EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0636

2003/636/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä syyskuuta 2003, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä kaliumfosfiitin, asekvinosyylin ja syflufenamidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3128)

OJ L 221, 4.9.2003, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 8 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 24 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 24 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 53 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/636/oj

32003D0636

2003/636/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä syyskuuta 2003, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä kaliumfosfiitin, asekvinosyylin ja syflufenamidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3128)

Virallinen lehti nro L 221 , 04/09/2003 s. 0042 - 0043


Komission päätös,

tehty 2 päivänä syyskuuta 2003,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä kaliumfosfiitin, asekvinosyylin ja syflufenamidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3128)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/636/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/79/EY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2) Luxembourg Industries (Pamol) Ltd toimitti 22 päivänä elokuuta 2002 Ranskan viranomaisille kaliumfosfiitti-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Agro-Kanesho Co. Ltd toimitti 17 päivänä maaliskuuta 2003 Alankomaiden viranomaisille asekvinosyyli-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Nippon Soda Company Limited toimitti 14 päivänä tammikuuta 2003 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille syflufenamidi-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(3) Ranskan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseisiä tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot näyttävät ensimmäisen tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Asiakirja-aineisto näyttää sisältävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt, yhteen kyseessä olevaa tehoainetta sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät tietovaatimukset. Tämän jälkeen hakijat toimittivat asiakirja-aineiston direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(4) Tämän päätöksen tarkoituksena on vahvistaa muodollisesti yhteisön tasolla, että asiakirja-aineisto täyttää periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset ja mainitun direktiivin liitteessä III säädetyt, vähintään yhteen kyseessä olevaa tehoainetta sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät tietovaatimukset.

(5) Tämän päätöksen tarkoituksena ei ole estää komissiota pyytämästä hakijalta lisätietojen toimittamista tietyn tehoaineen osalta esitteleväksi jäsenvaltioksi nimetylle jäsenvaltiolle asiakirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi.

(6) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittuja tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot, jotka toimitettiin komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisten tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttävät periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset.

Asiakirja-aineistot täyttävät myös direktiiviin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt, yhteen tehoainetta sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät tietovaatimukset ehdotettujen käyttötarkoitusten osalta.

2 artikla

Esittelevien jäsenvaltioiden on tutkittava kyseessä olevat asiakirja-aineistot yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 4 päivänä syyskuuta 2004 tutkimustensa päätelmät, mahdolliset suositukset tehoaineen lisäämisestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EUVL L 205, 14.8.2003, s. 16.

LIITE

TEHOAINEET, JOITA TÄMÄ PÄÄTÖS KOSKEE

>TAULUKON PAIKKA>

Top