EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1608

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 230, 16.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 84 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1608/oj

32003D1608

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 230 , 16/09/2003 s. 0001 - 0003


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY,

tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003,

yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisön politiikan tukemiseksi tarvitaan vertailukelpoisia tilastoja, jotka koskevat tutkimusta ja kehittämistä, teknologiainnovaatioita sekä tiedettä ja teknologiaa yleensä.

(2) Tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä innovaatioita koskevien yhteisön tilastojen monivuotisesta kehittämisohjelmasta 24 päivänä tammikuuta 1994 tehdyssä neuvoston päätöksessä 94/78/EY, Euratom(3) korostetaan, että tavoitteena on tarjota yhteisön viitekehys tilastoille ja luoda yhteisön kattava yhdenmukaistettu tilastotietojärjestelmä tälle alalle.

(3) Vuosien 1994-1997 ohjelmasta annetussa loppuraportissa korostetaan, että työtä olisi jatkettava, tiedot olisi tuotava saataville entistä nopeammin, alueellista kattavuutta laajennettava ja tietojen vertailukelpoisuutta parannettava.

(4) Yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 1998-2002 22 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/126/EY(4) mukaisesti tilastotietojärjestelmän on tuettava tiede- ja teknologiapolitiikkojen hallinnointia yhteisössä ja alueiden T & K- ja innovointikyvyn arviointia rakennerahastojen hallinnointia varten.

(5) Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) 322/97(5) mukaan yhteisön tilastoja hallitsevat periaatteet ovat puolueettomuus, luotettavuus, käyttökelpoisuus, kustannustehokkuus, tilastosalaisuus ja avoimuus.

(6) Tietojen hyödyllisyyden ja vertailtavuuden varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi yhteisön olisi otettava huomioon OECD:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteistyössä tehty tai niiden tekemä tiede- ja teknologiatilastoja koskeva työ, erityisesti jäsenvaltioiden toimittamien tietojen yksityiskohtien osalta.

(7) Yhteisön tiede- ja teknologia- ja innovaatiopolitiikoissa kiinnitetään erityistä huomiota eurooppalaisten yritysten tiede- ja teknologiapohjan lujittamiseen, jotta yritykset voisivat parantaa kansainvälistä ja alueellista innovatiivisuuttaan ja kilpailukykyään. Huomiota kiinnitetään myös tietoyhteiskunnan toiminnasta saatavaan hyötyyn, teknologian siirron tehostamiseen, toiminnan kehittymiseen teollis- ja tekijänoikeuksien alalla, henkilöstöresurssien liikkuvuuteen sekä miesten ja naisten tasa-arvon edistämiseen tiedemaailmassa.

(8) Kustannustehokkuuden ja käyttökelpoisuuden periaatteita olisi sovellettava tietojen keruussa käytettäviin menetelmiin elinkeinoelämän ja hallinnon osalta ottaen huomioon tiedon riittävä laatu ja vastaajille aiheutuva työ.

(9) On välttämätöntä, että virallisten tiede- ja teknologiatilastojen kehitystä koordinoidaan siten, että täytetään kansallisten, alueellisten ja paikallisviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen, taloudellisten toimijoiden, ammattialajärjestöjen ja suuren yleisön tarpeet.

(10) Tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta erityisohjelmasta "Tutkijavoimavarojen lisääminen ja sosioekonomisen tietopohjan laajentaminen" (1998-2002) 25 päivänä tammikuuta 1999 tehty neuvoston päätös 1999/173/EY(6) ja eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevasta Euroopan yhteisön kuudennesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta (2002-2006) 27 päivänä kesäkuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY(7) olisi otettava huomioon työn päällekkäisyyden välttämiseksi.

(11) Tieteen ja yhteiskunnan välisistä suhteista sekä naisista tieteen alalla 26 päivänä kesäkuuta 2001 annettu neuvoston päätöslauselma(8), jossa neuvosto panee tyytyväisenä merkille Helsinki-ryhmän työn ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan pyrkimyksiään naisten aseman parantamiseksi tieteen alalla jäsenvaltioissa, olisi otettava huomioon erityisesti siten, että kerätään tieteen ja tekniikan alan tutkijavoimavaroista sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja sekä laaditaan indikaattoreita naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistymisen seuraamiseksi eurooppalaisen tutkimuksen alalla.

(12) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(9) mukaisesti.

(13) Päätöksellä 89/382/ETY, Euratom(10) perustettua Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu edellä mainitun päätöksen 3 artiklan mukaisesti.

(14) Tieteen ja tekniikan tutkimuskomitea (Crest) on antanut asiasta lausunnon,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä on tarkoitus perustaa tiede-, teknologia- ja innovaatiotilastoja koskeva yhteisön tilastotietojärjestelmä yhteisön politiikkojen tukemista ja seurantaa varten.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa esitetty tavoite toteutetaan seuraavilla yksittäisillä tilastotoimilla:

- Jäsenvaltiot toimittavat tilastotietoja säännöllisesti ja asetetuissa määräajoissa, erityisesti kaikkien sektoreiden T & K -toimintaa koskevia tilastotietoja ja T & K -toiminnan rahoitusta koskevia tilastotietoja, mukaan lukien T & K:n rahoitukseen osoitettuja julkisia talousarviovaroja koskevat tilastotiedot, ja ottavat huomioon alueellisen ulottuvuuden tuottamalla aina kun mahdollista NUTS-luokitukseen perustuvia tilastoja.

- Kehitetään uusia säännöllisesti tuotettavia tilastomuuttujia, joiden avulla saadaan kattavampia tietoja tieteestä ja teknologiasta, erityisesti tiede- ja teknologiapolitiikkojen tuotoksen mittaamiseksi sekä tiedon ja yleisemmin innovaatiotoiminnan tulosten levittämiseksi. Näitä tietoja tarvitaan yhä enemmän tietoon perustuvissa talousjärjestelmissä tiede- ja teknologiapolitiikkojen laadinnassa ja arvioinnissa. Yhteisö antaa etusijan varsinkin seuraaville aloille:

- innovointi (teknologinen ja muu),

- tieteen ja teknologian henkilöresurssit,

- patentit (jotka saadaan jäsenvaltioiden patenttivirastojen ja Euroopan patenttitoimiston tietokannoista),

- huipputekniikkatilastot (tuotteiden ja palveluiden yksilöiminen ja luokittelu, taloudellista kilpailukykyä ja sen vaikutusta taloudelliseen kasvuun osoittavat mittarit),

- sukupuolen mukaan eritellyt tilastot tieteen ja teknologian alalla.

- Parannetaan ja ajantasaistetaan käsitteitä ja menetelmiä koskevia nykyisiä standardeja ja käyttöoppaita siten, että kiinnitetään erityisesti huomiota palvelusektorin käsitteisiin ja T & K -toiminnan mittaamismenetelmien koordinointiin. Yhteisö tehostaa myös yhteistyötä OECD:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi.

- Parannetaan tietojen laatua ja erityisesti tietojen vertailtavuutta, tarkkuutta ja ajantasaisuutta.

- Parannetaan tietojen levittämistä, saatavuutta ja tilastotietojen dokumentointia.

Jäsenvaltioiden käytössä oleva tietojen keruu- ja käsittelykapasiteetti sekä menetelmien ja tilastomuuttujien kehittämiskapasiteetti otetaan huomioon.

3 artikla

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

4 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksen 89/382/ETY, Euratom 1 artiklalla perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa tarkoitettua menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5 artikla

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle 2 artiklassa säädettyjen toimien täytäntöönpanosta arviointikertomuksen neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen julkaisemisesta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Tässä kertomuksessa käsitellään muun muassa toimien kustannuksia ja vastaajille koituvaa taakkaa suhteessa tietojen saatavuuden tuomiin hyötyihin ja käyttäjien tyytyväisyyteen.

Komissio voi ehdottaa kertomuksen perusteella toimia tämän päätöksen toimivuuden parantamiseksi.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tämä päätös on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Alemanno

(1) EYVL C 332 E, 27.2.2001, s. 238.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. heinäkuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 17. maaliskuuta 2003 (EUVL C 125 E, 27.5.2003, s. 58) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 19. kesäkuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 38, 9.2.1994, s. 30.

(4) EYVL L 42, 16.6.1999, s. 1.

(5) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6) EYVL L 64, 12.3.1999, s. 105.

(7) EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.

(8) EYVL C 199, 14.7.2001, s. 1.

(9) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

Top