Splitin satamat Kroatiassa ovat olleet Keski-Euroopan maiden perinteisiä lähtösatamia ennen niiden liittymistä Euroopan unioniin. Sen vuoksi on tarpeen sallia Rijekan ja Splitin huomioon ottaminen laskettaessa kuljetuskustannuksia, jotka voidaan korvata viennin yhteydessä.

(4)

Vientiin tarkoitettujen viljojen myyntimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi olisi selkeytettävä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklassa tarkoitettu vakuuksien vapauttamismenettely maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (3) säännösten mukaisesti erityisesti kolmansien maiden tuontitullimuodollisuuksien päätökseen saattamista koskevien todisteiden osalta.

(5)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 2131/93 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a   Jos jäsenvaltiossa ei ole merisatamaa, voidaan edellä 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää poiketa 2 kohdasta ja säätää merisatamasta tapahtuvan viennin osalta edullisimpien varastointipaikan ja todellisen lähtöpaikan välisten kuljetuskustannusten rahoittamisesta tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettujen enimmäismäärien rajoissa.

Tämän kohdan soveltamiseksi Constantan satama Romaniassa sekä Rijekan ja Splitin satamat Kroatiassa voidaan katsoa lähtöpaikoiksi.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 2 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan määriltä, joiden osalta

on todistettu, että tuotteesta on tullut ihmisravinnoksi ja eläinten rehuksi kelpaamatonta,

on todistettu, että vientiä yhteisön tullialueen ulkopuolelle ja tuontia johonkin tarjouskilpailun mukaiseen kolmanteen maahan koskevat tullimuodollisuudet on saatu päätökseen; todisteet viennistä yhteisön tullialueen ulkopuolelle ja tuonnista kolmanteen maahan on esitetty asetuksen (EY) N:o 800/1999 7 artiklassa ja 16 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti,

ei ole myönnetty todistusta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklan mukaisesti,

sopimus on peruutettu 16 artiklan neljännen alakohdan mukaisesti.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2045/2004 (EUVL L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 5.10.2004, s. 5).


Top