EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0095

Komission direktiivi 2003/95/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 96/77/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 283, 31.10.2003, p. 71–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 460 - 466
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 041 P. 31 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 041 P. 31 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/95/oj

32003L0095

Komission direktiivi 2003/95/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 96/77/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 283 , 31/10/2003 s. 0071 - 0077


Komission direktiivi 2003/95/EY,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2003,

elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 96/77/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/34/EY(2), ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

on kuullut elintarvikealan tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20 päivänä helmikuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/2/EY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/5/EY(4), luetellaan ne aineet, joita voidaan käyttää elintarvikkeiden muina lisäaineina kuin väri- ja makeutusaineina.

(2) Komission direktiivissä 96/77/EY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/82/EY(6), asetetaan puhtausvaatimukset direktiivissä 95/2/EY mainituille lisäaineille.

(3) Elintarvikealan tiedekomitea totesi 6 päivänä toukokuuta 2002 antamassaan lausunnossa, että etyleenioksidin määrä on vähennettävä havaintorajan alle. Direktiivissä 96/77/EY asetettuja nykyisiä puhtausvaatimuksia on siten tarpeen mukauttaa.

(4) On tarpeen mukauttaa tekniikan kehitykseen lisäaineille E 251 natriumnitraatti ja E 459 beta-syklodekstriini asetettuja nykyisiä puhtausvaatimuksia.

(5) On tarpeen ottaa huomioon lisäaineiden spesifikaatiot ja analyyttiset tekniikat, jotka on vahvistettu FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives [JECFA]) laatimassa Codex Alimentariuksessa.

(6) Direktiiviä 96/77/EY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(7) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 96/77/EY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tuotteita, jotka on saatettu markkinoille tai joihin on tehty merkinnät ennen 1 päivää marraskuuta 2004, ja jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, saa kuitenkin pitää kaupan, kunnes varastot on myyty loppuun.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2) EYVL L 237, 10.9.1994, s. 1.

(3) EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1.

(4) EYVL L 55, 24.2.2001, s. 59.

(5) EYVL L 339, 30.12.1996, s. 1.

(6) EYVL L 292, 28.10.2002, s. 1.

LIITE

Muutetaan direktiivin 96/77/EY liite seuraavasti:

1) Korvataan lisäainetta E 251 Natriumnitraatti koskeva teksti seuraavasti:

"E 251 NATRIUMNITRAATTI

1. KIINTEÄ NATRIUMNITRAATTI

>TAULUKON PAIKKA>

E 251 NATRIUMNITRAATTI

2. NESTEMÄINEN NATRIUMNITRAATTI

>TAULUKON PAIKKA>"

2) Korvataan lisäaineita E 431 Polyoksyetyleeni(40)stearaatti, E 432 Polyoksyetyleenisorbitaanimonolauraatti (polysorbaatti 20), E 433 Polyoksyetyleenisorbitaanimono-oleaatti (polysorbaatti 80), E 434 Polyoksyetyleenisorbitaanimonopalmitaatti (polysorbaatti 40), E 435 Polyoksyetyleenisorbitaanimonostearaatti (polysorbaatti 60) and E 436 Polyooksyetyleenisorbitaanitristearaatti (polysorbaatti 65) koskeva teksti seuraavasti:

"E 431 POLYOKSYETYLEENI(40)STEARAATTI

>TAULUKON PAIKKA>

E 432 POLYOKSYETYLEENISORBITAANIMONOLAURAATTI (POLYSORBAATTI 20)

>TAULUKON PAIKKA>

E 433 POLYOKSYETYLEENISORBITAANIMONO-OLEAATTI (POLYSORBAATTI 80)

>TAULUKON PAIKKA>

E 434 POLYOKSYETYLEENISORBITAANIMONOPALMITAATTI (POLYSORBAATTI 40)

>TAULUKON PAIKKA>

E 435 POLYOKSYETYLEENISORBITAANIMONOSTEARAATTI (POLYSORBAATTI 60)

>TAULUKON PAIKKA>

E 436 POLYOKSYETYLEENISORBITAANITRISTEARAATTI (POLYSORBAATTI 65)

>TAULUKON PAIKKA>"

3) Korvataan lisäainetta E 459 Beta-syklodekstriini koskeva teksti seuraavasti:

"E 459 BETA-SYKLODEKSTRIINI

>TAULUKON PAIKKA>"

4) Korvataan lisäainetta Polyetyleeniglykoli 6000 koskeva teksti seuraavasti:

"POLYETYLEENIGLYKOLI 6000

>TAULUKON PAIKKA>"

Top