EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0743

2003/743/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön rahoitukseen oikeutettuja eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmia ja zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmia koskevista luetteloista vuodeksi 2004 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3708)

EUVL L 268, 18.10.2003, p. 77–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/743/oj

32003D0743

2003/743/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön rahoitukseen oikeutettuja eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmia ja zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmia koskevista luetteloista vuodeksi 2004 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3708)

Virallinen lehti nro L 268 , 18/10/2003 s. 0077 - 0080


Komission päätös,

tehty 14 päivänä lokakuuta 2003,

yhteisön rahoitukseen oikeutettuja eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmia ja zoonoosien torjuntaan tarkoitettuja tarkastusohjelmia koskevista luetteloista vuodeksi 2004

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3708)

(2003/743/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003(2), ja erityisesti sen 24 artiklan 5 kohdan ja 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tietyt jäsenvaltiot ja liittymässä olevat maat ovat esittäneet komissiolle eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmia, joille ne toivovat saavansa yhteisön rahoitusta.

(2) Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999(3) mukaisesti eläintautien seurantaa ja hävittämistä koskevat ohjelmat rahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan mainitun asetuksen 8 ja 9 artiklaa.

(3) Kun vahvistetaan luettelo yhteisön rahoitukseen oikeutetuista eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista vuodeksi 2004 sekä kunkin ohjelman rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä, on otettava huomioon kustakin ohjelmasta yhteisölle aiheutuva etu ja käytettävissä olevien määrärahojen suuruus.

(4) Kun vahvistetaan luettelo yhteisön rahoitukseen oikeutetuista zoonoosien torjuntaan tarkoitetuista tarkastusohjelmista vuodeksi 2004 sekä kunkin ohjelman rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä, on otettava huomioon kustakin ohjelmasta yhteisölle aiheutuva etu, luettelon yhteensopivuus yhteisön asiaan liittyvän lainsäädännön kanssa ja käytettävissä olevien määrärahojen suuruus.

(5) Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 32 artiklan mukaisesti uusia jäsenvaltioita on eläinlääkintävaroista myönnettävän rahoituksen osalta kohdeltava samoin kuin nykyisiä jäsenvaltioita.

(6) Mitään vuoden 2004 talousarvion mukaista rahoitussitoumusta mihinkään kyseessä olevaan ohjelmaan ei kuitenkaan voida tehdä ennen kuin asianomainen liittymässä oleva maa on liittynyt unioniin. Lisäksi tiettyjen tautien hävittämiseksi liittymässä olevissa maissa on mahdollista saada yhteisrahoitusta myös muiden yhteisön välineiden kautta.

(7) Komissio on harkinnut kaikkia ohjelmaehdotuksia sekä eläinlääkinnälliseltä että taloudelliselta kannalta ja katsoo, että kyseiset ohjelmat olisi sisällytettävä luetteloon ohjelmista, jotka ovat oikeutettuja saamaan yhteisön rahoitusta vuonna 2004.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Liitteessä I luetellut eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmat voivat saada yhteisön rahoitusta vuonna 2004.

2. Yhteisön rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä kunkin 1 kohdassa tarkoitetun ohjelman osalta esitetään liitteessä I.

2 artikla

1. Liitteessä II luetellut zoonoosien torjuntaan tarkoitetut tarkastusohjelmat voivat saada yhteisön rahoitusta vuonna 2004.

2. Yhteisön rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä kunkin 1 kohdassa tarkoitetun ohjelman osalta esitetään liitteessä II.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

LIITE I

Luettelo eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista (1 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Luettelo zoonoosien torjuntaan tarkoitetuista tarkastusohjelmista (2 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen ehdotettu osuus ja määrä

>TAULUKON PAIKKA>

Top