EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0386

Komission asetus (EY) N:o 386/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, useiden asetusten muuttamisesta eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

OJ L 62, 9.3.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 157–158 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 41 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 41 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/386/oj

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 386/2005,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

useiden asetusten muuttamisesta eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 234/79 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 7 päivänä syyskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1810/2004 (2) muutetaan yhdistettyä nimikkeistöä eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta.

(2)

Asetuksilla, joilla on aiempina vuosina muutettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitettä I, on myös muutettu eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodeja, eivätkä kaikki muutokset käy ilmi seuraavista hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhteisistä markkinajärjestelyistä annetuista komission asetuksista: keräkaalien, ruusukaalien, ruotisellerien, pinaattien ja luumujen laatuvaatimuksista 5 päivänä kesäkuuta 1987 annettu komission asetus (ETY) N:o 1591/87 (4), kurkkujen laatuvaatimuksista 15 päivänä kesäkuuta 1988 annettu komission asetus (ETY) N:o 1677/88 (5), kuivattuja viinirypäleitä koskevista erityistoimenpiteistä 21 päivänä helmikuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 399/94 (6), hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annettu komission asetus (EY) N:o 3223/94 (7), lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä heinäkuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 1555/96 (8) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annettu komission asetus (EY) N:o 1961/2001 (9).

(3)

Sen vuoksi asetukset (ETY) N:o 1591/87, (ETY) N:o 1677/88, (EY) N:o 399/94, (EY) N:o 3223/94, (EY) N:o 1555/96 ja (EY) N:o 1961/2001 olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tätä asetusta olisi sovellettava samasta ajankohdasta kuin asetusta (EY) N:o 1810/2004.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1591/87 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Seuraavia tuotteita koskevat laatuvaatimukset ovat tämän asetuksen liitteissä I, II, III, ja IV:

CN-koodiin 0704 90 kuuluvat keräkaalit,

CN-koodiin 0704 20 00 kuuluvat ruusukaalit,

CN-koodiin 0709 40 00 kuuluvat ruotisellerit,

CN-koodiin 0709 70 00 kuuluvat pinaatit.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1677/88 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”CN-koodiin 0707 00 05 kuuluvien kurkkujen laatuvaatimukset ovat liitteessä.”

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 399/94 1 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Yhteisössä tuotettujen ja CN-koodeihin 0806 20 10 ja 0806 20 30 kuuluvien kuivattujen viinirypäleiden laatuun liittyvät erityistoimenpiteet vahvistetaan 4 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

4 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 3223/94 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

1)

Korvataan taulukon viidennellä rivillä tuoreiden makeiden appelsiinien CN-koodit ”ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ja ex 0805 10 50” CN-koodilla ”ex 0805 10 20”.

2)

Korvataan taulukon kymmenennellä rivillä omenoiden CN-koodit ”ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ja ex 0808 10 90” CN-koodilla ”ex 0808 10 80”.

5 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1555/96 liite seuraavasti:

1)

Korvataan taulukon viidennellä rivillä appelsiinien CN-koodit ”ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ja ex 0805 10 50” CN-koodilla ”ex 0805 10 20”.

2)

Korvataan taulukon kymmenennellä rivillä omenoiden CN-koodit ”ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ja ex 0808 10 90” CN-koodilla ”ex 0808 10 80”.

6 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1961/2001 7 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

1)

Korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:

”—

CN-koodiin 0805 10 20 kuuluvat appelsiinit,”.

2)

Korvataan yhdestoista ja kahdestoista luetelmakohta seuraavasti:

”—

CN-koodiin 0805 50 10 kuuluvat sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum),

CN-koodiin 0805 50 90 kuuluvat limetit (Citrus aurantifolia),”.

3)

Korvataan neljästoista luetelmakohta seuraavasti:

”—

CN-koodeihin 0808 10 10 ja 0808 10 80 kuuluvat omenat,”.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 34, 9.2.1979, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105).

(2)  EUVL L 327, 30.10.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1989/2004 (EUVL L 344, 20.11.2004, s. 5).

(4)  EYVL L 146, 6.6.1987, s. 36. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 907/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 50).

(5)  EYVL L 150, 16.6.1988, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 907/2004.

(6)  EYVL L 54, 25.2.1994, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2).

(7)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004 (EUVL L 86, 24.3.2004, s. 9).

(8)  EYVL L 193, 3.8.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1844/2004 (EUVL L 322, 23.10.2004, s. 12).

(9)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 537/2004.


Top