EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1612

Komission asetus (EY) N:o 1612/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen lopettamisesta

OJ L 230, 16.9.2003, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1612/oj

32003R1612

Komission asetus (EY) N:o 1612/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen lopettamisesta

Virallinen lehti nro L 230 , 16/09/2003 s. 0025 - 0025


Komission asetus (EY) N:o 1612/2003,

annettu 12 päivänä syyskuuta 2003,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen lopettamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003(2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2003 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2341/2002(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1407/2003(4), säädetään punakampelakiintiöstä vuodeksi 2003.

(2) Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.

(3) Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Belgian lipun alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen alusten punakampelasaaliit ICES-alueiden VIII, IX ja X sekä CECAF-alueen 34.1.1 (EY:n vedet) vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön. Belgia on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 1 päivästä syyskuuta 2003 alkaen. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Belgian lipun alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen alusten punakampelasaaliit ICES-alueiden VIII, IX ja X sekä CECAF-alueen 34.1.1 (EY:n vedet) vesillä ovat täyttäneet Belgialle vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön.

Kielletään Belgian lipun alla purjehtivilta tai Belgiassa rekisteröidyiltä aluksilta punakampelan kalastus ICES-alueiden VIII, IX ja X sekä CECAF-alueen 34.1.1 (EY:n vedet) vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä syyskuuta 2003.

Komission puolesta

Jörgen Holmquist

Kalastuksen pääosaston pääjohtaja

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EYVL L 356, 31.12.2002, s. 12.

(4) EUVL L 201, 8.8.2003, s. 3.

Top