EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0182

2005/182/EY: Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa

OJ L 62, 9.3.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/182/oj

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/16


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa

(2005/182/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Slovakian esittämät huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä. Kyseistä artiklaa sovelletaan myös jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, eli kaikkiin niihin maihin, jotka liittyivät EU:hun 1 päivänä toukokuuta 2004.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimus perustuu terveen julkisen talouden tavoitteeseen, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä ja saavuttamaan uusien työpaikkojen luomista edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3)

Perustamissopimuksen 104 artiklan mukainen liiallista alijäämää koskeva menettely edellyttää päätöstä liiallisen alijäämän olemassaolosta, ja perustamissopimukseen liitetyssä liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyssä pöytäkirjassa on lisämääräyksiä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanosta. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) esitetään yksityiskohtaiset säännökset ja määritelmät mainitun pöytäkirjan määräysten soveltamiseksi.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio antaa lausunnon neuvostolle, jos komissio katsoo, että jäsenvaltiossa on tai siellä voi ilmetä liiallinen alijäämä. Tarkasteltuaan kaikkia 104 artiklan 3 kohdan mukaisessa kertomuksessaan esitettyjä näkökohtia ja ottaen huomioon talous- ja rahoituskomitean 104 artiklan 4 kohdan mukaisen lausunnon komissio totesi 24 päivänä kesäkuuta 2004 antamassaan lausunnossa, että Slovakiassa on liiallinen julkisen talouden alijäämä.

(5)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa määrätään, että neuvoston on otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion mahdolliset huomautukset ennen kuin se päättää kokonaisarvion tehtyään, onko jäsenvaltiossa liiallinen alijäämä.

(6)

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta seuraavaa: julkisen talouden alijäämä oli Slovakiassa 3,6 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003, mikä ylittää perustamissopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Viitearvon ylittävä osa julkisen talouden alijäämästä ei johtunut vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla epätavallisesta tapahtumasta, johon Slovakian viranomaiset eivät olisi voineet vaikuttaa, eikä talouden vakavasta taantumasta. Julkisen talouden alijäämä pysynee yli 3 prosentin suhteessa BKT:hen vuonna 2004. Komission kevään 2004 ennusteen mukaan alijäämä kasvaa 4,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2004, kun taas Slovakian lähentymisohjelmassa alijäämän ennakoidaan olevan 4,0 prosenttia suhteessa BKT:hen. Julkinen velka, joka vuonna 2003 oli 42,8 prosenttia suhteessa BKT:hen, pysynee perustamissopimuksessa asetetun 60 prosentin viitearvon alapuolella vuonna 2004,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Slovakiassa on liiallinen alijäämä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 351/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002, s. 23).


Top