EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005O0001

2005/88/EY:Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 21 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2005/1)

OJ L 30, 3.2.2005, p. 21–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 326–331 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/88/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/21


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 21 päivänä tammikuuta 2005,

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta

(EKP/2005/1)

(2005/88/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin neuvosto pani 24 päivänä lokakuuta 2002 merkille muutamia vaihtoehtoisia tapoja, joilla keskuspankit voidaan liittää TARGETiin muutoin kuin yhteenkytkennällä. Lisäksi päätettiin, että 10 uuden jäsenvaltion liityttyä EU:iin 1 päivänä toukokuuta 2004 tällaisten jäsenvaltioiden keskuspankeille annettaisiin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muille keskuspankeille koskien TARGETiin liittämistä yhtä näitä vaihtoehdoista käyttäen. Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettuja suuntaviivoja EKP/2001/3 (1).

(2)

Lisäksi suuntaviivoihin EKP/2001/13 on tarpeen tehdä pieni muutos osallistujien pääsyä TARGETiin koskevien nykykäytäntöjen huomioon ottamiseksi.

(3)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Suuntaviivoja EKP/2001/3 muutetaan seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat määritelmät aakkosjärjestys huomioon ottaen:

” ’liitetyllä kansallisella keskuspankilla’ kansallista keskuspankkia, jonka reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (RTGS-järjestelmä) on liitetty TARGETiin palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin välityksellä,

’euroalueen ulkopuolisella jäsenvaltioilla’ kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet käyttöön yhteistä rahaa perustamissopimuksen mukaisesti,

’palveluja tarjoavalla kansallisella keskuspankilla’ keskuspankkia i) jonka RTGS-järjestelmä on liitetty TARGETiin yhteenkytkennällä ja ii) joka tarjoaa palveluja liitetylle kansalliselle keskuspankille maiden välisten maksujen hoitamiseksi TARGETin välityksellä perustaen kahdenvälisen linkin,”

b)

Korvataan ”ETA:n” määritelmä seuraavasti:

” ’ETA:lla’ Euroopan talousaluetta, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan talousalueesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan vapaakauppajärjestön jäsenvaltioiden välillä 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyssä sopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna,”

c)

Korvataan ”lopullisuuden” tai ”lopullisen” määritelmä seuraavasti:

” ’lopullisuudella’ tai ’lopullisella’ tarkoitetaan, että liitetty kansallinen keskuspankki, lähettävä kansallinen keskuspankki/EKP, lähettävä osapuoli tai mikään kolmas osapuoli ei voi peruuttaa, palauttaa eikä tehdä mitättömäksi maksumääräystä edes siinä tapauksessa, että osallistuja on ajautunut maksukyvyttömyysmenettelyyn, paitsi jos kyseisessä suorituksessa tai kyseisissä suorituksissa taikka maksumääräyksessä tai -määräyksissä on puutteellisuuksia, jotka johtuvat rikoksista tai petoksista (jolloin petoksiin luetaan myös velkojan suosiminen ja alihintaan tapahtuneet suoritukset epäilyksenalaisina ajanjaksoina maksukyvyttömyystapauksissa) sillä edellytyksellä, että toimivaltainen tuomioistuin tai jokin muu toimivaltainen riitoja ratkaiseva elin on päättänyt tästä yksittäistapauksen osalta, tai jotka johtuvat virheestä,”

d)

Korvataan ”kansallisten keskuspankkien keskinäisen tilin” määritelmä seuraavasti:

” ’kansallisten keskuspankkien keskinäisillä tileillä’ tilejä joita kukin kansallinen keskuspankki ja EKP avaavat toisiaan varten omassa kirjanpidossaan maiden välisiä TARGET-maksuja varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta näiden suuntaviivojen 4a artiklan soveltamisalaa; kunkin kansallisten keskuspankkien keskinäisen tilin haltijana on EKP tai kansallinen keskuspankki, jonka nimiin tili on avattu,”

e)

Korvataan ”kansallisen RTGS-järjestelmän toimintahäiriön” tai ”TARGETin toimintahäiriön” tai ”toimintahäiriön” määritelmä seuraavasti:

” ’kansallisen RTGS-järjestelmän toimintahäiriöllä’ tai ’TARGETin toimintahäiriöllä’ tai ’toimintahäiriöllä’ teknisiä vaikeuksia, puutteita tai vikoja teknisessä infrastruktuurissa ja/tai jonkin kansallisen RTGS-järjestelmän tietokonejärjestelmissä tai EKP:n maksumekanismissa tai yhteenkytkentää varten käytetyissä tietoverkkoyhteyksissä tai kahdenvälisessä linkissä tai jossain johonkin kansalliseen RTGS-järjestelmään tai EKP:n maksumekanismiin tai yhteenkytkentään tai kahdenväliseen linkkiin liittyvässä tapahtumassa, kun maksumääräysten käsittelyn suorittaminen ja loppuunsaattaminen samana päivänä TARGETissa on niiden vuoksi mahdotonta; määritelmä kattaa myös ne tapaukset, joissa toimintahäiriö sattuu samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä kansallisessa RTGS-järjestelmässä (esimerkiksi verkkopalvelujen tarjoajaan liittyvän vian vuoksi),”

f)

Korvataan ”maksuvalmiusjärjestelmän” määritelmä seuraavasti:

” ’maksuvalmiusjärjestelmällä’ eurojärjestelmän tarjoamaa maksuvalmiusluottoa ja talletusmahdollisuutta,”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

TARGETin kuvaus

1.   Euroopan laajuinen, automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä on euromääräisen maksuliikenteen reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä. TARGET muodostuu kansallisista RTGS-järjestelmistä, EKP:n maksumekanismista ja niiden yhteenkytkennästä. RTGS-järjestelmät voidaan liittää TARGETiin yhteenkytkennällä tai kahdenvälisellä linkillä.

2.   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden RTGS-järjestelmät voidaan liittää TARGETiin, kunhan tällaiset RTGS-järjestelmät täyttävät 3 artiklassa esitetyt yhteisiä ominaisuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset ja kykenevät käsittelemään euroa niiden oman kansallisen valuutan rinnalla. Euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion RTGS-järjestelmän liittäminen TARGETiin edellyttää sopimusta, jossa kyseiset kansalliset keskuspankit suostuvat noudattamaan näissä suuntaviivoissa tarkoitettuja TARGETin sääntöjä ja menettelytapoja (tarvittavine erittelyineen ja muutoksineen, joihin kyseisessä sopimuksessa viitataan).”

3)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava a kohdan 1 alakohdan v alakohta:

”v)

EU:n jäsenmaiden keskuspankit, joiden RTGS-järjestelmiä ei ole liitetty TARGETiin.”

b)

Korvataan b kohta seuraavasti:

”b)

Valuuttayksikkö

Kaikki maiden väliset maksut ovat euromääräisiä.”

c)

Korvataan c kohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3.

Kaikkiin TARGETin kautta suoritettaviin maiden välisiin maksuihin sovelletaan EKP:n neuvoston määrittämiä yhteisiä hintoja, jotka on yksilöity liitteessä III.”

d)

Korvataan f kohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3.

Päivänsisäisellä luotolla on oltava riittävät vakuudet. Hyväksyttäviä vakuuksia ovat samat arvopaperit ja instrumentit kuin rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävät vakuudet ja niitä koskevat samanlaiset arvostusta ja riskienhallintaa koskevat säännöt. Edellä 3 artiklan a kohdan 1 alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuja valtiokonttoreita ja julkisen sektorin elimiä lukuun ottamatta kansallinen keskuspankki ei hyväksy vakuudeksi osallistujan liikkeeseen laskemia tai takaamia velkainstrumentteja, ja sama pätee kaikkien sellaisten muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkainstrumentteihin, joihin vastapuolella on läheinen yhteys direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 26 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja sen mukaisesti kuin sitä sovelletaan rahapoliittisiin operaatioihin.

Kukin euroalueen ulkopuolinen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jonka RTGS-järjestelmä on liitetty TARGETiin 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, saa laatia ja pitää voimassa luetteloa hyväksyttävistä arvopapereista, joita niiden TARGETiin liitettyyn kansalliseen RTGS-järjestelmään osallistuvat laitokset voivat käyttää asianomaisten kansallisten keskuspankkien myöntämien euromääräisten luottojen vakuutena, edellyttäen että tällaisessa luettelossa mainitut arvopaperit täyttävät samat laatuvaatimukset ja niitä koskevat samat arvostusta ja riskienhallintaa koskevat säännöt kuin rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttäviä vakuuksia. Kyseinen kansallinen keskuspankki toimittaa luettelon hyväksyttävistä arvopapereista EKP:lle etukäteishyväksyntää varten.”

4)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Yhteenkytkennän välityksellä suoritettavia maiden välisiä maksuja koskevat järjestelyt”

b)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan yhteenkytkennän välityksellä suoritettuja tai suoritettavia maiden välisiä maksuja koskeviin järjestelyihin.”

c)

Korvataan b kohdan 3 alakohta seuraavasti:

[Tämä muutos ei koske suomalaista tekstiä.]

5)

Lisätään seuraava 4a artikla:

”4a artikla

Palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin välityksellä suoritettavia maiden välisiä maksuja koskevat järjestelyt

Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan kahdenvälisen linkin välityksellä suoritettuja tai suoritettavia maiden välisiä maksuja koskeviin järjestelyihin.

a)

Liitännän kuvaus

 

Kun maiden välinen maksu suoritetaan kahdenvälisen linkin välityksellä

palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki katsotaan tapauksen mukaan joko vastaanottavaksi tai lähettäväksi kansalliseksi keskuspankiksi silloin, kun kyseessä on maiden välisten maksujen yhteenkytkennän välityksellä tapahtuvaan käsittelyyn liittyvät velvoitteet ja vastuut suhteessa joko lähettävään tai vastaanottavaan kansalliseen keskuspankkiin/EKP:iin,

liitetty kansallinen keskuspankki katsotaan tapauksen mukaan vastaanottavaksi tai lähettäväksi kansalliseksi keskuspankiksi silloin, kun kyseessä on vastaanottavan/lähettävän osapuolen RTGS-tilien hyvittämiseen/veloittamiseen liittyvät velvoitteet ja vastuut.

b)

Tilin avaaminen liitettyä kansallista keskuspankkia varten ja tilin toiminta

1.

Palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki avaa tilin kirjanpidossaan liitettyä kansallista keskuspankkia varten.

2.

Palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki tarjoaa liitetylle kansalliselle keskuspankille rajattoman ja vakuudettoman luoton.

3.

Maiden välisiä maksuja suorittaessaan tapauksissa, joissa maksuprosessin on aloittanut liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistuja, palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki veloittaa liitetyn kansallisen keskuspankin tiliä ja hyvittää palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistujan RTGS-tiliä tai hyvittää vastaanottavan kansallisen keskuspankin/EKP:n palveluja tarjoavassa kansallisessa keskuspankissa olevaa kansallisten keskuspankkien keskinäistä tiliä. Suorittaessaan maiden välisiä maksuja liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistujalle palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki veloittaa lähettävän kansallisen keskuspankin/EKP:n kansallisten keskuspankkien keskinäistä tiliä tai veloittaa palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin osallistujan RTGS-tiliä ja hyvittää liitetyn kansallisen keskuspankin tiliä.

c)

Palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin ja liitetyn kansallisen keskuspankkien velvoitteet ja vastuu

1.

Tarkistaminen

a)

Liitetty kansallinen keskuspankki ja palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki ovat vastuussa toisilleen antamiensa tietojen täsmällisyydestä ja syntaksista, ja ne sopivat keskenään näihin tietoihin sovellettavista standardeista.

b)

Heti kun palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki on vastaanottanut liitetyn kansallisen keskuspankin antaman maksumääräyksen, se tarkistaa viipymättä kaikki maksumääräykseen sisältyvät yksityiskohdat, jotka ovat tarpeen maksumääräyksen käsittelemiseksi asianmukaisesti. Jos palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki toteaa syntaktisia virheitä tai muita syitä, joiden vuoksi maksumääräys olisi hylättävä, se ei käsittele tällaista maksumääräystä ja menettelee tietojen ja maksumääräyksen suhteen palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin ja liitetyn kansallisen keskuspankin välillä sovittujen erityissääntöjen mukaisesti.

2.

Käsittely

a)

Suorittaessaan maiden välisen maksun tapauksissa, joissa liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistuja on aloittanut maksuprosessin, liitetty kansallinen keskuspankki veloittaa RTGS-järjestelmänsä osallistujan tiliä ja antaa liitetyn kansallisen keskuspankin ja palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin välillä sovittujen ehtojen mukaisesti vastaavan maksumääräyksen palveluja tarjoavalle kansalliselle keskuspankille.

b)

Heti kun palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki on tarkistanut maksumääräyksen oikeellisuuden 4a artiklan c kohdan 1 alakohdan b alakohdassa kuvatulla tavalla, se viipymättä

i)

veloittaa liitetyn kansallisen keskuspankin tiliä; ja

ii)

toimittaa liitetylle kansalliselle keskuspankille positiivisen kuittaussanoman.

c)

Heti kun palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki on veloittanut liitetyn kansallisen keskuspankin tiliä, se hyvittää viipymättä kansallisen RTGS-järjestelmänsä osallistujan RTGS-tiliä tai käsittelee maksumääräystä yhteenkytkennän välityksellä 4 artiklan mukaisesti. Kun palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki saa vastaanottavalta kansalliselta keskuspankilta/EKP:lta positiivisen tai negatiivisen kuittaussanoman, se toimittaa tällaisen kuittaussanoman eteenpäin liitetylle kansalliselle keskuspankille.

d)

Suorittaessaan maiden välisen maksun liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistujalle tapauksissa, joissa maksuprosessin on aloittanut palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistuja, palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki hyvittää liitetyn kansallisen keskuspankin tiliä välittömästi tällaisen maksumääräyksen vastaanotettuaan. Liitetty kansallinen keskuspankki hyvittää tämän jälkeen välittömästi liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistujan tiliä.

e)

Suorittaessaan maiden välisen maksun liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistujalle tapauksissa, joissa muun RTGS-järjestelmän kuin palveluja tarjoavan RTGS-järjestelmän osallistuja on aloittanut maksuprosessin, palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki heti saatuaan maksumääräyksen lähettävältä kansalliselta keskuspankilta/EKP:lta

i)

suorittaa 4 artiklan d kohdan 1 alakohdassa ja 4 artiklan d kohdan 2 alakohdan a alakohdassa kuvatut menettelyt;

ii)

hyvittää tämän jälkeen liitetyn kansallisen keskuspankin tiliä ja ilmoittaa tästä liitetylle kansalliselle keskuspankille; ja

iii)

lähettää tämän jälkeen positiivisen kuittaussanoman lähettävälle kansalliselle keskuspankille/ EKP:lle.

Heti kun liitetty kansallinen keskuspankki on saanut ii alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen, se hyvittää välittömästi RTGS-järjestelmänsä osallistujan tiliä.

f)

Palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki varmistaa, siten kuin on sovittu liitetyn kansallisen keskuspankin kanssa, että kaikki liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistujan tilin hyvittämiseksi tarvittavat tiedot ovat kaikissa olosuhteissa liitetyn kansallinen keskuspankin saatavilla.

g)

Liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän päivittäinen aukioloaika on liitteessä IV esitetyn mukainen.

3.

Lopullisuus

Kahdenvälisen linkin välityksellä suoritettujen maiden välisten maksujen lopullisuus määritetään 4 artiklan c kohdan 2 alakohdassa ja 4 artiklan d kohdan 2 alakohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

4.

Maksumääräyksen suorittamista koskevan vastuun siirtyminen

Tapauksissa, joissa maksuprosessin on aloittanut liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistuja, vastuu maksumääräyksen suorittamisesta siirtyy liitetyltä kansalliselta keskuspankilta palveluja tarjoavalle kansalliselle keskuspankille sillä hetkellä, kun liitetyn kansallisen keskuspankin palveluja tarjoavassa kansallisessa keskuspankissa olevaa tiliä veloitetaan, ja tämän jälkeen vastuu siirtyy vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille/EKP:lle 4 artiklan e kohdan mukaisesti. Tapauksissa, joissa maiden välinen maksu tehdään liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistujalle, vastuu maksumääräyksen suorittamisesta siirtyy lähettävältä kansalliselta keskuspankilta palveluja tarjoavalle kansalliselle keskuspankille heti, kun lähettävä kansallinen keskuspankki/EKP vastaanottaa 4a artiklan c kohdan 2 alakohdan e alakohdan iii alakohdan mukaisesti positiivisen kuittaussanoman.

d)

Virheitä koskevat säännöt

Liitettyihin kansallisiin keskuspankkeihin sovelletaan 4 artiklan f kohdassa vahvistettuja sääntöjä.

e)

Yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan

Liitetty kansallinen keskuspankki liitetään verkkopalvelujen tarjoajaan tai sillä on yhteys siihen. Mikäli liitetylle kansalliselle keskuspankille aiheutuu vahinkoa sovellettavien sääntöjen rikkomisen johdosta, sen on vaadittava korvausta verkkopalvelujen tarjoajalta ja tällainen vaatimus toimitetaan suoraan verkkopalvelujen tarjoajalle.

f)

Osallistujille annettavat tiedot

Jokaisen kansallisen keskuspankin on ilmoitettava RTGS-järjestelmänsä osallistujille, että palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin positiivinen kuittaussanoma, joka liittyy maiden väliseen maksuun liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistujalle, vahvistaa palveluja tarjoavassa kansallisessa keskuspankissa olevan liitetyn kansallisen keskuspankin tilin hyvittämisen, mutta ei vahvista liitetyssä kansallisessa keskuspankissa olevan vastaanottavan osallistujan tilin hyvittämistä. Kansalliset keskuspankit muuttavat tarpeen mukaan kansallisia RTGS-sääntöjään vastaavasti.”

6)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

TARGET järjestelmää on sovellettava kaikkiin kansallisiin RTGS-järjestelmiin (siihen katsomatta, onko RTGS-järjestelmä liitetty TARGETiin yhteenkytkennällä vai kahdenvälisellä linkillä) ja EKP:n maksumekanismiin (EPM) ja sen on oltava kaikkien TARGET-osallistujien saatavilla (mukaan lukien niiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten RTGS-järjestelmien TARGET-osallistujat, jotka eivät ole eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolia, ja euroalueeseen kuulumattomien jäsenvaltioiden kansallisten RTGS-järjestelmien TARGET-osallistujat) kaikkien TARGET-maksujen osalta (kotimaisia ja maiden välisiä maksuja erottelematta). TARGET-korvausjärjestelmää ei sovelleta EPM:n asiakkaisiin EPM:n käyttöehtojen (Terms and Conditions governing the use of the EPM) mukaisesti; nämä käyttöehdot ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilla (www.ecb.int) ja niitä päivitetään tietyin väliajoin.”

b)

Lisätään 1 kohdan c)a kohta seuraavasti:

”c)a

Palveluja tarjoavaa kansallista keskuspankkia ei katsota 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuksi kolmanneksi osapuoleksi.”

c)

Lisätään 1 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

Mikäli liitetty kansallinen keskuspankki ei voi käsitellä maiden välisiä maksuja palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän toimintahäiriön vuoksi, palveluja tarjoava kansallinen keskuspankki katsotaan näiden maksujen osalta kansalliseksi keskuspankiksi, jossa toimintahäiriö tapahtui.”

7)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Ylivoimainen este

Kansalliset keskuspankit/EKP eivät vastaa näiden suuntaviivojen noudattamatta jättämisestä siltä osin kuin ja niin kauan kuin suuntaviivoihin perustuvia velvoitteita on mahdotonta noudattaa tai velvoitteiden noudattaminen on toistaiseksi keskeytettävä tai sitä on lykättävä sellaisen tapahtuman vuoksi, joka on aiheutunut normaalin kontrollin ulottumattomissa olevasta syystä (mukaan lukien esim. laitteiston rikkoutuminen tai toimintahäiriö, onnettomuudet, luonnonilmiöt, lakot tai työtaistelutoimenpiteet), mutta tämä ei vaikuta velvollisuuteen asentaa näissä suuntaviivoissa edellytetyt back-up-järjestelyt 4 artiklan f kohdan ja 4a artiklan d kohdan mukaisiin virheidenkäsittelyä koskeviin menettelyihin ryhtymiseksi mahdollisuuksien mukaan ylivoimaisesta esteestä huolimatta tai velvollisuuteen ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin ylivoimaisen esteen vaikutusten lieventämiseksi sen tapahtuessa.”

8)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tällaisen kansallisen keskuspankkien välisen tai jonkin kansallisen keskuspankin ja EKP:n välisen riidan yhteydessä niiden oikeudet ja velvoitteet toisiaan kohtaan TARGETin välityksellä käsiteltyjen maksumääräysten ja muiden näissä suuntaviivoissa tarkoitettujen seikkojen osalta määräytyvät i) näissä suuntaviivoissa ja sen liitteissä tarkoitettujen sääntöjen ja menettelytapojen mukaisesti ja ii) toissijaisesti maiden välisten maksujen suorittamista koskevien riitojen osalta sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa vastaanottavalla kansallisella keskuspankilla/EKP:llä on kotipaikka.”

9)

Suuntaviivojen liite IV korvataan näiden suuntaviivojen liitteessä vahvistetulla tekstillä.

2 artikla

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 25 päivänä tammikuuta 2005.

Niitä sovelletaan 7 päivästä maaliskuuta 2005.

3 artikla

Nämä suuntaviivat on osoitettu euroalueen jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä tammikuuta 2005.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 140, 24.5.2001, s. 72. Suuntaviivat sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina suuntaviivoilla EKP/2004/4 (EUVL L 205, 9.6.2004, s. 1).


LIITE

”LIITE IV

TARGETIN AUKIOLOAIKA

TARGET ja näin ollen TARGETin osallistujina olevat tai siihen liitetyt kansalliset keskuspankit ja kansalliset RTGS-järjestelmät noudattavat seuraavia aukioloaikoja koskevia sääntöjä.

1.

TARGETin viiteaika on ’Euroopan keskuspankin aika’, jolla tarkoitetaan EKP:n kotipaikan paikallista aikaa.

2.

TARGETilla on yhteiset aukioloajat klo 7.00–18.00.

3.

Aikaisempi aukioloaika ennen klo 7:ää on mahdollinen, sen jälkeen kun tästä on ensin ilmoitettu EKP:lle,

(i)

kotimaan tilanteeseen liittyvistä syistä (esim. arvopaperikaupan selvitysten helpottamiseksi, nettokatteensiirtojärjestelmien saldojen kattamiseksi tai muiden kotimaisten transaktioiden hoitamiseksi, kuten kansallisten keskuspankkien RTGS-järjestelmiin öisin kanavoimien erätransaktioiden hoitamiseksi); tai

(ii)

EKPJ:hin liittyvistä syistä (esim. sellaisina päivänä, kun on odotettavissa poikkeuksellisen suuria maksumääriä, tai jotta voitaisiin vähentää valuuttasiirtoriskejä, kun käsitellään sellaisia valuuttakauppojen eurosiirtoja, joihin liittyy Aasian alueen valuuttoja).

4.

Asiakasmaksuja (sekä kotimaan että maiden välisiä maksuja (1)) lakataan ottamasta vastaan yksi tunti ennen normaalia TARGETin sulkeutumisaikaa; jäljelle jäävä aika käytetään vain pankkien keskinäisiin maksuihin (sekä kotimaan että maiden välisiin maksuihin (2)) likviditeetin siirtämiseksi osallistujien välillä. Asiakasmaksut ovat MT100-sanomia tai vastaavia kansallisia sanomia (joissa käytetään MT100-sanomaa, jos ne ovat maiden välisiä maksuja). Kukin kansallinen keskuspankki päättää yhteistyössä toimialueellaan olevien pankkien kanssa siitä, milloin kellonaika 17.00 otetaan käyttöön kotimaisten maksujen vastaanottamisen lopetusajankohdaksi. Kansalliset keskuspankit voivat myös jatkaa niiden kotimaisten asiakasmaksujen käsittelyä, jotka olivat jonossa klo 17.00.


(1)  Vastaanottamisen lopetusajankohta on 16.52.30 sellaisten maasta toiseen välitettyjen asiakasmaksujen osalta, jotka liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistuja lähettää palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin välityksellä.

(2)  Vastaanottamisen lopetusajankohta on 17.52.30 sellaisten maasta toiseen välitettyjen pankkien välisten maksujen osalta, jotka liitetyn kansallisen keskuspankin RTGS-järjestelmän osallistuja lähettää palveluja tarjoavan kansallisen keskuspankin välityksellä.”


Top