EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0640

2004/640/EY: EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätös N:o 3/2004, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2004, 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 muuttamisesta

OJ L 293, 16.9.2004, p. 15–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 218–232 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/640/oj

16.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/15


EY–MEKSIKO-YHTEISNEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 3/2004,

tehty 29 päivänä heinäkuuta 2004,

23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 muuttamisesta

(2004/640/EY)

YHTEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 1997 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen (1) (jäljempänä ”sopimus”) ja erityisesti sen 5 ja 10 artiklan yhdessä sen 47 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan (jäljempänä ”uudet jäsenvaltiot”) 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuneen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi on tarpeen mukauttaa samasta päivämäärästä tavaroiden kauppaa, alkuperäselvitystä ja julkisia hankintoja koskevan 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 (2) tiettyjä säännöksiä.

(2)

On tarpeen hyväksyä siirtymäkauden säännöksiä sovellettavaksi kauppatavaroihin, jotka liittymispäivänä ovat kauttakuljetettavana tai kuljetettavana Meksikon ja uusien jäsenvaltioiden välillä taikka väliaikaisessa varastossa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Muutetaan yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2.   Tämän päätöksen liitteessä II luetelluille, CN-koodiin 0803 00 19, banaanit, kuuluville tuotteille vahvistettuja tariffikiintiöitä ei enää sovelleta, kun nykyiset WTO-kiintiöt korvataan pelkästään tulleihin perustuvalla järjestelmällä.

3.   Osapuolet sopivat tapaavansa kenen tahansa osapuolen pyynnöstä keskustellakseen banaanien kahdenvälisen kaupan tilanteesta, kun nykyinen yhteisön tuontijärjestelmä korvataan pelkästään tulleihin perustuvalla järjestelmällä.

4.   Tämä artikla ei vaikuta yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 10 artiklassa vahvistettuun tarkistuslausekkeeseen.

2 artikla

1.   Sopimuksen määräyksiä on sovellettava joko Meksikosta johonkin uusista jäsenvaltioista tai jostakin uudesta jäsenvaltiosta Meksikoon tuotaviin tavaroihin, jotka täyttävät yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteen III määräykset ja jotka olivat kauttakuljetettavana tai kuljetettavana taikka väliaikaisessa varastossa Meksikossa tai uudessa jäsenvaltiossa päivänä, jona uudet jäsenvaltiot liittyivät Euroopan unioniin.

2.   Tällaisissa tapauksissa sovelletaan etuuskohtelua edellyttäen, että tuojamaan tulliviranomaisille toimitetaan neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten tai toimivaltaisten valtion viranomaisten jälkikäteen antama EUR.1-tavaratodistus sekä asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan.

3 artikla

Muutetaan yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III olevan 17 artiklan 4 kohta ja 18 artiklan 2 kohta sekä lisäys IV tämän päätöksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

1.   Lisätään tämän päätöksen liitteessä IV luetellut uusien jäsenvaltioiden hankintayksiköt yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteessä VI olevan B osan asianmukaisiin kohtiin.

2.   Lisätään tämän päätöksen liitteessä V luetellut uusien jäsenvaltioiden julkaisut yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteessä XIII olevaan B osaan.

5 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään; 1 artiklan 1 ja 2 kohta tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

2.   Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista osapuolet sopivat, että odotettaessa tämän päätöksen hyväksymistä koskevien Euroopan yhteisön sisäisten menettelyjen loppuunsaattamista Meksikon yhdysvallat soveltavat väliaikaisesti tämän päätöksen säännöksiä 1 päivästä toukokuuta 2004 siihen saakka, kunnes yhteisneuvosto hyväksyy päätöksen.

Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2004.

Yhteisneuvoston puolesta

L. E. DERBEZ


(1)  EYVL L 276, 28.10.2000, s. 45.

(2)  EYVL L 157, 30.6.2000, s. 10.


LIITE I

Yhteisön tullien poistoluettelo

CN-koodi

Kuvaus

Määrä

Tulli

1302 20 10

Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit, kuivassa muodossa

250 tonnia

2 %


LIITE II

Väliaikaiset kiintiöt

CN-koodi

Kuvaus

Määrä

Tulli

0803 00 19

Banaanit, tuoreet (jauhobanaaneja lukuun ottamatta)

2 000 tonnia

75 EUR/tonni


LIITE III

Päätöksen N:o 2/2000 liitteeseen III sisältyvien hallinnollisten merkintöjen ja ”kauppalaskuilmoituksen” uudet kielitoisinnot

1)

Muutetaan päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III olevan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

ES

’EXPEDIDO A POSTERIORI’

CS

’VYSTAVENO DODATEČNĚ’

DA

’UDSTEDT EFTERFØLGENDE’

DE

’NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’

ET

’VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT’

EL

’ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

’ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

’DÉLIVRÉ A POSTERIORI’

IT

’RILASCIATO A POSTERIORI’

LV

’IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’

LT

’RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’

HU

’KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’

MT

’MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT’

NL

’AFGEGEVEN A POSTERIORI’

PL

’WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’

PT

’EMITIDO A POSTERIORI’

SK

’VYDANÉ DODATOČNE’

SL

’IZDANO NAKNADNO’

FI

’ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’

SV

’UTFÄRDAT I EFTERHAND’

”.

2)

Muutetaan päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III olevan 18 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on merkittävä jokin seuraavista ilmaisuista:

ES

’DUPLICADO’

CS

’DUPLIKÁT’

DA

’DUPLIKAT’

DE

’DUPLIKAT’

ET

’DUPLIKAAT’

EL

’ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’

EN

’DUPLICATE’

FR

’DUPLICATA’

IT

’DUPLICATO’

LV

’DUBLIKĀTS’

LT

’DUBLIKATAS’

HU

’MÁSODLAT’

MT

’DUPLIKAT’

NL

’DUPLICAAT’

PL

’DUPLIKAT’

PT

’SEGUNDA VIA’

SK

’DUPLIKÁT’

SL

’DVOJNIK’

FI

’KAKSOISKAPPALE’

SV

’DUPLIKAT’

”.

3)

Lisätään päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäykseen IV teksti seuraavasti:

 

Tšekinkielinen toisinto

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního orgánu příslušného státního orgánu … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

 

Vironkielinen toisinto

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

 

Unkarinkielinen toisinto

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

 

Latviankielinen toisinto

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

 

Liettuankielinen toisinto

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

 

Maltankielinen toisinto

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

 

Puolankielinen toisinto

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

 

Slovakinkielinen toisinto

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

 

Sloveeninkielinen toisinto

Izvoznik proizvodov, zajetih s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … (1)) izjavlja, da razen če ni drugače jasno navedeno, imajo ti proizvodi … preferencialno poreklo (2).


LIITE IV

KESKUSHALLINNON YKSIKÖT

1)

Lisätään päätöksen N:o 2/2000 liitteessä VI olevan B osan 1 jaksoon keskushallinnon yksiköt seuraavasti:

”Q –   Tšekki

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo informatiky (Ministry of Informatics)

3.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

4.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

5.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

6.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

7.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

8.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

9.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

10.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

11.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

12.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

14.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

15.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

R –   Viro

1.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

2.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

3.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

4.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

5.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

6.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry for Economy and Communication)

7.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

8.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

9.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

10.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

11.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

S –   Kypros

1.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

2.

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

3.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

4.

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

5.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

6.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

7.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

8.

Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

9.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture)

10.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

11.

Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

T –   Latvia

1.

Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Defence and institutions subordinate to it and under its supervision)

2.

Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

3.

Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Economics and institutions subordinate to it and under its supervision)

4.

Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Finance and institutions subordinate to it and under its supervision)

5.

Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of the Interior and institutions subordinate to it and under its supervision)

6.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science and institutions subordinate to it and under its supervision)

7.

Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Culture and institutions subordinate to it and under its supervision)

8.

Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Welfare and institutions subordinate to it and under its supervision)

9.

Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Transport and institutions subordinate to it and under its supervision)

10.

Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Justice and institutions subordinate to it and under its supervision)

11.

Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Health and institutions subordinate to it and under its supervision)

12.

Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Environment and institutions subordinate to it and under its supervision)

13.

Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and institutions under its supervision)

14.

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Children and Family Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

15.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Integration Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

U –   Liettua

1.

Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Environment and institutions under the Ministry)

2.

Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Finance and institutions under the Ministry)

3.

Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of National Defence and institutions under the Ministry)

4.

Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Culture and institutions under the Ministry)

5.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Social Security and Labour and institutions under the Ministry)

6.

Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Transport and Communications and institutions under the Ministry)

7.

Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Health and institutions under the Ministry)

8.

Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Education and Science and institutions under the Ministry)

9.

Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Justice and institutions under the Ministry)

10.

Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Economy and institutions under the Ministry)

11.

Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Foreign Affairs and institutions under the Ministry)

12.

Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Internal Affairs and institutions under the Ministry)

13.

Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and institutions under the Ministry)

V –   Unkari

1.

Belügyminisztérium (Ministry of the Interior)

2.

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministry of Health, Social and Family Affairs)

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Employment Policy and Labour Affairs)

4.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Agriculture and Rural Development)

5.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport)

6.

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministry of Children, Youth and Sports)

7.

Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)

8.

Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice)

9.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministry of Informatics and Communications)

10.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministry of Environment and Water Management)

11.

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister’s Office)

13.

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministry of Cultural Heritage)

14.

Oktatási Minisztérium (Ministry of Education)

15.

Pénzügyminisztérium (Ministry of Finance)

W –   Malta

1.

Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministry for Social Policy)

2.

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni (Ministry for Education)

3.

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

4.

Ministeru għar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

5.

Ministeru għat-Turiżmu (Ministry for Tourism)

6.

Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministry for Transport and Communications)

7.

Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministry for Economic Services)

8.

Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministry for Home Affairs and the Environment)

9.

Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministry for Agriculture and Fisheries)

10.

Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

11.

Ministeru għas-Saħħa (Ministry of Health)

12.

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministry for Justice and Government)

14.

The Armed Forces of Malta (AFM)

X –   Puola

1.

Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

2.

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Economy, Labour and Social Policy)

3.

Ministerstwo Kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)

5.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

6.

Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

7.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

8.

Ministerstwo Infrastruktury (Ministry of Infrastructure)

9.

Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

10.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs and Public Administration)

11.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

13.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministry of National Education and Sport)

Y –   Slovenia

1.

Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)

2.

Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs)

3.

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

4.

Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence)

5.

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice)

6.

Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy)

7.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry and Food)

8.

Ministrstvo za promet (Ministry of Transport)

9.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy)

10.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs)

11.

Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health)

12.

Ministrstvo za informacijsko družbo (Ministry of Information Society)

13.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Ministry of Education, Science and Sport)

14.

Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture)

Z –   Slovakia

1.

Ministerstvo zahraničných vecí (Ministry of Foreign Affairs)

2.

Ministerstvo hospodárstva (Ministry of Economy)

3.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

4.

Ministerstvo vnútra (Ministry of the Interior)

5.

Ministerstvo financií (Ministry of Finance)

6.

Ministerstvo kultúry (Ministry of Culture)

7.

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Ministry for Administration and Privatisation of National Property)

8.

Ministerstvo zdravotníctva (Ministry of Health)

9.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministry of Labour, Social Affairs and Family)

10.

Ministerstvo školstva (Ministry of Education)

11.

Ministerstvo spravodlivosti (Ministry of Justice)

12.

Ministerstvo životného prostredia (Ministry of Environment)

13.

Ministerstvo pôdohospodárstva (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Ministry of Transport, Posts and Telecommunication)

15.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Ministry of Construction and Regional Development)”

2)

Lisätään päätöksen N:o 2/2000 liitteessä VI olevan B osan 2 jaksoon seuraavat direktiivin 93/38/ETY liitteissä I, II, VII, VIII ja IX tarkoitetut laitokset ja niiden ryhmät:

a)

Liite I

”JUOMAVEDEN TUOTANTO, KULJETUS JA JAKELU”:

”TŠEKKI

All producers, shippers or distributors of drinking water that provide their services to the public (section 2 b) of Act No 199/1994 Sb. on Public Procurement).

VIRO

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56 332).

KYPROS

The Water Boards, distributing water in municipal and other areas pursuant to the Water Supply (Municipal and Other Areas) Law, Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LATVIA

Public entities of local governments producing and distributing drinking water to the fixed networks intended to provide a service to the public.

LIETTUA

Entities producing, transporting and distributing drinking water pursuant to the Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) and Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNKARI

Entities producing, transporting or distributing water pursuant to Act LVII of 1995 on water management (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation).

PUOLA

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Water-supply and sewage enterprises within the meaning of the Act of 7 June 2001 on the collective water supply and discharge of wastewater).

SLOVENIA

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Entities producing, transporting or distributing drinking water, in accordance with the concession act granted pursuant to the Environment Protection Act (Official Journal of the Republic of Slovenia, 32/93, 1/96) and the decisions issued by the municipalities).

SLOVAKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in water management by producing and operating the public distribution of drinking water, operates public sewerage or sewage works (e.g. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie).”;

b)

Liite II

”SÄHKÖN TUOTANTO, SIIRTO JA JAKELU”:

”TŠEKKI

The contracting authority is defined in section 2 b) of Act. No 199/1994 Sb. on Public Procurement as České energetické závody, a.s. (Czech Power Works, producer) and 8 regional distribution companies: Středočeská energetická a.s. (Central-Bohemian Power Company), Východočeská energetická, a.s. (East-Bohemian Power Company), Severočeská energetická a.s. (North-Bohemian Power Company), Západočeská energetická, a.s. (West-Bohemian Power Company), Jihočeská a.s. (South-Bohemian Power Company), Pražské energetické závody, a.s. (Prague's Power Works), Jihomoravská energetická, a.s. (South-Moravian Company), Severomoravská energetická, a.s. (North Moravian Power Company); these entities produce or transport electricity on the basis of the Energy Act No 458/2000 Sb.

VIRO

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56 332).

KYPROS

The Electricity Authority of Cyprus established by the Electricity Development Law, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LATVIA

Valsts akciju sabiedrība ’Latvenergo’ (State public limited liability company ’Latvenergo’).

LIETTUA

Entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant) set up pursuant to the Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

UNKARI

Entities producing, transporting or distributing electricity on the basis of an authorisation pursuant to Act CX of 2001 on electricity (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

PUOLA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energy enterprises within the meaning of the Act of 10 April 1997’Energy Law’).

SLOVENIA

ELES-Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES-Elektro Slovenija; entities producing, transporting or distributing electricity pursuant to the Energy Act (Official Journal of the Republic of Slovenia, 79/99)).

SLOVAKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in energy sectors by generating, purchasing and distributing electricity and by transmitting electricity (Act No 70/1998 Z. z. as amended – e.g. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody).”;

c)

Liite VII

”KAUPUNKIRAUTATIE-, RAITIOTIE-, JOHDINAUTO- TAI LINJA-AUTOPALVELUJEN ALAN HANKINTAYKSIKÖT”:

”TŠEKKI

Any operator of public transport systems and providers of services to the public in rail, tramway, trolleybus or bus transport (section 2 b) of Act No 199/1994 Sb. on Public Procurement).

VIRO

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56, 332).

LATVIA

Public entities which provide passenger transportation services in the following cities by bus, trolleybus, tram: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LIETTUA

Entities providing urban trolleybus, bus or cable services to the public in accordance with the Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNKARI

Entities providing road transport services to the public on the basis of Act I of 1988 on road transport (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) and on the basis of an authorisation pursuant to Decree No 89/1988. (XII. 20.) MT of the Council of Ministers on road transport services and on operation of road vehicles (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Entities providing railway transport services to the public on the basis of Act XCV of 1993 on railways (1993. évi XCV. törvény a vasútról) and on the basis of an authorisation pursuant to Decree No 15/2002. (II. 27.) KöViM of the Minister of Transport and Water Management on licensing of railway undertakings (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

MALTA

L-Awtorita` dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority).

PUOLA

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 ze zm.). (Entities providing services in the field of urban railway transport, acting on the basis of the Act of 27 June 1997 on railway transport (Dz.U. Nr 96, poz. 591 as amended).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Entities providing services for the public in the field of urban bus transport, acting on the basis of the licence issued under the Act of 6 September 2001 on road transport (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 as amended) and entities providing service for the public in the field of urban transport.

SLOVENIA

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99). Companies that provide urban transport in accordance with Road Transport Traffic Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 72/94, 54/96, 46/98 and 65/99).

SLOVAKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in road transport, by operating scheduled public bus transport, and transport on the railways (Act No 164/1996 Z. z. as amended, Act No 168/1996 Z. z. as amended – e.g.

Železnice Slovenskej republiky/ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.).”;

d)

Liite VIII

”LENTOKENTTÄALAN HANKINTAYKSIKÖT”:

”TŠEKKI

Operators of airports (section 2 b) of Act No. 199/1994 Sb. on Public Procurement).

VIRO

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56, 332).

LATVIA

Valsts akciju sabiedrība ’Latvijas gaisa satiksme’ (State public limited liability company ’Latvijas gaisa satiksme’).

Valsts akciju sabiedrība ’Starptautiskā lidosta ‧Rīga‧’ (State public limited liability company ’International airport ‧Rīga‧’).

LIETTUA

Airports operating pursuant to the Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) and Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė ’Oro navigacija’ (state enterprise ’Oro navigacija’) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) and Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Other entities operating in the field of airport facilities and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNKARI

Airports operating on the basis of an authorisation pursuant to Act XCVII of 1995 on air traffic (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Budapest Ferihegy International Airport managed by the Budapest Ferihegy International Airport Operator Plc. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér managed by Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) on the basis of Act XVI of 1991 on concessions (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), Act XCVII of 1995 on air traffic (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), Decree No 45/2001. (XII. 20.) KöViM of the Minister of Transport and Water Management on winding-up the Air Traffic and Airport Administration and establishing HungaroControl Hungarian Air Navigation Services (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport).

PUOLA

Przedsiębiorstwo Państwowe ’Porty Lotnicze’ (the state enterprise ’Polish Airports’).

SLOVENIA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01). Public civil airports, in accordance with the Civil Aviation Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 18/01)

SLOVAKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No. 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in civil aviation by establishing and operating public airports and ground aviation facilities (Act No 143/1998 Z.z. as amended – e.g. Airports – Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice – Barca, Letisko Poprad – Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany – managed by Slovenská správa letísk/Slovak Airports Administration/and operating on the basis of a licence issued by Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic pursuant to § 32 Act No 143/1998 Z. z. on Civil Aviation).”;

e)

Liite IX

”MERI- TAI SISÄVESISATAMIEN TAIKKA MUIDEN TERMINAALIPALVELUJEN ALAN HANKINTAYKSIKÖT”:

”TŠEKKI

Operators of harbours (section 2 b) of Act No 199/1994 (Sb. on Public Procurement).

VIRO

Entities operating pursuant to Article 5 of the Public Procurement Act (RT I 2001, 40, 224) and Article 14 of the Competition Act (RT I 2001, 56, 332).

KYPROS

The Cyprus Ports Authority established by the Cyprus Ports Authority Law of 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LATVIA

Authorities, which govern ports in accordance with the law ’Likums par ostām’:

 

Rīgas brīvostas pārvalde (Rīga free port authority)

 

Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspils free port authority)

 

Liepājas ostas pārvalde (Liepāja port authority)

 

Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīva port authority)

 

Skultes ostas pārvalde (Skulte port authority)

 

Lielupes ostas pārvalde (Lielupe port authority)

 

Engures ostas pārvalde (Engure port authority)

 

Mērsraga ostas pārvalde (Mērsrags port authority)

 

Pāvilostas pārvalde (Pāvilosta port authority)

 

Rojas ostas pārvalde (Roja port authority).

LIETTUA

Valstybės įmonė ’Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija’ (state enterprise ’Klaipėda State Seaport Authority’) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė ’Vidaus vandens kelių direkcija’ (state enterprise ’Inland Waterways Administration’) operating pursuant to the Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Other entities operating in the field of maritime or inland port or other terminal facilities and being in compliance with the provisions of Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

UNKARI

Public ports operated fully or partially by the State pursuant to Act XLII of 2000 on water transport (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorita‘ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority).

PUOLA

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Entities operating in the field of management of sea ports or inland harbours and letting them for use to sea and inland carriers.).

SLOVENIA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01). Sea ports, fully or partially state owned, when performing economic public service in accordance with the Maritime Code (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 18/01).

SLOVAKIA

The procuring entity is defined in Article 3 §2 and §3 of Act No 263/1999 Z. z. on Public Procurement, as amended, as a legal entity which deals in inland navigation by maintaining the waterways and by establishing and maintaining public ports and waterway facilities (Act No 338/2000 Z. z. – e.g. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo).”


LIITE V

JULKAISUT

Tšekki

Centrální adresa (Central Address)

Viro

State Public Procurement Register

Kypros

Official Gazette of the Republic

Latvia

Official Gazette of the Republic of Latvia

Liettua

Official Gazette of the Republic of Lithuania

Unkari

Közbeszerzési Értesítő (Public Procurement Bulletin)

Malta

Official Gazette of the Republic

Puola

Biuletyn Zamówień Publicznych (Public Procurement Bulletin)

Slovenia

Official Journal of the Republic of Slovenia

Slovakia

Vestník verejného obstarávania (Public procurement journal)


Top