EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0864

Komission asetus (EY) N:o 864/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä tiettyihin kolmansiin maihin koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

OJ L 124, 20.5.2003, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2003; Kumoaja 32003R1510

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/864/oj

32003R0864

Komission asetus (EY) N:o 864/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä tiettyihin kolmansiin maihin koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

Virallinen lehti nro L 124 , 20/05/2003 s. 0012 - 0016


Komission asetus (EY) N:o 864/2003,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2003,

Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä tiettyihin kolmansiin maihin koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1630/2000(4), vahvistetaan interventioelinten hallussa olevien viljojen myyntiin saattamista koskevat menettelyt ja edellytykset.

(2) Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96(6), vahvistetaan interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja määräpaikan tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt.

(3) Komissio avaa asetuksella (EY) N:o 2441/2001(7), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 882/2002(8), ja asetuksella (EY) N:o 1080/2002(9), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1851/2002(10), tarjouskilpailut Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin viemiseksi alueelle VII ja tiettyihin kolmansiin maihin. Selvyyden ja järkevyyden vuoksi mainitut asetukset on syytä korvata yhdellä asetuksella.

(4) Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen hallussa olevan 1200000 tonnin ruismäärän viemiseksi tiettyihin kolmansiin maihin.

(5) Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää vakuusjärjestelmästä, jolla varmistetaan, että haluttuja tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93 osalta.

(6) Kyseisen jäsenvaltion on maksettava korvauksia, jos rukiin siirtäminen on yli viisi päivää myöhässä tai vaadittujen vakuuksien vapauttamista lykätään interventioelimestä johtuvista syistä.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Saksan interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan olevan rukiin viemiseksi, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla

1. Tarjouskilpailu koskee muihin kolmansiin maihin kuin Albaniaan, Armeniaan, Azerbaidaniin, Bosnia ja Hertsegovinaan, Bulgariaan, Färsaarille, Georgiaan, Islantiin, Kazakstaniin, Kirgisiaan, Kroatiaan, Latviaan, Liechstensteiniin, Liettuaan, Moldaviaan, Norjaan, Puolaan, Romaniaan, Serbia ja Montenegroon, Slovakiaan, Sloveniaan, Sveitsiin, Tadikistaniin, Tsekkiin, Turkmenistaniin, Ukrainaan, Unkariin, Uzbekistaniin, Valko-Venäjälle, Venäjälle ja Viroon vietävää enintään 1200000 tonnin ruismäärää.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ruismäärä on varastoituna liitteessä I mainituilla alueilla.

3 artikla

1. Tämän asetuksen mukaisesti toteutetun viennin osalta ei sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.

2. Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16 artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta, ilman kuukausikorotusta.

4 artikla

1. Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o 2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan neljännen kuukauden loppuun.

2. Tämän asetuksen mukaisesti avatun tarjouskilpailun yhteydessä jätettyihin tarjouksiin ei voida liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000(11) 49 artiklan mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 22.5.2003 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

2. Seuraavan osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy joka torstai kello 9.00 (Brysselin aikaa).

3. Viimeinen osittainen tarjouskilpailu päättyy 27 päivänä toukokuuta 2004 kello 9.00 (Brysselin aikaa).

4. Tarjoukset on jätettävä Saksan interventioelimelle.

6 artikla

1. Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja voivat, tarjouskilpailun voittajan valinnan mukaan, joko ennen erän siirtoa varastosta tai siirron aikana, ottaa yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:a tonnia kohden sekä määrittää sen. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.

Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan siirrettäessä viljat varastosta.

Kiistatapauksessa määritysten tulokset on toimitettava komissiolle.

2. Tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan, jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on

a) tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettua laatua parempi;

b) interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, kunhan poikkeama on enintään

- yksi kilogramma hehtolitralta ominaispainosta, joka ei kuitenkaan saa olla alle 68 kilogrammaa hehtolitralta,

- yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,

- puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o 824/2000(12) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta, ja

- puoli prosenttiyksikköä asetuksen (EY) N:o 824/2000 liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan.

Jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi, mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja huonompi, ja erot ylittävät ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut rajat, tarjouskilpailun voittaja voi

- joko hyväksyä erän sellaisenaan,

- tai kieltäytyä ottamasta erää haltuunsa.

Toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetyssä tapauksessa hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on tehnyt viipymättä ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle liitteessä II olevalla lomakkeella.

Jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei voi ottaa erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on tehnyt viipymättä ilmoituksen komissiolle ja interventioelimelle liitteessä II olevalla lomakkeella. Edellä 2 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa ja kolmannessa alakohdassa säädetyissä tapauksissa tarjouskilpailun voittaja voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle säädettyä laatua olevan toisen erän interventioruista ilman lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteessä II olevalla lomakkeella.

3. Jos tarjouskilpailun voittaja ei ole peräkkäisiä korvauseriä vastaanotettuaankaan saanut säädettyä laatua olevaa korvauserää kuukauden kuluessa ensimmäisen korvauspyynnön esittämisestä, hänet vapautetaan kaikista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, hänen ilmoitettuaan tästä viipymättä komissiolle ja interventioelimelle liitteessä II olevalla lomakkeella.

4. Jos ruis siirretään ennen kuin määritystulokset ovat tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa vastaan.

5. Edellä 1 kohdassa mainittuja näytteiden ottoa ja määrityksiä, lukuun ottamatta 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja määrityksiä, joiden lopullisena tuloksena on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia huonompi laatu, koskevat kustannukset ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) vastuulla 500:a tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen. Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat siirrosta siilosta toiseen ja hänen mahdollisesti pyytämistään lisämäärityksistä.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (ETY) N:o 3002/92 12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää ruista koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa, asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava yksi seuraavista maininnoista:

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 864/2003

- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 864/2003

- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 864/2003

- Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2003

- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 864/2003

- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 864/2003

- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 864/2003

- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 864/2003

- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 864/2003

- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 864/2003

- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 864/2003.

8 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettu vakuus on vapautettava heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, vientivelvoitteesta on annettava vakuus, joka on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 70 euroa tonnilta. Tästä summasta on annettava puolet vientitodistusta myönnettäessä ja loput ennen viljan siirtoa.

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, se osa vakuudesta, joka annetaan todistuksen antamisen yhteydessä, on vapautettava 20 työpäivän kuluessa päivästä, jona tarjouskilpailun voittaja on toimittanut todistuksen siitä, että siirretty vilja on lähtenyt yhteisön tullialueelta.

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2131/93 17 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään, jäljellä oleva osuus on vapautettava 15 työpäivän kuluessa päivästä, jona tarjouskilpailun voittaja esittää komission asetuksen (EY) N:o 800/1999(13) 16 artiklassa tarkoitetut todisteet.

5. Jäsenvaltion on maksettava 1, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen vakuuksien vapauttamisen osalta korvausta 0,015 euroa 10 tonnilta myöhästymispäivää kohden, jos kyseisissä kohdissa ilmoitettuja määräaikoja ei noudateta, paitsi asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, erityisesti jos kyseessä on hallinnollisen tutkinnan aloittaminen.

EMOTR ei vastaa näistä korvauksista.

9 artikla

Saksan interventioelimen on annettava saadut tarjoukset komissiolle tiedoksi viimeistään kahden tunnin kuluttua tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Ilmoitukset on tehtävä liitteessä III olevalla lomakkeella.

10 artikla

Kumotaan asetukset (EY) N:o 2441/2001 ja (EY) N:o 1080/2002.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76.

(4) EYVL L 187, 26.7.2000, s. 24.

(5) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17.

(6) EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13.

(7) EYVL L 329, 14.12.2001, s. 20.

(8) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 23.

(9) EYVL L 164, 22.6.2002, s. 11.

(10) EYVL L 280, 18.10.2002, s. 3.

(11) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(12) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.

(13) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

ILMOITUS SAKSAN INTERVENTIOELIMEN HALLUSSA OLEVAN RUKIIN VIENTIÄ TIETTYIHIN KOLMANSIIN MAIHIN KOSKEVAN PYSYVÄN TARJOUSKILPAILUN MUKAISTEN ERIEN HYLKÄÄMISESTÄ JA MAHDOLLISESTA VAIHTAMISESTA

(Asetuksen (EY) N:o 864/2003 6 artikla)

>PIC FILE= "L_2003124FI.001503.TIF">

LIITE III

SAKSAN INTERVENTIOELIMEN HALLUSSA OLEVAN RUKIIN VIENTIÄ TIETTYIHIN KOLMANSIIN MAIHIN KOSKEVA PYSYVÄ TARJOUSKILPAILU

(Asetus (EY) N:o 864/2003)

>PIC FILE= "L_2003124FI.001602.TIF">

Top