EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0038R(04)

Rättelse till rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/58/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 229 av den 29.6.2004)

OJ L 30, 3.2.2005, p. 27–27 (EN, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/corrigendum/2005-02-03/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/27


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 229, 29. kesäkuuta 2004 )

Sivulla 35, otsikossa:

korvataan:

”EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/58/EY,”

seuraavasti:

”EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/38/EY,”.


Top