EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1871

Komission asetus (EY) N:o 1871/2003, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUVL L 275, 25.10.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; Implisiittinen kumoaja 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1871/oj

32003R1871

Komission asetus (EY) N:o 1871/2003, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 275 , 25/10/2003 s. 0005 - 0006


Komission asetus (EY) N:o 1871/2003,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2003,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2176/2002(2), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohta,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 otettiin käyttöön tavaranimikkeistö, jäljempänä "yhdistetty nimikkeistö". Yhdistetty nimikkeistö on asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä I.

(2) Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1994 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 535/94(3) lisättiin yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmään 8 lisähuomautus tarkoituksena selkiyttää nimikkeeseen 0210 kuuluvan suolatun lihan ja muiden syötävien eläimenosien luokittelua ("liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe"). Tämän huomautuksen numerointia muutettiin vuonna 1995, jolloin siitä tuli 7 lisähuomautus.

(3) Olennainen merkitys yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmään luokiteltaessa on sillä menetelmällä, jolla pyritään varmistamaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen. Harmonoidun järjestelmän selitysten 2 ryhmää koskevissa yleisohjeissa kuvataan kyseisen ryhmän rakennetta. Ryhmään kuuluvat kypsentämätön liha ja muut eläimenosat tuoreina tai jäähdytettyinä taikka käsiteltyinä jollakin tuotteen pitkäaikaisen säilymisen varmistavalla menetelmällä eli jäädytettyinä taikka suolattuina, suolavedessä, kuivattuina tai savustettuina.

(4) Mainittujen yleisohjeiden mukaan liha luokitellaan tuoreeksi lihaksi, vaikka se olisi säilötty väliaikaisesti suolalla kuljetuksen ajaksi. Tämä pätee myös jäädytettyyn lihaan, mutta muutoin liha, johon on lisätty suolaa, katsotaan nimikkeen 0210 suolatuksi lihaksi. Nimikkeeseen 0210 luokiteltaessa edellytetään, että suolaus on riittävä varmistamaan tuotteen säilymisen pidempään kuin pelkästään kuljetuksen ajaksi. Tässä yhteydessä olisi huomattava, että nimikkeessä 0210 luetelluilla muilla menetelmillä eli suolaveteen säilömisellä, kuivauksella ja savustuksella on tarkoitus varmistaa tuotteen pitkäaikainen säilyminen eikä niinkään väliaikainen säilyminen kuljetusta varten.

(5) Näyttää aiheelliselta selventää ja vahvistaa, että nimikkeessä 0210 suolauksella tarkoitetaan menetelmää, jolla varmistetaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen.

(6) Tästä syystä asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä I olevan yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmän 7 lisähuomautusta olisi muutettava tätä vastaavasti.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä I olevan yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmän 7 lisähuomautus tekstillä seuraavasti:

"Nimikkeessä 0210 tarkoitetaan ilmaisulla 'liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä' lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään 1,2 painoprosenttia edellyttäen, että suolauksella varmistetaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EYVL L 331, 7.12.2002, s. 3.

(3) EYVL L 68, 11.3.1994, s. 15.

Top