EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0177

Neuvoston asetus (EY) N:o 177/2005, annettu 24 päivänä tammikuuta 2005, yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2005–2006)

OJ L 30, 3.2.2005, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/177/oj

3.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 30/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 177/2005,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2005,

yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2005–2006)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1)

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Irlannin kansainvälinen rahasto, jäljempänä ’rahasto’, perustettiin vuonna 1986 syyskuun 18 päivänä 1986 tehdyllä Irlannin hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välisellä sopimuksella Irlannin kansainvälisestä rahastosta, jäljempänä ’sopimus’, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi sekä kansallismielisten ja unionistien yhteyksien, vuoropuhelun ja sovinnon lisäämiseksi kaikkialla Irlannissa, ja näin pantiin täytäntöön eräs Ison-Britannian ja Irlannin välillä 15 päivänä marraskuuta 1985 tehdyssä sopimuksessa asetetuista tavoitteista.

(2)

Yhteisö on myöntänyt varoja rahastoon vuodesta 1989. Yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2003–2004) 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/2002 (2). mukaisesti varainhoitovuosina 2003 ja 2004 yhteisön talousarviosta sidottiin rahastoon kumpanakin vuonna 15 miljoonaa euroa. Kyseisen asetuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2004.

(3)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/2002 6 artiklan mukaisesti tehdyistä arvioinneista käy ilmi, että rahaston toimien tukemista on jatkettava, samalla kun pyritään edelleen parantamaan tavoitteiden yhteisvaikutusta ja yhteensovittamista rakennerahastojen tukitoimien ja etenkin rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (3) mukaisesti käynnistetyn Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien väliseen rauhaan ja sovintoon tähtäävän erityisohjelman, jäljempänä ’Peace-ohjelma’, kanssa.

(4)

Rauhanprosessi Pohjois-Irlannissa edellyttää yhteisön tuen jatkumista 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen.

(5)

Eurooppa-neuvosto kehotti kokouksessaan 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 Brysselissä komissiota tutkimaan mahdollisuutta yhdenmukaistaa Peace ohjelman ja Irlannin kansainvälisen rahaston mukaiset tukitoimet rakennerahastojen mukaisten vuonna 2006 päättyvien muiden ohjelmien tukitoimien kanssa sekä tarkastelemaan rahoituksellisia vaikutuksia.

(6)

Yhteisön rahoitustuki rahastolle olisi toteutettava rahoitusosuuksina vuosina 2005 ja 2006, jolloin se päättyisi samaan aikaan kuin jatkettu Peace-ohjelma.

(7)

Yhteisön rahoitustukea jaettaessa olisi rahaston asetettava etusijalle alueiden rajat ylittävät ja yhteiskuntaryhmien väliset hankkeet, jotka täydentävät Peace-ohjelmasta rahoitettavia toimia.

(8)

Sopimuksen mukaisesti kaikki rahastoa rahoittavat osallistuvat tarkkailijoina Irlannin kansainvälisen rahaston hallintoneuvoston kokouksiin.

(9)

Komission pitäisi edistää kaikilla tasoilla rahaston hallintoneuvoston ja asiamiesten sekä kyseisten rakennerahastojen tukitoimien hallintoelinten ja etenkin Peace-ohjelman välistä yhteensovittamista.

(10)

Rahaston antamaa tukea olisi pidettävä tehokkaana vain siinä tapauksessa, että se johtaa kestävään taloudelliseen kehitykseen ja sosiaalisiin parannuksiin eikä sitä käytetä muun julkisen tai yksityisen rahoituksen korvikkeena.

(11)

Arviointi, jossa tarkastellaan rahaston toiminnan tuloksia ja tarvetta yhteisön tuen jatkamiselle, olisi toteutettava ennen 1 päivää huhtikuuta 2006.

(12)

Tähän asetukseen sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (4) 34 kohdan mukainen rahoitusohje koko ohjelman keston ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksen mukaiseen budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

(13)

Rahastolle myönnettävän yhteisön rahoitustuen olisi nykyarvona ilmaistuna oltava 15 miljoonaa euroa sekä vuonna 2005 että vuonna 2006.

(14)

Tällä tuella vahvistetaan edelleen jäsenvaltioiden ja niiden kansojen keskinäistä yhteisvastuullisuutta.

(15)

Perustamissopimuksessa ei ole tämän asetuksen antamiseksi tarvittavista valtuuksista muuta määräystä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rahoitusta koskeva viitemäärä yhteisön rahoitusosuuden maksamiseksi Irlannin kansainväliselle rahastolle, jäljempänä ’rahasto’, kaudella 2005–2006 on 30 miljoonaa euroa.

Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

2 artikla

Rahaston on käytettävä rahoitustuki Irlannin kansainvälisestä rahastosta 18 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, mukaisesti.

Rahoitustukea jakaessaan rahaston on asetettava etusijalle alueiden rajat ylittävät ja yhteiskuntaryhmien väliset hankkeet, jotka täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia tukitoimia ja etenkin asetuksen (EY) N:o 1260/1999 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti käynnistetystä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien väliseen rauhaan ja sovintoon tähtäävästä erityisohjelmasta, jäljempänä ’Peace-ohjelmasta’, rahoitettavia toimia.

Rahoitustukea on käytettävä niin, että sillä saadaan aikaan kestävää taloudellista kehitystä ja sosiaalisia parannuksia kyseisillä alueilla. Sitä ei saa käyttää muiden julkisten tai yksityisten menojen korvikkeena.

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä tarkkailijana rahaston hallintoneuvoston, jäljempänä ’hallintoneuvosto’, kokouksissa.

Rahaston edustaja osallistuu tarkkailijana Peace-ohjelman seurantakomitean ja tarpeen mukaan muita rakennerahastotoimia koskeviin kokouksiin.

4 artikla

Komissio päättää yhdessä rahaston hallintoneuvoston kanssa sopivista julkistamis- ja tiedotustavoista, joilla yhteisön rahoitus rahastosta rahoitetuille hankkeille tehdään tunnetuksi.

5 artikla

Komissio antaa 31 päivään maaliskuuta 2006 mennessä budjettivallan käyttäjälle kertomuksen, jossa arvioidaan rahaston toimien tuloksia ja tarvetta rahoitustuen jatkamiseen vuoden 2006 jälkeen Pohjois-Irlannin rauhankehitys huomioon ottaen. Kertomukseen sisältyvät muun muassa

a)

katsaus rahaston toimintaan;

b)

luettelo hankkeista, joille on myönnetty tukea;

c)

arvio rahaston toimien luonteesta ja vaikutuksesta erityisesti suhteessa sen tavoitteisiin sekä 2 ja 7 artiklassa vahvistettuihin perusteisiin;

d)

arvio rahaston toteuttamista toimista yhteistyön ja yhteensovittamisen varmistamiseksi rakennerahastojen tukitoimien kanssa ottaen erityisesti huomioon 3 ja 4 artiklan mukaiset velvoitteet;

e)

liite, jossa esitetään komission 6 artiklassa tarkoitetun sitoumuksen perusteella tekemien varmennusten ja tarkastusten tulokset.

6 artikla

1.   Komissio vastaa tuen hallinnoinnista.

Jollei 2 kohdasta muuta johdu, vuosittainen tuki maksetaan erissä seuraavasti:

a)

ensimmäinen 40 prosentin suuruinen ennakko maksetaan, kun komissio on saanut rahaston hallintoneuvoston puheenjohtajan allekirjoittaman sitoumuksen, jonka mukaan rahasto noudattaa rahoitustuen myöntämiseen tämän asetuksen mukaisesti liitettyjä edellytyksiä;

b)

toinen 40 prosentin suuruinen ennakko maksetaan kuusi kuukautta tämän jälkeen;

c)

loput 20 prosenttia maksetaan, kun komissio on saanut ja hyväksynyt rahaston vuosittaisen toimintakertomuksen ja kyseisen vuoden tarkastetun tilinpäätöksen.

2.   Ennen maksuerän suorittamista komissio arvioi rahaston rahoitustarpeen kunkin maksun maksuajankohtana rahaston käteistaseen perusteella. Jos arvioinnin perusteella päätellään, ettei rahaston rahoitustarve kyseisenä päivänä edellytä maksuerän suorittamista, asianomainen maksu jätetään maksamatta. Komissio arvioi tällaista päätöstä uudelleen rahaston toimittamien uusien tietojen perusteella ja jatkaa maksujen suorittamista heti, kun maksujen katsotaan olevan perusteltuja.

7 artikla

Rahastosta voidaan maksaa tuki toimille, jotka saavat tai joiden on määrä saada tukea rakennerahastosta, ainoastaan, jos rakennerahastotuki yhdessä rahaston 40 prosentin rahoitusosuuden kanssa on enintään 75 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  Lausunto annettu 14. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 341, 17.12.2002, s. 6.

(3)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1105/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 3).

(4)  EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2003/429/EY (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 25).


Top