EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0050

2005/50/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä tammikuuta 2005, 24 GHz:n taajuusalueen tilapäisestä yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 34)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 21, 25.1.2005, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 62–67 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 199 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 199 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 111 - 116

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/50(1)/oj

25.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 21/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä tammikuuta 2005,

24 GHz:n taajuusalueen tilapäisestä yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 34)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/50/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvostolle ja Euroopan parlamentille 2 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa komission tiedonannossa ”Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen toimintaohjelma – Tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä: yhteinen vastuu” (2) määritellään johdonmukainen lähestymistapa tieturvallisuuteen Euroopan unionissa. Neuvostolle ja Euroopan parlamentille 15 päivänä syyskuuta 2003 antamassaan tiedonannossa ”Turvallisia ja älykkäitä ajoneuvoja tieto- ja viestintätekniikan avulla” (3) komissio ilmoitti lisäksi aikeestaan parantaa tieturvallisuutta Euroopan unionissa erityisellä eSafety-aloitteella käyttämällä uutta tieto- ja viestintätekniikkaa ja älykkäitä tieturvallisuusjärjestelmiä, kuten autojen lyhyen kantaman tutkalaitteita. Myös neuvosto peräänkuulutti tieturvallisuudesta 5 päivänä joulukuuta 2003 antamissaan päätelmissä (4) ajoneuvoturvallisuuden parantamista elektronisten turvajärjestelmien kaltaista uutta teknologiaa edistämällä.

(2)

Autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden nopea ja koordinoitu kehittäminen ja käyttöönotto yhteisössä edellyttävät, että tätä sovellusta varten saadaan viipymättä ja pysyvästi käyttöön yhdenmukaistettu radiotaajuuskaista, jotta alan teollisuus voi luottavaisin mielin tehdä tarvittavat investoinnit.

(3)

Tällaista yhdenmukaistamista silmällä pitäen komissio antoi 5 päivänä elokuuta 2003 Euroopan telehallintojen neuvottelukunnalle CEPTille päätöksen 676/2002/EY 4 artiklan 2 kohdan nojalla toimeksi määritellä tarvittavat radiotaajuudet ja helpottaa näin autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden koordinoitua käyttöönottoa.

(4)

Toimeksiannon pohjalta CEPT yksilöi 79 GHz:n taajuusalueen sopivimmaksi taajuusalueeksi autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien pitkän aikavälin jatkuvaa kehittämistä ja käyttöä varten, ja taajuusalue on määrä ottaa tähän käyttöön tammikuuhun 2005 mennessä. Tätä varten komissio teki 8 päivänä heinäkuuta 2004 päätöksen 2004/545/EY 79 GHz:n taajuusalueen yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä (5).

(5)

Kyseistä 79 GHz:n taajuusaluetta käyttävien lyhyen kantaman tutkajärjestelmien teknologia on kuitenkin edelleen kehitysasteella eikä sitä voida heti käyttää kustannustehokkaasti, joskin alan teollisuus tukee kyseisen teknologian kehitystä niin, että se saataisiin käyttöön mahdollisimman pian.

(6)

Raportissaan, jonka CEPT antoi 9 päivänä heinäkuuta 2004 Euroopan komissiolle 5 päivänä elokuuta 2003 annetun toimeksiannon pohjalta, CEPT yksilöi 24 GHz:n taajuusalueen tilapäiseksi ratkaisuksi, jonka avulla autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmät voidaan ottaa käyttöön varhaisessa vaiheessa eSafety-aloitteen tavoitteiden mukaisesti, koska kyseistä taajuusaluetta käyttävä teknologia on jo riittävän kypsällä tasolla. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet oman kansallisen radiotaajuustilanteensa perusteella, jotta 24 GHz:n taajuusalueella (21,65–26,65 GHz) olisi saatavilla tarpeeksi taajuuksia yhdenmukaista käyttöä varten siten, ettei taajuusalueen muille käyttäjille aiheuteta haitallisia häiriöitä.

(7)

ITU:n radio-ohjesäännön alaviitteen 5.340 mukaan kaikki signaalit taajuuskaistalla 23,6–24,0 GHz on kielletty, koska kyseiset taajuudet on varattu ensisijaisesti radioastronomian, kaukokartoitussatelliittien ja avaruustutkimuksen passiivisten sovellusten käyttöön. Kielto on perusteltu, koska signaalien näille sovelluksille tällä kaistalla aiheuttamia haitallisia häiriöitä ei voida hyväksyä.

(8)

Alaviite 5.340 edellyttää kansallista täytäntöönpanoa, ja sitä voidaan soveltaa yhdessä radio-ohjesäännön 4.4 artiklan kanssa; kyseisen artiklan mukaan taajuuksia ei saa antaa asemalle radio-ohjesäännöistä poiketen muuten kuin sillä nimenomaisella ehdolla, että asema ei annettua taajuutta käyttäessään aiheuta haitallisia häiriöitä muille ITU:n sääntöjen mukaan toimiville asemille. Siksi CEPT totesi komissiolle antamassaan raportissa, että alaviite 5.340 ei tarkkaan ottaen estä hallintoja käyttämästä alaviitteen soveltamisalaan kuuluvia taajuuksia edellyttäen, että käyttö ei vaikuta muiden hallintojen radioliikenteeseen eikä käyttötarkoitusta pyritä saamaan kansainvälisesti tunnustetuksi ITU:n puitteissa.

(9)

Taajuuskaistalla 23,6–24,0 GHz on ensisijainen merkitys tieteelle ja meteorologialle, koska sitä tarvitaan kosteuspitoisuuden mittaamisessa, joka on olennainen tekijä kaukokartoituspalvelujen lämpötilamittauksissa. Kyseistä taajuuskaistaa tarvitaan erityisesti ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen seurannan hankkeessa (GMES), jonka tavoitteena on luoda toimiva eurooppalainen varoitusjärjestelmä. Lisäksi 22,21–24,00 GHz:n taajuuskaistaa tarvitaan radioastronomiassa jatkuviin mittauksiin sekä mitattaessa ammoniakin ja veden spektriviivoja.

(10)

Taajuuskaistat 21,2–23,6 GHz ja 24,5–26,5 GHz on osoitetttu ITU:n radio-ohjesäännössä ensisijaisesti kiinteälle radioliikenteelle, ja niitä käytetään laajasti kiinteissä radiolinkeissä toisen ja kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen infrastruktuuritarpeiden täyttämiseksi sekä kiinteiden langattomien laajakaistaverkkojen kehittämiseksi.

(11)

Autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien sekä kiinteän radioliikenteen, kaukokartoitussatelliittien tarvitseman radioliikenteen ja radioastronomian käyttämän radioliikenteen keskinäistä yhteensopivuutta koskevien tutkimusten perusteella CEPT on tullut siihen tulokseen, että autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien rajoittamaton käyttö 24 GHz:n taajuusalueella aiheuttaa kyseistä taajuuskaistaa käyttäville muille radiosovelluksille kohtuuttomasti haitallisia häiriöitä. Kun otetaan huomioon ITU:n radio-ohjesääntö ja mainitun muun radioliikenteen merkitys, autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmät voidaan ottaa käyttöön 24 GHz:n taajuusalueella vain sillä ehdolla, että kyseisen taajuusalueen muu radioliikenne suojataan riittävästi. Vaikka auton lyhyen kantaman tutkalaitteesta tuleva signaali on hyvin heikko suurimmassa osassa 24 GHz:n taajuusaluetta ja vaikka yksittäinen laite ei ehkä aiheuta haitallisia häiriöitä, on otettava huomioon useiden laitteiden käytön aiheuttama kumulatiivinen vaikutus.

(12)

CEPT:n mukaan 24 GHz:n taajuusalueella tai sen lähitaajuuksilla toimiville jo käytössä oleville sovelluksille aiheutuisi enenevässä määrin merkittäviä haitallisia häiriöitä, jos 24 GHz:n taajuusalueen lyhyen kantaman tutkajärjestelmillä varustettujen autojen yleisyysaste ylittää tietyn tason. CEPT katsoi erityisesti, että taajuuskaistan tilapäinen yhteiskäyttö kaukokartoitusliikenteessä ja autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmissä olisi mahdollista vain sillä ehdolla, että 24 GHz:n taajuusalueen lyhyen kantaman tutkajärjestelmillä varustettujen autojen osuus rajoitetaan 7,0 prosenttiin yksittäisillä kansallisilla markkinoilla. Prosenttisosuus on laskettu kaukokartoituksen pikselien perusteella, mutta ylärajan määrittämisen viitepohjana ovat kansalliset markkinat, koska näitä voidaan seurata helpoiten.

(13)

Lisäksi CEPT:n raportissa todettiin, että kiinteän radioliikenteen suojaamisen näkökulmasta taajuusalueen tilapäinen yhteiskäyttö autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien kanssa olisi mahdollista vain sillä ehdolla, että autojen lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen ja kiinteän vastaanottimen vastaanottoalueella liikkuvien ajoneuvojen osuus rajoitetaan alle 10 prosenttiin.

(14)

CEPT:n tekemien selvitysten perusteella oletetaan näin ollen, että taajuusalueen muille käyttäjille ei pitäisi aiheutua haitallisia häiriöitä, jos 24 GHz:n taajuusalueen lyhyen kantaman tutkajärjestelmillä varustettujen rekisteröityjen, markkinoille saatettujen ja käyttöön otettujen ajoneuvojen osuus ei ylitä 7:ää prosenttia jäsenvaltiossa liikkeessä olevien ajoneuvojen kokonaismäärästä.

(15)

Tällä hetkellä oletetaan, ettei tätä ylärajaa saavuteta ennen viitepäivämäärää, joka on 30. kesäkuuta 2013.

(16)

Useat jäsenvaltiot käyttävät 24 GHz:n taajuusaluetta myös ajonopeuksien tutkavalvontaan liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Autojen lyhyen kantaman tutkia ja kyseisiä Euroopassa toimivia nopeustutkia koskevien yhteensopivuustutkimusten perusteella CEPT on tullut johtopäätökseen, että yhteensopivuus on mahdollista tietyissä olosuhteissa, etenkin kun näiden järjestelmien keskustaajuudet erotetaan toisistaan vähintään 25 MHz, ja että haitallisten häiriöiden riski on alhainen eikä virheellisiä nopeusmittauksia aiheudu. Lyhyen kantaman tutkajärjestelmiä käyttävien ajoneuvojen valmistajat ovat myös sitoutuneet jatkotoimenpiteisiin, jotta nopeustutkien häiriöriskit olisivat minimaalisia. Lyhyen kantaman tutkajärjestelmät eivät siis vaikuta merkittävästi nopeustutkajärjestelmien luotettavuuteen.

(17)

Jotkin jäsenvaltiot aikovat käyttää tulevaisuudessa taajuuskaistaa 21,4–22,0 GHz satelliittiyleisradioliikenteeseen (BSS) suunnassa avaruudesta maahan. Kyseiset kansalliset hallinnot ovat yhteensopivuutta koskevien selvitysten perusteella katsoneet, ettei yhteensopivuusongelmia ole, jos autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien signaalit ovat enintään -61,3 dBm/MHz alle 22 GHz:n taajuuksilla.

(18)

Komission on tarkasteltava jäsenvaltioiden avustuksella uudelleen jatkuvasti, puolueettomasti ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti edellä mainittuja olettamuksia ja varotoimenpiteitä, jotta voidaan arvioida konkreettisen näytön pohjalta, ylittyykö 7 prosentin yläraja jonkin jäsenvaltion kansallisilla markkinoilla ennen viitepäivämäärää, onko taajuusalueen muille käyttäjille aiheutunut tai aiheutuuko niille todennäköisesti lyhyen ajan kuluessa haitallisia häiriöitä 7 prosentin ylärajan ylittymisestä kansallisilla markkinoilla tai onko muille taajuusalueen käyttäjille aiheutunut haitallisia häiriöitä jo ylärajan alapuolella.

(19)

Uudelleentarkastelun tuloksena saatavien tietojen perusteella tätä päätöstä voidaan joutua muuttamaan erityisesti sen varmistamiseksi, ettei muille taajuusalueen käyttäjille aiheudu haitallisia häiriöitä.

(20)

Tämän vuoksi ei voida olettaa, että 24 GHz:n taajuusalueen käyttöä voidaan jatkaa autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmissä viitepäivämäärään saakka, jos sitä ennen käy ilmi, että jokin edellä mainituista olettamuksista ei enää pidä paikkaansa.

(21)

Uudelleentarkastelun ja 24 GHz:n taajuusalueen käytön seurannan helpottamiseksi ja tehostamiseksi jäsenvaltiot voivat päättää kääntyä entistä suoremmin valmistajien ja maahantuojien puoleen saadakseen tarvittavat tiedot uudelleentarkasteluun liittyen.

(22)

Kuten CEPT on todennut, 22,21–24,00 GHz:n taajuuskaistan yhteinen käyttö autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmissä ja radioastronomialiikenteessä voisi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioastronomialiikenteelle, jos lyhyen kantaman tutkajärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen sallitaan liikkua rajoituksitta tietyllä säteellä radioastronomia-asemasta. Tästä syystä ja ottaen huomioon, että direktiivin 1999/5/EY mukaan radiolaitteet on valmistettava niin, että vältetään haitalliset häiriöt, radioastronomiassa käytetyllä 22,21–24,00 GHz:n taajuuskaistalla toimivat autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmät olisi deaktivoitava liikuttaessa kyseisillä alueilla. Kansallisten hallintojen olisi määriteltävä ja perusteltava kyseeseen tulevat radioastronomia-asemat ja niiden suojavyöhykkeet.

(23)

Toimivuuden ja luotettavuuden vuoksi laitteiden deaktivoinnin pitäisi tapahtua automaattisesti. Jotta 24 GHz:n taajuusaluetta käyttäviä autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmiä voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman pian, voidaan kuitenkin sallia manuaalisesti deaktivoitavien lähetinten lukumääräisesti rajoitettu käyttö, koska tällaisesta rajoitetusta käytöstä aiheutuvien haitallisten häiriöiden todennäköisyyden oletetaan jäävän pieneksi.

(24)

Autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien tilapäinen käyttöönotto 24 GHz:n taajuusalueella on poikkeuksellinen toimenpide, jota ei tule pitää ennakkotapauksena muiden sovellusten tilapäiselle tai pysyvälle käyttöönotolle taajuuskaistoilla, joihin sovelletaan ITU:n radio-ohjesäännön alaviitettä 5.340. Lisäksi autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmiä ei tule pitää ITU:n radio-ohjesäännössä tarkoitettuna ihmishengen turvaamistarkoituksiin liittyvänä palveluna, ja niitä on käytettävä häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti. Lisäksi autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien käyttö ei saisi rajoittaa 24 GHz:n taajuusaluetta käyttävien ja alaviitteellä 5.340 suojattujen sovellusten tulevaa kehitystä.

(25)

24 GHz:n taajuusaluetta käyttävien lyhyen kantaman tutkalaitteiden saattaminen markkinoille irrallisina tai niiden jälkiasennus markkinoille jo saatettuihin ajoneuvoihin ei vastaisi tavoitetta eli sitä, että vältetään muille taajuusaluetta käyttäville radiosovelluksille aiheutuvat haitalliset häiriöt, koska se voisi johtaa näiden laitteiden hallitsemattomaan yleistymiseen. Autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien käyttöä 24 GHz:n taajuusalueella pitäisi sen sijaan olla helpompi valvoa, jos ne asennetaan pelkästään osana ajoneuvojen sähkövarustuksen, suunnittelun ja ohjelmistojen integroitua kokonaisuutta, joko uuden ajoneuvon alkuperäisvarusteena tai varaosana, jolla ajoneuvoon alkuperäisvarusteena asennettu lyhyen kantaman tutkajärjestelmä korvataan.

(26)

Tätä päätöstä sovelletaan ottaen huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/156/ETY (6) ja radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY (7) ja rajoittamatta mainittujen direktiivien säännösten soveltamista.

(27)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ehdot 24 GHz:n taajuusalueen saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle autojen lyhyen kantaman tutkalaitteita varten.

2 artikla

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

”24 GHz:n taajuusalueella” tarkoitetaan 24,15 +/- 2,50 gigahertsin taajuuskaistaa;

2)

”autojen lyhyen kantaman tutkalaitteilla” tarkoitetaan laitteita, joiden avulla toteutetaan tieajoneuvoihin tutkatoiminteita törmäysten ehkäisyä ja liikenneturvallisuussovelluksia varten;

3)

”yhteisössä käyttöön otetuilla autojen lyhyen kantaman tutkalaitteilla” tarkoitetaan autojen lyhyen kantaman tutkalaitteita, jotka on asennettu alkuperäisvarusteena ajoneuvoon tai joilla korvataan tämä alkuperäisvaruste ajoneuvossa, joka rekisteröidään, saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön yhteisössä tai on rekisteröity, saatettu markkinoille tai otettu käyttöön yhteisössä;

4)

”häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteella” tarkoitetaan, että taajuuskaistan muille käyttäjille ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä eikä voida olettaa suojaa muista kyseisellä taajuusalueella toimivista järjestelmistä aiheutuvilta haitallisilta häiriöiltä;

5)

”viitepäivämäärällä” tarkoitetaan 30 päivää kesäkuuta 2013;

6)

”siirtymispäivämäärällä” tarkoitetaan 30 päivää kesäkuuta 2007;

7)

”ajoneuvolla” tarkoitetaan direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa määriteltyä ajoneuvoa;

8)

”deaktivaatiolla” tarkoitetaan autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden signaalinlähetyksen lopettamista;

9)

”suojavyöhykkeellä” tarkoitetaan radioastronomia-aseman ympärillä olevaa aluetta, jonka säde on määritelty etäisyys asemasta;

10)

”toimintasuhteella” tarkoitetaan lähettimen suhteellista lähetysaikaa yhden tunnin jaksossa.

3 artikla

Kyseinen 24 GHz:n taajuusalue on osoitettava 4 ja 6 artiklan vaatimusten mukaisille yhteisössä käyttöön otetuille autojen lyhyen kantaman tutkalaitteille ja sen on oltava niiden käytettävissä häiriöttömyyden ja suojaamattomuuden periaatteen mukaisesti mahdollisimman pian ja viimeistään 1 päivään heinäkuuta 2005 mennessä.

Kyseisen 24 GHz:n taajuusalueen on oltava tällä tavoin käytettävissä viitepäivämäärään asti, 5 artiklassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Viitepäivämäärän jälkeen 24 GHz:n taajuusaluetta ei saa enää käyttää ajoneuvoihin asennetuissa autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa lukuun ottamatta laitteita, jotka on asennettu alkuperäisvarusteena ajoneuvoon tai joilla korvataan tällainen alkuperäisvaruste ajoneuvossa, joka on rekisteröity, otettu käyttöön tai saatettu markkinoille ennen kyseistä päivämäärää yhteisössä.

4 artikla

Kyseisen 24 GHz:n taajuusalueen on oltava autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden ultralaajakaistaosan (UWB) käytettävissä siten, että suurin keskimääräinen efektiivinen säteilyteho on -41,3 dBm/MHz EIRP (effective isotropic radiated power) ja huipputeho 0 dBm/50MHz EIRP, paitsi alle 22 GHz:n taajuuksilla, joilla suurin keskimääräinen teho tulee rajoittaa -61,3 dBm/MHz EIRP:hen.

Taajuuskaista 24,05–24,25 GHz osoitetaan kapeakaistaiselle lähetysmuodolle/komponentille, joka voi koostua moduloimattomasta kantoaallosta; suurin huipputeho on 20 dBm EIRP, ja yli -10 dBm EIRP säteilytehohuippujen toimintasuhde on rajoitettu 10 prosenttiin.

Sellaisten taajuuskaistan 23,6–24,0 GHz signaalien, jotka suuntautuvat vähintään 30o vaakatason yläpuolelle, on vaimennuttava vähintään 25 dB ennen vuotta 2010 markkinoille saatettujen autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden osalta ja sen jälkeen markkinoille saatettujen kyseisten laitteiden osalta vähintään 30 dB.

5 artikla

1.   Kyseisen 24 GHz:n taajuusalueen käyttöä autojen lyhyen kantaman tutkasovelluksissa on tarkasteltava uudelleen jatkuvasti sen varmistamiseksi, ettei taajuusalueen muille käyttäjille aiheudu haitallisia häiriöitä; erityisesti on säännöllisesti selvitettävä:

a)

kussakin jäsenvaltiossa rekisteröityjen, markkinoille saatettujen tai käyttöön otettujen 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen ajoneuvojen kokonaismäärä sen varmistamiseksi, että määrä ei ole yli 7 prosenttia jäsenvaltiossa liikkeessä olevien ajoneuvojen kokonaismäärästä;

b)

ovatko jäsenvaltiot tai valmistajat ja maahantuojat antaneet riittävät tiedot 24 GHz:n taajuusalueella toimivilla lyhyen kantaman tutkalaitteilla varustettujen ajoneuvojen määrästä, jotta voidaan seurata tehokkaasti 24 GHz:n taajuusalueen käyttöä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa;

c)

aiheuttaako 24 GHz:n taajuusalueella toimivien lyhyen kantaman tutkalaitteiden käyttö yksittäin tai kumulatiivisesti haitallisia häiriöitä muille 24 GHz:n taajuusalueen tai lähitaajuuksien käyttäjille vähintään yhdessä jäsenvaltiossa riippumatta siitä, onko a alakohdassa tarkoitettu yläraja ylitetty, tai tuleeko tällaisia haitallisia häiriöitä todennäköisesti aiheutumaan lyhyen ajan kuluessa;

d)

onko viitepäivämäärä edelleen tarkoituksenmukainen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun lisäksi on tehtävä perusteellinen tarkastelu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sen selvittämiseksi, ovatko autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien käyttöön 24 GHz:n taajuusalueella liittyneet alkuperäiset olettamukset edelleen päteviä ja edistyykö 79 GHz:n taajuusaluetta käyttävän autojen lyhyen kantaman tutkateknologian kehitys siten, että kyseisellä taajuusalueella toimivia autojen lyhyen kantaman tutkasovelluksia tulee helposti saataville 1 päivään heinäkuuta 2013 mennessä.

3.   Perusteellinen tarkastelu voidaan käynnistää radiotaajuuskomitean jäsenen perustellusta pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta.

4.   Jäsenvaltioiden on avustettava komissiota 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastelujen tekemisessä varmistamalla, että tarvittavat tiedot ja erityisesti liitteessä mainitut tiedot kerätään ja toimitetaan viipymättä komissiolle.

6 artikla

1.   Ajoneuvoihin asennetut autojen lyhyen kantaman tutkalaitteet saavat olla toiminnassa vain ajoneuvon ollessa käynnistettynä.

2.   Yhteisössä käyttöön otettujen autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden on taattava suoja 7 artiklassa määritellyille 22,21–24,00 GHz:n taajuusalueella toimiville radioastronomia-asemille siten, että tutkalaitteet deaktivoituvat automaattisesti asemalle määritellyllä suojavyöhykkeellä, taikka asemille taataan vastaava suoja ilman kuljettajan toimenpiteitä jonkin muun menetelmän avulla.

3.   Edellä olevasta 2 kohdasta poiketen manuaalinen deaktivaatio sallitaan sellaisissa 24 GHz:n taajuusalueella toimivissa autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa, jotka on otettu käyttöön yhteisössä ennen siirtymispäivämäärää.

7 artikla

Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 6 artiklan 2 kohdan nojalla suojattavat radioastronomia-asemansa ja kunkin aseman suojavyöhykkeen ominaisuudet. Kyseiset tiedot on toimitettava perusteluineen komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tekemisestä ja julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  KOM(2003) 311.

(3)  KOM(2003) 542.

(4)  Euroopan unionin neuvoston päätelmät tieturvallisuudesta, 15058/03 TRANS 307.

(5)  EUVL L 241, 13.7.2004, s. 66.

(6)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/104/EY (EUVL L 337, 13.11.2004, s. 13).

(7)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

24 GHz:n taajuusalueella toimivien autojen lyhyen kantaman tutkalaitteiden käytön seurannassa tarvittavat tiedot

Tässä liitteessä määritellään tiedot, jotka tarvitaan lyhyen kantaman tutkajärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen yleisyysasteen arvioimiseksi kussakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa 5 artiklan mukaisesti. Tietojen avulla määritetään 24 GHz:n taajuusaluetta käyttävien lyhyen kantaman tutkajärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen osuus jäsenvaltiossa liikkeessä olevien ajoneuvojen kokonaismäärästä.

Seuraavat tiedot on kerättävä kultakin vuodelta:

1)

Sellaisten 24 GHz:n taajuusaluetta käyttävällä lyhyen kantaman tutkajärjestelmällä varustettujen ajoneuvojen määrä, jotka on valmistettu ja/tai saatettu markkinoille ja/tai rekisteröity yhteisössä ensimmäisen kerran kyseisen vuoden aikana.

2)

Sellaisten 24 GHz:n taajuusaluetta käyttävällä lyhyen kantaman tutkajärjestelmällä varustettujen ajoneuvojen määrä, jotka on tuotu yhteisön ulkopuolelta kyseisen vuoden aikana.

3)

Kyseisen vuoden aikana liikkeessä olevien ajoneuvojen kokonaismäärä.

Kaikkiin tietoihin on liitettävä arviointi niihin liittyvistä epävarmuustekijöistä.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi komissiolle on toimitettava ajoissa kaikki muut tarpeelliset tiedot, jotka auttavat sitä riittävän yleiskäsityksen luomisessa 24 GHz:n taajuusalueen käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa, muun muassa tiedot seuraavista:

nykyiset ja tulevat markkinasuuntaukset yhteisössä ja sen ulkopuolella,

jälkimarkkinat ja laitteiden jälkiasennus,

vaihtoehtoisten tekniikoiden ja sovellusten edistymisaste erityisesti päätöksessä 2004/545/EY tarkoitettujen 79 GHz:n taajuusaluetta käyttävien autojen lyhyen kantaman tutkajärjestelmien osalta.


Top