EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1114

Komission asetus (EY) N:o 1114/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksella (EY) N:o 538/2003 uudelleen jaetuista tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä

OJ L 158, 27.6.2003, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1114/oj

32003R1114

Komission asetus (EY) N:o 1114/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksella (EY) N:o 538/2003 uudelleen jaetuista tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä

Virallinen lehti nro L 158 , 27/06/2003 s. 0026 - 0029


Komission asetus (EY) N:o 1114/2003,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003,

asetuksella (EY) N:o 538/2003 uudelleen jaetuista tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä ja asetusten (ETY) N:o 1765/82, (ETY) N:o 1766/82 ja (ETY) N:o 3420/83 kumoamisesta 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 428/2003(2),

ottaa huomioon yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/94(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 138/96(4), ja erityisesti sen 9 ja 13 artiklan,

ottaa huomioon tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 2002 sovellettujen määrällisten kiintiöiden käyttämättä jääneiden määrien uudelleen jakamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 538/2003(5) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 538/2003 vahvistetaan perinteisille tuojille ja muille kuin perinteisille tuojille varattu osuus kustakin kyseessä olevasta kiintiöstä sekä käytettävissä olevien määrien myöntämiseen osallistumista koskevat edellytykset ja menettelytavat. Tuojat ovat esittäneet tuontilisenssihakemuksia toimivaltaisille kansallisille viranomaisille asetuksen (EY) N:o 538/2003 3 artiklan mukaisesti 28 päivän maaliskuuta 2003 ja 9 päivän toukokuuta 2003, kello 15.00 Brysselin aikaa, välisenä aikana.

(2) Komissio on saanut jäsenvaltioilta asetuksen (EY) N:o 538/2003 5 artiklan mukaisesti tiedot esitettyjen tuontilisenssihakemusten lukumäärästä ja niissä tarkoitettujen määrien kokonaismäärästä sekä viiteajankohtana eli vuoden 1998 tai vuoden 1999 aikana tapahtuneen perinteisten tuojien tuonnin kokonaismäärästä.

(3) Näiden tietojen perusteella komissio pystyy vahvistamaan yhtenäiset määrälliset perusteet, joiden mukaan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat hyväksyä jäsenvaltioiden tuojien esittämät, asetuksella (EY) N:o 538/2003 uudelleen jaettuja määrällisiä kiintiöitä koskevat tuontilisenssihakemukset.

(4) Jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ilmenee, että perinteisten tuojien tämän asetuksen liitteessä I esitetyistä tuotteista esittämien hakemusten sisältämä kokonaismäärä on suurempi kuin näille osoitettu kiintiön osuus. Tämän vuoksi on hakemuksia hyväksyttäessä sovellettava kunkin tuojan tuontiin viiteajanjakson aikana liitteessä I ilmoitettua yhdenmukaista alennusta paljousyksikkönä ilmaistuna.

(5) Jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ilmenee, että muiden kuin perinteisten tuojien tämän asetuksen liitteessä II olevassa luettelossa mainituista tuotteista esittämien hakemusten sisältämä kokonaismäärä on suurempi kuin niitä varten osoitettu kiintiöosuus. Tämän vuoksi on hakemuksia hyväksyttäessä sovellettava kunkin tuojan hakemiin määriin liitteessä II ilmoitettua yhdenmukaista alennusta asetuksessa (EY) N:o 538/2003 asetetuissa rajoissa.

(6) Muilta kuin perinteisiltä tuojilta käyttämättä jääneet määrät on siirretty perinteisille tuojille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä perinteisten tuojien asianmukaisesti esittämät, liitteessä I olevassa luettelossa mainittuja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tuotteita koskevat tuontilisenssihakemukset kunkin tuojan osalta asianomaisen tuojan vuoden 1998 tai vuoden 1999 tuontia vastaavalle määrälle, jota on tarkistettu kyseisessä liitteessä kullekin kiintiölle ilmoitetun alennuksen verran.

Jos tämän määrällisen perusteen soveltaminen johtaisi haettua suuremman määrän myöntämiseen, on myönnettävä määrä rajoitettava hakemuksessa ilmoitetun suuruiseksi.

2 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä muiden kuin perinteisten tuojien asianmukaisesti esittämät, liitteessä II olevassa luettelossa mainittuja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tuotteita koskevat lisenssihakemukset kunkin tuojan osalta asetuksessa (EY) N:o 538/2003 annettuja rajoituksia vastaavalle määrälle, jota on tarkistettu kyseisessä liitteessä kullekin kiintiölle ilmoitetun alennuksen verran.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

Pascal Lamy

Komission jäsen

(1) EYVL L 67, 10.3.1994, s. 89.

(2) EUVL L 65, 8.3.2003, s. 12.

(3) EYVL L 66, 10.3.1994, s. 1.

(4) EYVL L 21, 27.1.1996, s. 6.

(5) EUVL L 80, 27.3.2003, s. 13.

LIITE I

Vuoden 1998 tai 1999 tuontiin sovellettava alennus

(perinteiset tuojat)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Asetuksessa (EY) N:o 538/2003 vahvistettujen enimmäismäärien rajoissa haettuun määrään sovellettava alennus

(muut kuin perinteiset tuojat)

>TAULUKON PAIKKA>

Top