EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0023

Komission direktiivi 2005/23/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 62, 9.3.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 314–316 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 184 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 184 - 185

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2008; Implisiittinen kumoaja 32008L0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/23/oj

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/14


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/23/EY,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/25/EY määritellään yhteisön aluksilla palvelevien merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset perustuvat kansainvälisessä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevassa yleissopimuksessa, jäljempänä ’STCW-yleissopimus’, ja merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevassa säännöstössä, jäljempänä ’STCW-koodi’, määrättyihin vaatimuksiin.

(2)

STCW-yleissopimusta ja STCW-koodia on muutettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmilla MSC.66(68) ja MSC.67(68), jotka tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999, päätöslauselmalla MSC.78(70), joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003, ja kiertokirjeillä STCW.6/Circ.3 ja STCW.6/Circ.5, jotka tulivat noudatettaviksi 20 päivästä toukokuuta 1998 ja 26 päivästä toukokuuta 2000 alkaen.

(3)

STCW-yleissopimuksen uudessa säännössä V/3, joka lisättiin päätöslauselmalla MSC.66(68), määrätään muiden matkustaja-alusten kuin ro-ro-matkustaja-alusten päälliköiden, päällystön, miehistön ja muun laivaväen koulutukselle ja pätevyydelle asetettavat pakolliset vähimmäisvaatimukset.

(4)

Direktiiviä 2001/25/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2099/2002 (2) perustetun meriturvallisuutta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2001/25/EY liitteessä I oleva V luku seuraavasti:

1)

Lisätään säännössä V/2 olevaan 3 kohtaan seuraava teksti:

”…tai heidän on todistettava, että he ovat hankkineet vaaditun pätevyystason viiden edeltävän vuoden aikana.”

2)

Lisätään luvun loppuun seuraava teksti:

”Sääntö V/3

Muiden matkustaja-alusten kuin ro-ro-matkustaja-alusten päälliköiden, päällystön, miehistön ja muun laivaväen koulutukselle ja pätevyydelle asetetut pakolliset vähimmäisvaatimukset

1)

Tätä sääntöä sovelletaan kansainvälisillä matkoilla liikennöivien muiden matkustaja-alusten kuin ro-ro-matkustaja-alusten päälliköihin, päällystöön, miehistöön ja muuhun laivaväkeen. Hallinnot päättävät, miten kyseisiä vaatimuksia sovelletaan kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten henkilöstöön.

2)

Merenkulkijoiden on täytynyt suorittaa 4–8 kohdassa vaadittu toimensa, tehtäviensä ja vastuualueidensa mukainen koulutus, ennen kuin heidät voidaan määrätä tehtäviin matkustaja-aluksilla.

3)

Niiden merenkulkijoiden, joiden koulutuksen edellytetään olevan 4, 7 ja 8 kohdan mukainen, on vähintään viiden vuoden väliajoin suoritettava asianmukainen täydennyskoulutus tai heidän on todistettava, että he ovat hankkineet vaaditun pätevyystason viiden edeltävän vuoden aikana.

4)

Henkilöstön, joka on hälytysluettelossa määrätty auttamaan matkustajia hätätilanteissa matkustaja-aluksilla, on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 1 kappaleessa määritetty väkijoukkojen hallintaa koskeva koulutus.

5)

Päälliköiden, päällystön ja muun laivaväen, jolla on erityistehtäviä tai vastuualueita matkustaja-aluksilla, on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 2 kappaleessa määritetty perehdytyskoulutus.

6)

Matkustaja-alusten matkustajatiloissa suoraan matkustajille palveluja tarjoavan henkilöstön on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 3 kappaleessa määritetty turvallisuuskoulutus.

7)

Päälliköiden, yliperämiesten ja kaikkien henkilöiden, jotka ovat välittömässä vastuussa matkustajien alukseen nousemisesta ja aluksesta poistumisesta, on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 4 kappaleessa määritetty matkustajaturvallisuutta koskeva hyväksytty koulutus.

8)

Päälliköiden, yliperämiesten, konepäälliköiden, ensimmäisten konemestareiden ja kaikkien henkilöiden, jotka ovat välittömässä vastuussa matkustajien turvallisuudesta hätätilanteissa matkustaja-aluksilla, on täytynyt suorittaa STCW-koodin A-V/3 osastossa olevassa 5 kappaleessa määritetty kriisitilanteiden hallintaa ja ihmisten käyttäytymistä koskeva hyväksytty koulutus.

9)

Hallintojen on varmistettava, että asiakirjatodisteet suoritetusta koulutuksesta myönnetään jokaiselle henkilölle, joka on todettu päteväksi tämän säännön mukaisesti.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 29 päivänä syyskuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 136, 18.5.2001, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/103/EY (EUVL L 326, 13.12.2003, s. 28).

(2)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 415/2004 (EUVL L 68, 6.3.2004, s. 10).


Top