EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0051

Komission asetus (EY) N:o 51/2004, annettu 12 päivänä tammikuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista

OJ L 7, 13.1.2004, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/51/oj

32004R0051

Komission asetus (EY) N:o 51/2004, annettu 12 päivänä tammikuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista

Virallinen lehti nro L 007 , 13/01/2004 s. 0020 - 0020


Komission asetus (EY) N:o 51/2004,

annettu 12 päivänä tammikuuta 2004,

riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002(2),

ottaa huomioon vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003(3) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos vientituen vahvistamisen yhteydessä viitataan tähän kohtaan, todistukset myönnetään vasta hakemuksen jättöpäivää seuraavana kolmantena työpäivänä. Mainitussa artiklassa säädetään myös, että jos vientitodistushakemuksessa ylitetään vietäväksi tarkoitetut, kyseisen tuen vahvistavassa asetuksessa ilmoitetut määrät, komissio vahvistaa näille määrille yhtenäisen alennusprosentin. Komission asetuksessa (EY) N:o 30/2004(4) vahvistetaan edellä mainitussa kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tuet 2000 tonnin suuruiselle määrälle mainitun asetuksen liitteessä määritellyn määräpaikan R01 osalta.

(2) 9 päivänä tammikuuta 2004 haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät määräpaikan R01 osalta. Siksi on syytä vahvistaa alennusprosentti 9 päivänä tammikuuta 2004 jätetyille vientitodistushakemuksille.

(3) Aiheensa vuoksi tämän asetuksen säännösten on tultava voimaan heti, kun ne on julkaistu virallisessa lehdessä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 30/2004 mukaisesti 9 päivänä tammikuuta 2004 jätettyjen riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistushakemusten perusteella myönnetään todistukset mainitun asetuksen liitteessä määritellyn määräpaikan R01 osalta siten, että haettuihin määriin sovelletaan 44,36 prosentin suuruista vähennyskerrointa.

2 artikla

Joulukuun 10 päivänä tammikuuta 2004 alkaen jätettyjen riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistushakemusten perusteella ei myönnetä asetuksen (EY) N:o 30/2004 mukaisia vientitodistuksia mainitun asetuksen liitteessä määritellyn määräpaikan R01 osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.

(4) EUVL L 5, 9.1.2004, s. 61.

Top