EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0765

2003/765/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2003, Secale cereale- ja Triticum durum -lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3862)

OJ L 275, 25.10.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/765/oj

32003D0765

2003/765/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2003, Secale cereale- ja Triticum durum -lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3862)

Virallinen lehti nro L 275 , 25/10/2003 s. 0047 - 0048


Komission päätös,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2003,

Secale cereale- ja Triticum durum -lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3862)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/765/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY(2), ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Itävallassa ei ole saatavilla tarpeisiin nähden riittävästi kansallisiin sääoloihin soveltuvia durumvehnän (Triticum durum) tai rukiin (Secale cereale) talvilajikkeiden siemeniä, jotka täyttävät direktiivin 66/402/ETY vaatimukset itävyyden osalta.

(2) Näiden lajien siementen kysyntää ei ole mahdollista kattaa tyydyttävästi sellaisilla muista jäsenvaltioista tai kolmansista maista tuotavilla siemenillä, jotka täyttävät kaikki direktiivissä 66/402/ETY säädetyt vaatimukset.

(3) Näin ollen olisi sallittava väljemmät vaatimukset täyttävien näiden lajien siementen kaupan pitäminen Itävallassa 30 päivään marraskuuta 2003 asti.

(4) Lisäksi tällaisten siementen kaupan pitäminen olisi sallittava muissa jäsenvaltioissa, jotka pystyvät toimittamaan Itävallalle näiden lajien siemeniä.

(5) Itävallan olisi toimittava koordinoijana ja varmistettava, että tämän päätöksen nojalla sallittu kokonaismäärä ei ylitä tässä päätöksessä vahvistettua enimmäismäärää.

(6) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Sallitaan tämän päätöksen liitteessä vahvistetuin edellytyksin durumvehnän ja rukiin talvilajikkeiden sellaisten siementen, jotka eivät täytä direktiivissä 66/402/ETY vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia itävyyden osalta, kaupan pitäminen yhteisössä 30 päivään marraskuuta 2003 asti, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) itävyys on vähintään tämän päätöksen liitteen vaatimusten mukainen;

b) virallisissa pakkausmerkinnöissä ilmoitetaan direktiivin 66/402/ETY 2 artiklan 1 kohdan F alakohdan d alakohdan ja 2 artiklan 1 kohdan G alakohdan d alakohdan mukaisesta virallisesta siemenkokeesta laaditussa selosteessa ilmoitettu itävyys.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen siementen kaupan pitäminen yhteisössä sallitaan vain, jos siemenet saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille tämän päätöksen 2 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Siementoimittajan, joka haluaa saattaa 1 artiklassa tarkoitettuja siemeniä markkinoille, on osoitettava lupahakemus sille jäsenvaltiolle, johon kyseinen toimittaja on sijoittautunut.

Kyseisen jäsenvaltion on annettava toimittajalle lupa saattaa siemenet markkinoille, paitsi

a) jos sillä on riittävä syy epäillä, ettei toimittaja pysty saattamaan markkinoille sitä määrää siemeniä, jota varten se on hakenut lupaa; tai

b) jos siementen, joiden kaupan pitäminen sallitaan kyseisen poikkeuksen nojalla, kokonaismäärä ylittää liitteessä vahvistetun enimmäismäärän.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen tämän päätöksen soveltamiseksi tarvittavaa hallinnollista apua.

Päätöksen 1 artiklan osalta koordinoijana toimii Itävalta, jotta voidaan varmistaa, että kokonaismäärä ei ylitä liitteessä vahvistettuja enimmäismääriä.

Kun jäsenvaltio saa 2 artiklan mukaisen lupahakemuksen, sen on välittömästi ilmoitettava koordinoivalle jäsenvaltiolle määrä, jota hakemus koskee. Koordinoivan jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle, ylittyisikö enimmäismäärä, jos lupa myönnettäisiin.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille tämän päätöksen mukaisesti kaupan pitämistä koskevan luvan saaneiden siementen määrät.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(2) EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top