EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0847R(01)

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 847/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta (EUVL L 157, 30.4.2004)

OJ L 195, 2.6.2004, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/847/corrigendum/2004-06-02/oj

2.6.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/3


Oikaistaan euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 847/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 157, 30. huhtikuuta 2004 )

Korvataan asetus (EY) N:o 847/2004/EY seuraavasti:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 847/2004,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten lentoliikennesopimusten neuvottelemisesta ja täytäntöönpanosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kansainvälisiä lentoliikennesuhteita on yleensä säännelty kahdenvälisillä lentoliikennesopimuksilla, niiden liitteillä ja muilla asiaan liittyvillä kahdenvälisillä tai monenvälisillä järjestelyillä.

(2)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asioissa C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98 antamien tuomioiden mukaan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta tällaisten sopimusten eri kysymysten osalta.

(3)

Tuomioistuin on myös selventänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien oikeutta hyödyntää sijoittautumisoikeutta yhteisön alueella, myös oikeutta syrjimättömään markkinoille pääsyyn.

(4)

Kun on ilmeistä, että sopimuksen kohteena oleva asia kuuluu osittain yhteisön ja osittain sen jäsenvaltioiden toimivaltaan, on olennaisen tärkeää varmistaa tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden ja yhteisön toimielinten välillä sekä neuvotteluprosessissa ja sopimuksenteossa että tehtyjen sitoumusten noudattamisessa. Tämä yhteistoimintavelvollisuus perustuu vaatimukseen, jonka mukaan yhteisöä on edustettava yhtenäisesti kansainvälisissä yhteyksissä. Yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet parhaan mahdollisen yhteistyön varmistamiseksi tässä suhteessa.

(5)

Tällä asetuksella perustetun jäsenvaltioiden ja komission välisen yhteistyömenettelyn ei pitäisi vaikuttaa toimivallan jakoon yhteisön ja jäsenvaltioiden välillä yhteisön oikeuden mukaisesti, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin sitä tulkitsee.

(6)

Kaikki jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden nykyiset kahdenväliset sopimukset, joihin sisältyy yhteisön oikeuden vastaisia määräyksiä, olisi muutettava tai korvattava uusilla sopimuksilla, jotka ovat täysin yhteisön oikeuden mukaisia.

(7)

Jäsenvaltiot voivat tehdä muutoksia voimassa oleviin sopimuksiin ja huolehtia niiden täytäntöönpanon hallinnoinnista siihen asti, kun yhteisön tekemä sopimus tulee voimaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen ja erityisesti sen 300 artiklan soveltamista.

(8)

On olennaisen tärkeää varmistaa, että neuvotteluja käyvä jäsenvaltio ottaa huomioon yhteisön oikeuden, laajemmat yhteisön edut sekä käynnissä olevat yhteisön neuvottelut.

(9)

Jos jäsenvaltio haluaa lentoliikenteen harjoittajien olevan mukana neuvotteluprosessissa, kaikkia kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneita lentoliikenteen harjoittajia olisi kohdeltava tasapuolisesti.

(10)

Jäsenvaltion alueelle sijoittautuminen merkitsee lentoliikenteen tosiasiallista harjoittamista pysyvin järjestelyin. Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla eli sillä, onko kyseessä sivuliike vai tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei pitäisi olla tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä. Jos yritys on sijoittautunut usean jäsenvaltion alueelle perustamissopimuksen määritelmän mukaisesti, sen olisi kansallisten säännösten kiertämisen välttämiseksi varmistettava, että kukin toimipaikka täyttää velvoitteet, joita yhteisön oikeuden mukaisesti voidaan asettaa sen toimintaan sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä.

(11)

Sen varmistamiseksi, ettei yhteisön lentoliikenteen harjoittajien oikeuksia rajoiteta perusteettomasti, kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin ei saisi sisällyttää uusia järjestelyitä, joilla vähennetään niiden yhteisön lentoliikenteen harjoittajien määrää, jotka voidaan nimetä palvelujen tarjoajiksi tietyillä markkinoilla.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi luotava syrjimättömät ja avoimet menettelyt liikenneoikeuksien jakamiseksi yhteisön lentoliikenteen harjoittajien kesken. Näitä menettelyjä soveltaessaan jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon tarve säilyttää lentoliikennepalvelujen jatkuvuus.

(13)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) mukaisesti.

(14)

Jäsenvaltiot voivat vedota neuvottelemiensa kahdenvälisten sopimusten määräysten luottamuksellisuuteen ja pyytää komissiota olemaan jakamatta tietoja muille jäsenvaltioille.

(15)

Espanjan kuningaskunta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat Lontoossa 2 päivänä joulukuuta 1987 sopineet ulkoministereidensä yhteisellä julkilausumalla Gibraltarin lentoaseman käyttöä koskevista tiiviimmän yhteistyön järjestelyistä. Näitä järjestelyjä ei ole vielä otettu käyttöön.

(16)

Asetuksen tavoitteita, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävien neuvottelujen koordinointi lentoliikennesopimusten tekemiseksi, yhdenmukaistetun lähestymistavan varmistaminen sopimusten täytäntöönpanossa ja soveltamisessa sekä sen tarkastaminen, että sopimukset ovat yhteisön oikeuden mukaisia, ei voida saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan tämän asetuksen yhteisönlaajuisen soveltamisalan vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ilmoittaminen komissiolle

1.   Jäsenvaltio voi aloittaa kolmannen maan kanssa neuvottelut uuden lentoliikennesopimuksen tekemisestä tai voimassa olevan sopimuksen, sen liitteiden tai minkä tahansa muun asiaan liittyvän, yhteisön toimivaltaan osittain kuuluvan kahdenvälisen tai monenvälisen järjestelyn muuttamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivaltaa, edellyttäen, että

neuvotteluihin sisällytetään asiaankuuluvat, jäsenvaltioiden ja komission yhteisesti laatimat ja vahvistamat vakiolausekkeet,

ja että

noudatetaan 2–4 kohdassa säädettyä ilmoitusmenettelyä.

Komissio kutsutaan tarvittaessa osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

2.   Jos jäsenvaltio aikoo aloittaa tällaiset neuvottelut, sen on ilmoitettava aikeistaan kirjallisesti komissiolle. Tähän ilmoitukseen on sisällyttävä jäljennös voimassa olevasta sopimuksesta, jos sellainen on, ja muut asian kannalta merkitykselliset asiakirjat, ja siinä on ilmoitettava, mitä sopimuksen määräyksiä neuvottelut koskevat ja mikä on neuvottelujen tavoite, sekä kaikki muut merkitykselliset tiedot. Komissio saattaa tällaiset ilmoitukset ja pyynnöstä myös niihin liitetyt asiakirjat muiden jäsenvaltioiden saataville kuitenkin salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Tiedot on toimitettava vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen kyseessä olevan kolmannen maan kanssa käytävien virallisten neuvottelujen suunniteltua alkamisajankohtaa. Jos viralliset neuvottelut aiotaan poikkeuksellisten olosuhteiden takia aloittaa alle yhden kuukauden varoitusajalla, jäsenvaltion on toimitettava tiedot mahdollisimman pian.

3.   Jäsenvaltiot voivat esittää huomautuksia jäsenvaltiolle, joka on ilmoittanut 2 kohdan mukaisesti aikeestaan aloittaa neuvottelut. Jäsenvaltion on otettava tällaiset huomautukset mahdollisuuksien mukaan huomioon käydessään neuvotteluja.

4.   Jos komissio 15 työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta katsoo, että neuvottelut saattavat

olla haitaksi meneillään olevien kyseisen kolmannen maan ja yhteisön välisten neuvottelujen tavoitteiden kannalta,

ja/tai

johtaa yhteisön oikeuden vastaiseen sopimukseen,

se ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle.

2 artikla

Sidosryhmien kuuleminen ja niiden osallistuminen neuvotteluihin

Kun lentoliikenteen harjoittajien ja muiden asianosaisten on määrä olla osallisina 1 artiklassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, jäsenvaltioiden on kohdeltava tasavertaisesti kaikkia perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluville alueilleen sijoittautuneita yhteisön lentoliikenteen harjoittajia.

3 artikla

Kielto ottaa käyttöön rajoittavampia järjestelyjä

Jäsenvaltio ei saa sitoutua kolmannen maan kanssa kyseisten kahden osapuolen välisellä lentoliikennemarkkina-alueella kokonaisuudessaan eikä myöskään tiettyjen kaupunkien välillä uusiin järjestelyihin, joilla vähennetään sellaisten yhteisön lentoliikenteen harjoittajien lukumäärää, jotka voidaan voimassa olevien järjestelyjen mukaisesti nimetä palvelujen tarjoajiksi jäsenvaltion alueen ja kyseisen kolmannen maan välillä.

4 artikla

Sopimusten tekeminen

1.   Kun sopimus on allekirjoitettu, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle neuvottelujen tuloksesta ja toimitettava sille asian kannalta merkitykselliset asiakirjat.

2.   Jos neuvottelut ovat johtaneet sopimukseen, joka sisältää 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat vakiolausekkeet, jäsenvaltio saa tehdä sopimuksen.

3.   Jos neuvottelut ovat johtaneet sopimukseen, joka ei sisällä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja asiaankuuluvia vakiolausekkeita, jäsenvaltiolle annetaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen lupa tehdä sopimus edellyttäen, että siitä ei ole haittaa yhteisön yhteisen liikennepolitiikan tavoitteelle ja tarkoitukselle. Jäsenvaltio voi soveltaa sopimusta tilapäisesti, kunnes kyseinen menettely on johtanut tulokseen.

4.   Huolimatta siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, kyseiselle jäsenvaltiolle voidaan antaa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen lupa soveltaa sopimusta tilapäisesti ja/tai tehdä sopimus, jos komissio neuvottelee parhaillaan saman kolmannen maan kanssa maakohtaisen valtuutuksen tai komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa tiettyjen kahdenvälisissä sopimuksissa olevien määräysten korvaamisesta yhteisön sopimuksella tehdyn neuvoston päätöksen perusteella.

5 artikla

Liikenneoikeuksien jakaminen

Jos jäsenvaltio tekee sellaisen sopimuksen tai muutoksen sopimukseen tai sen liitteisiin, joka rajoittaa liikenneoikeuksien käyttöä tai niiden yhteisön lentoliikenteen harjoittajien lukumäärää, jotka voidaan nimetä käyttämään liikenneoikeuksia, kyseisen jäsenvaltion on varmistettava, että liikenneoikeudet jaetaan niihin oikeutettujen yhteisön lentoliikenteen harjoittajien kesken syrjimättömän ja avoimen menettelyn perusteella.

6 artikla

Menettelyjen julkaiseminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle menettelyistä, joita ne noudattavat 5 artiklan ja soveltuvissa tapauksissa 2 artiklan soveltamiseksi. Asiasta tiedottamiseksi komissio huolehtii menettelyjen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä kahdeksan viikon kuluessa niiden vastaanottamisesta. Mahdollisista uusista menettelyistä ja myöhemmin tehtävistä muutoksista käytössä oleviin menettelyihin on ilmoitettava komissiolle vähintään kahdeksan viikkoa ennen niiden voimaantuloa, niin että komissio voi huolehtia niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä kahdeksan viikon määräajassa.

7 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 (4) 11 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

Luottamuksellisuus

Kun jäsenvaltiot antavat komissiolle 1 ja 4 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia neuvotteluista ja niiden tuloksista, niiden on ilmoitettava komissiolle selvästi, onko joitakin ilmoituksiin sisältyviä tietoja käsiteltävä luottamuksellisina ja voidaanko ne antaa muille jäsenvaltioille. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja käsitellään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (5) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

9 artikla

Gibraltar

1.   Tämän asetuksen soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei rajoita Espanjan kuningaskunnan eikä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellista asemaa kiistassa sen alueen suvereniteetista, jolla lentoasema sijaitsee.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta Gibraltarin lentoasemaan, ennen kuin Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteisellä julkilausumalla 2 päivänä joulukuuta 1987 sovitut järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat neuvostolle päivämäärän, jona nämä järjestelyt otetaan käyttöön.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. COX

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDOWELL


(1)  EUVL C 234, 30.9.2003, s. 21.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. syyskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 5. joulukuuta 2003 (EUVL C 54 E, 2.3.2004, s. 33), Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 30. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 14. huhtikuuta 2004.

(3)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  EYVL L 240, 24.8.1992, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.


Top