EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0115

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/115/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta

OJ L 24, 29.1.2004, p. 65–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 212 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; Implisiittinen kumoaja 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/115/oj

32003L0115

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/115/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/2004 s. 0065 - 0071


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/115/EY,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2003,

elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet elintarvikealan tiedekomiteaa elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY(3) 6 artiklan mukaisesti,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Elintarvikkeissa käytettäviksi tarkoitetuista makeutusaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/35/EY(5) on luettelo hyväksytyistä makeutusaineista sekä kyseisten makeutusaineiden käytön edellytyksistä.

(2) Sitten vuoden 1996 elintarvikealan tiedekomitea on todennut kahden uuden makeutusaineen, sukraloosin sekä aspartaamin ja asesulfaamin suolan, olevan turvallisia elintarvikekäytössä.

(3) Elintarvikealan tiedekomitean lausunnon, joka koskee syklaamihappoa ja sen natrium- ja kalsiumsuoloja (ja jonka johdosta vahvistettiin uuden hyväksyttävän päiväsaannin (ADI) arvo), sekä syklamaattien saantia koskevien viimeaikaisten tutkimusten myötä syklaamihapon ja sen natrium- ja kalsiumsuolojen sallitut enimmäismäärät pienenevät.

(4) Direktiivissä 94/35/EY olevien tiettyjen elintarvikeryhmien määrittely olisi mukautettava ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY(6) ja eräiden neuvoston direktiivin 89/398/ETY(7) liitteessä I lueteltujen elintarvikeryhmien osalta annettujen erityisdirektiivien huomioon ottamiseksi.

(5) Kyseessä olevien elintarvikelisäaineiden käyttö täyttää direktiivin 89/107/ETY liitteessä II olevat yleiset edellytykset.

(6) Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(8) 53 ja 54 artiklassa vahvistetaan menettelyt, joilla voidaan ryhtyä yhteisöstä peräisin olevia tai kolmannesta maasta tuotuja elintarvikkeita koskeviin kiireellisiin toimenpiteisiin. Menettelyjä käyttäen komissio voi ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin, jos elintarvikkeesta aiheutuu todennäköisesti vakava riski ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle eikä tällaista riskiä voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(7) Direktiivin 94/35/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(9) mukaisesti.

(8) Tämän vuoksi direktiiviä 94/35/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 94/35/EY seuraavasti:

1) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

Jäljempänä 7 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti voidaan päättää:

- jos syntyy erimielisyyttä siitä, voidaanko makeutusaineita käyttää tietyssä elintarvikkeessa tämän direktiivin mukaisesti, katsotaanko kyseisen elintarvikkeen kuuluvan johonkin liitteen kolmannessa sarakkeessa lueteltuun ryhmään, ja

- käytetäänkö liitteessä lueteltua elintarvikelisäainetta, jota saa käyttää quantum satis -periaatteella, 2 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti."

2) Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

"- aspartaamin asesulfaamin suola: 'sisältää fenyylialaniinin lähteen'."

3) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

" 7 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(10) 58 artiklan 1 kohdassa perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(11) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

4) Muutetaan liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Komissio antaa viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2006 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen meneillään olevien lisäaineiden uudelleenarviointien edistymisestä sekä myöhemmin toteutettavien, erityisesti sukraloosin ja aspartaamin asesulfaamisuolan, uudelleenarviointien alustavan aikataulun. Nämä uudelleenarvioinnit tehdään jäsenvaltioiden toimittamien kulutusta koskevien tietojen perusteella, ja niissä otetaan huomioon lisäaineiden vaikutukset herkkiin henkilöryhmiin.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan, jotta voitaisiin:

- sallia viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2005 tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan pitäminen ja käyttö,

- kieltää viimeistään 29 päivänä heinäkuuta 2005 sellaisten tuotteiden kaupan pitäminen ja käyttö, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia. Kuitenkin niiden tuotteiden kauppaa, jotka on luovutettu kaupan pidettäviksi ennen edellä mainittua päivää ja jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, voidaan jatkaa 29 päivään tammikuuta 2006 asti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Matteoli

(1) EYVL C 262 E, 29.10.2002, s. 429.

(2) EUVL C 85, 8.4.2003, s. 34.

(3) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/34/EY (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 1).

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kahta, vahvistettu 25. kesäkuuta 2003 (EUVL C 277 E, 18.11.2003, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. lokakuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 96/83/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 16).

(6) EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

(7) EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/41/EY (EYVL L 172, 8.7.1999, s. 38).

(8) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(11) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

LIITE

Muutetaan direktiivin 94/35/EY liite seuraavasti:

1) Muutetaan seuraavien elintarvikeryhmien nimet taulukoiden kolmannessa sarakkeessa:

a) Muutetaan "laihdutukseen tarkoitetut täysvalmisteet, jotka on tarkoitettu korvaamaan ateria tai yhden päivän ravinnontarve" muotoon "laihdutukseen tarkoitetut vähäenergiaiset elintarvikkeet sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 96/8/EY" (*).

b) Muutetaan "lääkärin valvonnan alaisena otettavat täysvalmisteet ja ravintolisät" muotoon "ruokavaliovalmisteet erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 1999/21/EY" (**).

c) Muutetaan "nestemäiset ruokavalion lisäravinteet" muotoon "nestemäiset ravintolisät sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 2002/46/EY" (***).

d) Muutetaan "kiinteät ruokavalion lisäravinteet" muotoon "kiinteät ravintolisät sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 2002/46/EY".

e) Muutetaan "vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintoainevalmisteet siirappina tai pureskeltavassa muodossa" muotoon "vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät siirappina tai pureskeltavassa muodossa sellaisina kuin ne määritellään direktiivissä 2002/46/EY".

2) Lisätään taulukoiden jälkeen alaviitteet seuraavasti:

"(*) Komission direktiivi 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (EYVL L 55, 6.3.1996, s. 22).

(**) Komission direktiivi 1999/21/EY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1999, ruokavaliovalmisteista erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin (EYVL L 91, 7.4.1999, s. 29).

(***) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51)."

3) Lisätään aineen E 951 aspartaami kohdalle otsakkeen "Leipomotuotteet ja makeiset" alle elintarvikeryhmä seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

4) Aineen E 952 syklaamihappo ja sen Na- ja Ca-suolat osalta:

a) korvataan seuraavissa elintarvikeryhmissä enimmäismäärä "400 mg/l" enimmäismäärällä "250 mg/l":

- maustetut juomat, vähäkaloriset tai lisättyä sokeria sisältämättömät, vesipohjaiset,

- vähäkaloriset tai lisättyä sokeria sisältämättömät juomat, jotka on valmistettu maidosta tai sen johdannaisista tai hedelmämehuista.

b) poistetaan seuraavat elintarvikeryhmät ja enimmäismäärät:

">TAULUKON PAIKKA>"

5) Lisätään taulukot seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

Top