EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0007

2005/7/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, Kyproksessa käytettävän sianruhojen luokitusmenetelmän hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5296)

OJ L 2, 5.1.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/10/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/7(1)/oj

5.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä joulukuuta 2004,

Kyproksessa käytettävän sianruhojen luokitusmenetelmän hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5296)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2005/7/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön sianruhojen luokitusasteikosta 13 päivänä marraskuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3220/84 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sianruhojen luokittelu on tehtävä arvioimalla vähärasvaisen lihan osuus tilastollisesti testatuilla arviointimenetelmillä, jotka perustuvat sianruhon yhden tai useamman anatomisen osan fyysiseen mittaukseen. Luokitusmenetelmien hyväksyminen perustuu arvioinnin tilastolliseen enimmäisvirhepoikkeamaan. Kyseinen sallittu poikkeama määritellään yhteisön sianruhojen luokitusasteikon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä lokakuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2967/85 (2) 3 artiklassa.

(2)

Kyproksen hallitus on pyytänyt komissiota hyväksymään yhden sianruhojen luokitusmenetelmän ja on toimittanut tulokset leikkelykokeesta, joka on suoritettu ennen liittymispäivää, esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2967/85 3 artiklassa säädetyn pöytäkirjan toisen osan.

(3)

Hakemusta arvioitaessa todettiin, että tarvittavat edellytykset kyseisen luokitusmenetelmän hyväksymiseksi täyttyvät.

(4)

Kyproksessa kauppatapa ei edellytä kielen ja munuaisten poistamista sianruhosta; tämä olisi otettava huomioon mukautettaessa painoa tarjontamuotoon.

(5)

Laitteen tai luokitusmenetelmän muutoksia ei voida sallia lukuun ottamatta muutoksia, jotka hyväksytään saadun kokemuksen perusteella tehdyllä komission päätöksellä. Sen vuoksi tämä hyväksyminen voidaan peruuttaa.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Seuraavan menetelmän käyttö hyväksytään sianruhojen luokitusta varten Kyproksessa asetuksen (ETY) N:o 3220/84 mukaisesti:

Hennessy Grading Probe -laite (HGP 4) ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3220/84 2 artiklassa tarkoitetusta tarjontamuodosta säädetään, punnittaviin ja luokiteltaviin sianruhoihin voi Kyproksessa jättää kielen ja munuaiset. Jotta sianruhot voidaan hinnoitella verrattavin perustein, todetusta lämminpainosta on vähennettävä 0,8 kilogrammaa.

3 artikla

Laitteen tai arviointimenetelmän muutoksia ei hyväksytä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 301, 20.11.1984, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3513/93 (EYVL L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  EYVL L 285, 25.10.1985, s. 39. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3127/94 (EYVL L 330, 21.12.1994, s. 43).


LIITE

Sianruhojen luokitusmenetelmät Kyproksessa

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

Sianruhot luokitellaan Hennessy Grading Probe -laitteen (HGP 4) avulla.

2.

Mittarissa on oltava anturi, joka on halkaisijaltaan 5,95 millimetriä (ja 6,3 mm anturin päässä olevan terän kohdalla) ja sisältää valodiodin (tyyppiä LYU 260-EO oleva Siemens LED sekä tyyppiä 58 MR oleva valoanturi). Anturin toimintaetäisyyden on oltava 0–120 millimetriä. Mittaustulokset muutetaan arvioiduksi vähärasvaisen lihan osuudeksi HGP 4 -mittarilla tai mittariin liitetyllä tietokoneella.

3.

Ruhon vähärasvaisen lihan osuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Formula

jossa:

ý= vähärasvaisen lihan arvioitu prosenttiosuus ruhossa,

X1= selän nahanalaisen rasvan paksuus (kamara mukaan luettuna) millimetreinä mitattuna 8 cm:n päästä selän keskiviivasta viimeisen kylkiluun takaa,

X2= selän nahanalaisen rasvan paksuus (kamara mukaan luettuna) millimetreinä mitattuna 6 cm:n päästä selän keskiviivasta kolmannen ja neljännen takimmaisen kylkiluun välistä,

W= lihaksen paksuus millimetreinä mitattuna samanaikaisesti ja samasta kohdasta kuin X2.

Kaavaa voidaan soveltaa ruhoihin, joiden paino on 55–120 kilogrammaa.


Top