EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0867

Komission asetus (EY) N:o 867/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 596/2003 tarkoitetulla kolmannella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta

OJ L 124, 20.5.2003, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/867/oj

32003R0867

Komission asetus (EY) N:o 867/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 596/2003 tarkoitetulla kolmannella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 124 , 20/05/2003 s. 0023 - 0025


Komission asetus (EY) N:o 867/2003,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2003,

asetuksessa (EY) N:o 596/2003 tarkoitetulla kolmannella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/2001(2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tietyt komission asetuksessa (EY) N:o 596/2003(3) vahvistetut määrät naudanlihaa on tarjouskilpailutettu.

(2) Interventioelinten ostaman naudanlihan myyntiä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 216/69 kumoamisesta 4 päivänä lokakuuta 1979 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2173/79(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2417/95(5), 9 artiklan mukaan vähimmäismyyntihinnat tarjouskilpailutetulle naudanlihalle olisi vahvistettava ottaen huomioon saadut tarjoukset.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Naudanlihan vähimmäismyyntihinnat asetuksessa (EY) N:o 596/2003 säädettyä kolmatta tarjouskilpailua varten, jonka tarjousten jättöaika päättyi 12 päivänä toikokuuta 2003, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EUVL L 85, 2.4.2003, s. 3.

(4) EYVL L 251, 5.10.1979, s. 12.

(5) EYVL L 248, 14.10.1995, s. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>TAULUKON PAIKKA>

Top