EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0641

2004/641/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä syyskuuta 2004, sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta tehdyn päätöksen 2002/627/EY muuttamisesta(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 293, 16.9.2004, p. 30–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 131–133 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 106 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; Implisiittinen kumoaja 32010D0229

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/641/oj

16.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä syyskuuta 2004,

sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta tehdyn päätöksen 2002/627/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/641/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2002/627/EY (1) perustetaan sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevä eurooppalainen sääntelyviranomaisten ryhmä.

(2)

Ryhmän toiminnasta saadun kokemuksen perusteella on tarpeen selventää ryhmän jäsenyyttä koskevia kysymyksiä ja keskittää ryhmän työskentely tehtäviin, jotka liittyvät sähköisen viestinnän verkkojen ja palveluiden uuden sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanon jokapäiväiseen valvontaan.

(3)

Kaikki jäsenvaltiot ovat perustaneet sääntelyviranomaiset, joiden tehtävänä on sähköisen viestinnän markkinoiden jokapäiväinen valvonta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös 2002/627/EY seuraavasti:

1)

Poistetaan 2 artikla.

2)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”Ryhmä neuvoo ja avustaa komissiota tämän pyynnöstä tai oma-aloitteisesti kaikissa sen toimivaltaan kuuluvissa sähköisen viestinnän verkkoihin ja palveluihin liittyvissä asioissa.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Jäsenet

1.   Ryhmä koostuu kuhunkin jäsenvaltioon perustettujen riippumattomien kansallisten sääntelyviranomaisten johtajista, joiden ensisijaisena vastuualueena on valvoa sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen markkinoiden jokapäiväistä toimintaa, tai niiden edustajista.

Jäseniä on yksi kustakin jäsenvaltiosta. Ryhmässä on asianmukaisen tason edustaja komissiosta, ja komissio huolehtii ryhmän sihteeristön tehtävistä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut asiaa käsittelevät kansalliset viranomaiset luetellaan liitteessä. Komissio tarkistaa luetteloa niiden muutosten perusteella, joita jäsenvaltiot esittävät kyseisten viranomaisten nimiin tai vastuualueisiin.”

4)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan ensimmäinen kohta;

b)

korvataan viimeisen kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”ETA-maiden, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, ja Euroopan unionin jäsenehdokasmaiden asiantuntijat voivat osallistua ryhmään tarkkailijoina.”

5)

Lisätään tämän päätöksen liitteenä oleva teksti liitteeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 200, 30.7.2002, s. 38.


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Luettelo eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän jäsenistä

Maa

Kansallinen sääntelyviranomainen

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Elláda

National Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France

Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Kypros

Office of the Commissioner of Telecommunications and Postal Regulation (OCTPR)

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)

Portugal

ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM)

Slovenija

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP)

Slovensko

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR)

Suomi Finland

Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Office of Communications (Ofcom)


Top