EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0639

Neuvoston asetus (EY) N:o 639/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista

OJ L 102, 7.4.2004, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 125 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1380 . Latest consolidated version: 05/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/639/oj

32004R0639

Neuvoston asetus (EY) N:o 639/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista

Virallinen lehti nro L 102 , 07/04/2004 s. 0009 - 0011


Neuvoston asetus (EY) N:o 639/2004,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004,

yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002(2) ja nimenomaan sen III luvussa otetaan käyttöön yhteisön järjestelmä jäsenvaltioiden laivastojen kalastuskapasiteetin mukauttamiseksi vastaamaan kalastusmahdollisuuksia maailmanlaajuisella tasolla.

(2) Kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999(3) säädetään kalastusalusten nykyaikaistamisesta julkisen tuen avulla ja kalastusalusten uudistamiseen tarkoitetusta julkisesta tuesta.

(3) On perusteltua ottaa huomioon yhteisön syrjäisimpien alueiden ("syrjäisimmät alueet") erityinen rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne kalastuslaivastojen hallinnoinnin osalta, koska kalastusalan suhteellinen merkitys näillä alueilla on suuri. Tätä varten asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 olevat säännökset, jotka koskevat laivastoon lisäämiseen ja laivastosta poistoon liittyviä järjestelyjä ja kapasiteetin pakollista käytöstä poistamista, olisi mukautettava kyseisten alueiden tarpeisiin, samoin kuin sääntöjä, jotka koskevat julkisen tuen saamista kalastusalusten nykyaikaistamiseen ja uudistamiseen.

(4) On myös tarpeen rajoittaa syrjäisimpien alueiden satamiin rekisteröityjen laivastojen kapasiteetin lisäykset siihen, mitä paikalliset kalastusmahdollisuudet edellyttävät, ja säilyttää laivastojen koko tasapainossa näihin kalastusmahdollisuuksiin nähden. Tästä syystä olisi monivuotisissa ohjausohjelmissa IV (MOO IV) kullekin laivastonosalle vahvistettuja, päätösten 98/119/EY-98/131/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden kalastuslaivastojen monivuotisten ohjausohjelmien jatkamiseksi 31 päivään joulukuuta 2002 29 päivänä heinäkuuta 2002 annetun komission päätöksen 2002/652/EY(4) liitteen mukaisia tavoitteita pidettävä viitetasona tai ylärajana Ranskan merentakaisissa departementeissa, Azoreilla ja Madeiralla rekisteröityjen laivastojen kasvulle.

(5) Kanariansaarille rekisteröidyille laivastonosille olisi määriteltävä erityiset viitetasot, sillä kyseiselle alueelle ei asetettu erityistavoitteita MOO IV:ssä. Näissä viitetasoissa olisi otettava huomioon paikallisen laivaston kapasiteetti suhteessa kalastusmahdollisuuksiin.

(6) On tarpeen estää syrjäisimmille alueille rekisteröityjen alusten siirto muualle yhteisöön ja käyttö siellä sen jälkeen, kun alukset ovat päässeet hyötymään edullisemmasta kohtelusta julkisen tuen myöntämisen ja/tai laivastoon lisäämistä koskevien edellytysten osalta.

(7) On perusteltua soveltaa syrjäisimmille alueille rekisteröityihin laivastoihin samoja laivaston kapasiteetin hallinnointia ja julkista tukea koskevia sääntöjä kuin sovelletaan muualla yhteisössä rekisteröityihin aluksiin heti, kun tässä asetuksessa määritellyt viitetasot täyttyvät, ja joka tapauksessa 1 päivästä tammikuuta 2007 lähtien, lukuun ottamatta aluksia, jotka ovat saaneet uudistamiseen tarkoitettua julkista tukea, missä tapauksessa laivastoon lisääminen voisi tapahtua 31 päivään joulukuuta 2007 mennessä.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä syrjäisimmille alueille rekisteröityjä aluksia koskevia tietoja. Nämä tiedot olisi toimitettava komissiolle, ja sen olisi raportoitava niistä, jotta varmistetaan toteutettujen toimenpiteiden täydellinen avoimuus.

(9) Koska asetuksilla (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 2792/1999 on otettu käyttöön laivastojen kapasiteetin hallinnointia ja julkista tukea koskevat uudet yleiset säännöt 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen, myös syrjäisimpien alueiden erityisjärjestelyjä olisi sovellettava mainitusta päivämäärästä lähtien.

(10) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Erityiset viitetasot

1. Perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla syrjäisimmille alueille rekisteröityihin laivastonosiin sovelletaan seuraavia erityisiä kalastuskapasiteetin viitetasoja:

a) Ranskan merentakaiset departementit, Azorit ja Madeira: monivuotisen ohjausohjelman IV (MOO IV) tavoitteet kullekin laivastonosalle ilmaistuna kW:eina ja bruttotonneina kutakin syrjäisintä aluetta kohti vuoden 2002 lopussa;

b) Kanariansaaret: viitetasojen lähtökohtana on kW:eina ja bruttotonneina ilmaistu asianomaisten laivastonosien kapasiteetti Kanariansaarten satamiin 1 päivänä tammikuuta 2003 rekisteröityjen alusten osalta, ja niitä voidaan korottaa asianomaisten laivastonosien kalastusmahdollisuuksien mukaisesti. Korotukset voivat olla perusteltuja niihin tavoitteisiin saakka, jotka olisi vahvistettu, jos MOO IV -menettelyitä olisi sovellettu näihin nimenomaisiin laivastonosiin, ja niiden on oltava asetuksen (EY) N:o 2371/2002 33 artiklalla perustetun tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean vahvistaman tuoreimman tieteellisen lausunnon mukaisia.

2. Tämän artiklan soveltamista koskevat säännöt annetaan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 artikla

Laivaston uusiminen ja nykyaikaistaminen

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laivastonosien osalta:

1) Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklassa säädetään,

a) laivastoon voidaan lisätä uutta kapasiteettia, julkisella tuella tai ilman sitä, 1 artiklassa ilmoitettujen erityisten viitetasojen rajoissa;

b) velvoitetta vähentää laivaston kokonaiskapasiteettia kolmella prosentilla viitetasoihin verrattuna ei sovelleta.

2) Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2792/1999 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa säädetään, julkista tukea voidaan myöntää laivaston nykyaikaistamiseksi vetoisuuden ja/tai tehon osalta.

3) Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjen poikkeuksien soveltaminen päättyy, kun viitetasot saavutetaan, ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

4) Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2792/1999 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, julkista tukea kalastusalusten uudistamiseen voidaan myöntää 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

5) Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen uudistamista varten julkista tukea saaneisiin kalastusaluksiin päättyy sen jälkeen, kun kaksi vuotta on kulunut uudistamiseen tarkoitetun julkisen tuen myöntämisestä, ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

3 artikla

Alusten siirtäminen muualle yhteisöön

Aluksen siirto syrjäiseltä alueelta muualle yhteisöön katsotaan sen lisäämiseksi muuhun yhteisön laivastoon asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan mukaisesti. Laivaston uudistamista ja kalastusalusten laitteistoa tai nykyaikaistamista varten myönnetty julkinen tuki on maksettava takaisin suhteessa kuluneeseen aikaan, jos alus on siirretty muualle yhteisöön ennen kuin on kulunut

a) 10 vuotta laivaston uudistamista varten myönnetyn julkisen tuen ollessa kyseessä ja

b) 5 vuotta kalastusalusten laitteistoa tai nykyaikaistamista varten myönnetyn julkisen tuen ollessa kyseessä.

Aika lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin hallinnollinen päätös tuen myöntämisestä tehtiin.

4 artikla

Kapasiteetin hallinnointi

1. Jäsenvaltioiden on hallinnoitava syrjäisimmille alueille rekisteröityjä laivastoja tätä asetusta noudattaen.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot syrjäisimmille alueilleen rekisteröidyistä aluksista asetuksen (EY) N:o 2371/2002 15 artiklan mukaisesti.

3. Tämän artiklan soveltamista koskevat säännöt annetaan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa kalastus- ja vesiviljelyalan komitea (jäljempänä "komitea").

2. Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/486/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan 20 työpäiväksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla

Raportointi

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDowell

(1) Lausunto annettu 4. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3) EYVL L 337, 31.12.1999, s. 10, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 2369/2002 (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 49).

(4) EYVL L 215, 10.8.2002, s. 23.

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top