EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0190

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/190/YUTP, 7 päivältä maaliskuuta 2005, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX

OJ L 62, 9.3.2005, p. 37–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 174–178 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 147 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 147 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/190/oj

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/37


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2005/190/YUTP,

7 päivältä maaliskuuta 2005,

Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 25 artiklan kolmannen kohdan, 26 artiklan ja 28 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin tavoitteena on turvallinen, vakaa, yhtenäinen, vauras ja demokraattinen Irak, joka edistää osaltaan alueen vakautta. EU tukee Irakin kansaa ja Irakin väliaikaista hallitusta Irakin taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja poliittisessa jälleenrakentamisessa 8 päivänä kesäkuuta 2004 hyväksytyn Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1546 mukaisesti.

(2)

Marraskuun 5 päivänä 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti mahdollista Irakin osalta toteutettavaa yhdennettyä poliisi-, oikeusvaltio- ja siviilihallinto-operaatiota varten muodostettuun yhteiseen selvitysvaltuuskuntaan ja tarkasteli sen raporttia. Eurooppa-neuvosto totesi, että on tärkeää lujittaa rikosoikeusjärjestelmää oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen edellyttämälle tasolle. Se pani merkille Irakin viranomaisten toivomuksen, että Euroopan unioni osallistuisi aktiivisemmin toimintaan Irakissa ja että rikosoikeusjärjestelmän lujittaminen olisi Irakin tarpeiden ja painopisteiden mukaista.

(3)

Eurooppa-neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että Euroopan unioni voisi edesauttaa jälleenrakennusta ja vakaan, turvallisen ja demokraattisen Irakin luomista toteuttamalla yhdennetyn operaation, jolla voitaisiin muun muassa edistää rikosoikeusjärjestelmän eri toimijoiden yhteistyön tiivistämistä, lujittaa poliisi-, oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen korkeiden ja lupaavien virkamiesten hallinnollisia taitoja ja parantaa rikostutkintataitoja ja -menettelyjä oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen.

(4)

Eurooppa-neuvostossa sovitun mukaisesti neuvosto päätti yhteisellä toiminnalla 2004/909/YUTP (1) lähettää asiantuntijaryhmän jatkamaan vuoropuhelua Irakin viranomaisten kanssa, aloittamaan vaalien jälkeen mahdollisesti käynnistettävän yhdennetyn poliisi-, oikeusvaltio- ja siviilihallinto-operaation alustavan suunnittelun ja erityisesti arvioimaan tällaisen operaation kiireelliset turvallisuustarpeet.

(5)

Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto päätti 21 päivänä helmikuuta 2005 käynnistää Irakin osalta yhdennetyn oikeusvaltio-operaation siten, että se olisi mahdollisimman pian operatiivinen, mikä edellyttää Irakin viranomaisten esittämää virallista kutsua.

(6)

Operaation onnistuminen edellyttää tehokasta strategista ja teknistä kumppanuutta irakilaisten kanssa koko operaation ajan Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisesti ja Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa täydentäen.

(7)

Euroopan unioni aikoo hyödyntää vuoropuheluaan Irakin ja sen naapurimaiden kanssa kannustaakseen aluetta sitoutumaan ja tukemaan jatkuvasti turvallisuuden lisäämistä sekä Irakin poliittista prosessia ja jälleenrakennusta osallisuuden, demokratian periaatteiden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen pohjalta sekä tukeakseen turvallisuutta ja yhteistyötä alueella.

(8)

Operaatio EUJUST LEX pannaan täytäntöön olosuhteissa, joissa yleinen järjestys, henkilöiden turvallisuus ja Irakin vakaus ovat uhattuina ja jotka voisivat haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa määriteltyjen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

(9)

Nizzassa 7–9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti tässä yhteisessä toiminnassa olisi määritettävä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 ja 26 artiklan mukaisesti korkeana edustajana toimivan pääsihteerin asema.

(10)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa edellytetään ohjeellisen rahoitusmäärän ilmoittamista yhteisen toiminnan koko täytäntöönpanon ajaksi. Yhteisön talousarviosta rahoitettavien määrien ilmoittaminen ilmentää lainsäätäjän tahtoa ja edellyttää, että maksusitoumusmäärärahoja on saatavilla asianomaisen varainhoitovuoden ajan. Operaatio EUJUST LEX saa myös materiaalia ja henkilöstöä jäsenvaltioilta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Operaatio

1.   Euroopan unioni perustaa Irakia varten Euroopan unionin yhdennetyn oikeusvaltio-operaation EUJUST LEX, johon kuuluu viimeistään 9 päivänä maaliskuuta 2005 alkava suunnitteluvaihe ja viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005 käynnistyvä operatiivinen vaihe.

2.   EUJUST LEX toimii 2 artiklassa esitetyssä tehtävänmäärittelyssä esitettyjen tavoitteiden ja muiden säännösten mukaisesti.

2 artikla

Tehtävänmäärittely

1.   Operaatio EUJUST LEXin tarkoituksena on vastata Irakin rikosoikeusjärjestelmän kiireellisiin tarpeisiin tarjoamalla koulutusta ylemmän johdon ja rikostutkinnan korkean ja keskitason virkamiehille. Koulutuksen tavoitteena on parantaa Irakin rikosoikeusjärjestelmän eri osien kapasiteettia, koordinointia ja yhteistyötä.

2.   EUJUST LEX edistää Irakin rikosoikeusjärjestelmän eri toimijoiden yhteistyön tiivistämistä, lujittaa ensisijaisesti poliisi-, oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen korkeiden ja kyvykkäiden virkamiesten hallinnollisia taitoja ja parantaa rikostutkintataitoja ja -menettelyjä oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia täysin kunnioittaen.

3.   Koulutustoimet järjestetään Euroopan unionissa tai asianomaisella alueella, ja EUJUST LEX -operaatiolla on oltava yhteystoimisto Bagdadissa.

Irakin turvallisuustilanteen kehittymisestä ja soveltuvan infrastruktuurin käytettävyydestä riippuen neuvosto tarkastelee mahdollisuutta järjestää koulutusta Irakissa ja muuttaa tarvittaessa tätä yhteistä toimintaa sen mukaisesti.

4.   Koko operaation ajan irakilaisosapuolen kanssa on kehitettävä tehokasta strategista ja teknistä kumppanuutta erityisesti koulutusohjelmien laatimisessa suunnitteluvaiheen aikana. Koordinointia tarvitaan myös koulutukseen osallistuvan henkilöstön valinnassa, ennakkotutkinnassa, arvioinnissa, seurannassa ja koordinoinnissa pyrkien siihen, että irakilaiset omaksuisivat asiat nopeasti. Suunnittelu- ja operatiivisessa vaiheessa on lisäksi tarpeen varmistaa operaatio EUJUST LEXin ja koulutusta tarjoavien jäsenvaltioiden välinen tiivis koordinointi. Siihen on kuuluttava asianomaisten jäsenvaltioiden Irakissa olevien diplomaattisten edustustojen osallistuminen ja yhteydet jäsenvaltioihin, joilla on ajankohtaista kokemusta operaation kannalta merkityksellisen koulutuksen järjestämisestä.

5.   Operaatio EUJUST LEXin on oltava turvallinen, riippumaton ja erillinen. Se täydentää kuitenkin käynnissä olevia, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa toteutettavia kansainvälisiä toimia ja tuo niihin lisäarvoa sekä pyrkii yhteisvaikutukseen yhteisön ja jäsenvaltioiden nykyisten pyrkimysten kanssa. Tältä osin EUJUST LEX -operaatiolla olisi oltava yhteys jäsenvaltioihin, joissa parhaillaan toteutetaan koulutushankkeita.

3 artikla

Rakenne

Operaatio EUJUST LEXin rakenne on pääpiirteiltään seuraava:

a)

operaation johtaja

b)

koordinointitoimisto Brysselissä

c)

yhteystoimisto Bagdadissa

d)

jäsenvaltioiden käyttöön asettamat ja EUJUST LEX -operaation koordinoimat koulutuspalvelut ja kouluttajat.

Näitä osia käsitellään tarkemmin operaation toiminta-ajatuksessa ja operaatiosuunnitelmassa.

4 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaatio EUJUST LEXin johtaja vastaa operaation toiminnan päivittäisestä hallinnosta ja koordinoinnista sekä henkilöstöstä ja kurinpitoasioista.

2.   Operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5 artikla

Suunnitteluvaihe

1.   Operaation valmisteluvaiheen aikana perustetaan suunnitteluryhmä, jota johtaa operaation johtaja ja johon kuuluu lisäksi riittävä henkilöstö operaation todetuista tarpeista johtuvien tehtävien suorittamiseksi.

2.   Suunnittelun aikana toteutetaan ensisijaisena toimenpiteenä kattava riskiarvio, jota päivitetään tarvittaessa.

3.   Suunnitteluryhmä laatii operaatiosuunnitelman ja valmistelee kaikki tekniset välineet, jotka ovat tarpeen operaation toteuttamiseksi, mukaan luettuna yhteiset koulutusohjelmat, joissa otetaan huomioon jäsenvaltioissa meneillään olevat koulutushankkeet. Kattava riskiarvio otetaan huomioon toiminta-ajatuksessa ja operaatiosuunnitelmassa. Operaatiosuunnitelma sisältää kursseja koskevat EU:n yhteiset koulutusohjelmat, jotka suunnitteluryhmä laatii kuullen irakilaisosapuolta ja jäsenvaltioita, muun muassa niitä jäsenvaltioita, jotka toteuttavat parhaillaan operaation kannalta merkityksellistä koulutusta. Neuvosto hyväksyy toiminta ajatuksen ja operaatiosuunnitelman.

4.   Suunnitteluryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä keskeisten kansainvälisten toimijoiden ja erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa.

6 artikla

Henkilöstö

1.   EUJUST LEXin henkilöstön lukumäärä ja ammatillinen pätevyys määritetään 2 artiklassa esitetyn tehtävänmäärittelyn ja 3 artiklassa esitetyn rakenteen mukaisesti.

2.   EUJUST LEXin henkilöstö on EU:n jäsenvaltioiden tai toimielinten lähettämää. Kukin jäsenvaltio vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, lukuun ottamatta päivärahoja, sekä matkakuluista rahoitusselvityksessä kuvatun mukaisesti.

3.   Kansainvälistä henkilöstöä ja paikallista henkilöstöä otetaan EUJUST LEXin palvelukseen sopimuspohjaisesti tarpeen mukaan.

4.   Kaikki operaation henkilöstöön kuuluvat pysyvät asianomaisen EU:n jäsenvaltion tai toimielimen alaisina ja suorittavat tehtävänsä ja toimivat operaation edun mukaisesti. Sekä operaation aikana että sen päätyttyä operaation henkilöstön on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta kaikkien operaatioon liittyvien tosiasioiden ja tietojen osalta. Henkilöstön on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

7 artikla

Henkilöstön asema

1.   Tarvittaessa EUJUST LEXin henkilöstön asemasta, myös operaation toteuttamisen ja joustavan kulun kannalta välttämättömistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, sovitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella tällaisen sopimuksen puheenjohtajavaltion puolesta.

2.   Henkilöstöön kuuluvan lähettänyt EU:n jäsenvaltio tai toimielin vastaa kaikkien tämän lähettämiseen liittyvien asianomaisen henkilöstöön kuuluvan esittämien tai häntä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta. Kyseinen EU:n jäsenvaltio tai toimielin huolehtii myös sellaisten menettelyjen vireille panosta, joihin mahdollisesti ryhdytään lähetettyä henkilöä vastaan.

8 artikla

Johtamisjärjestely

1.   EUJUST LEXin rakenteeseen on sisällyttävä yhtenäinen johtamisjärjestely kriisinhallintaoperaation tapaan.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea vastaa poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

3.   Operaation johtaja johtaa operaatiota ja vastaa sen koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnosta.

4.   Operaation johtaja raportoi korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille.

5.   Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa ohjeita operaation johtajalle.

9 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Operaation poliittinen valvonta ja strateginen johto ovat poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealla, joka toimii neuvoston alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa täten poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti. Valtuutukseen sisältyy toimivalta nimittää korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin ehdotuksesta operaation johtaja ja muuttaa operaation toiminta-ajatusta, operaatiosuunnitelmaa ja johtamisjärjestelyä. Operaation tavoitteita ja päättämistä koskeva päätöksentekovalta kuuluu neuvostolle, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri.

2.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea antaa neuvostolle selvityksen säännöllisin väliajoin.

3.   Operaation johtaja toimittaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle säännöllisin väliajoin selvityksen operaatioon osallistumisesta ja sen toteuttamisesta. Komitea voi kutsua operaation johtajan tarvittaessa kokouksiinsa.

10 artikla

Turvallisuus

1.   Operaation johtaja vastaa EUJUST LEXin turvallisuudesta. Hän vastaa neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikköä kuullen siitä, että operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.

2.   Jäsenvaltioissa toteutettavien operaation osien osalta isäntäjäsenvaltio toteuttaa kaikki tarpeelliset ja asianmukaiset toimenpiteet osallistujien ja kouluttajien turvallisuuden varmistamiseksi alueellaan.

3.   Brysselissä sijaitsevan koordinointitoimiston osalta neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö huolehtii tarpeellisista ja asianmukaisista toimenpiteistä yhteistyössä isäntäjäsenvaltion viranomaisten kanssa.

4.   Jos koulutus tapahtuu kolmannessa valtiossa, EU pyytää asianomaisten jäsenvaltioiden myötävaikutuksella kolmannen valtion viranomaisia toteuttamaan tarpeelliset järjestelyt alueellaan olevien koulutukseen osallistujien ja kouluttajien turvallisuutta varten.

5.   Operaatio EUJUST LEXille nimetään turvallisuuspäällikkö, joka raportoi operaation johtajalle.

6.   Operaation johtaja kuulee poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa operaation toteuttamiseen vaikuttavista turvallisuusnäkökohdista korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ohjeiden mukaisesti.

7.   EUJUST LEXin jäsenet osallistuvat neuvoston turvallisuusyksikön järjestämään pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ja käyvät lääkärintarkastuksessa ennen lähettämistä tai matkustamista Irakiin.

8.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä antamaan EUJUST LEXin ja erityisesti yhteystoimiston henkilöstölle turvallinen majoitus, luotiliivit ja henkilösuojaus Irakissa.

11 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 10 000 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä maksettavia kuluja hallinnoidaan Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti mutta kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta. Jos osa koulutuksesta järjestetään kolmansissa valtioissa, kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun. Tällaisessa tapauksessa EUJUST LEX -operaatiota varten hankitut tavarat ja palvelut voivat olla peräisin myös kolmansista valtioista.

3.   Irakin erityisen turvallisuustilanteen vuoksi palveluja tarjotaan Bagdadissa niiden voimassa olevien sopimusten nojalla, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt tämän yhteisen toiminnan liitteessä lueteltujen yritysten kanssa. Nämä kulut katetaan operaatio EUJUST LEXin talousarviosta enintään 2 340 000 euroon asti. Yhdistynyt kuningaskunta toimittaa operaation johtajaa kuultuaan neuvostolle säännöllisesti asiaankuuluvat tiedot näistä kuluista.

4.   Operaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa mukaisesti toteuttamiensa toimien osalta.

5.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUJUST LEXin operatiiviset vaatimukset, joihin sisältyy laitteiden yhteensopivuus.

6.   Menot ovat rahoituskelpoisia tämän yhteisen toiminnan voimaantulopäivästä.

7.   Brysselin koordinointitoimiston laite- ja tarvikeostot ja -vuokraukset tehdään EU:n puolesta.

12 artikla

Yhteisön toiminta

1.   Neuvosto panee merkille komission aikomuksen edistää toiminnallaan ehdotetun operaation kaikissa vaiheissa tämän yhteisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista, johon kuuluu Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan operaation mahdollisten jatkotoimien valmistelu komissiossa yhteisön ohjelmien puitteissa.

2.   Neuvosto toteaa myös, että on tarpeen sopia koordinointijärjestelyistä Brysselissä ja soveltuvin osin Bagdadissa.

13 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen

Korkeana edustajana toimivalla pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle ja Yhdistyneille Kansakunnille tarvittaessa ja operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan ”RESTREINT UE” asti neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2006.

15 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KRECKÉ


(1)  Neuvoston yhteinen toiminta 2004/909/YUTP, 26 päivältä marraskuuta 2004, asiantuntijaryhmän perustamisesta mahdollista Irakissa toteutettavaa Euroopan unionin yhdennettyä poliisi-, oikeusvaltio- ja siviilihallinto-operaatiota varten (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 84).

(2)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/194/EY (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 48).


LIITE

Luettelo 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista yrityksistä

Control Risks Group: matkaviestinnän turvallisuus

Cottons Centre

Cottons Lane

London SE1 2QG

(osakeyhtiö)

Frontier Medical: perusterveydenhuolto

Mitcheldean

Gloucestershire

GL17 ODD

(Exploration Logistics Group plc:n osa)

Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited: huolto, johon kuuluu ruoka, vesi, pesula- ja puhdistuspalvelut

St Nicholas House

St Nicholas Road

Sutton

Surrey SM1 1EL

Armorgroup Services Limited: turva-alue

25 Buckingham Gate

London

SW1E 6LD


Top