EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0659

2003/659/YOS: Neuvoston päätös 2003/659/YOS, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta

EUVL L 245, 29.9.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2019; Implisiittinen kumoaja 32018R1727

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/659/oj

32003D0659

2003/659/YOS: Neuvoston päätös 2003/659/YOS, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 245 , 29/09/2003 s. 0044 - 0046


Neuvoston päätös 2003/659/YOS,

tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003,

Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon komission aloitteen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eurojust on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen nojalla perustettu elin, joka tällä hetkellä saa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta suoritettavaa avustusta. Näin ollen yleisestä talousarviosta rahoitettavia Eurojustin menoja olisi hallinnoitava Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien yhteisön sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 4 kohtaa noudattaen.

(2) Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(4) tietyt säännökset olisi näin ollen saatettava yhtäpitäviksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (jäljempänä "yleinen varainhoitoasetus") 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) kanssa,

(3) Näin ollen päätöstä 2002/187/YOS on muutettava vastaavasti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöstä 2002/187/YOS seuraavasti:

1) Korvataan 35, 36 ja 37 artikla seuraavasti:

" 35 artikla

Talousarvion laatiminen

1. Kollegio laatii vuosittain hallinnollisen johtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion Eurojustin tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Kollegio toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

2. Ennakkoarvion perusteella komissio tekee Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevassa alustavassa esityksessä ehdotuksen vuotuisen avustuksen määrästä sekä luonteeltaan pysyvistä tai tilapäisistä toimista ja toimittaa sen budjettivallan käyttäjälle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.

3. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy Eurojustin avustusta koskevat määrärahat ja päättää myös luonteeltaan pysyvistä tai tilapäisistä toimista Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen puitteissa.

4. Eurojustin kollegio hyväksyy ennen varainhoitovuoden alkua talousarvion, johon sisältyy myös 34 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä määritelty henkilöstötaulukko, budjettivallan käyttäjän tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksymien vuotuisen avustuksen ja toimien perusteella mukauttaen sen Eurojustille osoitettuihin erilaisiin avustuksiin ja muista lähteistä peräisin oleviin varoihin.

36 artikla

Talousarvion toteuttaminen ja vastuuvapaus

1. Hallinnollinen johtaja toteuttaa tulojen ja menojen hyväksyjänä Eurojustin talousarvion. Hän raportoi kollegiolle talousarvion toteuttamisesta.

2. Eurojustin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.

3. Komission tilinpitäjä toimittaa Eurojustin alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Saatuaan Eurojustin alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, hallinnollinen johtaja laatii Eurojustin lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen Eurojustin kollegiolle lausuntoa varten.

5. Kollegio antaa lausunnon Eurojustin lopullisesta tilinpäätöksestä.

6. Hallinnollinen johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja kollegion lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

7. Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8. Hallinnollinen johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Hän toimittaa vastauksen myös Eurojustin kollegiolle.

9. Kollegion ja sen puheenjohtajan määräysvallan alaisena toimien hallinnollinen johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

10. Ennen vuoden N+ 2 huhtikuun 30 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta hallinnolliselle johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

37 artikla

Talousarvioon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset

1. Kollegio vahvistaa yksimielisesti Eurojustin talousarvioon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa 19 päivänä marraskuuta 2002 annetusta komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos Eurojustin toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa."

2. Korvataan 38 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa tehtäviensä hoitoon soveltuvien sisäisten valvontajärjestelmien ja -menettelyjen ottamisesta käyttöön."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 67.

(2) Lausunto annettu 27.3.2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 285, 21.11.2002, s. 4.

(4) EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, ja sen oikaisu EYVL L 25, 30.1.2003, s. 43.

(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.

Top