EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0087

2005/87/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 2005, luvan antamisesta Ruotsille käyttää nautakarjaa koskevien tilastotietojen keruun sijasta asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa käyttöön otettua järjestelmää (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 194) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 30, 3.2.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/87(1)/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä helmikuuta 2005,

luvan antamisesta Ruotsille käyttää nautakarjaa koskevien tilastotietojen keruun sijasta asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa käyttöön otettua järjestelmää

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 194)

(Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/87/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon nautaeläintuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta 1 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/24/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 ja 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (2) I osastossa otetaan käyttöön nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä.

(2)

Komission päätöksessä 1999/693/EY (3) tunnustetaan nautaeläimiä koskevan Ruotsin tietokannan täysi toimintakelpoisuus.

(3)

Jäsenvaltioille voidaan direktiivin 93/24/ETY mukaisesti niiden pyynnöstä antaa lupa käyttää hallinnollisia tietolähteitä nautakarjaa koskevien tietojen keruun sijasta edellyttäen, että nämä tietolähteet täyttävät kyseisen direktiivin velvoitteet.

(4)

Ruotsi on toimittanut 29 päivänä lokakuuta 2003 esittämänsä pyynnön tueksi teknisen aineiston, joka koskee asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitetun tietokannan rakennetta ja päivittämistä sekä tilastotietojen laskentaan käytettäviä menetelmiä.

(5)

Ruotsi on erityisesti ehdottanut laskentamenetelmiä, jotta voitaisiin saada tilastotietoja direktiivin 93/24/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luokista, jotka eivät ole suoraan saatavilla asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitetusta tietokannasta. Ruotsin olisi toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että näillä laskentamenetelmillä varmistetaan tilastotietojen tarkkuus.

(6)

Ruotsin viranomaisten toimittaman teknisen aineiston tarkastelun perusteella voidaan todeta, että pyyntö olisi hyväksyttävä.

(7)

Tämä päätös on neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (4) perustetun pysyvän maataloustilastokomitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ruotsille myönnetään lupa käyttää direktiivissä 93/24/ETY säädetyn nautakarjaa koskevien tietojen keruun sijasta asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa tarkoitettua nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tilastotietojen hankkimiseksi kyseisen direktiivin velvoitteiden mukaisesti.

2 artikla

Jos 1 artiklassa tarkoitettu järjestelmä lakkaa olemasta toimiva tai jos sen sisällön vuoksi ei enää ole mahdollista saada luotettavia tilastotietoja kaikista tai tietyistä nautaluokista, Ruotsi ottaa jälleen käyttöön tilastotietojen keruujärjestelmän nautakarjan tai asiaankuuluvien luokkien arvioimiseksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 149, 21.6.1993, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

(3)  EYVL L 273, 23.10.1999, s. 14.

(4)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.


Top