EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1242

Neuvoston asetus (EY) N:o 1242/2004, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004, poikkeusten myöntämisestä uusille jäsenvaltioille eräistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä, jotka liittyvät kalastuslaivastojen viitetasoihin

OJ L 142M, 30.5.2006, p. 98–99 (MT)
OJ L 236, 7.7.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 128 - 129

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1242/oj

7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1242/2004,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004,

poikkeusten myöntämisestä uusille jäsenvaltioille eräistä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 säännöksistä, jotka liittyvät kalastuslaivastojen viitetasoihin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) 12 artiklassa säädetään, että kunkin jäsenvaltion laivastolle vahvistettavan viitetason on oltava vuosien 1997–2002 monivuotisten ohjausohjelmien laivastonosittain vahvistettujen tavoitteiden summa.

(2)

Uusilla jäsenvaltioilla ei ole asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita.

(3)

Viitetasot voitaisiin vahvistaa uusille jäsenvaltioille ainoastaan niiden laivastojen liittymishetken tasoon nähden. Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet olisivat silloin kuitenkin turhia, koska kyseiset velvoitteet olisivat päällekkäisiä asetuksen 13 artiklan mukaisesta laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistoa koskevasta järjestelystä johtuvien velvoitteiden kanssa.

(4)

Näin ollen uusille jäsenvaltiolle ei ole aiheellista vahvistaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklassa säädettyjä viitetasoja eikä soveltaa kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 ja 4 kohtaa niihin, koska sillä ei ole mitään vaikutusta uusien jäsenvaltioiden laivastojen hoitoon.

(5)

Koska aika, jona nämä uudet jäsenvaltiot voivat myöntää tukea laivastojensa uudistamiseen, on lyhyt, ei ole asianmukaista vaatia näiden laivastojen supistamista asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(6)

Sen vuoksi uusille jäsenvaltioille olisi myönnettävä poikkeukset asetuksen (EY) N:o 2371/2002 asiaankuuluvista säännöksistä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 säädetään, sen 11 artiklan 2 ja 4 kohtaa, 12 artiklaa ja 13 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta Tšekin tasavaltaan, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, Sloveniaan eikä Slovakiaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. CULLEN


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.


Top