EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0086

2005/86/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2005, päätöksen 2003/71/EY voimassaoloajan muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 186)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 30, 3.2.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 325–325 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 160 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 160 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/86(1)/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä tammikuuta 2005,

päätöksen 2003/71/EY voimassaoloajan muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 186)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/86/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lohen tarttuvan anemian (ISA) esiintyminen Färsaarilla johti Färsaarilla esiintyvää lohen tarttuvaa anemiaa koskevista suojatoimenpiteistä 29 päivänä tammikuuta 2003 tehtyyn komission päätökseen 2003/71/EY (3).

(2)

Färsaarten toteuttamista valvontatoimenpiteistä huolimatta Färsaaret ilmoitti vuonna 2004 komissiolle uusista ISA-taudinpurkauksista.

(3)

Färsaaret on toimittanut yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torjumiseksi 24 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/53/ETY (4) 15 artiklan mukaisen varautumissuunnitelman EU:n ja Färsaarten välisen sopimuksen (5) nojalla perustetulle eläinlääkinnälliselle alaryhmälle. Varautumissuunnitelmaan sisältyy direktiivin 93/53/ETY 6 artiklan mukainen poistamisohjelma. Alaryhmä on hyväksynyt syyskuussa 2004 esitetyt varautumissuunnitelman ja rokotusmenettelyt sekä poistamisohjelman.

(4)

Färsaarilla vallitsevan tautitilanteen ja rokotukset sisältävän valvontastrategian täytäntöönpanon vuoksi päätöksessä 2003/71/EY säädettyjä suojatoimenpiteitä olisi noudatettava niin kauan kuin rokottamista jatketaan. Rokottamisen odotetaan pysyvän valvontastrategiana vähintään seuraavien kahden vuoden ajan.

(5)

Päätöstä 2003/71/EY olisi sen vuoksi muutettava siten, että sen voimassaoloaikaa pidennetään.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2003/71/EY 6 artiklan ilmaisu ”31 päivään tammikuuta 2005” ilmaisulla ”31 päivään tammikuuta 2007”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EYVL L 26, 31.1.2003, s. 80. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/160/EY (EUVL L 50, 20.2.2004, s. 65).

(4)  EYVL L 175, 19.7.1993, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(5)  EYVL L 53, 22.2.1997, s. 2.


Top