EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0552

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 96, 31.3.2004, p. 26–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 101

In force. Latest consolidated version: 11/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/552/oj

32004R0552

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta (yhteentoimivuusasetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 096 , 31/03/2004 s. 0026 - 0042


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004,

eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta

(yhteentoimivuusasetus)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä(4) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 11 päivänä joulukuuta 2003 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomiseksi olisi hyväksyttävä järjestelmiä, rakenneosia ja niihin liittyviä menettelyjä koskevia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon (European air traffic management network, EATMN) yhteentoimivuus ja jotka ovat yhdenmukaisia sen kanssa, mitä lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 550/2004(5) (palveluntarjonta-asetus) säädetään lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta, sekä sen kanssa, mitä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o .../2004(6) (ilmatila-asetus) säädetään ilmatilan organisoinnista ja käytöstä.

(2) Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän kertomuksessa on todettu tarve tekniseen sääntelyyn, joka perustuu uudesta lähestymistavasta tekniikan yhdenmukaistamiseen ja standardeihin 7 päivänä toukokuuta 1985 annetun neuvoston päätöslauselman(7) mukaiseen uuteen lähestymistapaan ja jossa keskeiset vaatimukset, säännöt ja standardit ovat toisiaan täydentäviä ja yhdenmukaisia.

(3) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 549/2004(8) (puiteasetus) säädetään yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista.

(4) Korkean tason asiantuntijaryhmän kertomuksessa todetaan, että vaikka viime vuosina onkin edistytty pyrkimyksissä tehdä eurooppalaisesta ilmaliikenteen hallintaverkosta saumattomasti toimiva kokonaisuus, tilanne on edelleen epätyydyttävä, koska kansallisia ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä on yhdistetty kokonaisuudeksi vain vähäisessä määrin ja koska uusia toiminta- ja teknologiaratkaisuja, jotka ovat tarpeen tarvittavan lisäkapasiteetin saamiseksi, on otettu käyttöön hitaasti.

(5) Kokonaisuudeksi yhdistämisen edistäminen yhteisön tasolla lisäisi tehokkuutta ja alentaisi järjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannuksia sekä parantaisi operatiivista yhteensovittamista.

(6) Julkisissa hankinnoissa valtaosin sovellettavat kansalliset tekniset eritelmät ovat johtaneet järjestelmämarkkinoiden pirstoutumiseen, eikä tämä helpota alan yhteistyötä yhteisön tasolla. Tästä on erityisiä haittavaikutuksia yrityksille, koska ne joutuvat mukauttamaan huomattavasti tuotteitaan eri kansallisia markkinoita varten. Tällaiset käytännöt vaikeuttavat tarpeettomasti uuden teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa sekä hidastavat kapasiteetin kasvattamiseen tarvittavien uusien toimintaratkaisujen käyttöönottoa.

(7) Sen vuoksi on kaikkien ilmaliikenteen hallinnan alalla toimivien etujen mukaista kehittää uudenlainen kumppanuuteen perustuva lähestymistapa, joka mahdollistaa kaikkien osapuolten tasapuolisen osallistumisen, edistää luovuutta sekä tietämyksen, kokemusten ja riskien jakamista. Tällaisen yhteistyön tavoitteeksi olisi asetettava, että yhteistyössä valmistajien kanssa määritellään yhtenäiset yhteisön eritelmät, jotka täyttävät eri tarpeet mahdollisimman laajasti.

(8) Sisämarkkinat on yhteisön tavoite, joten tämän asetuksen nojalla toteutetuilla toimenpiteillä olisi edistettävä niiden asteittaista kehittämistä tällä alalla.

(9) Sen vuoksi on aiheellista määritellä olennaiset vaatimukset, joita olisi sovellettava eurooppalaiseen ilmaliikenteen hallintaverkkoon, sen järjestelmiin, rakenneosiin ja niihin liittyviin menettelyihin.

(10) Järjestelmille olisi laadittava yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt aina, kun niitä olennaisia vaatimuksia on tarpeen täydentää tai kehittää edelleen. Nämä säännöt olisi laadittava myös, jos on tarpeen helpottaa uusien sovittujen ja kelpuutettujen toimintaratkaisujen tai tekniikoiden yhteensovitettua käyttöönottoa. Vastaavuutta näiden sääntöjen kanssa olisi ylläpidettävä jatkuvasti. Sääntöjen olisi perustuttava kansainvälisten järjestöjen, kuten Eurocontrolin tai Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) laatimiin sääntöihin ja standardeihin.

(11) Eurooppalaista ilmaliikenteen hallintaverkkoa, sen järjestelmiä ja rakenneosia ja niihin liittyviä menettelyjä koskevien yhteisön eritelmien laatiminen ja vahvistaminen on tarkoituksenmukainen keino määritellä ne tekniset ja toiminnalliset edellytykset, jotka tarvitaan olennaisten vaatimusten täyttämiseksi sekä asianmukaisten yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen noudattamiseksi. Julkaistujen yhteisön eritelmien noudattamisesta, mikä on edelleen vapaaehtoista, seuraa olettamus vaatimusten ja asianmukaisten yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen noudattamisesta.

(12) Eurooppalaisten standardointielinten, yhdessä Euroopan siviili-ilmailulaitejärjestön (Eurocae) kanssa, ja Eurocontrolin olisi vahvistettava yhteisön eritelmät yhteisön yleisiä standardointimenettelyjä noudattaen.

(13) Rakenneosien vaatimustenmukaisuuden tai käyttöön soveltuvuuden arvioinnissa sovellettavissa menettelyissä olisi käytettävä teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä 22 päivänä heinäkuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen 93/465/ETY(9) mukaisia moduuleja. Tarvittaessa näitä moduuleja olisi voitava laajentaa siten, että ne kattavat myös asianomaisten alojen erityisvaatimukset.

(14) Alan markkinat ovat pienet, ja ne käsittävät järjestelmät ja rakenneosat, joita käytetään lähes yksinomaan ilmaliikenteen hallinnassa ja joita ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Sen vuoksi olisi kohtuutonta vaatia CE-merkinnän kiinnittämistä rakenneosiin, koska valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka perustuu vaatimustenmukaisuuden ja/tai käyttöön soveltuvuuden arviointiin, on riittävä. Tämä ei saisi vaikuttaa valmistajien velvollisuuteen kiinnittää tiettyihin rakenneosiin CE-merkintä sen varmentamiseksi, että ne ovat muun niitä koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia.

(15) Kun ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä otetaan käyttöön, olisi tarkastettava, että ne ovat olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisia. Yhteisön eritelmien soveltaminen luo oletuksen siitä, että järjestelmät ovat olennaisten vaatimuksien ja asianmukaisten yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaiset.

(16) Tätä asetusta olisi sovellettava täysimääräisesti sellaisen siirtymästrategian mukaisesti, jonka tarkoituksena on saavuttaa tämän asetuksen tavoitteet mutta toisaalta välttää muodostamasta kustannustehokkuuden kannalta kohtuuttomia esteitä olemassa olevan infrastruktuurin säilyttämiselle.

(17) Asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön puitteissa olisi otettava huomioon tarve varmistaa:

- yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen edellyttämä radiotaajuuksien yhdenmukainen saatavuus ja tehokas käyttö, mukaan lukien sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat,

- ihmishengen turvaavien palvelujen suojaaminen haitallisilta häiriöiltä,

- ilmailun alalle varattujen ja sen yksinomaisesti hallinnoimien taajuuksien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö.

(18) Yhteensopivien teknisten eritelmien määrittelemisestä ja käytöstä lentoliikenteen hallinnan (ATM) laitteiden ja järjestelmien hankinnassa 19 päivänä heinäkuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/65/ETY(10) koskee ainoastaan hankintaviranomaisten velvoitteita. Tämä asetus on kattavampi sikäli, että se käsittää kaikkien toimijoiden - mukaan luettuina lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, ilmatilan käyttäjät, valmistajat sekä lentoasemat - velvollisuudet ja mahdollistaa sekä kaikkiin toimijoihin sovellettavien sääntöjen että sellaisten yhteisön eritelmien antamisen, joiden noudattaminen on vapaaehtoista mutta joiden soveltamisesta seuraa oletus olennaisten vaatimusten mukaisuudesta. Sen vuoksi direktiivi 93/65/ETY, Eurocontrol-standardin hyväksymisestä sekä yhteensopivien teknisten eritelmien määrittelemisestä ja käytöstä lentoliikenteen hallinnan (ATM) laitteiden ja järjestelmien hankinnassa annetun neuvoston direktiivin 93/65/ETY muuttamisesta 25 päivänä maaliskuuta 1997 annettu komission direktiivi 97/15/EY(11) sekä Eurocontrol-standardien hyväksymisestä sekä direktiivin 97/15/EY muuttamisesta 6 päivänä syyskuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 2082/2000(12) ja asetuksen (EY) N:o 2082/2000 muuttamisesta 4 päivänä kesäkuuta 2002 annettu komission asetus (EY) N:o 980/2002 olisi kumottava siirtymäajan jälkeen.

(19) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että direktiivin 93/65/ETY perusteella annettujen yhteisön lainsäädännön tietyt säännökset pysyvät voimassa muuttumattomina. Näitä säännöksiä vastaavien täytäntöönpanosääntöjen antaminen tämän asetuksen nojalla edellyttää jonkin verran aikaa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISTÄ

1 artikla

Tavoite ja soveltamisala

1. Tämä asetus koskee puiteasetuksen asettamissa rajoissa eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuutta.

2. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä I eriteltyihin järjestelmiin, niiden rakenneosiin ja niihin liittyviin menettelyihin.

3. Tämän asetuksen tavoitteena on saavuttaa yhteentoimivuus eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon eri järjestelmien, rakenneosien ja niihin liittyvien menettelyjen välillä ottaen asianmukaisesti huomioon sovellettavat kansainväliset säännöt. Asetuksen tavoitteena on myös varmistaa ilmaliikenteen hallinnan alalla sovittujen ja validoitujen uusien toimintaratkaisujen tai tekniikoiden yhteensovitettu ja nopea käyttöönotto.

II LUKU

OLENNAISET VAATIMUKSET, YHTEENTOIMIVUUTTA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT JA YHTEISÖN ERITELMÄT

2 artikla

Olennaiset vaatimukset

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien sekä niihin liittyvien menettelyjen on täytettävä olennaiset vaatimukset. Nämä olennaiset vaatimukset on vahvistettu liitteessä II.

3 artikla

Yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt

1. Yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt on laadittava aina, kun se on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi yhtenäisellä tavalla.

2. Järjestelmien, rakenneosien ja niihin liittyvien menettelyjen on oltava soveltuvien yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaiset koko elinkaarensa ajan.

3. Yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä on erityisesti

a) määriteltävä mahdolliset erityisvaatimukset, joilla olennaisia vaatimuksia täydennetään tai kehitetään, erityisesti turvallisuuden, saumattoman toiminnan ja suorituskyvyn osalta; ja/tai

b) kuvattava tarvittaessa mahdolliset erityisvaatimukset, joilla olennaisia vaatimuksia täydennetään tai kehitetään, erityisesti mitä tulee sovittujen ja kelpuutettujen uusien toimintaratkaisujen tai tekniikoiden yhteensovitettuun käyttöönottoon; ja/tai

c) järjestelmiä käsiteltäessä määriteltävä rakenneosat; ja/tai

d) kuvattava erityiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joihin 8 artiklassa tarkoitetut ilmoitetut laitokset tarvittaessa osallistuvat, päätöksessä 93/465/ETY määriteltyjen moduulien perusteella, joita on käytettävä arvioitaessa joko rakenneosien vaatimustenmukaisuutta tai käyttöön soveltuvuutta samoin kuin järjestelmien tarkistamista; ja/tai

e) eriteltävä täytäntöönpanon edellytykset, tarvittaessa myös päivä, johon mennessä kaikkien asianomaisten sidosryhmien on noudatettava näitä täytäntöönpanosääntöjä.

4. Yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen valmistelussa, antamisessa ja tarkistamisessa on otettava huomioon niiden edellyttämistä teknisistä ratkaisuista aiheutuvat arvioidut kustannukset ja hyödyt, jotta kyetään määrittelemään kaikkein toteuttamiskelpoisin ratkaisu, samalla kun otetaan asianmukaisesti huomioon sovitun korkean turvallisuustason säilyttäminen. Näistä ratkaisuista kaikille asianomaisille sidosryhmille aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä koskeva arvio liitetään kuhunkin yhteentoimivuutta koskevaan täytäntöönpanosääntöehdotukseen.

5. Yhteentoimivuutta koskevat täytäntöönpanosäännöt vahvistetaan puiteasetuksen 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

Yhteisön eritelmät

1. Tämän asetuksen tavoitteen saavuttamiseksi voidaan vahvistaa yhteisön eritelmiä. Nämä eritelmät voivat olla

a) järjestelmien tai niiden rakenneosien eurooppalaisia standardeja, asiaa koskevat menettelyt mukaan luettuina, jotka eurooppalaiset standardointilaitokset ovat laatineet yhteistyössä Eurocaen kanssa komission toimeksiannosta teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY(13) 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti sekä komission ja standardointilaitosten välillä 13 päivänä marraskuuta 1984 allekirjoitettuja yhteistyötä koskevia yleisiä suuntaviivoja noudattaen;

tai

b) eritelmiä, jotka Eurocontrol on laatinut lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien toiminnan operatiivista yhteensovittamista koskevista seikoista komission pyynnöstä puiteasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Järjestelmien, niihin liittyvät menettelyt mukaan luettuina, tai niiden rakenneosien oletetaan olevan olennaisten vaatimusten ja/tai yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisia, jos ne vastaavat asiaa koskevia yhteisön eritelmiä, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Komissio julkaisee 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen eurooppalaisten standardien viitteet Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Komissio julkaisee 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen Eurocontrolin eritelmien viitteet Euroopan unionin virallisessa lehdessä puiteasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Jos jokin jäsenvaltio tai komissio katsoo, että jonkin julkaistun yhteisön eritelmän noudattaminen ei varmista niiden olennaisten vaatimusten ja/tai yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisuutta, jotka mainitun yhteisön eritelmän on tarkoitus kattaa, noudatetaan puiteasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

6. Jos julkaistuissa eurooppalaisissa standardeissa on puutteita, voidaan kyseisten standardien poistamisesta osittain tai kokonaan julkaisuista, joihin ne sisältyvät, ja niitä koskevista muutoksista päättää sen jälkeen kun on kuultu direktiivin 98/34/EY 5 artiklalla perustettua komiteaa.

7. Jos julkaistuissa Eurocontrolin eritelmissä on puutteita, voidaan kyseisten eritelmien poistamisesta osittain tai kokonaan julkaisuista, joihin ne sisältyvät, ja niitä koskevista muutoksista päättää puiteasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

III LUKU

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTAMINEN

5 artikla

Rakenneosien EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus

1. Rakenneosiin on liitettävä EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus. Tämän vakuutuksen osat on vahvistettu liitteessä III.

2. Valmistajan tai sen yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan on varmistettava ja ilmoitettava EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksella, että se on soveltanut olennaisissa vaatimuksissa ja soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä asetettuja määräyksiä.

3. Rakenneosien, joihin on liitetty EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus, oletetaan olevan olennaisten vaatimusten ja soveltuvien yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisia.

4. Asianmukaisissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä on tarvittaessa yksilöitävä ne vaatimustenmukaisuuden tai käyttöön soveltuvuuden arviointiin liittyvät tehtävät, jotka 8 artiklassa tarkoitettujen ilmoitettujen laitosten on suoritettava.

6 artikla

Järjestelmien EY-tarkastusvakuutus

1. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on tehtävä järjestelmille EY-tarkastus soveltuvien yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti sen varmistamiseksi, että ne täyttävät tämän asetuksen olennaiset vaatimukset ja ovat yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisia silloin, kun ne liitetään eurooppalaiseen ilmaliikenteen hallintaverkkoon.

2. Asianomaisen lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on ennen järjestelmän käyttöönottoa laadittava EY-tarkastusilmoitus, jolla vahvistetaan järjestelmän vaatimustenmukaisuus, ja toimitettava se kansalliselle valvontaviranomaiselle yhdessä muiden teknisten asiakirjojen kanssa. Tämän vakuutuksen sekä teknisten asiakirjojen osat on vahvistettu liitteessä IV. Kansallisella valvontaviranomaisella on oikeus vaatia lisätietoja, joita tarvitaan tällaisen vaatimustenmukaisuuden valvomiseen.

3. Asianmukaisissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä on tarvittaessa yksilöitävä ne järjestelmien tarkastukseen liittyvät tehtävät, jotka 8 artiklassa tarkoitettujen ilmoitettujen laitosten on suoritettava.

4. EY-tarkastusvakuutuksella ei rajoiteta arviointeja, joita kansallisen valvontaviranomaisen on mahdollisesti suoritettava muista kuin yhteentoimivuuteen liittyvistä syistä.

7 artikla

Suojalausekkeet

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen toteaa, että:

a) rakenneosa, johon on liitetty EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutus, tai

b) järjestelmä, johon on liitetty EY-tarkastusvakuutus,

ei ole olennaisten vaatimusten ja/tai soveltuvien yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukainen, valvontaviranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kyseisen rakenneosan tai järjestelmän käyttöalan rajoittamiseksi tai sen käytön kieltämiseksi viranomaisen vastuulla olevissa yksiköissä ottaen asianmukaisesti huomioon tarpeen varmistaa toiminnan turvallisuus ja jatkuvuus.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä komissiolle tällaisista toimenpiteistä ja esitettävä niiden perustelut sekä mainittava erityisesti, johtuuko olennaisten vaatimusten vastaisuus sen mukaan

a) olennaisten vaatimusten noudattamisen laiminlyönnistä;

b) yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen ja/tai yhteisön eritelmien virheellisestä soveltamisesta;

c) yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen ja/tai yhteisön eritelmien puutteellisuudesta.

3. Komissio kuulee mahdollisimman pian osapuolia, joita asia koskee. Kuulemisen jälkeen komissio tiedottaa jäsenvaltiolle toteamistaan seikoista ja kannastaan sen osalta, ovatko kansallisen valvontaviranomaiset toteuttamat toimenpiteet perusteltuja.

4. Jos komissio toteaa, että kansallisen valvontaviranomaisen toimenpiteet eivät ole perusteltuja, se pyytää asianomaista jäsenvaltiota varmistamaan, että ne peruutetaan viipymättä. Komissio ilmoittaa tästä viipymättä valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle valtuutetulle edustajalle.

5. Jos komissio toteaa, että olennaisten vaatimusten vastaisuus johtuu yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen ja/tai yhteisön eritelmien virheellisestä soveltamisesta, asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet EY-vaatimustenmukaisuus- tai -käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen tai EY-tarkastusvakuutuksen laatijaa vastaan ja tiedotettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

6. Jos komissio toteaa, että olennaisten vaatimusten vastaisuus johtuu yhteisön eritelmien puutteellisuudesta, sovelletaan 4 artiklan 6 tai 7 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

8 artikla

Ilmoitetut laitokset

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan 5 artiklassa tarkoitettuun vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusarviointiin ja/tai 6 artiklassa tarkoitettuun tarkastukseen liittyvät tehtävät, ja mainittava kunkin laitoksen vastuualue sekä sen komissiolta saatu tunnistenumero. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon laitoksista sekä niiden tunnistenumeroista ja vastuualueista ja pitää luettelon ajan tasalla.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä V säädettyjä perusteita arvioidessaan ilmoitettavia laitoksia. Laitosten, jotka täyttävät asianomaisissa eurooppalaisissa standardeissa määritetyt arviointiperusteet, katsotaan täyttävän mainitut perusteet.

3. Jäsenvaltioiden on peruutettava sellaista ilmoitettua laitosta koskeva ilmoitus, joka ei enää täytä liitteessä V säädettyjä perusteita. Sen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4. Jäsenvaltiot voivat nimetä ilmoitetuksi laitokseksi palveluntarjonta-asetuksen 3 artiklan mukaisesti hyväksytyn laitoksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten soveltamista.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Liitteiden tarkistaminen

Tekniikan tai toimintojen kehittymisen aiheuttamat mukautukset liitteisiin I ja II tehdään puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

Siirtymäjärjestelyt

1. Olennaisia vaatimuksia sovelletaan 20 päivästä lokakuuta 2005 lukien eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmien ja rakenneosien käyttöönottoon, jollei soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä toisin määrätä.

2. Kaikkien nyt toiminnassa olevien eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmien ja rakenneosien on oltava olennaisten vaatimusten mukaisia 20 päivään huhtikuuta 2011 mennessä, jollei soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä toisin määrätä.

3. Jos eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmiä on tilattu tai jos tätä tarkoitusta varten on allekirjoitettu sitovia sopimuksia

- ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää, tai, soveltuvissa tapauksissa,

- ennen yhden tai useamman soveltuvan yhteentoimivuutta koskevan täytäntöönpanosäännön voimaantulopäivää,

siten, että olennaisten vaatimusten ja/tai soveltuvien yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisuutta ei voida taata 1 kohdassa mainittujen aikarajojen puitteissa, asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot niistä olennaisista vaatimuksista ja/tai yhteentoimivuutta koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joiden osalta on todettu, ettei vaatimustenmukaisuudesta ole varmuutta.

Komission on kuultava asianomaisia osapuolia, minkä jälkeen se tekee päätöksen puiteasetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

11 artikla

Kumottavat säädökset

Kumotaan direktiivit 93/65/ETY ja 97/15/EY sekä asetukset (EY) N:o 2082/2000 ja (EY) N:o 980/2002 20 päivästä lokakuuta 2005.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 10 päivänä maaliskuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 41.

(2) EYVL C 241, 7.10.2002, s. 24.

(3) EYVL C 278, 14.11.2002, s. 13.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. syyskuuta 2002 (EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 325), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 18. maaliskuuta 2003 (EUVL C 129 E, 3.6.2003, s. 26) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 3. heinäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, annettu 29. tammikuuta 2004 ja neuvoston päätös, tehty 2. helmikuuta 2004.

(5) Ks. tämän virallisen lehden sivu 10.

(6) Ks. tämän virallisen lehden sivu 20.

(7) EYVL C 136, 4.6.1985, s. 1.

(8) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(9) EYVL L 220, 30.8.1993, s. 23.

(10) EYVL L 187, 29.7.1993, s. 52, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11) EYVL L 95, 10.4.1997, s. 16, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2082/2000 (EYVL L 254, 9.10.2000, s. 1).

(12) EYVL L 254, 9.10.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 980/2002 (EYVL L 150, 8.6.2002, s. 38).

(13) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

LIITE I

LENNONVARMISTUSPALVELUJÄRJESTELMIEN LUETTELO

Tämän asetuksen soveltamiseksi eurooppalainen ilmaliikenteen hallintaverkko jaetaan kahdeksaan järjestelmään.

1. Ilmatilan hallintajärjestelmät ja menetelmät

2. Ilmaliikennevirtojen sääntelyjärjestelmät ja menetelmät

3. Ilmaliikennepalvelujärjestelmät ja -menetelmät, erityisesti lentotietojen käsittelyjärjestelmät, valvontatietojen käsittelyjärjestelmät ja käyttöliittymäjärjestelmät

4. Viestintäjärjestelmät ja -menetelmät erityisesti maasta maahan, ilmasta maahan ja ilmasta ilmaan tapahtuvaa viestintää varten

5. Suunnistusjärjestelmät ja -menetelmät

6. Valvontajärjestelmät ja -menetelmät

7. Ilmailutiedotuspalvelujärjestelmät ja -menetelmät

8. Säätietojen käytön järjestelmät ja menetelmät

LIITE II

OLENNAISET VAATIMUKSET

Osa A: Yleiset vaatimukset

Nämä ovat hallintaverkon kattavia vaatimuksia, jotka ovat sovellettavissa kuhunkin liitteessä I määritettyyn järjestelmään.

1. Saumaton toiminta

Ilmaliikenteen hallintajärjestelmät ja niiden rakenneosat on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että ne mahdollistavat eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon saumattoman toiminnan kaikkina aikoina ja kaikissa lennon vaiheissa. Saumaton toiminta käsittää erityisesti tietojen jakamisen, myös olennaisten toimintatilaa koskevien tietojen, tietojen yhtäläisen ymmärtämisen, käsittelyjärjestelmien vertailukelpoiset suorituskyvyt sekä näihin liittyvät menetelmät, jotka mahdollistavat yhteisen operatiivisen toiminnan, josta on sovittu koko ilmaliikenteen hallintaverkon tai sen osien osalta.

2. Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien on tuettava yhteensovitetusti uusia sovittuja ja kelpuutettuja toimintaratkaisuja, jotka parantavat lennonvarmistuspalvelujen laatua ja tehokkuutta erityisesti turvallisuuden ja kapasiteetin kannalta.

On tarkasteltava uusien ratkaisujen, kuten yhteisen päätöksenteon, automaation lisäämisen sekä porrastusvastuun siirtämistä koskevien vaihtoehtoisten menetelmien mahdollisuuksia kiinnittäen asianmukaisesti huomiota teknologian kehittymisen ja kelpuutuksen jälkeen tapahtuvan uusien toimintaratkaisujen turvallisen käyttöönoton.

3. Turvallisuus

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmien ja toimintojen on saavutettava sovitut korkeat turvatasot. Tätä varten on laadittava yhteisesti sovitut turvallisuudenhallinta- ja ilmoitusmenetelmät.

Tarkoituksenmukaisten maassa käytettävien järjestelmien tai niiden osien osalta korkeita turvallisuustasoja on kohotettava turvallisuusverkoilla, joilta edellytetään, että ne vastaavat yhteisesti sovittuja suoritusominaisuuksia.

Sovittujen turvallisuustasojen saavuttamiseksi kaikkien lennon vaiheiden ja koko eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon osalta on määriteltävä järjestelmien ja niiden rakenneosien suunnittelua, toteuttamista, ylläpitoa ja toimintaa sekä normaali- ja vajaatoimintaa koskevat yhdenmukaiset turvallisuusvaatimukset.

Järjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja kelpuutettuja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että lennonjohtohenkilöstön suoritettaviksi tulevat tehtävät ovat sekä normaali- että vajaatoiminnassa inhimillisen suorituskyvyn mukaisia ja vaadittavia turvallisuustasoja vastaavia.

Järjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja kelpuutettuja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, etteivät haitalliset häiriöt pääse vaikuttamaan niihin niiden tavanomaisessa toimintatilassa.

4. Siviili- ja sotilaskäytön välinen yhteensovittaminen

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien on tuettava siviili- ja sotilaskäytön välisen yhteensovittamisen asteittaista toteuttamista ilmatilan joustavan käytön käsitettä soveltamalla siinä määrin kuin on tarpeen tehokkaan ilmatilan hallinnan ja ilmaliikennevirtojen sääntelyn kannalta, ja jotta kaikki käyttäjät voivat käyttää ilmatilaa turvallisesti ja tehokkaasti.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, sen järjestelmien ja niiden rakenneosien on tuettava lennon kaikissa vaiheissa siviili- ja sotilasosapuolten välistä virheettömän ja yhdenmukaisen tiedon oikea-aikaista jakamista.

Kansalliset turvallisuusvaatimukset olisi otettava huomioon.

5. Ympäristönäkökohdat

Ilmaliikenteen hallintaverkon järjestelmissä ja toiminnoissa on otettava huomioon tarve minimoida ympäristövaikutukset tältä osin sovellettavan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

6. Järjestelmien loogista arkkitehtuuria koskevat periaatteet

Järjestelmät on suunniteltava ja asteittain yhdistettävä kokonaisuudeksi tavoitteena saada aikaan eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon johdonmukainen ja entistä yhdenmukaistetumpi, kehityskelpoinen ja kelpuutettu looginen arkkitehtuuri.

7. Järjestelmien rakennetta koskevat periaatteet

Järjestelmät on suunniteltava, rakennettava ja niitä on ylläpidettävä hyvien toimintatapojen mukaisesti erityisesti modulaarisuuden, mikä antaa mahdollisuuden rakenneosien vaihdettavuuteen, hyvän käytettävyysasteen ja varmennusjärjestelmien sekä vikasietoisuuden osalta.

Osa B: Erityiset vaatimukset

Nämä ovat kutakin järjestelmää koskevia erityisvaatimuksia, joilla täydennetään yleisiä vaatimuksia tai tarkennetaan niitä.

1. Ilmatilan hallinnassa käytettävät järjestelmät ja menetelmät

1.1. Saumaton toiminta

Ilmatilan käytettävyyteen liittyviä ennakoivia ja taktisia näkökohtia koskevaa tietoa on annettava virheettömästi ja oikea-aikaisesti kaikille asianosaisille, jotta varmistetaan, että ilmatilan jako ja käyttö on tehokasta kaikkien ilmatilan käyttäjien kannalta. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon kansalliset turvallisuusvaatimukset.

2. Ilmaliikennevirtojen säätelyssä käytettävät järjestelmät ja menetelmät

2.1. Saumaton toiminta

Ilmaliikennevirtojen sääntelyjärjestelmien ja menetelmien on tuettava virheettömien, yhdenmukaisten ja olennaisten strategisten, ennakoivien ja, kun mahdollista, taktisten lentotietojen jakamista lennon kaikkien vaiheiden osalta sekä mahdollistettava vuoropuhelu, jotta ilmatilaa voidaan käyttää optimaalisesti.

3. Ilmaliikennepalvelun järjestelmät ja menetelmät

3.1. Lentotietojen käsittelyjärjestelmät

3.1.1. Saumaton toiminta

Lentotietojen käsittelyjärjestelmien on oltava yhteentoimivia ja mahdollistettava virheettömien ja yhdenmukaisten tietojen oikea-aikainen jakaminen sekä kyseisten tietojen ymmärtäminen operatiivisesti yhtäläisellä tavalla siten, että taataan johdonmukainen ja yhdenmukainen suunnitteluprosessi ja resurssien käytön kannalta tehokas taktinen koordinointi koko eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa kaikissa lennon vaiheissa.

Jotta tietojen käsittely tapahtuisi koko eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa turvallisesti, sujuvasti ja joutuisasti, lentotietojen käsittelyjärjestelmien on oltava erityisesti käsittelyn tulosten tarkkuuden ja virheettömyyden kannalta suorituskyvyltään keskenään vastaavia sekä sopivia liikenteen luonteen (maanpinta, lähestymisalue, lentoreitti) mukaiseen ympäristöön ja jota käytetään sovitun ja kelpuutetun toimintaratkaisun mukaisesti.

3.1.2. Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Lentotietojen käsittelyjärjestelmien on mahdollistettava kehittyneiden, sovittujen ja kelpuutettujen toimintaratkaisujen asteittainen käyttöönotto kaikissa lennon vaiheissa.

Pitkälle automatisoitujen työvälineiden on oltava ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne mahdollistavat lentotietojen johdonmukaisen ja tehokkaan ennakoivan ja taktisen käsittelyn eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon osissa.

Ilmassa ja maassa olevat järjestelmät ja niiden rakenneosat, jotka tukevat uusia, sovittuja ja kelpuutettuja toimintaratkaisuja, on tarkoituksenmukaisia ja kelpuutettuja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että ne ovat yhteentoimivia ja mahdollistavat oikea-aikaisen virheettömien ja yhdenmukaisten tietojen jakamisen sekä kullakin hetkellä vallitsevan ja ennustetun operatiivisen tilanteen ymmärtämisen yhtäläisellä tavalla.

3.2. Valvontatietojen käsittelyjärjestelmät

3.2.1. Saumaton toiminta

Valvontatietojen käsittelyjärjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja validoituja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että huolehditaan vaadittavasta suoritustasosta ja palvelun laadusta liikenteen luonteen mukaisessa ympäristössä (maan pinnalla, lähestymisalueella, lentoreitillä) erityisesti laskennan tulosten tarkkuuden ja luotettavuuden sekä lennonjohdon työpisteessä käytettävien tietojen oikeellisuuden, eheyden, käytettävyyden, jatkuvuuden ja oikea-aikaisuuden osalta.

Valvontatietojen käsittelyjärjestelmien on mahdollistettava asiaankuuluvien, täsmällisten, johdonmukaisten ja yhtenäisten tietojen oikea-aikainen jakaminen järjestelmien välillä, jotta lentotoiminnan optimointi varmistetaan verkon eri osissa.

3.2.2. Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Valvontatietojen käsittelyjärjestelmän on mahdollistettava uusien valvontatietojen lähteiden asteittainen käyttöönotto siten, että palvelun kokonaislaatu paranee.

3.3. Käyttöliittymät

3.3.1. Saumaton toiminta

Maassa olevien ilmaliikenteen hallintajärjestelmien käyttöliittymät on tarkoituksenmukaisia ja kelpuutettuja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että ne muodostavat asteittain yhdenmukaisen työympäristön koko lennonjohtohenkilöstölle, mukaan lukien toiminnot ja ergonomia, joka vastaa tietyssä liikenteen luonteen (maan pinnalla, lähestymisalueella, lentoreitillä) mukaisessa ympäristössä vaadittavaa suoritustasoa.

3.3.2. Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Käyttöjärjestelmien on mahdollistettava uusien sovittujen ja kelpuutettujen toimintaratkaisujen asteittainen käyttöönotto ja automaation lisääminen siten, että turvataan lennonjohtohenkilöstön tehtävien pysyminen inhimillisen suorituskyvyn mukaisina sekä normaali- että vajaatoimintatilanteessa.

4. Viestintäjärjestelmät ja -menetelmät maasta maahan, ilmasta maahan ja ilmasta ilmaan tapahtuvaa viestintää varten

4.1. Saumaton toiminta

Viestintäjärjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja kelpuutettuja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että saavutetaan vaadittava suorituskyky määrätyssä ilmatilan osassa tai tiettyä sovellusta varten erityisesti viestien käsittelyajan, eheyden, käytettävyyden sekä toiminnan jatkuvuuden osalta.

Viestintäverkon eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa on oltava sellainen, että se vastaa palvelun laatua, peittoaluetta ja varajärjestelmiä koskevia vaatimuksia.

4.2. Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Viestintäjärjestelmien on tuettava kehittyneiden, sovittujen ja kelpuutettujen toimintaratkaisujen käyttöönottoa kaikkia lennon vaiheita varten.

5. Suunnistusjärjestelmät ja -menetelmät

5.1. Saumaton toiminta

Suunnistusjärjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja kelpuutettuja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että saavutetaan suunnistuksessa vaadittava vaaka- ja pystysuuntainen suorituskyky erityisesti tarkkuuden ja toimintakyvyn osalta liikenteen luonteen (maan pinnalla, lähestymisalueella, lentoreitillä) mukaisessa ympäristössä ja jota käytetään sovitun ja kelpuutetun toimintaratkaisun mukaisesti.

6. Valvontajärjestelmät ja -menetelmät

6.1. Saumaton toiminta

Valvontajärjestelmät on tarkoituksenmukaisia ja kelpuutettuja menettelyjä käyttäen suunniteltava ja rakennettava sellaisiksi ja niitä on ylläpidettävä ja käytettävä siten, että saavutetaan vaadittava suorituskyky, jota sovelletaan liikenteen luonteen (maan pinnalla, lähestymisalueella, lentoreitillä) mukaisessa ympäristössä ja jota käytetään sovitun ja valtuutetun toimintaratkaisun mukaisesti; tämä koskee erityisesti tarkkuutta, peittoaluetta, kantamaa ja palvelun laatua.

Valvontaverkon eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa on oltava sellainen, että se vastaa tarkkuutta, ajantasaisuutta, peittoaluetta ja varajärjestelmiä koskevia vaatimuksia. Valvontaverkon on mahdollistettava valvontatietojen jakaminen toiminnan tehostamiseksi koko eurooppalaisessa ilmaliikenteen hallintaverkossa.

7. Ilmailutiedotuspalvelujen järjestelmät ja menetelmät

7.1. Saumaton toiminta

Ilmailutietojen on oltava täsmällisiä, ajantasaisia ja yhdenmukaisia, ja niiden osalta on siirryttävä asteittain tietojen antamiseen sähköisessä muodossa käyttäen yhteisesti sovittua ja standardoitua tietokokonaisuutta.

Erityisesti ilmassa ja maassa olevien rakenneosien tai järjestelmien osalta annettavien ilmailutietojen on oltava täsmällisiä ja yhdenmukaisia ja ne on annettava käyttöön oikea-aikaisesti.

7.2. Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

On saatava käyttöön yhä tarkempia, täydellisempiä ja ajankohtaisempia ilmailutietoja ja niitä on käytettävä oikea-aikaisesti, jotta voidaan tukea ilmatilan ja lentokenttien käytön jatkuvaa tehostamista.

8. Säätietojen käyttöön liittyvät järjestelmät ja menetelmät

8.1. Saumaton toiminta

Säätietojen käyttöön liittyvillä järjestelmillä ja menetelmillä on parannettava tiedon hankkimisen yhdenmukaisuutta ja ajantasaisuutta sekä sen esittämisen laatua käyttäen yhteisesti sovittua tietokokonaisuutta.

8.2. Uusien toimintaratkaisujen tukeminen

Säätietojen käyttöön liittyvillä järjestelmillä ja menetelmillä on parannettava säätietojen nopeaa saatavuutta ja niiden käytön nopeutta, jotta voidaan tukea ilmatilan ja lentokenttien käytön jatkuvaa tehostamista.

LIITE III

RAKENNEOSAT

EY-vakuutus

- vaatimustenmukaisuus

- käyttöönsoveltuvuus

1. Rakenneosat

Rakenneosat yksilöidään tämän asetuksen 3 artiklan säännösten mukaisissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä.

2. Soveltamisala

EY-vakuutus koskee:

- joko arviota siitä, onko rakenneosa sellaisenaan, erillään tarkasteltuna, niiden yhteisön eritelmien vaatimusten mukainen, jotka sen on täytettävä, tai

- arviota tai lausuntoa siitä, soveltuuko rakenneosa käyttöönsä, kun sitä tarkastellaan ilmaliikenteen hallintaympäristössä.

Arviointimenettelyissä, joita ilmoitetut laitokset käyttävät suunnittelu- ja tuotantovaiheessa, sovelletaan päätöksessä 93/465/ETY määriteltyjä moduuleja niiden edellytysten mukaisesti, jotka on asetettu soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä.

3. EY-vakuutuksen sisältö

EY-vaatimustenmukaisuus- tai EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutus ja siihen liittyvät asiakirjat on päivättävä ja allekirjoitettava.

Vakuutus on laadittava samalla kielellä kuin käyttöohjeet ja sen on sisällettävä:

- viittaukset asetukseen,

- valmistajan tai sen yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite (toiminimi ja täydellinen osoite, valtuutetun edustajan kyseessä ollessa myös valmistajan toiminimi),

- rakenneosan kuvaus,

- vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutusta annettaessa noudatetun menettelyn kuvaus (tämän asetuksen 5 artikla),

- kaikki asian kannalta olennaiset säännökset, jotka rakenneosa täyttää, ja erityisesti rakenneosan käyttöä koskevat edellytykset,

- soveltuvissa tapauksissa vaatimustenmukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyyn osallistuneen yhden tai useamman ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite sekä tarkastustodistuksen päivämäärä ja tarvittaessa todistuksen voimassaoloaika ja voimassaolon ehdot,

- tarvittaessa viittaukset noudatettaviin yhteisön eritelmiin,

- sen allekirjoittajan henkilötiedot, jolla on oikeus tehdä sitoumuksia valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen valtuutetun edustajan puolesta.

LIITE IV

JÄRJESTELMÄT

Järjestelmien EY-tarkastusvakuutus

Järjestelmien tarkastusmenettely

1. Järjestelmien EY-tarkastusvakuutuksen sisältö

EY-tarkastusvakuutus ja siihen liittyvät asiakirjat on päivättävä ja allekirjoitettava. Vakuutus on laadittava samalla kielellä kuin tekniset asiakirjat ja sen on sisällettävä:

- viittaukset asetukseen,

- lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan nimi ja osoite (toiminimi ja täydellinen osoite),

- järjestelmän lyhyt kuvaus,

- järjestelmän vaatimustenmukaisuusvakuutusta annettaessa noudatetun menettelyn kuvaus (tämän asetuksen 6 artikla),

- soveltuvissa tapauksissa tarkastusmenettelyyn liittyvät tehtävät suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite,

- viittaukset teknisiin asiakirjoihin,

- tarvittaessa viittaukset yhteisön eritelmiin,

- kaikki asian kannalta olennaiset väliaikaiset tai lopulliset määräykset, joiden mukaisia järjestelmien on oltava, ja tarvittaessa erityisesti mahdolliset käyttöä koskevat rajoitukset tai ehdot,

- EY-vakuutuksen voimassaoloaika, jos vakuutus on väliaikainen,

- allekirjoittajan henkilötiedot.

2. Järjestelmien tarkastusmenettely

Järjestelmien tarkastus on menettely, jossa lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja tarkastaa ja todistaa, että tietty järjestelmä on tämän asetuksen mukainen ja että se voidaan ottaa käyttöön tämän asetuksen nojalla.

Järjestelmä tarkastetaan kunkin seuraavan tekijän osalta:

- kokonaissuunnitelma,

- järjestelmän kehittäminen ja kokoaminen, mukaan luettuna erityisesti rakenneosien yhteenliittäminen ja toiminta-asetukset,

- toimintavalmiin järjestelmän käyttöönotto,

- soveltuvissa tapauksissa järjestelmän ylläpitoa koskevat erityissäännökset.

Jos soveltuvassa yhteentoimivuutta koskevassa täytäntöönpanosäännössä edellytetään, että ilmoitettu laitos osallistuu tarkastusmenettelyyn, ilmoitettu laitos laatii sen jälkeen, kun se on suorittanut sille kyseisen säännön nojalla kuuluvat tehtävät, vaatimustenmukaisuustodistuksen sen suorittamien tehtävien osalta. Tämä todistus on tarkoitettu lennonvarmistuspalvelujen tarjoajalle. Tämän jälkeen lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja laatii EY-tarkastusvakuutuksen kansallista valvontaviranomaista varten.

3. Tekniset asiakirjat

EY-tarkastusvakuutukseen liitettävien teknisten asiakirjojen on sisällettävä kaikki tarvittavat järjestelmän ominaisuuksiin liittyvät asiakirjat, mukaan luettuina käyttöä koskevat ehdot ja rajoitukset, sekä tarvittaessa asiakirjat, jotka todistavat rakenneosien vaatimustenmukaisuuden.

Mukana on oltava vähintään seuraavat asiakirjat:

- tiedot julkisissa hankinnoissa käytettävien teknisten eritelmien olennaisista osista, joilla varmistetaan sovellettavien yhteentoimivuutta koskevien täytäntöönpanosääntöjen noudattaminen, sekä tarvittaessa yhteisön eritelmät,

- luettelo tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetuista rakenneosista,

- jäljennökset EY-vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksista, jotka edellä mainituilla rakenneosilla on oltava tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti, sekä niiden lisäksi tarvittaessa jäljennökset ilmoitettujen laitosten suorittamia testejä ja tutkimuksia koskevista asiakirjoista,

- jos järjestelmän (järjestelmien) tarkastukseen on osallistunut ilmoitettu laitos, kyseisen laitoksen allekirjoituksellaan varmentama todistus siitä, että järjestelmä on tämän asetuksen mukainen; tällaisessa todistuksessa on mainittava mahdolliset huomautukset, jotka on esitetty tarkastuksen aikana ja joita ei ole poistettu,

- jos tarkastusmenettelyyn ei ole osallistunut ilmoitettua laitosta, asiakirjat niistä testeistä ja asennuskokoonpanoista, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että järjestelmä on olennaisten vaatimusten sekä asian kannalta olennaisiin yhteentoimivuutta koskeviin täytäntöönpanosääntöihin sisältyvien mahdollisten erityisvaatimusten mukainen.

4. Teknisten asiakirjojen toimittaminen

Tekniset asiakirjat on liitettävä EY-tarkastusvakuutukseen, jonka lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja toimittaa kansalliselle valvontaviranomaiselle.

Palvelujen tarjoajan on säilytettävä jäljennökset teknisistä asiakirjoista koko järjestelmän käyttöiän ajan. Ne on toimitettava muille jäsenvaltioille, jos nämä sitä pyytävät.

LIITE V

ILMOITETUT LAITOKSET

1. Tarkastusten suorittamisesta vastaava laitos, sen johtaja ja henkilöstö eivät saa suoraan eivätkä valtuutettuina edustajina osallistua rakenneosien tai järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai ylläpitoon taikka niiden käyttöön. Valmistaja tai rakentaja ja kyseinen laitos voivat kuitenkin vaihtaa teknisiä tietoja.

2. Tarkastuksista vastaavan laitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava tarkastukset parhaalla mahdollisella ammattitaidolla ja teknisellä pätevyydellä, eikä mikään, erityisesti taloudellinen painostus tai houkuttelu saa vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin; tämä koskee erityisesti painostusta ja houkuttelua sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joihin tarkastuksen tulokset vaikuttavat.

3. Laitoksella on oltava käytössään riittävästi henkilöstöä ja tarvittavia välineitä, jotta se voi hoitaa asianmukaisesti tarkastuksiin liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät; sillä olisi myös oltava mahdollisuus saada käyttöönsä erityistarkastuksiin tarvittavat laitteet.

4. Tarkastuksista vastaavalla henkilöstöllä on oltava:

- hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus,

- riittävät tiedot heidän suorittamiaan tarkastuksia koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisten tarkastusten suorittamisesta,

- tarvittava kyky laatia vakuutuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että tarkastukset on suoritettu.

5. Tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa riippua suoritettujen tarkastusten määrästä tai tarkastusten tuloksista.

6. Laitoksella on oltava vastuuvakuutus, jollei sen vastuu kuulu kansallisen lainsäädännön mukaan jäsenvaltiolle tai jollei jäsenvaltio vastaa itse suoraan tarkastuksista.

7. Laitoksen henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti.

Top