EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1461

Komission asetus (EY) N:o 1461/2003, annettu 18 päivänä elokuuta 2003, kalastustoimia koskevien tietojen sähköiseen toimittamiseen ja kaukohavaintojärjestelmään liittyvien kokeiluhankkeiden edellytyksistä

OJ L 208, 19.8.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 27 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1461/oj

32003R1461

Komission asetus (EY) N:o 1461/2003, annettu 18 päivänä elokuuta 2003, kalastustoimia koskevien tietojen sähköiseen toimittamiseen ja kaukohavaintojärjestelmään liittyvien kokeiluhankkeiden edellytyksistä

Virallinen lehti nro L 208 , 19/08/2003 s. 0014 - 0016


Komission asetus (EY) N:o 1461/2003,

annettu 18 päivänä elokuuta 2003,

kalastustoimia koskevien tietojen sähköiseen toimittamiseen ja kaukohavaintojärjestelmään liittyvien kokeiluhankkeiden edellytyksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002(1) ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaan neuvosto päättää vuonna 2004 velvollisuudesta toimittaa kalastustoimia koskevat tiedot sähköisesti kalastusmahdollisuuksien hoidon tehokkuuden parantamiseksi ja merellä oleviin kalastusaluksiin sovellettavan kaukohavaintojärjestelmän käyttöönottamiseksi.

(2) Käytettävän tekniikan arvioimiseksi komission kanssa voidaan toteuttaa yhteistyössä ennen 1 päivää kesäkuuta 2004 kokeiluhankkeita, jotka liittyvät kalastustoimia koskevien tietojen sähköiseen toimittamiseen ja kaukohavaintojärjestelmään.

(3) Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot toteuttavat kyseiset kokeiluhankkeet, on tarpeen vahvistaa soveltamista koskevat edellytykset. Edellytysten olisi erityisesti koskettava tietojen sähköisen toimittamisen osalta sähköisesti rekisteröitäviä ja ilmoitettavia tietoja sekä kalastusaluksilla olevien järjestelmien toimintoja, jotka rekisteröivät ja välittävät kyseiset tiedot sähköisesti. Edellytysten olisi koskettava myös kaukohavaintojärjestelmän toimintoja ja kokeiluhankkeen aikana seurattavia alueita.

(4) Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tieto kokeiluhankkeiden edistymisestä ja tuloksista erityisesti kalastuksen valvonnan tehokkuuden parantamiseksi käytettävien tekniikoiden kustannustehokkuuden arvioimiseksi.

(5) Jäsenvaltioiden toteuttamille kokeiluhankkeille voidaan myöntää yhteisön taloudellista tukea yhteisön osallistumisesta jäsenvaltioiden hyväksymien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien käyttöönottoon liittyvien eräiden menojen rahoitukseen 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/431/EY(2) vahvistetuin edellytyksin.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Sisältö

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytyksiä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 22 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 23 artiklan 3 kohdassa säädettyjen, jäsenvaltioiden sellaisten kokeiluhankkeiden toteuttamiselle, jotka liittyvät kalastustoimia koskevien tietojen sähköiseen toimittamiseen ja kaukohavaintojärjestelmään.

2 artikla

Määräajat

1. Kokeiluhankkeiden on oltava toiminnassa viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2003, ja niiden on toimittava vähintään 31 päivään toukokuuta 2004 asti.

2. Kalastustoimia koskevien tietojen sähköiseen toimittamiseen ja kaukohavaintojärjestelmään liittyviä kokeiluhankkeita, jotka on toteutettu jäsenvaltioissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, pidetään tämän asetuksen mukaisina kokeiluhankkeina.

II LUKU KALASTUSTOIMIA KOSKEVIEN TIETOJEN SÄHKÖINEN TOIMITTAMINEN

3 artikla

Kalastusalusten valinta

Kalastustoimia koskevien tietojen sähköiseen toimittamiseen liittyviä kokeiluhankkeita toteuttavien jäsenvaltioiden on valittava sopiva lukumäärä mieluiten eri mittaisia aluksia.

4 artikla

Kertomukset toimivaltaiselle viranomaiselle

Rajoittamatta yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen velvoitteiden soveltamista kokeiluhankkeeseen osallistuvan yhteisön kalastusaluksen päällikön on rekisteröitävä päivittäin matkoja ja kalastustoimia koskevat tiedot ja toimitettava ne sähköisesti lippujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle; tämä koskee erityisesti seuraavia tietoja:

a) jokaisen pyydystetyn ja aluksella pidetyn lajin määrä, jos se on suurempi kuin 50 kilogrammaa elopainoa;

b) tällaisten saaliiden päivämäärät ja pyyntipaikat;

c) käytetty pyydys; ja

d) kun kyseessä ovat kokonaispituudeltaan yli 18-metriset kalastusalukset, jotka toteuttavat kalastustoimia millä tahansa alueella, jonka vesille pääsyyn ja kalavarojen hyödyntämiseen sovelletaan erityissääntöjä, seisovan pyydyksen asettamisen tai uudelleenasettamisen päivämäärä ja aika, sekä seisovaa pyydystä käyttävän kalastustoimen päättymispäivä ja -aika.

5 artikla

Aluksen laitteet

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistuakseen, että sen lipun alla purjehtivissa, kokeiluhankkeeseen osallistuvissa aluksissa on laitteet, joilla voidaan rekisteröidä ja toimittaa sähköisesti tietoja kalastustoimista kokeiluhankkeen aikana.

6 artikla

Tiedonsiirto

1. Jäsenvaltioiden on annettava viimeistään kuukautta ennen kuin hankkeet ovat toimintakunnossa komissiolle tiedoksi:

a) kokeiluhankkeiden seurantaa varten nimettyä toimivaltaista viranomaista koskevat täydelliset tiedot;

b) luettelo hankkeeseen osallistuvista aluksista ja jokaisesta aluksesta vähintään sen sisäinen rekisterinumero ja nimi;

c) kuvaus aluksella olevan laitteiston teknisistä ominaisuuksista; ja

d) kuvaus toimivaltaisen viranomaisen soveltamasta tietojen keräys- ja käsittelymenetelmästä.

2. Kun hankkeet ovat toimintakuntoiset, jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi osallistuvien alusten luetteloa koskevat muutokset.

3. Komissio antaa jäsenvaltioille tiedoksi 1 ja 2 kohdan mukaisesti saamansa tiedot.

7 artikla

Kalastustoimia koskevien tietojen käsittely

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että toimivaltaiset jäsenvaltiot käsittelevät sen lipun alla purjehtivilta, hankkeeseen osallistuvilta aluksilta sähköisesti toimitetut tiedot.

2. Viranomaisten on käytettävästä järjestelmästä riippumatta kirjattava tiedot atk-muotoon. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot säilytetään rekistereissä 31 päivään joulukuuta 2004 asti.

III LUKU KAUKOHAVAINTOJÄRJESTELMÄ

8 artikla

Alusten havaintojärjestelmät

1. Jäsenvaltioiden, jotka ottavat käyttöön ja testaavat kaukohavaintotekniikkaan perustuvia alusten havaintojärjestelmiä, on käytettävä kaukokuvia kalastusalusten havainnointiin suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa kuuluvilla merialueilla sekä muilla alueilla, joilla niiden lipun alla purjehtivat kalastusalukset saattavat toimia.

2. Kokeiluhankkeissa on arvioitava kaukohavaintotekniikkaan perustuvien alusten havaintojärjestelmien kykyä:

a) käyttää avaruudesta tai ilmasta otettuja kaukokuvia tietyllä alueella olevien kalastusalusten lukumäärän ja sijainnin määrittämiseksi;

b) ristiintarkastaa alusten havaintojärjestelmien avulla havaittujen kalastusalusten sijainnit vertaamalla niitä alusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) sijainti-ilmoituksiin; ja

c) ilmoittaa kalastusaluksista, joilta ei ole saatu sijainti-ilmoitusta alusten satelliittiseurantajärjestelmässä.

9 artikla

Seurattavat merialueet

1. Jäsenvaltioiden on päätettävä kokeiluhankkeen aikana seurattavista merialueista.

2. Jäsenvaltioiden on annettava viimeistään kuukautta ennen kuin hankkeet ovat toimintakunnossa komissiolle tiedoksi erityisesti kokeiluhankkeiden seurantaa varten nimetty toimivaltainen viranomainen, kuvien lukumäärä ja alueet, joilla kuvat otetaan. Jäsenvaltioiden on perusteltava alueiden valinta.

IV LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Jäsenvaltioiden yhteistyö

1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa yhteisiä kokeiluhankkeita.

2. Komissio seuraa kokeiluhankkeiden edistymistä ja helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

11 artikla

Kertomukset komissiolle

1. Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004 arviointikertomus toteutetuista kokeiluhankkeista. Kertomukseen on sisällyttävä erityisesti kokeiluhanketta varten käyttöön otettujen järjestelmien tekninen kuvaus ja selvitys siitä, millainen on niiden yhteys nykyisten valvonta-, tarkastus- ja seurantajärjestelmien kanssa.

2. Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2004 loppukertomus, joka sisältää järjestelmien kustannustehokkuutta ja toimintaa koskevat tiedot sekä jäsenvaltioiden huomautukset sovellettujen tekniikoiden käytöstä.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä elokuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2) EYVL L 154, 9.6.2001, s. 22.

Top