EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0141

Komission asetus (EY) N:o 141/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa siirtymäaikana toteutettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta

EUVL L 24, 29.1.2004, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/141/oj

32004R0141

Komission asetus (EY) N:o 141/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa siirtymäaikana toteutettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/2004 s. 0025 - 0031


Komission asetus (EY) N:o 141/2004,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Tsekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa siirtymäaikana toteutettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tsekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tsekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999(1) IX a luvussa, joka lisättiin Tsekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksella, vahvistetaan yleisesti edellytykset, joiden mukaisesti uusissa jäsenvaltioissa siirtymäkaudella toteutettaville maaseudun kehittämistoimenpiteille myönnetään väliaikaista lisätukea. Soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä olisi muutettava täydentämällä näitä edellytyksiä ja mukauttamalla Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä helmikuuta 2002 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 445/2002(2) sisältyviä tiettyjä sääntöjä.

(2) Näissä säännöissä olisi noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta, mistä syystä ne olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(3) Olisi täsmennettävä tietyt tukikelpoisuusehdot tietyille siirtymäkauden toimenpiteille ja määritettävä tuen enimmäismäärät Maltaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta.

(4) Maaseudun kehittämissuunnitelmien, joihin nämä toimenpiteet sisältyvät, laatimisen helpottamiseksi sekä niiden tarkastelun ja hyväksymisen helpottamiseksi komissiossa olisi määriteltävä yhteiset säännöt näiden suunnitelmien rakenteesta ja sisällöstä erityisesti asetuksen (EY) N:o 1257/1999 43 artiklan säännösten perusteella.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU SOVELTAMISALA

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraavien järjestelmien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt:

a) asetuksen (EY) N:o 1257/1999 luvussa IX a säädetyt Tsekkiä, Viroa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Sloveniaa ja Slovakiaa (jäljempänä "uudet jäsenvaltiot") koskevat erityiset maaseudun kehittämistoimenpiteet;

b) kaikkien maaseudun kehittämistä koskevien toimenpiteiden suunnittelu ja arviointi uusien jäsenvaltioiden osalta.

II LUKU UUSIA JÄSENVALTIOITA KOSKEVAT ERITYISTOIMENPITEET

2 artikla

Rakenneuudistuksen kohteena olevien osaelantotilojen tukeminen

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 b artiklan 2 kohdassa säädetyn liiketoimintasuunnitelman on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta sitä voitaisiin käyttää tukena myös maatilojen investointitukea koskeville hakemuksille.

3 artikla

Tekninen apu

Asetuksen (EY) N:o 445/2002 39 artiklasta poiketen komission asetuksen (EY) N:o 1685/2000(3) liitteessä olevaa sääntöä 11 ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 e artiklassa tarkoitettuun toimenpiteeseen.

4 artikla

Täydentävä suora tuki

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 h artiklan nojalla myönnettävän tuen tukikelpoisuusehdot vahvistetaan komission päätöksellä, jolla hyväksytään täydentävä kansallinen suora tuki.

III LUKU MALTAAN SOVELLETTAVA LISÄTUKI

5 artikla

Täydentävä valtiontuki Maltalla

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 i artiklan nojalla myönnettävän tuen tukikelpoisuusehdot vahvistetaan liittymisasiakirjan liitteessä XI olevan 4 luvun A osan 1 kohdassa tarkoitetussa Maltan maatalouden markkinapolitiikan erityisohjelmassa (SMPPMA).

IV LUKU YKSITTÄISIIN JÄSENVALTIOIHIN SOVELLETTAVAT POIKKEUKSET

6 artikla

Maatalouden ympäristötuki

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 m artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu kivimuurien ylläpitämiseen ja säilyttämiseen Maltassa myönnettävä hehtaarikohtainen vuosittainen enimmäismäärä mainitaan liitteessä I olevassa A kohdassa.

7 artikla

Tuottajaryhmät Maltassa

1. Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 d artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua vähimmäistukea voidaan myöntää ainoastaan tuottajaryhmille, jotka muodostavat vähintään tietyn prosenttiosuuden alan tuottajista ja tuottavat vähintään tietyn prosenttiosuuden alan tuotannosta.

2. Kyseisen tuen vähimmäismäärä, joka lasketaan pienen tuottajaryhmän perustamisen edellyttämien vähimmäiskustannusten mukaan, mainitaan liitteessä I olevassa B kohdassa.

V LUKU HALLINNOLLISET JA RAHOITUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

8 artikla

Arviointi

Asetuksen (EY) N:o 445/2002 56 ja 57 artiklassa tarkoitettua väliarviointia ei sovelleta uusiin jäsenvaltioihin ohjelmakaudella 2004-2006.

9 artikla

Rahoitussuunnitelma

1. Asetuksen (EY) N:o 445/2002 liitteessä II olevan 8 artiklan soveltamista varten uusien jäsenvaltioiden on sovellettava vuosittaista rahoitussuunnitelmaa ja tämän asetuksen liitteessä II olevaa yleistä alustavaa rahoitussuunnitelmaa.

2. Asetuksen (EY) N:o 445/2002 liitteessä II olevassa 9 kohdassa tarkoitettujen tietojen täydentämiseksi asetuksen (EY) N:o 1257/1999 III osaston II luvussa tarkoitetuissa maaseudun kehittämissuunnitelmissa on oltava tämän asetuksen liitteessä III mainitut tiedot.

VI LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004 sillä edellytyksellä, että Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Tsekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjalla.

(2) EYVL L 74, 15.3.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 963/2003 (EUVL L 138, 5.6.2003, s. 32).

(3) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 39.

LIITE I

Maltaa koskevien erityistoimenpiteiden tukimäärät

A 6 artiklassa tarkoitettu enimmäismäärä:

>TAULUKON PAIKKA>

B 7 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu määrä:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>PIC FILE= "L_2004024FI.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2004024FI.002901.TIF">

LIITE III

Asetuksen (ET) N:o 1257/1999 IX a luvussa tarkoitettuja erityistoimenpiteitä ja poikkeuksia koskevat tiedot, joiden on sisällyttävä maaseudun kehittämissuunnitelmaan

1. Kaikkia uusia jäsenvaltioita koskevat toimenpiteet

I Rakenneuudistuksen kohteena olevien osaelantotilojen tukeminen

A Pääpiirteet:

- osaelantotilan määrittely, jossa otetaan huomioon tilan vähimmäis- ja/tai enimmäiskoko, kaupan pidettävä osa tuotannosta ja/tai tukikelpoisen tilan tulotaso

- taloudellisen elinkelpoisuuden määritelmä.

B Muut tiedot:

- liiketoimintasuunnitelman sisältö.

II Tuottajaryhmät

A Pääpiirteet:

- vain Maltan osalta alat, joita poikkeus koskee, ja erittäin pieneen kokonaistuotantoon liittyvät perustelut sekä ehdot poikkeuksen soveltamiselle: tuottajaryhmän tuotannon vähimmäisprosenttiosuus alan kokonaistuotannosta, tuottajaryhmään kuuluvien alan tuottajien vähimmäisprosenttisosuus

- vain Maltan osalta vuosittaisten määrien perusteet ja laskutapa.

B Muut tiedot:

- kuvaus siitä, miten tuottajaryhmät hyväksytään virallisesti, mukaan luettuina valintaperusteet

- kyseiset alat.

III Tekninen apu

A Pääpiirteet:

- ei vaadita.

B Muut tiedot:

- tuensaajien kuvaus.

IV Leader+-aloitetta vastaavat toimenpiteet

Valmiuksien hankinta (asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 f artiklan 1 kohta)

A Pääpiirteet:

- toimenpiteiden suorittamisesta vastaavien toimeksisaajien valintaprosessi ja sen aikataulu

B Muut tiedot:

- ei vaadita.

Yhdennetyt alueelliset maaseudun kehittämistä koskevat pilottistrategiat (asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 f artiklan 2 kohta)

A Pääpiirteet:

- tukea saavien paikallisten toimintaryhmien valintaprosessi ja sen aikataulu, mukaan luettuina valintaperusteet ja tuensaajien enimmäismäärä

- perusteet, joiden mukaisesti osoitetaan kyseisten alueiden riittävät hallinnolliset valmiudet ja kokemus paikallisen maaseudun kehittämisen kaltaisista lähestymistavoista.

B Muut tiedot:

- ei vaadita.

V Täydentävä suora tuki

A Pääpiirteet:

- yhteisön rahoitusosuus ohjelmavuotta kohti.

B Muut tiedot:

- tuen maksava organisaatio.

2. Maltaa koskevat toimenpiteet

I Täydentävä valtiontuki

A Pääpiirteet:

- ei vaadita.

B Muut tiedot:

- tuen maksava organisaatio.

3. Kaikkiin uusiin jäsenvaltioihin sovellettavat poikkeukset

I. Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen parantaminen

A Pääpiirteet:

- ei vaadita.

B Muut tiedot:

- luettelo yrityksistä, joille on myönnetty 33 l artiklan 3 kohdassa tarkoitettu siirtymäkausi.

4. Viroon sovellettava poikkeus

I Maatalousmaan metsitys

A Pääpiirteet:

- ei vaadita.

B Muut tiedot:

- kuvaus maankäytön valvonnasta metsitystä edeltäviltä viideltä vuodelta.

5. Maltaan sovellettava poikkeus

I Maatalouden ympäristötuki

A Pääpiirteet:

- kivimuurien ylläpitämiseen ja säilyttämiseen myönnettävä vuosittaisen enimmäismäärän perusteet.

B Muut tiedot:

- ei vaadita.

Top