EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0189

2005/189/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2005, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevan lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 512) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 62, 9.3.2005, p. 34–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 144–146 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/189/oj

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä maaliskuuta 2005,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevan lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha-alan laitosten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 512)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/189/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan (1) ja erityisesti sen liitteessä XIV olevan 5 luvun B jakson d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevassa 5 luvun B jakson a alakohdassa määrätään, että terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY (2) liitteessä I ja terveyttä koskevista kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY (3) liitteissä A ja B esitettyjä rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevassa lisäyksessä (4) lueteltuihin Slovakian laitoksiin ennen 31 päivää joulukuuta 2006, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevaa lisäystä on muutettu komission päätöksellä 2004/463/EY (5).

(3)

Slovakian toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan kolme liha-alan laitosta on saattanut päätökseen tarvittavat uudistukset ja täyttää nyt täysin yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Kaksi luettelossa mainittua liha-alan laitosta on lakkauttanut toimintansa. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(4)

Kolme siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelossa mainittua laitosta on edistynyt huomattavasti pyrkimyksissään täyttää yhteisön lainsäädännössä asetetut rakenteelliset vaatimukset. Kyseiset laitokset eivät kuitenkaan huomattavista teknisistä rajoituksista johtuen pysty saattamaan päätökseen tarvittavia uudistuksia määräaikaan mennessä. Siksi on perusteltua myöntää niille lisää aikaa uudistusten päätökseen saattamiselle.

(5)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV oleva lisäys olisi siksi muutettava vastaavasti. Selkeyden vuoksi se on syytä korvata.

(6)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle on ilmoitettu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV oleva lisäys tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33; oikaisu: EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(3)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/41/EY.

(4)  EUVL C 227 E, 23.9.2003, s. 1654.

(5)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 138; oikaisu: EUVL L 202, 7.6.2004, s. 95.


LIITE

”LISÄYS

jota tarkoitetaan liitteessä XIV olevan 5 luvun B jaksossa (1)

Laitosten luettelo, jossa esitetään puutteet ja puutteiden korjaamiselle asetetut määräajat

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Puutteet

Vaatimusten täyttymispäivä

GA 6-2

Sered'ský MP a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

 

Liitteessä I olevan I luvun 1 kohdan a, b ja g alakohta

 

Liitteessä I olevan I luvun 11 kohta

 

Liitteessä I olevan II luvun 14 kohdan a alakohta

 

Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

 

Liitteessä A olevan I luvun 2 kohdan a, b ja c alakohta

 

Liitteessä A olevan I luvun 11 kohta

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

Neuvoston direktiivi 91/493/ETY:

 

Liitteessä olevan III.I luvun 1 kohta

 

Liitteessä olevan III.I luvun 2 kohdan a, b, c, d, e ja g alakohta

 

Liitteessä olevan III.I luvun 9 kohta

30.11.2006


Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi ja osoite

Ala: liha-ala

Vaatimusten täyttymispäivä

Laitosten toimiala

Tuore liha, teurastus, leikkaaminen

Lihatuotteet

Kylmävarasto

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

30.4.2005

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

30.4.2005

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

30.4.2005

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

15.2.2005”


(1)  Liite XIV: EUVL L 236, 23.9.2003, s. 915.


Top