EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0179

Komission asetus (EY) N:o 179/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1917/2000 muuttamisesta komissiolle annettavien tietojen toimittamisen osalta

OJ L 275M , 6.10.2006, p. 126–126 (MT)
OJ L 30, 3.2.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 178 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 178 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2005; Kumoaja 32005R2098

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/179/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 179/2005,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 1917/2000 muuttamisesta komissiolle annettavien tietojen toimittamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista 22 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 (1) ja erityisesti sen 11 ja 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 638/2004 (2), jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005, vahvistetaan yhteiset oikeudelliset puitteet jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Ulkomaankaupan tietojen toimitusaikaa olisi lyhennettävä kuudesta viikosta 40 päivään sen mukauttamiseksi yhteisön sisäistä kauppaa koskevien aggregoitujen tietojen toimitusaikaan.

(3)

Kuten neuvosto on säännöllisin väliajoin todennut, talous- ja rahaliiton seuranta edellyttää kauppatilastojen nopeaa toimittamista.

(4)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 soveltamissäännöksistä ulkomaankauppatilastojen osalta 7 päivänä syyskuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1917/2000 (3) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kolmansien maiden kanssa käytävän tavarakaupan tilastointia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1917/2000 32 artikla seuraavasti:

”32 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on koottava

a)

aggregoidut tiedot kunkin virran osalta kolmansien maiden kanssa käydyn kaupan kokonaisarvoksi määriteltynä sekä euroalueen ulkopuolista kauppaa koskevat ulkomaankauppaluokituksen (Standard International Trade Classification, Revision 3) mukaiset tiedot tuotteittain;

b)

perusasetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksityiskohtaiset tiedot.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot viipymättä seuraavasti:

a)

edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti viimeistään 40 päivän kuluttua viiteajanjakson päättymisestä;

b)

edellä 1 kohdan b alakohdan mukaisesti viimeistään 42 päivän kuluttua viiteajanjakson päättymisestä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL 118, 25.5.1995, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1.

(3)  EYVL 229, 9.9.2000, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1669/2001 (EYVL L 224, 21.8.2001, s. 3).


Top