EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0184

2005/184/EY: Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Kyproksessa

OJ L 62, 9.3.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/184/oj

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Kyproksessa

(2005/184/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Kyproksen esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä. Tätä sovelletaan myös jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, mukaan luettuina kaikki EU:hun 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneet maat.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen luomista edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta ja perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) esitetään yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräysten soveltamiseksi.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Tarkasteltuaan kaikkia 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan esitettyjä näkökohtia ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio katsoo 24 päivänä kesäkuuta 2004 antamassaan lausunnossa, että Kyproksella on liiallinen julkisen talouden alijäämä.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se päättää kokonaisarvion tehtyään, onko jäsenvaltiolla liiallinen alijäämä.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: Kyproksen julkisen talouden alijäämä oli 6,3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003 eli se ylitti perustamissopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Viitearvon ylittävä osa julkisen talouden alijäämästä ei johtunut vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla epätavallisesta tapahtumasta, johon Kyproksen viranomaiset eivät olisi voineet vaikuttaa, eikä talouden vakavasta taantumasta. Julkisen talouden alijäämä on todennäköisesti yli 3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2004. Komission kevään 2004 ennusteen mukaan alijäämän oletetaan olevan 4,6 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2004, kun taas Kyproksen lähentymisohjelmassa alijäämäksi ennustetaan 5,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Julkinen velka, joka oli 72,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003, ylittää todennäköisesti edelleen perustamissopimuksessa asetetun 60 prosentin viitearvon vuonna 2004,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Kyproksella on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


Top