EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0181

Komission asetus (EY) N:o 181/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005, voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2191/81 muuttamisesta

OJ L 30, 3.2.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; Implisiittinen kumoaja 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/181/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 181/2005,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2005,

voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2191/81 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2191/81 (2) säädetään voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävästä tuesta. Ottaen huomioon voimarkkinoiden nykytilanne, edellä mainitun asetuksen mukaisen myynnin taso sekä voin interventiohinnan aleneminen ja siitä seuraava tukitason aleneminen muissa voialan tukijärjestelmissä näyttää tarpeelliselta alentaa tuen määrää.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2191/81 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”100 euroksi” ilmaisulla ”80 euroksi”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 213, 1.8.1981, s. 20. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 921/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 94).


Top