EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0065

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/65/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 230, 16.9.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 56 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2013; Implisiittinen kumoaja 32010L0063

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/65/oj

32003L0065

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/65/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 230 , 16/09/2003 s. 0032 - 0033


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/65/EY,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003,

kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvosto teki 23 päivänä maaliskuuta 1998 päätöksen 1999/575/EY kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen(4), jäljempänä "yleissopimus", tekemisestä yhteisön puolesta.

(2) Yleissopimus pannaan täytäntöön neuvoston direktiivillä 86/609/ETY(5), johon on sisällytetty samat tavoitteet kuin yleissopimukseen.

(3) Direktiivin 86/609/ETY liitteeseen II, jossa annetaan eläinten säilytystä ja hoitoa koskevia ohjeita, on sisällytetty yleissopimuksen liite A. Yleissopimuksen liitteeseen A ja direktiivin liitteisiin sisältyvät määräykset ovat luonteeltaan teknisiä.

(4) On tarpeellista varmistaa, että direktiivin 86/609/ETY liitteiden määräykset ovat kyseessä olevien alojen viimeisimmän tieteellisen ja teknisen kehityksen ja tutkimustulosten tasalla. Tällä hetkellä direktiivin liitteitä voidaan muuttaa ainoastaan aikaa vievällä yhteispäätösmenettelyllä, minkä vuoksi liitteiden sisältöä ei voida pitää alan viimeisimmän kehityksen tasalla.

(5) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(6) Näin ollen direktiiviä 86/609/ETY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiiviin 86/609/ETY artiklat seuraavasti:

" 24 a artikla

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 24 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

- Tämän direktiivin liitteet.

24 b artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 16 syyskuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Alemanno

(1) EYVL C 25 E, 29.1.2002, s. 536.

(2) EYVL C 94, 18.4.2002, s. 5.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. heinäkuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 17. maaliskuuta 2003 (EUVL C 113 E, 13.5.2003, s. 59) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 19. kesäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 222, 24.8.1999, s. 29.

(5) EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1.

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top