EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1843

Komission asetus (EY) N:o 1843/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2004

EUVL L 268, 18.10.2003, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1843/oj

32003R1843

Komission asetus (EY) N:o 1843/2003, annettu 17 päivänä lokakuuta 2003, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2004

Virallinen lehti nro L 268 , 18/10/2003 s. 0061 - 0062


Komission asetus (EY) N:o 1843/2003,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2003,

maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2004

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1259/96(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 1883/78 8 artiklan mukaisesti julkiseen interventioon varastoitujen maataloustuotteiden arvonvähennys tehdään niiden ostohetkellä. Arvonvähennysprosentti vastaa enintään kunkin tuotteen ostohinnan ja ennakoidun myyntihinnan välistä erotusta.

(2) Komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1883/78 8 artiklan 3 kohdan nojalla rajoittaa arvon vähenemisen ostohetkellä osaan tästä arvonvähennysprosentista, jonka on oltava vähintään 70 prosenttia arvonvähennyksen kokonaismäärästä. Näyttää olevan tarkoituksenmukaista vahvistaa varainhoitovuodeksi 2004 eräiden tuotteiden kertoimet, joita interventioelimet soveltavat kyseisten tuotteiden kuukausittaisiin ostoarvoihin voidakseen todeta arvon alenemisen kokonaismäärät.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EMOTR-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Liitteessä oleville tuotteille, jotka julkisen interventio-oston vuoksi ovat varastoituina tai interventioelinten hallussa 1 päivän lokakuuta 2003 ja 30 päivän syyskuuta 2004 välisenä aikana, tehdään näiden tuotteiden ostohinnan ja ennakoidun myyntihinnan erotuksen kattava arvonvähennys.

2. Arvon vähentämistä koskevien määrien toteamiseksi interventioelinten on sovellettava kunakin kuukautena ostettujen tuotteiden arvoon liitteessä mainittuja kertoimia.

3. Näin määräytyvien menojen määristä on toimitettava tieto komissiolle komission asetuksen (EY) N:o 296/96(3) mukaisesti laadittavien ilmoitusten yhteydessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1.

(2) EYVL L 163, 2.7.1996, s. 10.

(3) EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5.

LIITE

Kuukausittaisiin ostoarvoihin sovellettavat vähennyskertoimet

>TAULUKON PAIKKA>

Top